Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 28 Iunie 2015 20:56

Nicolae Titulescu. Arhive pierdute 2015O superproduc?ie de Hollywood sau un serial TV despre Nicolae Titulescu ar reu?i, probabil, s?-i faca pe contermporanii no?tri - din România, din Europa - s?-?i închipuie, m?car, ce personalitate uria??, complex? ?i fascinant? a fost acest om de stat ?i diplomat. Pu?ini ?tim de ce via?? tumultuoas? a avut parte ?i ce tragedie shakespearian? au însemnat ultimii s?i ani de via?? pe acest p?mânt al Europei, unde se sim?ea tot mai mult ca „omul f?r? urm?" din povestea lui Peter Schlemiel. Neîn?eles, invidiat, pândit sau alungat de puternicii zilei din ?ar?, p?r?sit ?i ocolit de fo?tii s?i prieteni ?i parteneri din marile cancelarii al timpului, urât ?i amenin?at de du?manii României ?i ai p?cii europene. Via?? lui Titulescu a fost o glorioas?, iar apoi o tragic? aventur?. ?i o aventur? care nu s-a încheiat odat? cu plecarea din via?? pamânteana, c?ci, asemenea soartei altor umbre ilustre, postumitatea sa a continuat, cu acela?i dramatism, un destin frenetic ?i tumultuos, cu sui?uri ?i coborâ?uri ame?itoare, enigme ?i dezv?luri surprinz?toare, cu izbânzi str?lucite ?i dezn?dejdi cumplite. „Aventura Titulescu" este ?i ast?zi, la atâtea decenii de la plecarea sa din via??, în plin? desf??urare, oper? sa d? de gândit, incit?, „lucreaz?". Dar cine ?i cum s? fac? o evocare vie, captivant?, îns? riguros documentat?, a acestui chip singular al istoriei noastre na?ionale? O face, de mai multe decenii, aproape singur, cel mai temeinic titulescolog al istoriografiei române, dr. George G. Potra, care ne înf??i?eaz?, cu o r?bdare benedictin? ?i str?danii greu de închipuit, faptele, înv???mintele ?i mesajele celui mai de seam? diplomat român al secolului al XX-lea.

Cartea „Nicolae Titulescu. Arhive pierdute. Dosarul unei recuperari", o nou? (a cât? oare?) contribu?ie a prof. univ. dr. George G. Potra la impun?toarea sa bibliografie în materie, nareaz?, ?i ea, o aventur? sui generis a super-eroului invocat. Aventura zestrei documentare „acte ?i m?rturii ating?toare de istoria ?i politic? României, pe care Titulescu o purta, cu el, în str?in?tate. Documente" originale sau copii, scrisori, însemn?ri personale etc., care, în împrejur?rile tulburi ale agoniei ?i mor?ii sale, au r?mas f?r? protec?ie, s-au risipit, r?t?cit, pierdut sau au trecut din mân? în mân?, ?i pe care, prin eforturi de multe ori personale, patrio?i români s-au str?duit ?i au reu?it s? le readuc? în ?ara. Între ace?ti „sublimi recuperatori", dr. George G. Potra este unul dintre cei mai tenaci, iar izbânzile eforturilor sale de refacere ?i reconstituire a patrimoniului documentar Titulescu, care are pân? acum la activ salvarea ?i repatrierea a zeci de mii de înscrisuri, sunt consemnate în aceast? captivant? carte, întradev?r una de pasionant? aventur?. Dar cum Titulescu n-a avut parte de sprijinul trebuincios (ca s? nu mai zicem ?i recuno?tin?a) contemporanilor, nici nepre?uitul sau exeget dr. George G. Potra n-a fost ?i nu este sus?inut pe m?sur? de institu?ii, persoane publice etc. în ?ara ce r?mâne mereu datoare lui Titulescu ?i lucr?rii sale politico-diplomatice. De ce? Pentru c?, (dincolo de m?runte dar atât de nocive meschin?rii personale), în gândirea troglodit? a unora, a-l onora cu dreapt? judecat? pe Titulescu înseamn? a„?ine cu rusii". Strâmb? oglind?!

footer