Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ing. Avram Fi?iu   
Duminică, 02 Iulie 2017 18:01

La ?ar?Acest articol nu este un pamflet. Este inspirat din crunta realitate a unei ??ri vecine implicat? într-un conflict militar. O situa?ie asem?n?toare trebuie luat? în calcul în cazul unei crize a migran?ilor dac? analiz?m cazul Greciei, Macedoniei ?i Serbiei din anii trecu?i. Una din marile probleme care apar în cazul unei crize a migran?ilor sau a angaj?rii ??rii direct într-un conflict militar, este legat? de perturbarea major? a fluxurilor de aprovizionare cu alimente, infla?ie, în special pentru or??eni. Cazul conflictului militar în care este antrenat? Ucraina este edificator în acest sens. În partea de est a Ucrainei, acolo unde mor în r?zboi aproape zilnic etnici români de dincolo de Tisa (Bucovina de Nord, Her?a, Maramure?ul istoric) provocarea cotidian? pentru or??eni este aprovizionarea cu hran?. Familiile care rezist? mai u?or din punct de vedere alimentar sunt cele care mai au o leg?tur? cu satul natal sau cele care au devenit autonome alimentar prin de?inerea unei case la ?ar? cu logistica aferent?. Un aspect important al hranei este legat de siguran?a alimentar? a alimentelor ?i apei ?inând cont de riscurile la care sunt expuse din punct de vedere microbiologic din partea p?r?ii adverse.

Plecând de la acest conflict din ?ara vecin? cred c? se impune o dezbatere serioas? pe acest subiect la nivelul cet??enilor de rând dac? guvernan?ii nu au vreme s? lanseze aceast? discu?ie în societate. Problematica de fa?? este în?eleas? mai bine ast?zi de cet??enii români din jude?ele Maramure?, Suceava ?i Boto?ani, limitrofe cu jude?ele ucrainiene cu etnici români ce particip? în acest r?zboi cu care uni au chiar leg?turi de rudenie. Autonomia alimentar? a unei familii de or??eni este vital? chiar în timp de pace dar?mite în vreme de r?zboi, iar ??ri precum Elve?ia ?i Austria au în?eles de mult? vreme acest lucru. Dac? pe termen scurt putem spune c? peste 4 milioane de familii de ??rani sunt autonome alimentar m?car par?ial nu acela?i lucru putem spune despre milioane de familii de or??eni. Doar o mic? parte dintre familiile de or??eni (în special cei ce locuiesc în mici ora?e industrializate rapid în regimul comunist) mai au leg?turi ?i propriet??i în mediul rural.

Ce este de f?cut de c?tre ori?ice familie responsabil? de români or??eni, pentru asigurarea unei autonomii alimentare înaintea apari?iei unui caz ipotetic de necesitate?
- s? achizi?ioneze de urgen?? o gospod?rie în mediul rural cu minim 1 ha de p?mânt aferent ?i cu surs? sigur? de ap?;
- s? doteze aceast? gospod?rie cu o logistic? minim? de echipamente agricole ?i sanitare ?i în special cu o pivni?? sigur? ?i adaptat? situa?iei;
- s? creeze o rezerv? de alimente (conserve) ?i ap? pentru minim o lun? în pivni?a de?inut?;
- s? înve?e copiii cum s? devin? autonomi în ceea ce prive?te preg?tirea hranei cotidiene;
- s? înve?e copiii cum s? devin? autonomi în ceea ce prive?te muncile agricole (ini?ierea de mici în activit??ile agricole: muls, ?es?lat, sem?nat, recoltat, etc..);
- s? înscrie copiii la cercuri de cerceta?i pentru a înv??a minim de reguli de orientare ?i supravie?uire;
- s?-?i construiasc? leg?turi sociale cu familii de ??rani pentru aprovizionarea ini?ial? cu alimente ??r?ne?ti, în ideea reconstruirii de leg?turi de solidaritate cu oameni cu spirit autonom;
- s? devin? proprietarii unei vaci ?i/sau 7 oi/capre ?i/sau a unui porc pe care s? le transfere într-o gospod?rie ??r?neasc? în vreme de pace;
- s?-?i construiasc? leg?turi sociale cu familii de ??rani pentru petrecerea unor we-kenduri la ?ar?, pentru apropierea celor dou? lumi aproape paralele;
- s?-?i construiasc? pun?i de leg?tur? pe re?ele sociale cu familii ??r?ne?ti pentru a-?i apropia copiii de aceast? lume cu comportament autonom;
- s? înceap? s? realizeze cu familii ??r?ne?ti troc de sfâr?it de s?pt?mân? pentru copii, pentru o întrep?trundere a acestor dou? lumi diferite[1].

Not?: Avram Fi?iu este Secretar General la Federa?ia Na?ional? de Agricultur? Ecologic?

-----------------------------------------
[1] http://romanianoastra.info/2017/06/03/cate-familii-de-oraseni-sunt-autonome-alimentar-in-cazul-intrarii-tarii-intr-o-situatie-de-criza-a-refugiatilor-sau-a-angajarii-intr-un-razboi-direct/ ?i http://adevarul.ro/international/europa/documentar-romani-razboiul-ucraina-8_543d48fc0d133766a8f05209/index.html 

footer