Revista Art-emis
Deriva Na?iunii PDF Imprimare Email
Acad. Dan Berindei   
Miercuri, 09 Mai 2012 16:43
Acad. Dan Berindei„Corabia neamului", evocat? cândva de cronicarul Naum Râmniceanu, înfrunt? nu numai o iarn? aspr?, ci propriile c?ut?ri ?i neîmpliniri. Situa?ia umanit??ii în ansamblul ei ridic? multe semne de întrebare ?i provoac? îngrijor?ri. Oamenii se v?d confrunta?i nu numai cu o situa?ie de criz?, cu impresia c? ea nu mai are un sfâr?it, dar ?i cu provoc?ri ale naturii. Grav este ?i faptul c? sentimentul multora este c? nu urm?m o cale fireasc?, care s? ne ajute s? ie?im la liman! Sondajele de opinie confirm? acest lucru. Nici lumea politic? nu ofer? perspectiva unor mari speran?e. Conflicte sterile ?i politicianiste din toate p?r?ile paralizeaz? mersul înainte ?i parc? contribuie la r?mânerea în urm?, zi cu zi. Câte speran?e aveam cu 22 de ani în urm? ?i unde am ajuns!

A fost atunci ocazia de a se traduce în fapte nu doar o rea?ezare într-o matc? fireasc?, ie?irea din regimul totalitar ?i repararea nedrept??ilor sale, dar ?i un prilej de a se aplica în societatea româneasc? nemuritoarea deviz? a Revolu?iei din 1789 - Libertate! Egalitate! Fraternitate! - de a se crea o Românie ren?scut?, slujitoare a ideilor de real? dreptate social? ?i democra?ie. Dar unde s-a ajuns?

Sub impactul „b?ie?ilor de?tep?i", unii ap?ru?i chiar din senin, în toate domeniile ?i a unui politicianism searb?d, sub pretextul de a se îndrepta o situa?ie, care nu mai fusese de îndurat, s-a ajuns la o grav? r?sturnare a valorilor ?i la o turburare f?r? precedent nu doar a unei economii, ci ?i a comportamentului moral. Reperul patriei a fost ?i el pierdut. Înv???mântul tradi?ional de calitate, inclusiv în perioada totalitar?, a fost supus unei succesiuni de reforme care l-au dezechilibrat, coborând ?i ?tacheta nivelului s?u, iar educa?ia pe toate planurile a fost uitat?, dac? nu înlocuit? printr-o contraeduca?ie de servil? imita?ie! Din p?cate, n-au lipsit interesele str?ine, imixtiuni de tot felul, care în prea mic? m?sur? au servit redres?rii ?i în cea mai mare m?sur? n-au urm?rit decât însu?irea ?i supunerea unei economii, care bine administrat? putea asigura prosperitate ?i bel?ug. Sub masca frumoasei idei a unit??ii europene, ca ?i sub cea a lichid?rii mo?tenirii totalitare, în lipsa unei clase politice capabile de a ap?ra (?i de a dori s-o fac?) interesele fundamentale ?i na?ionale, România a intrat într-o deriv? din care nu se mai redreseaz?. Fiecare dintre noi ar trebui îns? s?-?i fac? bilan?ul propriei implic?ri, deoarece redresarea real? n-o vor putea asigura decât cet??enii acestei ??ri, prin munca ?i mintea lor, prin d?ruire ?i c?tre un interes general, al ??rii ?i nu doar prin satisfacerea unor obiective individuale. România  merit? s? fie scoas? din deriv?! footer