Revista Art-emis
Pledoarie pentru unicul tip de familie validat de istorie, prin care s-a asigurat perpetuarea umanit??ii. PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 04 Iulie 2018 20:30
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/analize/Familia_româneasc?_normal?.jpg

Familia româneasc? normal?Ca unul care a predat patru ani în înv???mântul preuniversitar (liceal), pot s? v? spun din experien?? c? inten?ia ?i practica Ministerului Educa?iei de a introduce mereu noi discipline (materii) ?colare este nerealist? ?i chiar p?guboas?. De ce? Num?rul de ore pe s?pt?mân? pentru un elev este limitat, iar ?tiin?ele educa?iei ne aduc destule argumente în acest sens. Introducerea de noi „materii" înseamn? dislocarea disciplinelor tradi?ionale ?i verificate în întreaga Epoc? Modern?. Cu alte cuvinte, ca s? introducem „Educa?ie bancar? - economic?", „Educa?ie pentru protec?ia mediului", „Educa?ie pentru s?n?tate", „Educa?ie managerial?", „Educa?ie pentru siguran?a circula?iei publice", „?ah", „Educa?ie sexual?" (sunt numai câteva dintre propunerile f?cute de felurite instan?e - persoane, O.N.G.-uri, institu?ii ale statului etc.), înseamn? s? reducem sau s? scoatem din planurile de înv???mânt ore de Istorie, Geografie, Limba ?i literatura român?, limbi str?ine, Biologie ?i altele. Or, nu se poate ca, sub pretextul preg?tirii elevilor pentru via??, s? se renun?e la disciplinele care formeaz? viitoarele personalit??i, care f?uresc cultura general?, care structureaz? identitatea personal? ?i de grup. Toate aceste propuneri de noi „materii" pleac? de la o în?elegere gre?it? a rostului ?colii. Asemenea propuneri nu reprezint?, de fapt, materii, ci teme ?i con?inuturi care pot fi abordate, cu tact ?i competen??, în cadrul disciplinelor existente.

Profesorii de bilologie ?i „datoria" pentru educa?ia sexual?

Întotdeauna, începând cu a doua jum?tate a secolului trecut, s-au abordat în ?colile noastre, mai bine sau mai r?u, subiecte ca protec?ia mediului, circula?ia public?, paza contra incendiilor, igien? ?i chiar sexualitate. Eu însumi, începând cu clasa a VIII-a, am înv??at la materii precum Dirigen?ie, Anatomia ?i fiziologia omului, Geografie, Zoologie, Filozofie, Istorie, Chimie, Fizic?, ?tiin?e sociale etc. diferite no?iuni foarte necesare legate de subiectele enumerate mai sus. Profesorii de biologie, mai ales în clasele de liceu, aveau datoria s? fac? educa?ie sexual?, chemând chiar speciali?ti în domeniu la unele dintre lec?iile lor. C? acest lucru nu se f?cea constant ?i bine, c? unii ocoleau - din fals? pudoare ori din alte motive - astfel de subiecte este adev?rat, dar acestea nu sunt argumente pentru a disloca o întreag? structur? de înv???mânt.

Vrem s? schimb?m mereu, frenetic, dar nu benefic, dezorientând întreaga ?coal? româneasc?.

Natural, din timp în timp, ?i materiile trebuie primenite ?i chiar înlocuite cu altele, mai adecvate vie?ii trepidante pe care o tr?im, dar acest fapt trebuie s? se petreac? la nivelul duratei lungi, o dat? sau de dou? ori într-o genera?ie (socotit? cam la 25-30 de ani). Noi, îns?, vrem s? schimb?m mereu, frenetic, dar nu benefic, dezorientând întreaga ?coal? româneasc?. Pe de alt? parte, procedura p?c?toas? de introducere de noi materii înseamn? ca acestea, al?turi de multe dintre disciplinele vechi, s? se fac? în câte o or? pe s?pt?mân?, ceea ce este complet nepedagogic ?i periculos. Cum s? po?i da, ca profesor, cel pu?in câte dou? note obiective pe semestru, la fiecare materie, ca s? închei media? Evident, nu po?i ?i atunci intervine formalismul, incorectitudinea ?i chiar frauda.

A contrapune alte tipuri de familii familiei tradi?ionale este o eroare fatal?.

„Chestiunea „diversit??ii" este o alt? problem? recurent? azi, mereu repetat? ?i care ?ine, pe de o parte de mentalitatea lumii contemporane (mult schimbate fa?? de societ??ile trecute), iar pe de alta de globalizare, de anumite tendin?e din societ??ile dezvoltate ?i prospere. ?i noi, românii, tr?im în aceast? lume în continu? mi?care (nici m?car satul nostru, în care s-ar fi n?scut ve?nicia - cum frumos ?i metaforic spune Lucian Blaga - nu mai este cel de odinioar?) ?i, a?a cum putem, ne adapt?m ei. Dup? anii 2000, ne-am integrat în astfel de organiza?ii, uniuni etc., care promoveaz? alte idei decât cele tradi?ionale.

Pledoarie pentru unicul tip de familie validat de istorie, prin care s-a asigurat perpetuarea umanit??ii.

Nu poate pretinde nimeni c? românii nu trebuie s? fie informa?i în leg?tur? cu aceste noi trenduri, c? românii nu trebuie s? respecte ?i s? accepte asemenea evolu?ii, dar for?area ritmului este primejdioas?. „Diversitatea" face parte din realitate, iar realitatea nu trebuie ignorat? niciodat?, dar a contrapune - cu insisten?? ?i chiar cu vehemen?? uneori - alte tipuri de familii familiei tradi?ionale este o eroare fatal?. Eu nici nu a? vorbi despre „familia tradi?ional?", ci despre unicul tip de familie validat de istorie, prin care s-a asigurat perpetuarea umanit??ii pân? azi. Nu ?tiu ce va fi în viitor, fiindc? nu am darul premoni?iei ?i nici nu cunosc ce ne vor aduce ?tiin?a, descoperirile în biologie, chimie, anatomie etc., dar am idee ce este prezentul. Iar în prezent, românii, ca ?i alte popoare, au în min?ile ?i sufletele lor valori verificate, legate de bunul sim? ?i de experien?a de via?? ale mo?ilor ?i str?mo?ilor lor. Al?ii sunt liberi s? tr?iasc? a?a cum doresc, dar a obliga societatea româneasc? „s? se revolu?ioneze" la comand? ?i în timp foarte scurt este complet gre?it.
Ceea ce am spus reprezint? opinia mea personal?. Academia Român? va veni în curând cu propria pozi?ie oficial? în leg?tur? cu „educa?ia pentru diversitate".

A încredin?a copilul unor cupluri de homosexuali este de neconceput !

Opinia public? româneasc? ?i chiar societatea româneasc?, în majoritatea sa covâr?itoare, nu pot accepta asemenea proceduri. La noi, copiii sunt concepu?i de mam? (de sex feminin) ?i de tat? (de sex masculin), n?scu?i de mam? ?i crescu?i de ambii p?rin?i. Aceasta este rânduiala dintotdeauna ?i, chiar dac? aceast? ordine a lucrurilor a avut ?i are ?i excep?ii, excep?iile acestea nu sunt ?i nu au fost împinse niciodat? pân? la absurd.P?rin?ii biologici sunt întotdeauna de preferat pentru cre?terea ?i educarea copiilor; dac? acest lucru nu se poate, atunci copiii r?mân în grija numai a unuia dintre p?rin?ii biologici; dac?, din varii motive, p?rin?ii biologici nu-?i pot cre?te copiii, atunci ei sunt încredin?a?i statului (care-i repartizeaz? în institu?ii speciale sau îi d? spre adop?ie unor cupluri legale, formate din femeie ?i b?rbat etc.). Aproape întotdeauna, p?rin?ii biologici sau un p?rinte biologic pot cre?te ?i educa mai bine propriii copii decât statul sau p?rin?ii adoptivi. Dar a încredin?a copilul unor cupluri de homosexuali este de neconceput, din mai multe motive.Unul este foarte evident: nu se ?tie azi, cu siguran??, care sunt mecanismele na?terii homosexualit??ii, iar dac? aceasta are ?i o latur? de dobândire datorit? mediului ambiant educa?ional, atunci noi, oamenii, nu avem c?derea moral? ?i nici permisiunea legal? - în virtutea principiilor juridice valabile în România - s? orient?m sexualitatea natural? a copiilor spre una preconceput?. M?sura luat? în Anglia, cu acel copil al românului (c?ruia i-a fost luat cu for?a ?i încredin?at unui cuplu de homosexuali - n.r.) cauza, este una contra naturii, a moralei cre?tine ?i a legilor din România. Iar dac? acest român lovit de soart? este cet??ean român sau ?i cet??ean român, atunci statul român are obliga?ia de a-i ap?ra drepturile în acord cu sistemul juridic de la noi.

Not?: Adaptare dup? dialogul dintre acad. Ioan-Aurel Pop ?i Florian Saiu[1]
Grafica - I.M.

----------------------------------------
[1] sursa http://evz.ro/revolutia-sexuala-comanda-romania.html

footer