Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Dinu C. Giurescu   
Sùmbătă, 16 Iunie 2012 19:38
Acad. Anghel Rugin? art-emis
„Fie ca vreti, fie c? nu, vom avea un guvern mondial. Singura chestiune este dac? va fi acceptat sau impus"
(James P. Wartburg, bancher american ?i consilier financiar al Pre?edintelui Franklin D. Roosevelt)

Ca s? ?tim... Ca s? în?elegem... (...) La câ?iva ani de la evenimentele din decembrie 1989, pia?a de carte din România era „dat? peste cap", de romanele unui personaj controversat: Pavel Coru?. Povestirile sale împletesc, dup? cum el însu?i m?rturise?te, realitatea cu fantezia, autorul l?sând la latitudinea cititorului s? stabileasc? unde sfâr?e?te una ?i unde începe cealalt?.

Pavel Coru?, fost ?ef adjunct al Serviciului de Contraspionaj Militar, (C.I.), din vremea lui Ceau?escu, este o persoan? care ?tie multe. Spre deosebire de al?ii, domnia sa nu tace. Domnia sa scrie! Mai d? ?i câte un interviu, dar nu este prea apreciat c? interlocutor de c?tre moderatori, întrucât are un stil de conversa?ie foarte „milit?ros". În schimb aflat în fa?a foii de hârtie este capabil s? dea din plin proba talentului s?u. În discu?iile despre el am aflat c? ar fi un nostalgic sau un beneficiar al vechiului regim, în timp ce alte persoane sunt convinse c? este un provocator, dar cei mai mul?i se v?d constrân?i de „faptele sale de arme" scriitorice?ti, s?-i recunoasc? buna credin?? ?i patriotismul. Eroii romanelor sale sunt în principal agen?i ai serviciului de contraspionaj românesc, afla?i într-o lupt? inegal?, pe via?? ?i pe moarte, cu slujitorii bine pl?ti?i ai „Bubulilor", st?pânii din umbr? ai lumii! Pe lâng? lunga list? de romane de spionaj (pro ?i contra), cu ac?iuni normale, anormale ?i mai ales paranormale, ale c?ror eroi sunt cât se poate de români ?i de patrio?i, a scris ?i o foarte interesant? ?i util? serie de c?r?i destinate succesului în via??, în afaceri ?i mai ales destinate tinerilor. Tematica abordat? este foarte complex?, plecând de la lupta împotriva drogurilor, alcoolului ?i tutunului ?i pân? la formarea gândirii pozitive ?i g?sirea propriului drum în via??...

Pe la începutul anilor 2000, exista un talk-show pe Antena 1, care se numea: „Marius Tuc? Show". Acest excelent ziarist invita în emisiunile sale, cele mai reprezentative personalit??iale momentului, de la pre?edintele statului, primul ministru ?i membri ai guvernului, pân? la sportivi, oameni de cultur? sau de ?tiin??... pe scurt, invita în fiecare sear?, „Omul zilei"! ...Era unul dintre programele cele mai a?teptate ?i mai urm?rite, întrucât realizatorul nu-?i „ierta" pentru nimic în lume invitatul, supunându-l unui continuu tir de întreb?ri, care de care mai provocatoare ?i mai indiscrete referitoare la activitatea profesional? sau ac?iunile publice ale acestuia. Totul cu bun sim?, totul cu maxim profesionalism, beneficiind de o echip? redac?ionala de elit?!

Într-o sear? de acum circa zece ani, l-a avut ca invitat pe marele nostru economist ?i academician Anghel Rugin?, profesor universitar de anvergur? mondial?, care din p?cate s-a stins din via?a... Emisiunea de pe Antena 1 din acea sear? avea s? devin?, pentru to?i cei care am urm?rit-o, absolut memorabil?.

Sub Ceau?escu, Anghel Rugin? a fugit din ?ar?, trecând Dun?rea înot la sârbi. A fost r?nit la picior de un gr?nicer român, dar a reu?it în cele din urm? s? ajung? în Statele Unite, unde a devenit membru corespondent al Academiei Statelor Unite, ?ef de comisii economice ?i consilier în diferite guverne americane. Pentru cine vrea s? se edifice mai pe larg despre personalitatea acestui român de excep?ie recomand lectura de pe Wikipedia ?i din alte surse on-line.

La un moment dat, cu toat? experien?a sa, Marius Tuc? a sc?pat invitatul de sub control. Personajul „de mare calibru" din acea sear?, a pus treptat st?pânire pe emisiune, toat? preg?tirea acesteia ducându-se „pe apa Sâmbetei", deoarece r?spunsurile sale la întreb?rile moderatorului dep??eau cu mult tiparul emisiunii, prin amplitudine, prin modul în care erau documentate ?i mai ales prin consecin?ele lor!... Erau r?spunsuri care impuneau de la sine alte întreb?ri ?i tot a?a... Ca un bulg?re de z?pad? l?sat s? se rostogoleasc? pe o pant? proasp?t nins?!... Dar s? vedem ce s-a întâmplat, concret!

Domnul Rugin? a afirmat la un moment dat, c? a fost invitat acas? la George Bush! La „Casa Alb?", bineîn?eles. Fiica domniei sale era prieten? ?i coleg? de facultate cu gemenele pre?edintelui american, iar acesta a vrut s? îl cunoasc? personal, a?a c? l-a invitat la o cin? în cel mai bine p?zit obiectiv al planetei. ?i când Marius Tuc? l-a întrebat cum e de fapt pre?edintele american „în privat", au început dezv?luirile:

Anghel Rugin? (A.R.): George Bush este un texan simpatic, cinstit ?i foarte de treab?, dar nu face ce vrea el!..."

Marius Tuc? (M.T.): Cum, adic?, nu face ce vrea el? P?i nu este el cel mai puternic om de pe planet?? Nu conduce el guvernul celui mai puternic stat din lume?" A întrebat, Tuc?.

A.R.: P?i, nu prea... „Se vede treaba c? trebuie s? fac unele preciz?ri, a mai „ca s? se ?tie ?i ca s? pute?i în?elege mai bine"!...
Dragii mei, lumea asta este condus? de un fel de guvern mondial, format dintr-un grup de circa 250-300 de persoane, super-bogate, super-puternice ?i super-bine-informate, care tr?iesc „ca în sânul lui Avram"! Oamenii ??tia de?in puterea absolut? pe planet?. În afar? de accesul imediat la toate resursele economice ?i la cele mai recente descoperiri tehnico-?tiin?ifice, multe ?inute în secret, au la dispozi?ie, în toate ??rile lumii, institute de cercet?ri psiho-sociologice, cu ajutorul c?rora ?in sub control toate popoarele planetei. Acestea le indic? personajele politice cele mai „potrivite" pentru a „câ?tiga alegerile", în mod „democratic" în cele mai importante state ale lumii; importante nu numai ca num?r de locuitori, dar mai ales prin resursele lor naturale, prin puterea economic?, militar? sau prin pozi?ia lor strategic?.

Practic to?i conduc?torii statelor importante ale planetei sunt „ale?i" cu „binecuvântarea » acestui „Grup", ?i to?i cei ale?i nu fac altceva decât s? pun? în practic? „directivele" trasate de acesta..."

Telespectator (T.S.): Domnule Anghel Rugin?, face ?i România parte dintre ??rile vizate de „Grup"?

A.R. : Da. ?i ca dovad? v? aduc faptul c?, înainte cu dou? luni de alegerile din 2000, persoana care a câ?tigat alegerile preziden?iale, a fost în vizit? „privat?" în Statele Unite, iar la dou? s?pt?mâni de la câ?tigarea alegerilor, primul ministru proasp?t numit a f?cut acela?i lucru. Au fost amândoi s?-?i ia „foaia de drum"...

T.S.: Adic? dumneavoastr? vre?i s? spune?i c? pe pre?edintele nostru ni l-au ales americanii?

A.R. : Nu o spun eu. A?a este. Numai c? nu americanii, ci „Grupulcare conduce. În America a avut loc doar acceptarea ?i instruirea personajelor."

T.S.: S? v? fie ru?ine domnule, Rugin?... S? v? fie ru?ine c? a?i ajuns la vârsta pe care o ave?i, cu capul plin de p?r alb, ca ?i mine ?i c? ne min?i?i în halul ?sta... Nu ?tiu ce interes ave?i s? o face?i, dar vreau s? v? spun c? pe pre?edintele nostru l-am ales noi, cu to?ii, prin votul nostru, c? a?a am vrut noi! S? v? fie clar: a?a am vrut noi! ?i apoi cum s? ni-l aleag? al?ii când este o comisie de votare care verific? vot cu vot, de la toate partidele... Sunte?i un mincinos! Domnule Marius Tuc?, nu mai chema?i, domnule, din ??tia... Bun? seara!...

A.R. : Drag? domnule, te felicit!... Te felicit c? ai ajuns la vârsta la care ai capul plin de p?r alb ?i c? ai tr?it pân? acum cu impresia c? ai putere! C? votul t?u conteaz?! Po?i s? mori fericit în cazul ?sta! Eu nu am vorbit pentru cei care au vârsta ?i convingerile dumitale. Eu am vorbit pentru cine are urechi s? aud? ?i minte s? în?eleag?!... În ceea ce prive?te votul, nu uita?i vorbele lui Stalin, care zicea c? nu conteaz? cine ?i ce voteaz?, conteaz? doar cine num?r? voturile! Ast?zi cu voturile centralizate electronic treaba asta a devenit un simplu joc pentru un informatician: cu un program de?tept, printr-o simpl? atingere a unei anumite taste, voturile plus ale unui candidat se adun? discret la cel care trebuie s? ias?...
Îmi spui c? nu ?tii ce interes am... Am interesul ca POPORUL MEU S? AFLE... S? afle ?i s? în?eleag?! S? în?eleag? c? la nivel global „c?r?ile sunt f?cute"! Oamenii ??tia sunt prea de?tep?i ?i prea puternici!..."

T.S.: (chiar dac? se trateaz? de c?tre un alt telespectator l?s?m ini?ialele cu titlu generic, pentru cursivitatea mesajului): Dar cine sunt oamenii ??tia? Este vorba de Francmasonerie?

A.R. : Sunt ?i masoni în „grup", dar nu sunt majoritari!

T.S.: Atunci, despre cine este vorba? E sultanul Bruneiului? Bill Gates? Sau cine altcineva?

A.R.: Mai, b?ie?i... Pe oamenii ??tia nu-i cunoa?te nimeni... Adic? nimeni dintre „muritorii de rând"! Ce, sultan? Ce, Bill Gates? ??tia sunt mici copii, pe lâng? cei din "GRUP"! Trebuie s? în?elege?i c? adev?ra?ii boga?i ai lumii nu apar în nici un top, al niciunei reviste... Se bucur? de anonimat pentru ca astfel s? aib? libertate deplin? de mi?care. Doar un num?r limitat de persoane, alese pe sprâncean?, cunoa?te identitatea unora dintre ei, alte persoane „alese", cunosc pe altele, ?i tot a?a. Nimeni nu poate pune toate piesele acestui puzzle împreun?... Nici m?car pre?edin?ii marilor state ale lumii. Directivele ajung la ei prin interpu?i. V-am spus c? este vorba despre oameni deosebit de inteligen?i ?i despre o organizare perfect?!...

T.S.: Atunci sunt evreii?

A.R.: Sunt ?i evrei dar nu sunt majoritari!

T.S.: Arabii? Sunt ?i arabi? C? ??tia au petrol...

A.R.: Dragii mei, sunt reprezentan?i de peste tot, într-o propor?ie echilibrat?. În asta ?i const? succesul „Grupului", deciziile în interiorul lui se iau într-un mod absolut democratic, iar locul în acest „Grup" se mo?tene?te, pe principii monarhice, cei ce urmeaz? s? intre fiind foarte bine testa?i ?i preg?ti?i în acest sens...

T.S.: Bun, ?i cam de când se întâmpl? chestiile astea?"

A.R.: Se zice c? acest „Grup" a luat fiin?? cam pe la începutul anilor 1800, cu scopul declarat de a prelua conducerea lumii. Prima mi?care cu relevan?? la nivel planetar ar fi fost ini?ierea valului de revolu?ii din Europa anilor 1848. Apoi „Grupul" a încercat preluarea puterii pe tot globul prin intermediul ideologiei comuniste."

T.S.: Cum adic?, s? preia puterea în lume cu ajutorul comunismului? P?i comunismul nu zice c? totul este al tuturor? Nu în?eleg. Pute?i s? ne explica?i?"

A.R.: O.K. S? ra?ion?m un pic... Deci ideologia comunist? spune c? totul este al tuturor, este adev?rat, dar ?i c? nimeni nu poate dezlipi nici un strop din bunurile în comun pentru folosul s?u personal. Deci totul este al tuturor ?i în particular al nim?nui. ?i chiar dac? nu sunt ale nim?nui, dup? victoria planetar? a comunismului, aceste bunuri trebuiesc totu?i "administrate" de cineva. ?i de ce acel cineva n-ar putea fi un „Grup" de administratori la nivel mondial de, s? zicem... 250-300 de persoane!... " ...Toat? lumea... mut?. Inclusiv Marius Tuc?...

?i domnul profesor a continuat: "Toate mi?c?rile de rezonan?? mondial? de dup? 1848, s-ar fi produs cu acceptul acestui „Grup". Totul bine studiat. Totul cu un scop precis.Bineîn?eles c? au ap?rut ?i evenimente neprev?zute. Las un moment dat, liderii comuni?ti, supu?i unei propagande de??n?ate cu scopul cre?rii cultului personalit??ii, pe criterii de marketing politic, au început ei în?i?i s? cread? în ceea ce propov?duiau ?i s? se cread? ni?te ZEI în via??, a?a c? au sc?pat de sub control. ?i atunci a fost nevoie de crearea unei ideologii care s? contrabalanseze comunismul ?i anume fascismul. ?i a?a a pornit cel de-al doilea r?zboi mondial... ?i când ?i fascismul a început s? aib? derapaje i s-a opus o coali?ie mondial?, ?i pentru c? nu fusese înfrânt comunismul "independent", a fost nevoie de un "r?zboi rece", care s-a încheiat a?a cum ?tim cu to?ii, cu victoria "GRUPULUI", asupra copilului rebel - comunismul!

Acum suntem în faza în care „Grupul" se concentreaz? asupra unei noi strategii de putere ?i anume "GLOBALIZAREA". Au fost create organisme la nivel global în sprijinul acestui concept: NATO, G8, G20, FMI, Banca Mondial?, BERD, Comunitatea European?, etc...

Trebuie s? recunoa?tem c? acest „Grup" a avut un rol foarte important în men?inerea unui echilibru strategic la nivel mondial. În perioada domina?iei acestuia, nivelul de trai al popula?iei a crescut în mod constant, nu peste tot e drept dar înc? se mai lucreaz? la acest lucru prin intermediul organismelor mondiale controlate de „Grup". De asemenea nivelul tehnologic a cunoscut un progres uria? care nu ar fi fost posibil f?r? direc?ionarea resurselor necesare în acest sens. "Drepturile omului"sunt impuse permanent pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor la nivel mondial, sau regional, acolo unde acestea nu sunt la în?l?imea momentului. În general se impune o nou? ordine mondial?, care încearc? s? înl?ture haosul, anarhia ?i pericolele poten?iale la nivel planetar...V-am spus c? este vorba despre persoane deosebit de inteligente.
E drept, uneori sunt mai r?i câinii, c? st?pânii, dar sunt sigur c? la momentul oportun, st?pânii î?i vor pune câinii cu botul pe labe!..."

Marius Tuc? (M.T.): Domnule Anghel Rugin?, m-a?i uimit! De unde ?ti?i toate astea?

A.R.: În cercurile academice americane se dezbat destul de des subiecte de genul ?sta!"

M.T.: ?i nu v? este fric? s? dezv?lui?i aceste lucruri?

A.R.: În primul rând, am o vârst?: „mi-am tr?it traiul, mi-am mâncat m?laiul", ?i apoi sunt lucruri, repet, deja cunoscute, iar scopul pentru care am f?cut-o este de a limpezi cumva apele ?i de a potoli spiritele înfierbântate din România, care înc? mai cred c? tot ceea ce zboar? se m?nânc?!...

T.S.: ?i noi ce trebuie s? facem?"

A.R.: Aici am vrut s? ajungem cu discu?ia noastr?!... Pentru noi, important este s? ne facem via?a frumoas? în jurul nostru.S? l?s?m gândurile mari, la scara interna?ional?, c? acolo jocurile sunt f?cute ?i echilibrele nu trebuiesc rupte! Nu avem nici informa?iile, nici competen?a, nici resursele ?i nici mijloacele necesare s? ac?ion?m la un nivel atât de înalt. Putem în schimb s? ne comport?m civilizat, s? ne educ?m bine copiii, s? ne conserv?m ?i s? ne protej?m mediul în care tr?im, s? ne respect?m ?i s? ne ajut?m, pe scurt: s? ne tr?im via?a lini?ti?i..."

Au trecut zece ani de la aceast? emisiune. E greu s? ui?i a?a ceva. În acest r?stimp am încercat s? deschid ochii ?i s? în?eleg ce se întâmpl? în jurul meu.
Bineîn?eles c? dialogurile de mai sus sunt reproduse din memorie, întrucât nu am g?sit arhivat? emisiunea, pe internet, ?i trebuiesc tratate cu rezerva necesar? în acest caz. Memoria poate juca feste oricui. La un moment dat m? întrebam dac? aceast? emisiune chiar a avut loc în realitate sau doar în imagina?ia mea.
Subiectul este bineîn?eles foarte incitant, ?i existen?a unui „Grup" de persoane ini?iate care „st?pânesc" lumea,a fost unul dintre primele lucruri care m-au frapat în romanele lui Pavel Coru?. El i-a numit în aceste romane „Bubuli" Anghel Rugin? l-a numit „Grup".

Pavel Coru? i-a men?ionat pe „Bubuli" sub rezerva împletirii fanteziei cu realitatea. Anghel Rugin? a p?rut ceva mai concret. Ambii îns? ne recomand? s? ne tr?im via?a lini?ti?i. Sunt dou? personaje importante ale României ?i ne putem mândri c? suntem contemporani cu ei, chiar dac? domnul Anghel Rugin? între timp a trecut în nefiin??. ?i dac? ne mândrim cu ei, s? încerc?m s? le ?i d?m ascultare!
Concluzia final?: S? ne facem via?a frumoas? în jurul nostru, ?i s? o tr?im în armonie.

P.S.1: Zilele trecute am vizionat pe video seria de filme „Prison Brake", care mi-a amintit brusc de interviul lui Anghel Rugina...

P.S.2: Si tot zilele trecute, intrând într-o librarie, privirile mi-au fost atrase magnetic de o carte cu acela?i nume: „St?pânii lumii", cu subtitlul - „O istorie a conspiratiilor", autor Juan Carlos Castillòn, Editura Nemira, Colectia „Porta Magica". Romanul confirm? ?i dezvolt? teoria unei conspira?ii mondiale. footer