Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Teo Palade   
Duminică, 08 Iulie 2018 20:12

R?zboiul lumilorTr?im, f?r? a realiza pe deplin, în plin r?zboi. De?i la o prim? vedere ar p?rea c? ne bucur?m de pace, noi, românii, travers?m un climat extrem de tensionat, supurând de conflicte în desf??urare. Grav este c? nu realiz?m primejdia, pericolul pentru existen?a noastr? ca stat. Grav este c? nu ne preocup? viitorul acestei ??ri. Ne batem între noi ca orbii ?i atunci când ne întreab? cineva „Voi nu vede?i c? v? distruge?i?" ipocri?i, ne gr?bim s? d?m vina pe str?ini.

Este r?zboi pe plan politic. Lupte pe via?? ?i pe moarte se duc zilnic, în v?zul tuturor, afectându-ne prezentul ?i viitorul. Oriunde te ui?i, vezi b?t?lii. Nici dac? i-am fi ales pentru asta, politicienii no?tri nu ar fi fost mai dedica?i conflictului. Se lupt? pre?edintele cu guvernul, pre?edintele cu Curtea Constitu?ional?, pre?edintele cu partidele de la putere. Demonstran?i de profesie care au adoptat ca simbol „#" se bat din strad? cu statul. Parlamentarii se lovesc cu proiectele de lege în cap, desf??oar? lozinci belicoase peste scaunele goale ?i se înjur? ca la u?a cortului de la înalta tribun? a Parlamentului ??rii. Partidele politice au renun?at la orice program dedicat cet??eanului ?i au adoptat tacticile de lupt? ale gherilei micilor grupuri de partizani. Organiza?i în cete, grupe, plutoane sau regimente de culori diferite, oamenii politici î?i art? mu?chii adunându-?i sus?in?torii în strad?, trimi?ându-?i trupele url?toare în incinta parlamentului sau înjurându-se la televizor. Sunt lupte pentru putere, lupte pentru accesul la finan?ele statului, lupte pentru a câ?tiga simpatia popula?iei ?i pentru sprijin politic extern. Sunt lupte numai pentru ei!

Este r?zboi pe plan economic. Se duc lupte pentru controlul resurselor, pentru p?strarea sau pentru risipirea lor în lume, spre propriul câ?tig. Se lupt? din greu pentru acapararea pie?ii interne, pentru men?inerea pe pie?ele externe, pentru a câ?tiga în concuren?a cu puternicii competitori str?ini proteja?i de propriile guverne, pentru a nu fi înghi?i?i de prostia sau de impostura propriului guvern.

Este r?zboi informa?ional. Se bat cap în cap ?tiri false cu ?tiri corecte, se utilizeaz? informa?ia pe post de proiectil exploziv. Manipularea ?ine loc de atacuri pe flanc ?i minciuna acoper? ca un fum de praf de pu?c? întregul câmp de b?t?lie. Kenneth Payne, fost produc?tor la BBC, cercet?tor în domeniul comunica?iilor, al r?zboiului ?i terorismului, afirma de curând, ?i nu f?r? temei, c? „mass media reprezint? un instrument de r?zboi"

Este r?zboi juridic. Legile se bat cap în cap. Ele au devenit armamentul greu în b?t?lia pentru controlul societ??ii. Procurorii se lupt? cu judec?torii sau fac alian?e oculte cu ei ?i cu serviciile secrete. Avoca?ii dezerteaz? dintr-o tab?r? ?i intr? în cealalt?, spionând, tr?dând ?i ?esând intrigi subtile. Ordonan?ele de Urgen?? sufoc? tendin?a de legiferare prin parlament. CCR înlocuie?te legislativul ?i dirijeaz? executivul supervizând orice ini?iativ? legislativ?, fiind chemat? de toate p?r?ile aflate în lupt? s? solu?ioneze conflicte reale sau închipuite, pentru ca apoi nimeni s? nu mai ?in? seam? de deciziile ei.
Este r?zboi în sistemul sanitar, r?zboi în sistemul asigur?rilor sociale ?i în sistemul na?ional de pensii.

Este r?zboi în sistemul financiar. Taxele se bat cu impozitele, salariile de la stat cu cele de la privat. Procentele din PIB pentru educa?ie se lupt? cu cele pentru ap?rare ?i fondurile pentru s?n?tate sunt în conflict deschis cu cele destinate infrastructurii. Banca Na?ional? aduce la disperare cet??enii care de nevoie s-au împrumutat ?i sufoc? moneda na?ional?. Timp în care, guvernatorul B.N.R. ne comunic? ironic ?i senin ca cerul de var? deasupra podgoriilor sale din Dr?g??ani c? nimeni n-a murit vreodat? din cauza cre?terii ROBOR.

Doamnelor ?i domnilor, este R?zboi! Este r?zboi pentru p?strarea identit??ii na?ionale, pentru asigurarea unit??ii ?i independen?ei României... O spune, cu voce tare ?i Ioan Sab?u Pop, prof. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mure?, membru al Cur?ii Interna?ionale de Arbitraj Comercial: "Dup? p?rerea mea, este o tendin?? dirijat? ca românii s? fie sco?i din toate centrele mari ale Transilvaniei. Dac? s-ar întâmpla doar în Târgu Mure?, a? zice c? e un accident. Dar se întâmpl? în toate ora?ele Ardealului, se întâmpl? la Cluj, unde 160 de imobile din centrul ora?ului au fost retrocedate maghiarilor, în Oradea, Arad, Timi?oara, Sibiu. Aceea?i situa?ie este ?i cu p?durile sau terenurile agricole transilv?nene. Sunt restituiri c?tre fo?tii grofi maghiari sau c?tre institu?ii, în majoritatea lor ilegale sau abuzive".

Voci lini?titoare ne asigur? c? nici vorb? de b?t?lii, c? totul este normal, c? asta-i democra?ia. Trebuie s? fii idiot ?i orb în acela?i timp ca s? po?i crede a?a ceva. O mul?ime de semnale, tot mai acute, asurzitoare uneori, ne arat? altceva. Nu degeaba ne pleac? tinerii din ?ar?. Nu întâmpl?tor suntem a doua ?ar? din lume, dup? Siria, la exodul de popula?ie. Pe locul doi dup? o ?ar? transformat? în ruine, unde r?zboiul civil (?i nu numai) continu?, neîntrerupt, de peste ?apte ani! Nu ne putem preface c? nu auzim vocile unor personalit??i de marc? ale ??rii, a unor jurnali?ti iubitori de ?ar?, a unor adev?rate con?tiin?e na?ionale, care atrag aten?ia asupra conflictului real în care suntem angaja?i ?i asupra consecin?elor dezastruoase pentru România: „România nu mai de?ine nimic, nu are economie. România nu este un stat, ci o corpora?ie. Capitalul str?in este cel care de?ine puterea, de?ine peste 60% din activele ??rii, peste 50% din profit ?i ceea ce este cel mai grav: st?pâne?te pârghiile strategice, de condus, ale ??rii [...] Industria ca atare, marile întreprinderi au fost distruse. Privatizarea s-a f?cut în dezinteresul României. Cel mai grav e c? a fost vândut p?mântul. ?i a fost vândut de cei care sunt ast?zi la putere, pe vremea când erau mini?tri ai agriculturii. P?durile, apele, se vând. Totul este de vânzare [...] În 26 de ani, România a pierdut, ?i pot spune asta cu certitudine, peste 1 Trilion de euro. Toate pierderile României, de la ?tefan cel Mare încoace, sunt mai mici decât ce s-a pierdut în ace?ti 26 de ani" (C?lin Georgescu, 2014, în direct la Televiziunea Român?).

„A disp?rut întreg sectorul industriei de textile, confec?ii, tricotaje (filaturi, ?es?torii, fabrici de stof? ?i postavuri, întreprinderi de piel?rie ?i înc?l??minte, toate concepute într-un sistem integrat); a fost închis sectorul agroalimentar (36 de fabrici de zah?r, fabricile de ulei, de preparate din carne, de lapte ?i produse lactate, zeci de fabrici de nutre?uri combinate etc.); nu mai exist? majoritatea fabricilor din industria lemnului ?i mobilei, din industria cimentului, a lacurilor ?i vopselelor, a medicamentelor, din sectorul construc-?iilor de ma?ini, al exploat?rilor miniere de feroase ?i neferoase, de c?rbune etc.; s-au desfiin?at întreprinderile agricole de stat ?i cele de mecanizare a agriculturii, sta?iunile de cercet?ri agricole ?i, în general, marea majoritate a institutelor de cercetare-proiectare; au disp?rut industria electronic?, electrotehnic?, de mecanic? fin?, optic?, automatiz?ri etc. Baza na?ional? de soiuri de plante ?i rase de animale a fost pulverizat?. România nu mai are ast?zi un pachet na?ional de semin?e, soiuri, hibrizi, de culturi cerealiere, plante tehnice, legume etc. A fost distrus, aproape în totalitate, sistemul de iriga?ii, construit prin îndatorarea dureroas? de la Banca Mondial?, pentru a c?rui plat? românii au contribuit zeci de ani; au fost abandonate programele de combatere a eroziunii solului, de îndiguiri ?i desec?ri, dar ?i cele de iriga?ii în curs (canalul Siret-Dun?re sau Bucure?ti-Dun?re). Întreaga economie na?ional? a fost, pur ?i simplu, pulverizat? ?i l?sat? f?r? nicio logic? structural?" (Prof. dr. Constantin Ciutacu, 2014).

Suntem în plin r?zboi. Un r?zboi fraticid. Un r?zboi în care, din nefericire, nu putem fi înving?tori. An dup? an pierdem b?t?lie dup? b?t?lie, copl?cându-ne cu aceast? stare. Mai mult, în mod ipocrit, multe dintre b?t?liile pierdute le s?rb?torim cu fastul destinat unor victorii de r?sunet. Mul?i mor. Pier acum, sub ochii no?tri nep?s?tori, sau vor fi uci?i (fizic, moral, psihic, material) de inamici invizibili, f?r? uniform?. Este plin cotidianul de mor?i anonime sau de decese încununate cu nume ilustre. Sunt victimele unor adversari vicleni, niciodat? la vedere, ascun?i cu bun? ?tiin?? în institu?ii special create pentru ei. Din ad?postul acelor institu?ii, afla?i sub plato?a unor legi strâmbe, ei ne distrug prezentul ?i ne desfiin?eaz? viitorul, ne ostracizeaz? familia ?i ne spoliaz? bunurile.

Dup? Steimetz, r?zboiul ar fi piatra de încercare a na?iunilor, exercitând func?ia de selec?ie biologic? colectiv?, în scopul eliminarii na?iunilor slabe ?i form?rii unor „superna?iuni" puternice, superioare. Trebuie s? fim con?tien?i de faptul c? urmare a nep?s?rii noastre, a unei clase politice de slab? calitate, a conduc?torilor lipsi?i de viziune ?i captivi ambi?iilor personale meschine, România risc? s? dispar? ca na?iune de sine st?t?toare. Ar fi timpul s? în?elegem c? m?cinat? de conflicte interne, dup? decenii de convulsii distrug?toare, într-un viitor deja previzibil România risc? s? fie înghi?it? pentru ve?nicie de superna?iunile aflate azi în plin? expansiune. Proces gr?bit de participarea direct?, entuziast? ?i hot?râtoare a românilor.

Închei cu un citat din Scrisoarea pe care Arhimandritul Justin Pârvu, un autentic patriot, a adresat-o poporului român cu pu?in înainte de plecarea sa din lumea aceasta:„Dac? ar fi ca tot ceea ce se întâmpl? s? se r?sfrâng? numai asupra ta, românul de azi, nu ?i-a? scrie un cuvânt. Te-a? l?sa s? lânceze?ti, s? dormi pân? se a?terne praful peste tine ?i m?tura istoriei te va scoate afar? din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare nepl?cut?. Dar tu popor român de azi, e?ti legat de cel de ieri ?i de cel de mâine ?i odat? cu tine piere nu numai trecutul, dar ?i viitorul acestui neam.
Cât o s? mai taci ?"

Grafica - I.M.

footer