Revista Art-emis
Mafia farmaceutic? interna?ional? PDF Imprimare Email
Ec. Dan Diaconu   
Miercuri, 14 Martie 2018 14:07

NovartisÎn Grecia e un mega scandal care are în centru produc?torul de medicamente Novartis. Motivul? Un „banal" prejudiciu de vreo 23 miliarde € produs statului grec. Cercet?rile au început înc? de anul trecut, îns?, dat? fiind amploarea acuza?iilor ?i rangul celor implica?i în scandal, probabil c? vor mai dura mult timp. Dac? nu cumva pân? la calendele grece?ti.

Gigantul farmaceutic a fost acuzat c? ar fi mituit cam pe toat? lumea: de la doctori la func?ionari publici ?i politicieni de top. În încreng?tura corup?iei se afl? actualul ?ef al B?ncii Na?ionale a Greciei, Yannis Stournaras (fost Ministru de Finan?e), doi fo?ti premieri - Antonis Samaras ?i Panagiotis Pikrammenos - ?i comisarul European pentru Imigra?ie Dimitris Avramopoulos. Cei acuza?i, desigur, neag? acuzându-l pe Tsipras de manipulare a opiniei publice. Ceea ce este îns? interesant e faptul c?, pe m?sur? ce ancheta evolueaz?, prejudiciul cre?te. Prin ianuarie procurorul Panagiotis Athanasiou vorbea despre pagube de 4 miliarde €. Acela era momentul în care birourile Novartis de la Atena au fost perchezi?ionate. La pu?in peste o lun?, suma a crescut de ?ase ori. ?i impresia mea este c? suntem înc? la început. Partea frumoas? a problemei e aceea c? mul?i dintre oficialii implica?i au ?anse mari s? nu p??easc? nimic din cauz? c? acuza?iile se refer? la opera?iuni extrem de vechi, existând riscul prescrip?iei. ?i-ar mai fi un am?nunt: cercet?rile din Grecia reprezint? doar vârful aisbergului. Firma a tot fost anchetat?, dar „cofura rezist?".

Anul trecut, Novartis s-a mai confruntat cu o acuza?ie de dare de mit? în valoare de 85 milioane € în Turcia unde, în schimbul acestei sume, medicamente produse de concern ar fi fost incluse în lista celor compensate. În August compania a anun?at c? respectiva investiga?ie ar fi fost clasat?.

Cazurile prezentate îns? nu sunt singulare. Ac?iunile firmelor farma par a fi urmat un plan concertat, extrem de bine articulat ?i pe termen lung. Peste tot în lume s-a ac?ionat în acela?i mod ob?inându-se o dependen?? crescut? a sistemelor de s?n?tate public? de produsele acestor firme. Mai un vaccin obligatoriu, mai o recomandare de supliment, mai o sc?dere a valorilor normale a unor analize, s.a.m.d. La nivelul de baz?, cel al medicilor, s-a ac?ionat mult mai tic?los-persuasiv. S-au acaparat congrese, s-au inventat organiza?ii profesionale care organizeaz? evenimente grandioase, pe la care medicii ob?in invita?ii ?i sponsoriz?ri de participare. Oricine vrea s? se men?in? la un nivel profesional înalt, astfel încât participarea la un congres echivaleaz? cu men?inerea „în linia întâi", punerea la curent cu cele mai noi descoperiri ?i tendin?e. Ce te faci îns? când multe dintre congresele de tradi?ie se transform? peste noapte în platforme de marketing pentru firmele farma? Ce te faci când fiecare firm? ajunge s?-?i organizeze prin intermediul propriilor asocia?ii evenimente la fel de personalizate ca ?i interesul celui care d? banul? E simplu de în?eles chiar ?i pentru un copil.

Situa?ia este atât de încurcat? încât a dat peste cap chiar ?i autorit??ile chineze. Dup? ce-au demarat în modul specific o investiga?ie privind sponsoriz?rile de c?tre firmele farma ale particip?rilor la congrese ale medicilor - în fapt ac?iuni mascate de marketing - autorit??ile ?i-au dat seama c?, mergând mai departe, risc? s? aresteze întreg corpul medical al ??rii. Astfel încât au adoptat o alt? tactic?: dup? arestarea ?efilor din China ai respectivelor companii, au trecut la supravegherea atent? a tuturor ac?iunilor pe care le desf??oar? firmele str?ine de medicamente. Iar concluziile la care au ajuns au fost de-a dreptul spectaculoase. Spre exemplu, în ceea ce prive?te testele clinice - obligatorii înainte de comercializarea pe pia?? a unui medicament - s-a constatat c? sunt falsificate în propor?ie de peste 80%. În mare parte acestea sunt fabricate ?i, culmea!, se ascund efectele adverse ale medicamentelor.

Îns? nici cei care fac testele clinice în conformitate cu legisla?ia în vigoare nu sunt ni?te îngeri. Acela?i raport relev? c? rezultatele testelor clinice, în cea mai mare parte, erau scrise chiar înainte de efectuarea testelor! Cu alte cuvinte, cu bun? ?tiin??, s-au canalizat testele în a?a fel încât s? ias? rezultatele dorite de c?tre produc?tor. Dac? nici asta nu mai e fraud?...

Un alt element interesant descoperit de chinezi a fost faptul c? multe dintre noile medicamente sunt în realitate combina?ii ale celor vechi, iar înscrierea lor ca medicamente noi se face strict din ra?iuni de marketing. O chestie pe care-o b?nuia toat? lumea, dar care nu fusese spus? cu voce suficient de ap?sat?.

Toat? investiga?ia a ap?rut dup? ce lobby-ul farma aproape c? ob?inuse promisiunea elimin?rii testelor clinice pentru autorizarea medicamentelor în China (de fapt, recunoa?terea testelor efectuate de c?tre firmele farma oriunde în lume). Se pare totu?i c? pe la chinezi au mai existat ceva anticorpi care-au declan?at contraatacul în fa?a acestei industrii devenit? de-a dreptul parazitar?.

Dispera?i de amploarea înc?lc?rilor legislative, chinezii au anun?at c? pentru falsificarea testelor clinice se va merge direct în pu?c?rie, calmând „avântul muncitoresc" al firmelor farma de cucerire a pie?ei chineze. E de-a dreptul hilar faptul c? oficialii din farma acuz? acum medicina tradi?ional? chinez? c? n-ar fi efectuat testele clinice. De parc? practica de milenii cu rezultate verificabile n-ar putea ?ine loc de test clinic!

Reîntorcându-ne la greci, situa?ia este de-a dreptul exploziv?. Dispera?i c? întreaga investiga?ie s-a transformat în dezbatere politic?, oamenii caut? s?-?i fac? dreptate singuri. De-aceea probabil, un grup anarhist nou ap?rut - „Rouvikonas" - a atacat asear? sediul „Novartis" din Atena. Îns? procurorii, vigilen?i cum îi ?tim, au demarat în timp record ancheta pentru stabilirea vinova?ilor. Asta dup? ce, ancheta de baz? care prive?te presupusa fraud?, tot stagneaz?. „Curat murdar, mon?er!"[1].

Grafica - I.M.

---------------------------------------------------------
[1] Sursa https://www.facebook.com/TrenduriEconomice/posts/579723895712912 07.03.2018

footer