Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 10 August 2014 17:13
WW 3, art-emisDe?i aparent succint, articolul domnului general Aurel Rogojan constituie o analiz? de excep?ie, sumbr?, ?ocant? prin luciditatea previzional?, c?reia îi al?tur un fragment cu con?inut la fel de ?ocant ?i realist, din „testamentul” Mare?alului Ion Antonescu, perfect compatibil, scris în anul 1946, cu pu?in înainte de asasinarea sa: „Scump popor român, [...] Acest r?zboi care s-a sfâr?it cu înfrângerea Germaniei (Al Doilea R?zboi Mondial - n. n.), nu va pune cap?t conflictului mondial început în anul 1914 (Primul R?zboi Mondial - n.n.). Prev?d un Al Treilea R?zboi Mondial [...] care va pune omenirea pe adev?ratele ei temelii sociale. Ca atare, dumneavoastr? ?i urma?ii dumneavoastr? ve?i face mâine ceea ce eu am încercat s? fac ast?zi, dar am fost înfrânt! [...] eu voi muri pe p?mântul Patriei, în schimb voi, ceilal?i, nu ve?i fi siguri dac? ve?i mai fi aici când ve?i fi mor?i.”.[1] (Ion M?ld?rescu).
 
Insecuritatea global? ca premis? a viitorului ?i Ultimului R?zboi Mondial
 
Evenimentele interna?ionale, din ce în ce mai grave, mai dinamice ?i cu o rat? de imprevizibilitate tot mai accentuat?, vin parca s? confirme, nu doar studiile viitorologilor, bazate pe descifrarea tendin?elor ac?iunilor liderilor mondiali (statali si nonstatatli), ci ?i predic?iile biblice asupra sfâr?itului acestei lumi p?mântene ?i na?terea alteia. În ultimul deceniu, au început s? se manifeste agresiv consecin?ele dezechilibrului centrelor de putere, a c?ror stabilitate a fost asigurat? de regul? „distrugerii reciproce garantate”. Consecin?e a c?ror impact nu a fost suficient ?i în?elept anticipat. Dup? încheierea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, omenirea a trecut prin mai multe momente de criz?, care puteau s? declan?eze o nou? conflagra?ie global?:
- dou? crize ale Berlinului - în 1948 ?i 1961;
- dou? teste nucleare realizate de U.R.S.S. în 1949, cu bomb? atomic? ?i în 1953, cu o bomb? cu hidrogen;
- r?zboiul Coreii, în 1953;
- criza Suezului din 1956-1957;
- criza rachetelor sovietice din Cuba - 1962;
- dou? alerte false de atac nuclear în 1979: în sistemul NORAD, al ap?r?rii S.U.A, ?i, în 1983, în sistemul de ap?rare al U.R.S.S.
 
Angajamentele militare de r?zboi ale S.U.A. în Orientul Mijlociu s-au permanentizat.
 
Toate acestea nu au generat, îns?, efecte pe termen atât de lung, ca „Revolu?ia Islamic? din Iran”, din 1979, când Saddam Hussein i-a succedat ?ahului detronat, ca garant al intereselor americane în Regiunea Golfului Persic. Urmare important? a fost r?zboiul dintre Irak ?i Iran, din 1980 ?i pân? în 1988, în care S.U.A. s-a implicat efectiv, din 1986. Apoi, cu nesemnificative întreruperi, angajamentele militare de r?zboi ale S.U.A. în Orientul Mijlociu s-au permanentizat, deschizând o nou? pia?? profitabil? complexului militar-industrial, adic? salvatorului economiei americane.
 
Focarele tensiunilor majore cu poten?ial de r?zboaie locale ?i regionale au crescut exponen?ial.
 
Scoaterea blocului politico-militar al Moscovei din marea confruntare mondial? a „ideologiilor ireductibile” a permis S.U.A. s? ac?ioneze f?r? concuren??, rezerve, ori constrângeri, pe întreg teatrul opera?iunilor conflictuale. Dar nu pentru a fi solu?ionate. Dimpotriv?, focarele tensiunilor majore cu poten?ial de r?zboaie locale ?i regionale au crescut exponen?ial. A avut loc ?i prima angajare în opera?iuni de r?zboi din istoria N.A.T.O., soldat? cu apari?ia statului Kosovo, ca expresie a noului imperialism american. Imperialismul bazelor militare.
 
Cine este „poporul nevinovat”, cine sunt „rebelii”?
 
Nou? destabilizare a lumii a început pe linia de demarca?ie dintre islamism ?i democra?iile occidentale, în subsidiar ?i între acestea ?i ortodoxism (semnificativ cazurile Iugoslaviei siUcrainei). Consecin?? vizibil? este apari?ia unui nou concept, numai bun pentru viitoarele proiec?ii împotriv? principiilor a?„geopoliticii naturale”, acela al statelor e?uate: Afganistan, Pakistan, Irak, Libia, Egipt, Siria... S? ne amintim de „prim?vara araba” ?i, în acest context, de cazul aparte al Libiei. Care au fost for?ele dezl?n?uite asupra lui Gaddafi ?i a poporului libian? Mereu ?i mereu am auzit de poporul inocent în lupta cu tiranul cel r?u. Cine este acest popor „nevinovat”, cine sunt ace?ti „rebeli”, a?a cum au fost numi?i ei în mass media international?? Este vorba de patru for?e interne principale, toate infiltrate si împuternicite de mandatari externi :
1. Triburile monarhiste Harabi ?i Obeidat din coridorul Benghazi-Darna-Tobruk. În timpul luptei împotriva colonialismului italian, aceste triburi au servit în zon? interesele britanice. Drept recompens?, unul din leaderii lor a fost urcat pe tronul Libiei, sub numele de regele Idris I. Acest rege a fost îndep?rtat de Gaddafi în anul 1969!
2. Al Qaeda. Organiza?ia Al Qaeda a fost înfiin?at? în anii 1981-1982, în timpul r?zboiului din Afganistan, de c?tre Robert Gates, Secretarul de Stat al Ap?r?rii american de pân? în iulie 2011, pe vremea aceea adjunct al ?efului C.I.A.. Scopul a fost acela de a crea o arm? în lupta cu U.R.S.S.. De atunci, Al Qaeda a fost folosit? pentru a declan?a r?zboaie în diferite ??ri, sub pretextul luptei împotriva Al Qaeda (Serbia, Afganistan) sau de a ajuta Al Qaeda (deghizat? acum sub numele de „rebeli”, în Libia). De?i înfiin?at? de C.I.A. în Afganistan, Al Qaeda, care a luptat în Libia este de origine local?, pentru c? regiunea Darna este cea care a furnizat cel mai mare num?r de membri din istoria acestei organiza?ii. Astfel, putem chiar spune c? Al Qaeda este libian?.
3. Frontul Na?ional de Salvare Libian, condus de Khalifa Hifter, agent C.I.A..
4. Mi?carea rebelilor condu?i de Nuri Mesmari, aflat cândva în anturajul lui Gaddafi. Acesta a fugit în octombrie 2010 din Libia, la Paris, fiind urm?rit în ?ar? pentru deturnare de fonduri. În Fran?a , a primit consultan?a serviciilor speciale de actiune extern? ale Fran?ei, c?derea regimului de la Tripoli.
 
For?ele externe
 
1. Este cunoscut ce a facut N.A.T.O.. Bilan?ul: cca. 60.000 de victime, majoritatea din rândul civililor.
2. Cel mai mare du?man al poporului libian, care a lovit în lumea întreag?, mai periculos ?i mai distructiv decât bombele, a fost atacul prin agresiunile psihologice de imagine. Prin intermediul caselor de prostitu?ie, r?zboiul psihologic a fost câ?tigat din start. Poporul libian nu a avut nicio ?ans? în fa?a opiniei publice interna?ionale manipulate.
 
Au g?sit o lume cu totul diferit?. Nu aveau loc violuri în mas?, nu era în teroare, copiii mergeau lini?ti?i la ?coal?…
 
Despre Ceau?escu s-a spus cândva c? avea toaleta cu accesorii de aur, iar în decembrie 1989 c? otr?vise fântânile. Despre Saddam Hussein s-a zis c? oamenii lui scoteau copiii kuweitieni din incubatoare ?i îi lasau s? moar?. Despre Gaddafi s-a spus c? a dat viagra solda?ilor ?i c? îi îndeamna s? violeze sau c? î?i omoara proprii supu?i (pe care de altfel, i-a f?cut anterior cei mai educa?i ?i mai boga?i oameni din Africa). Jurnali?ti, oameni politici, istorici ?i al?ii despre care nu a auzit nimeni, adesea pe cheltuial? proprie ?i riscînd totul, au c?l?torit în aceast? perioad? în zona conflictului ca s? afle adev?rul, ca s? aib? ce spune celorlal?i ?i ca s? scrie istoria. Au trebuit s? intre în Libia din Egipt sau din Tunisia, pe uscat, c?ci c?ile aeriene ?i navale fuseser? blocate . Acolo au g?sit o lume cu totul diferit? de ceea ce portretizase mass-media. În pofida ceea ce ?tiau, Tripoli nu era ocupat, poporul nu era în teroare, majoritatea covâr?itoare îl sus?inea pe Gaddafi, nu aveau loc violuri în mas?, copiii mergeau lini?ti?i la ?coala… Dimpotriv?, au v?zut ?i au filmat de exemplu demonstra?ia de la 1 iulie din Pia?a Verde din Tripoli (a auzit cineva de aceast? demonstra?ie?), unde în jur de un milion de oameni, în nici un caz câteva mii, a?a cum s-a spus, - adic? aproape toat? popula?ia ora?ului.
 
„Prim?vara arab?”, lunga iarn? a lumii islamice.
 
În prezent, Libia este în haos violent. Grup?rile islamiste, respectiv „Consiliul Shura al Revolu?ionarilor din Benghazi”, o alian?? a grup?rilor islamiste ?i jihadiste, a anun?at într-un comunicat c? a preluat controlul asupra cartierului generalal for?elor special, iar ambasadele S.U.A., Fran?ei, Marii Britanii, Poloniei, Bulgariei ?i altele care mai existau s-au închis. Potrivit Washingtonului, în Libia au ap?rut „noi grup?ri teroriste”. R?zboaielelor civile sunt, deocamdat?, singurul efect de durat? al „prim?verii arabe”, care a devenit o lung? iarn? a lumii islamice.
 
Începutul celui de-Al Treilea R?zboi Mondial.
 
Prin 2004, pre?edintele G.W.Bush a fost informat de C.I.A. despre un posibil „Stat Islamic al Irakului ?i Levantului”. Azi, „Statul Islamic al Irakului ?i Levantului” controleaz? zone importante din Irak ?i Siria, existând indicii c? nu se va opri aici.
Islamicii extemi?ti din nord-vestul Chinei recidiveaz? (a câta oar??!), ultimele atentate soldându-se cu ample violenâe stradale ?i multe zeci de morti. S? lu?m aminte c? din acea parte de lume informa?iile ajung greu ?i fragmentate… Corsetul Islamic al Rusiei se strânge din nou, în timp ce la vest, Vladimir Putin vorbe?te despre un „nou front”. Vladimir ?toli, profesor la Academia rus? de Economie Na?ional? ?i Administrare Public?, este de p?rere c? tensiunea din rândul comunit??ii interna?ionale privind evenimentele din Ucraina nu reprezint? o escaladare a R?zboiului Rece ci este vorba despre începutul celui de-Al Treilea R?zboi Mondial. Agita?iile Coreii de Nord ?i ale evenimente din Extremul Orient au determinat Japonia s?-?i reinterpreteze Constitu?ia, în sensul reactiv?rii militare a na?iunii de la „Soare R?sare”. Departe de a fi închis?, lista cu mult prea numeroasele fapte, semne ?i semnale c? lumea se preg?te?te pentru ceva foarte grav. În a sa „Scurta istorie a viitorului”, Jaques Attali rezum? c? în urm?torii 15 ani hiperimperiul global, bazat pe privatizare, va face implozie, deoarece este numai un scop f?r? structur?.
 
Mul?i nes?bui?i au acces la decizii care pot distruge omenirea ?i transforma Terra într-un pustiu.
 
Al doilea val a viitorului ar fi „hiperconflictul”. Un r?zboi atroce, o catastrof? umanitar? religioas?, etnic?, a separatismului extrem, care va dura vreo 30 de ani. Dac? sabateenii prezic corect (ei ?i lucreaz? ca s? li se împlineasc? predic?iile), cca. 90% din omenire ar disp?rea în viitorul r?zboi de 30 de ani… Nu credit?m asemenea prognoze, c?ci nu pot fi rezultatul unor min?i s?n?toase, dar, aten?ie, mi?carea ?i ac?iunea sabateenilor este o realitate!
Al treilea val al viitorului, at fi cel al „hiperdemocra?iei”, în care ceea ce a mai r?mas din omenire va accepta „democratia total?”, un fel de comunism cu stat global. Lu?m ca cert? doar realitatea c? tot mai mul?i nes?bui?i au acces la decizii cu consecin?e economice ?i geopolitice care pot distruge omenirea ?i transforma Terra într-un pustiu impropriu vie?ii.
Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------
[1] Gh. Buzatu, România, cu ?i f?r? Antonescu, Ia?i, Ed.Moldova, 1991, p. 336.
footer