Revista Art-emis
O mega-victorie surprinz?toare a unui mega-ales f?r? calit??i! PDF Imprimare Email
Victor Nicolae, S.U.A.   
Miercuri, 10 Decembrie 2014 17:48

Victor nicolae, art-emisIar a câ?tigat B?sescu alegerile! Imediat ?i-a decorat directorul Serviciului de Telecomunica?ii Speciale cu Ordinul Na?ional „Steaua României” - în grad de Comandor, bineîn?eles „în semn de înalt? apreciere pentru efortul depus la dezvoltarea ?i consolidarea unui serviciu modern”. În realitate, a vrut s? mai arate o dat?, explicit, cine ?i cum de?ine puterea electoare. N?stase a pierdut pentru a doua oar?! Nici nu ?tie de ce. Ba ?tie. A c?zut din gra?ii ?i pentru singurele lucruri bune f?cute de el ?i de protejatul s?u, plagiatorul. Printre altele, asem?n?toare, probabil c? Micul Titulescu trebuia înl?turat ?i pentru b?garea României pe lista ??rilor ce pretind repatrierea aurului, al?turi de Ecuador ?i Venezuela. A se vedea ce se întâmpl? ?i pe acolo! Dar cel mai suspect aspect al finalei st? în miracol, în miracolismentul procentual. O mega-victorie surprinz?toare a unui mega-ales f?r? calit??i! ?i surprinderea de acest tip, ?i miracolismentul de factur? artizanal?, ?in strâns intim mai mult de un cabalism afro-colonial.

O clas? politic?, puternic ?i ascendent infrac?ional?, î?i liderizeaz? în serie p?ta?ii, infractorii cu ?taif. 

„Cele trei etichete: corup?ie, comuni?ti ?i baroni au fost principalii vectori care au dus la pierderea alegerilor”, a g?sit Ponta o etichetare de circumstan?? a înfrângerii sale, în ?edin?a Comitetului Executiv Na?ional al P.S.D. Bloger Cristoiu a intervenit cu o ?tire r?mas?-n surdin?: „Formarea unui Guvern de Uniune Na?ional? se dovedea ?mecheria perfect? pentru ca ga?ca lui Vasile Blaga s? ajung? la ciolan. Joi, 27 noiembrie 2014, Victor Ponta a dejucat aceast? lovitur? de palat în P.S.D.”. A?a o fi fost. Cristoiu a detaliat: „Mircea Geoan? ?i Marian Vanghelie puseser? la cale un plan de debarcare a lui Victor Ponta nu numai de la ?efia PSD, dar ?i de la ?efia Guvernului”. Explica?ie: „Ca urmare a unei în?elegeri cu Klaus Iohannis, dup? ce acesta depunea Jur?mîntul, urma s? se formeze un a?a zis Guvern de Uniune Na?ional?, alc?tuit din P.S.D., dar ?i din P.N.L., P.D.L. Gestul era gândit ca venind de la un pre?edinte al tuturor partidelor. Premier desemnat de Klaus Iohannis era planificat s? fie Mircea Geoan?. Negustoria împ?ca pe toat? lumea. P.S.D. r?mânea la Guvernare, f?r? a-?i asuma întreaga povar? a vremurilor dificile. P.N.L. ?i P.D.L. ajungeau la ciolanul râvnit din greu prin sus?inerea lui Klaus Iohannis. Câ?tigarea Pre?edin?iei r?mâne pentru Ga?ca lui Vasile Blaga o inutilitate s?rb?toreasc? atâta timp cât îi scap? Guvernarea, cea plin? de contracte cu statul”.  Ponta a ?i admis pentru „DCNews”: „Cred c? ar fi foarte bine s? avem un nou prim-ministru”. Guvernul lui ?i-a pierdut legitimitatea. Consiliul permanent al U.D.M.R. întrunit tot în 27 noiembrie recomand? Consiliului Reprezentan?ilor Unionali (C.R.U.) din 13 decembrie ie?irea din coali?ia de guvernare. „Pân? acum nu s-a întâmplat niciodat? ca C.R.U. s? nu ?in? cont de recomand?rile Consiliului permanent”, a confirmat Kelemen Hunor. Ponta e atât de timorat, încât nu-?i va mai reveni niciodat?. Cariera sa politic? s-a încheiat. Ca de obicei, electoratul a avut doar un rol figurativ, intens manipulat dup? cele mai sofisticate metode. Iar pe Iohannis… nimeni nu-l cunoa?te mai bine ca B?sescu.  „Eroii din turul 2” au votat cu amândou? mâinile (?i picioarele) pentru un altfel de pre?edinte. Nu-i deloc alt fel. Care dintre „pre?’i” fost-a neao?-sadea? ?i care n-a avut ag??at? de coad? nicio infrac?iune zorn?itoare? A?a c? ?i nou-alesul e tot un infractor de duzin? profitoare. Asta o spune chiar Agen?ia Na?ional? de Integritate (A.N.I.), reactivând peste noapte „Dosarul de incompatibilitate” al lui Klaus Johannis. Nimic surprinz?tor din punct de vedere mafiotat?: o clas? politic?, puternic ?i ascendent infrac?ional?, î?i liderizeaz? în serie p?ta?ii, infractorii cu ?taif (Steif[leder], germ.).

Organisme electorale modificate genetic

„Pierderea alegerilor, în viziunea lor… sunt de vin? americanii. De fapt noi am pierdut datorit? for?elor str?ine, care nu au vrut ca P.S.D. s? câ?tige, americanii-s de vin? dup? ei. Am r?mas ?ocat, v? spun sincer, îmi f?ceam cruce continuu…”, s-a dest?inuit cucernic Vanghelie la B1 TV. Nici Rasputin de la Kremlin nu mai rezist? mult. Nu degeaba ne-au obi?nuit ??tia cu scamatoriile ce au înlocuit p?l?ria cu urna. Cum-necum, ni s-a mai smuls o dat? complicitatea pentru urm?torii 5 ani încotroceni?i. B?sescu îl ridiculiza în vara lui 2012 pe interimarul Antonescu ca fiind o Paia??. S-a ales cu un klaunus, dat pe mâna justi?iei pentru reglarea reflexelor condi?ionate. Cine i-a copt-o? Vineri (21 noiembrie), la ?edin?a de validare a alegerii ca pre?edinte de c?tre Plenul Cur?ii Constitu?ionale, B?sescu a solemnizat: „Domnule pre?edinte ales al României, domnule pre?edinte al C.C.R., domnilor judec?tori, domnilor reprezentan?i ai forma?iunii politice care a dat câ?tig?torul alegerilor, doamnelor ?i domnilor, pentru mine este un moment extrem de important. Este finalizarea a zece ani de mandat…” A uitat de finalizarea lui e?uat? prin „inteligenta din Ple?coi”. Sau poate c? s-a gândit la cu totul altceva, mai prin rota?ie, mai putinian, l?udându-se suprem: „Am satisfac?ia c? las o ?ar? cu op?iuni clare: parteneriatul strategic cu Statele Unite, prezen?a noastr? în Uniunea European? ?i în N.A.T.O. ?i credibilitatea pe care ne-am dobândit-o în mod deosebit în N.A.T.O.”. Care credibilitate deosebit dobândit?? Aia cu pierderea suveranit??ii, ori aia cu dezastrul na?ional? Oricum: tr?iasc? noul nostru salvator, asigurator al unei societ??i europene, c? asta, a?a, mai româneasc?, îi cam pute. Totu?i, ni?te întreb?ri r?mân larg deschise: cum a câ?tigat ?sta alegerile cu o asemenea diferen??: 9%? Cum a recuperat în turul al doilea un calup de 25%, dublându-?i aproape procentele?

P(r)ostelectorale

La o s?pt?mân? dup? rezultatul electoral, în 25 noiembrie 2014, Sec?ia de contencios administrativ ?i fiscal a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie a admis (în principiu) recursul formulat de A.N.I. împotriva hot?rârii din septembrie (2013) a Cur?ii de Apel Alba Iulia. Aceasta l-a declarat compatibil pe Johannis, ca primar al Sibiului. Azi, el este triumf?torul, din 16 noiembrie 2014. Î.C.C.J. a stabilit data de 14 ianuarie 2015 ca prim termen al recursului intentat. Iohannis va depune jur?mântul de învestitur? în 22 decembrie2014. Nu era mai simplu ca recursul s? fi fost judecat imediat (înainte de alegeri)? Specificare: potrivit art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003, Iohannis nu putea fi concomitent primar ?i membru în consiliul de administra?ie al unor societ??i locale de interes regional, controlate de o aceea?i prim?rie sibian?. Dac? Iohannis (Johannis, ca nume de dosar) va fi învinov??it de incompatibilitate, prin procesul în contencios administrativ, nu va interveni imunitatea (sic sau sâc!)?! Alesul mai are de ales între a renun?a la învestitura preziden?ial? ?i acceptarea oric?rui ?antaj din partea lui B?sescu... ?i nu numai a lui. Inten?ia de a-?i sluji din toate for?ele ?ara îi va fi u?or îngenuncheat? prin acceptarea oric?rei colabor?ri, în orice condi?ii, cu oricine. Cât a mai sc?pat viu din interesul na?ional poate fi rapid disipat sub presiunea negocierilor impuse. Apropierea recursului din 14 iananuarie 2015 ar putea crea ?i func?ia de ?ef al Alian?ei Cre?tin-Liberale P.N.L.-P.D.L. Or, de aici ?i pân? la adjudecarea postului de premier din partea lui B?sescu mai r?mâne un singur pas. Regimul B?sescu î?i va fi asigurat plenar revigorarea. Drumul de la Klaus la Klaunus probabil c? nu se va reface niciodat? în sens invers. Lipsesc certitudinile ferme, competen?ele, compatibilit??ile. 

footer