Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Miercuri, 07 Noiembrie 2018 19:04

Arme SUAAtac terorist într-o sinagog? - sâmb?t?, 28 octombrie 2018. 11 persoane au fost ucise ?i altele r?nite într-un atac armat la o sinagog? în Pittsburgh . Atacatorul a fost re?inut ulterior de poli?ie. Printre victime trei poli?i?ti au fost împu?ca?i, îns? starea lor nu este cunoscut? la acest moment. Surse din poli?ie au declarat c? atacatorul a intrat în cl?dire ?i a strigat: „To?i evreii trebuie s? moar?"! - conform C.N.N. Este un atentat terorist inspirat din Al Jihad-ul islamic! Sunt ?i eu afectat de ineficacitatea structurilor antiteroriste pentru a preveni asemenea fapte grave.

V? fac o confesiune: studiez flagelul terorismului de peste 30 de ani. ?i nu numai atentatele teroriste ce se produc ast?zi, „la zi", ci m-a preocupat fenomenul, s? în?eleg ?i tenebrele sale nefaste. Am studiat câteva c?r?i despre acest dezastru uman. Am început cu cartea domnului colonel Ion Bodunescu „Flagelul terorismului interna?ional", ap?rut? în 1978, la editura Militar?, apoi scrieri din ?ara lovit?, atunci, cel mai grav (r?pirea prim-ministrului Aldo Moro), „Missione antiteroristo" a italianului Rino Genova, ap?rut? la Milano în 1985, ca s? nu-mi scape „Istoria Terorismului - de la asirieni la jihadi?ti", a americanului Randall D. Law, sau „30 de ani de lupt? împotriva terorismului", confesiuni ale magistratului francez Jean-Lous Bruguiére, implicat direct în aceast? lupt?, iar „în zilele noastre", am citit tot ce s-a scris ?i tradus despre Al Jihad, ISIS ?i terorismul de sorginte islamic?. V? rog s? m? crede?i, c? petele albe pe hardul cunoa?terii, când e vorba de terorism, sunt destul de rare.

Ca s? fac proba afirma?iei, v? descriu în rezumat primul atentat terorist din România Mare, imediat dup? Unire, comis în decembrie 1920. A fost un atentat terorist politic, pus la cale de comuni?ti, în Senatul României. Consecin?ele au fost dezastruoase, soldate cu uciderea ministrului de justi?ie Dimitrie Greceanu, a senatorilor Spirea Gheorghiu ?i Radu Demetriu. Au mai fost r?ni?i grav ?i Constantin Coand? pre?edintele Senatului, episcopii senatori Nifon ?i Roman Ciorogariu, ultimul, decedând ulterior într-un spital din Oradea. Cine erau terori?tii? Comuni?tii „români", Max Goldstein, Saul Osias ?i Leon Lichtblau. Ace?tia au fost preg?ti?i de Ceka bol?evic? de la Odessa, condus? de Abraham Grinstein. Dup? atentat reu?esc s? dispar?. Goldstein va fi semnalat în Uniunea Sovietic?, ca apoi, intrând clandestin în România, este arestat în 1921 la C?lug?reni, având asupra sa 15 kg de trotil. Am scris ultima fraz? - posesia a 15 kg trotil de c?tre terorist - pentru a releva stare de pericol, de amenin?are, generat? de faptul c? teroristul de?inea explosivul necesar comiterii unor alte atentate teroriste. Cu 15 kg de trotil po?i arunca în aer o sal? de spectacole, un tren sau o biseric?! De unde le procurase? Întrebarea e retoric?, iar r?spunsul o certitudine: livrate de ini?iator, Ceka sovietic?.

Revenind în actualitate, semnalez necesitatea, ca teroristului s? i se închid? posibilit??ile de a accede la materialele ?i mijloacele poten?ial periculoase, cu care s?-?i creeze arsenalul logistic pentru a ucide. Component? a luptei antiteroriste, la care doresc s? m? refer, foarte important?, este etapa procur?rii arsenalului logistic necesar declan??rii atentatelor: arme, explosivi, substan?e toxice, radioactive. Este în atribu?iile oric?rei structuri antiteroriste - informative sau de ap?rare - s? ob?in? date suficiente, care s? ofere indicii c? arsenalul de?inut, va fi utilizat pentru comiterea de atentate teroriste. Aceasta e primul pas pentru prevenirea atentatelor teroriste. Oare, procurarea ?i de?inerea unui num?r excesiv de arme diferite, de c?tre o persoan? este o normalitate? El nefiind vân?tor! S? zicem. Atunci, ori e traficant de arme ori poten?ial terorist. Iar investiga?ia trebuie aprofundat?. Trebuie monitorizat.

?ti?i câte arme î?i procurase teroristul din Las Vegas, care în octombrie 2017 a ucis 59 de persoane ?i a r?nit alte 527? V? spune Poli?ia din Las Vegas: 16 arme în camera de hotel cu care a tras asupra mul?imii adunate la concertul de muzic? country din Las Vegas ?i 18 arme la locuin?a sa din Nevada. E posibil ca nimeni s? nu fi sesizat acumularea acestui arsenal de r?zboi, real, de un individ de 64 de ani?! S? fie atât de incompetent? sau neinteresat? Poli?ia S.U.A., pentru a cunoa?te ?i controla de?in?torii de arme de r?zboi, poten?ial pericol pentru via?a cona?ionalilor?

Accesul la arme de foc, pentru oricine, sub pretextul c? „dreptul la ap?rare este garantat de lege", este un pericol poten?ial real, pentru via?a semenilor! Scriam despre stupizenia motiva?iei, ca persoana aib? „dreptul inalienabil" de a de?ine arme în S.U.A., în capitolul „Înarmarea antiterorist? a studen?ilor" din cartea mea Geopolitic? ?i terorism, un fapt adev?rat, din care v? dau un fragment: „Universitatea din Texas S.U.A. a autorizat miercuri studen?ii s? poarte arme la cursuri, conducerea institu?iei de înv???mânt aderând astfel la un proiect de lege adoptat de c?tre ale?ii locali - ne spune Mediafax, citând Agence France-Presse din 18 februarie 2016. Surpriz?! ?oc? Nici vorb?! U.S.A., ?ara democra?iei, a?a cum o ?tim, e ?i ?ara tuturor posibilit??ilor. Fiind o democra?ie participativ?, libertate de expresie, e supus? dezbaterii publice orice ini?iativ?. Au ap?rut deja comentarii privind oportunitatea acestei „forme de ap?rare personal?" ?i, de ce nu, chiar colectiv?. Eu spun c? poate fi util?, în acest mediu. ?i apoi, s? nu uit?m precedentul! „În 1966, Universitatea din Texas a fost teatrul primului atac armat în mas? produs într-un campus universitar, un fost pu?ca? marin împu?când mortal la vremea respectiv? 14 persoane" - se amintea în expunerea de motive pentru admiterea înarm?rii noilor „for?e armate universitare". Era un motiv serios ?i real. Nu?

M? mir? faptul c? ?i în rândul comunit??ii universitare sunt unii opozan?i, sau care pun la îndoial? eficacitatea inova?iei academice. „Nu cred c? pistoalele au ce c?uta într-un campus universitar, deci aceast? decizie a fost cea mai mare problem? a pre?edin?iei mele de pân? acum", spune Gregory Fenves, pre?edintele institu?iei. Îndoiala domnului Fenves are ceva suport, zic eu, eficacitatea metodei. S? vizualiz?m mintal un scenariu posibil. Un conferen?iar într-un amfiteatru cu 80 de studen?i, abordeaz? tema: Islamul politic ?i democra?ia. O tem? de actualitate! Mul?i o dezbat, o r?sucesc pe toate laturile ?i nu se compatibilizeaz?. Nici semantic, nu au afinit??i, m?car! Islamul semnific?, se traduce prin „supunere", pe când democra?ie înseamn? puterea poporului, demos-cratos, din greac?.

Un student texan cu turban musulman, din rândul 20 al amfiteatrului, când profesorul insista ?i pronun?a verdictul, c? cele dou? modele de societate sunt incompatibile, Ali, calm, scoate de sub hijab-ul lui imaculat, pistolul din dotare, îl îndreapt? spre profesor ?i cu o voce acut?, iritat?, îl someaz?!
- V? rog domnule profesor s? v? retrage?i cuvintele!
Sala, devenit? câmp tactic de lupt?, evident asimetric, câteva clipe e mut?! Nici un zgomot, mormânt. ?i, ca la o comand? nev?zut?, cineva neidentificat strig?:
- Terori?tii! Terori?tii!
Clip? de derut?, profesorul aude, intr? sub catedr?, dar din arma studentului în hijab pleac? glon?ul! ?i în urm?toarea miimea de secund?, din celelalte 80 de pistoale din dotarea studen?ilor, pardon 79, trag foc automat, sau foc-cu-foc, asupra teroristului. Aproape imperceptibil, în vacarmul creat, se aude o voce: Allah Akbar! Profesorul scap? cu o plag? împu?cat? superficial?.

O comisie a Congresului U.S.A. analizeaz? evenimentul. Sunt audia?i ?eful local al FBI, ?eriful Texasului, constatând c? victimele colaterale, în total, 6 studen?i uci?i, din apropierea teroristului. Aceste pierderi umane, s-au datorat lipsei de antrenament în poligon a posesorilor de arme... o lacuna a instructorilor, care nu au exersat tragerile la ?inta nr.10 - corpul uman, partajat? în „p?r?i vitale", care trebuie evitate la tragere, dac? nu se dore?te uciderea ?intei"[1]. Evident, a fost un scenariu posibil, dar a înarma studen?ii mi se pare stupid!

Tot atunci (august 2016), f?ceam un bilan? al ac?iunilor teroriste în S.U.A. în ultimul an: „În iunie 2015 un atacator a intrat într-o biseric? din Charleston ?i a ucis 9 credincio?i; la colegiul din statul Oregon - S.U.A., în octombrie 2015, un tân?r de 20 de ani, a ucis 15 persoane iar 20 au fost r?nite; în 12 iunie 2016 un b?rbat, de origine afgan?, a intrat într-un club din Orlando - Florida ?i a ucis 50 de persoane, ?i tot atâtea r?nite. Ultimul atac pe care îl ?tiu, în 25 iulie a.c., când necunoscu?i au atacat cu focuri de arm? la clubul din Fort Myers - Florida, la s?rb?torea „Noaptea adolescentului", ucigând dou? persoane ?i r?nind 17"[2].

S? men?ion?m, c? în afar? de atentatul terorist recent de la Sinagoga din Pittsburgh, la care m-am referit mai sus, teritoriul S.U.A. a fost mai fost lovit în ultimele luni, de acest flagel uciga? în 2018. S? amintesc câteva: atentatul din iunie 2018 la redac?ia gazetei din Annapolis, soldat cu 5 mor?i ?i 20 de r?ni?i; în 26 august un tân?r intr? într-o sal? de jocuri din Jacksonville, Florida, deschide focul asupra clien?ilor ?i ucide 3 persoane ?i r?ne?te 11; Sâmb?t?, 03 Noiembrie 2018, într-o sala de yoga din Florida, un terorist deschis focul, 2 persoane au fost ucise, iar 4 r?nite.

O metod? recent? semnalat? în S.U.A., pe scena terorist? este expedierea de colete capcan?, care la deschidere explodeaz?. Metoda coresponden?ei uciga?e nu e nou?, a fost folosit? în Europa, chiar cu „succes"! Acum câteva zile (26 octombrie 2018) a fost arestat Cesar Sayoc din Florida, care este cercetat pentru expedierea a 14 colete capcan? cu explosivi mai multor personalit??i democrate, printre care ?i fo?tilor pre?edin?i Barack Obama ?i Bill Clinton, dar ?i postului C.N.N.. Cesar Sayoc, 56 ani, ar fi simpatizant al pre?edintelui Trump, sus?in globali?tii democra?i a lui Soro?, ?i nu numai, iar inten?iile sale teroriste ar fi motivate de politica anti-emigra?ie a pre?edintelui S.U.A. Personal nu cred aceast? acuz? fantezist?. Dar îl suspectez pe „atentator" de ignoran?, el trebuia s? ?tie c? orice coresponden?? sau colet, adresate unei personalit??i sunt supuse obligatoriu, unui control antiterorist.

Revin la tem?, ?i subliniez, necesitatea ca structurile antiteroriste s? închid? bre?ele vulnerabile, astfel ca terori?tii s? nu aib? acces la arsenalul necesar comiterii de atentate teroriste: arme, explosivi, substan?e toxice, radioactive. V? rog s? observa?i, c? structurile antitero europene, au reu?it, în manier? semnificativ?, s? închid? aceste bre?ele spre procurarea de arme de c?tre terori?ti. Dac? vom compara modalit??ile de comitere a atentatele din Europa cu cele din S.U.A., vom constata c? în cele din S.U.A. s-au folosit arme de foc militare, explosivi, iar cele din Europa, au folosit alte metode, precum mijloacele de transport sau arme albe, cu?ite, atacuri directe, asupra victimelor. Nu spun, c? acestea erau mai pu?in periculoase, dar schimbarea mijloacelor utilizate în atentate, se datoreaz? în special m?surilor specifice de control luate de for?ele antiteroriste.

„Modus operandi" în atentatele terorism: în S.U.A. cu mitraliera, în Europa cu camionul!

--------------------------------
[1] Alexandru Bochi? Bor?anu - Geopolitic? ?i terorism, Ed. Concordia – pag 189
[2] Ibidem - pag. 190

footer