Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 11 Decembrie 2016 19:45

Carol Roman-Exist? un secret al celebrit??iiPe 10 decembrie a fost Ziua Nobel. Laurea?ii anului î?i primesc premiile. Ceremonii festive, banchet regal. Românii sunt îns? îndrept??i?i s? priveasc? oarecum contraria?i la „fenomenul Nobel": între cei peste 900 de laurea?i, câ?i se prenumera de la 1901 încoace, niciun român n?scut ?i care s? fi tr?it ?i muncit, preg?tit ?i consacrat în România nu a avut parte de încununarea cu ceea ce numim azi, cu to?ii, înc?, distinc?ia cu blazonul cel mai onorant al vremurilor moderne. E de mirare, dar nu e de dramatizat. Iar despre aceast? ciud??enie s-ar putea scrie chiar o poveste pasionant? (c?r?i similare s-au scris, de pild? despre nedrept??i?ii din domeniul chimiei sau ai literaturii). Dar pân? una-alt?, o carte mult mai instructiv?, mai folositoare ?i nu mai pu?in pasionant?, pentru cine ?tie s? o citeasc? a?a cum se cuvine, a scris neobositul ?i mereu inspiratul gazetar Carol Roman. De fapt, el face acum gestul temerar de a-?i republica o carte ap?rut? pentru prima dat? în urm? cu vreo jum?tate de secol (iar între timp în câteva edi?ii - la tiraje ?i vânz?ri de invidiat azi - în câteva edi?ii ?i în opt limbi). Se cheam? „Exist? un secret al celebrit??ii?", iar la întrebarea peste poate de incitant? r?spunde o cohorta de zeci ?i zeci de laurea?i Nobel. Azi, când e atâta zarv? ?i îmbulzeal? la câ?tig u?or ?i faima rapid?, o asemenea carte-„re?eta a fericirii" ar trebui s? fie bestseller. Dar ea r?mâne oricum o carte de referin?? ?i oricum o performan?? a autorului: s? reu?e?ti s? rupi din timpul unor savan?i de vârf ai vremii tale pentru a r?spunde la o - ce a fost de fapt la început - o anchet? interna?ional? a unui ziar de tineret dintr-o ?ar? cu regim comunist, în plin r?zboi rece etc., etc., nu o poate face oricine. Cum a fost posibil miracolul, o scriu în carte - ?i autorul, ?i celebrul Henri Coand?, ?i acad. R?zvan Theodorescu.

În ce m? prive?te, cu cartea în fa??, am avut la un moment dat senza?ia c? parc? tot ce cuprinde ea, toate m?rturiile, sunt ale unuia ?i aceluia?i narator, profesiunea de credin?? a unuia ?i aceluia?i om de ?tiin??. ?i într-un fel, a?a ?i este: cartea e de la un cap?t la altul al ei m?rturisirea ?i lec?ia de via?? ?i sfaturile pe care Savantul le da tinerilor. Lait motivul care reune?te într-un unic ?i bine argumentat îndemn pentru cei tineri al celebrit??ilor Nobel este pledoaria pentru curiozitate, pasiune, studiu, munc?, tenacitate, rezisten??, insisten??, voin??, anduran??, pân? la sacrificiu de sine. Secretul celebrit??ii se afl? a?adar la îndemân? oricui î?i asum? aceste pove?e ?tiute de altfel de oricine, dar urmate nu chiar de toat? lumea.

Cartea lui Carol Roman nu putea s? nesocoteasc? subiectul dureros al nedrept??ii f?cute descoperitorului român al insulinei Nicolae Paulescu, dar „cazul Paulescu" este pus în contrapunct cu traiectoria luminoas? a lui George Emil Palade, românul laureat Nobel prin consacrarea sa ?tiin?ific? în America. Dar cum spuneam - ?i fascinanta carte nu ?i-a propus a?a ceva - românii sunt departe de a avea rela?ii optime cu institu?ia ?i premiul Nobel. N?scu?i în România, americanul-evreu Elie Wiesel (1986) ?i ?vaba Hertha Muller (2009) nu prea vibreaz? când vorbesc de ?inuturile natale ?i oamenii printre care au ie?it pe lume, germanul ?tefan Hell (2014) a plecat de la 16 ani din România, iar Ion Moraru (1986) are înc? o istorie înc? nu pe deplin deslu?it? de posibil laureat. Apoi: de la Blaga la Nichita St?nescu, niciunui scriitor român nu i s-au deschis por?ile afirm?rii în lume ?i prin aureolat? distinc?ie de la Stockholm.

S? re?inem, totu?i, esen?ialul: într-o vreme când pentru mul?i, mai ales dintre cei afla?i la începutul vie?ii active, celebritatea e de fapt o reu?it? în promotion, cartea lui Carol Roman repune adev?rul în drepturi ?i, prin aceast?, se încarc? cu o surprinz?toare actualitate.

footer