Imprimare
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u   
Joi, 15 Decembrie 2016 21:43

Elena  Gheorghe Negru-Curs deosebitAp?rut în colec?ia „Mi?carea na?ional? dintre Prut ?i Nistru", cel de-al doilea volum al harnicilor ?i talenta?ilor istorici Dr. Elena Negru ?i Dr. Gheorghe Negru[1] con?ine o nou? serie de documente inedite referitoare la disputa sovieto-român? ?i campaniile propagandistice antiromâne?ti din R.S.S. .Moldoveneasc? în anii 1976-1989, ilustrând aspectul „Cursului deosebit al României ?i sup?rarea Moscovei"[2]. Comunit??ii academice, dar ?i publicului larg i se pun la dispozi?ie documente originale din Arhiva Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Arhiva Serviciului de Informa?ii ?i Securitate al Republicii Moldova, precum ?i din Arhiva Organiza?iilor Social-Politice din Republica Moldova, completându-se cu noi ?i revelatorii surse istoria confrunt?rii dintre Partidul Comunist al Moldovei ?i mi?carea na?ional? din R.S.S.M. în anii 1976-1989, precum ?i, pe un plan mai larg, baza izvoristic? a istoriei R.S.S. Moldovene?ti.

A?a cum men?ioneaz? autorii volumului în amplul ?i consistentul Studiu introductiv[3], specificul etapei investigate (1976-1989) const? în amploarea f?r? precedent a campaniei propagandistice a U.R.S.S. ce viza Republica Socialist? România ?i R.S.S. Moldoveneasc?, atingând, la propriu, cote paroxistice. În laboratoarele C.C. al P.C.U.S. ?i C.C. al P.C.M. au fost elaborate, în acei ani, numeroase note informative secrete c?tre conducerea de partid de la Moscova, în care elita politic?, istoricii ?i sociologii din România erau viza?i în mod direct, chiar în titlul documentelor, ceea ce nu se mai întâmplase în perioadele precedente. Pe de alt? parte, începând cu mijlocul anilor '70, în r?zboiul propagandistic împotriva României s-au încadrat, iar??i în premier?, întreg aparatul diplomatic sovietic ?i chiar secretarul general al P.C.U.S., Leonid Brejnev (1906-1982), care a recurs la presiuni constante asupra conducerii României, ca aceasta s? recunoasc? existen?a unei na?iuni ?i a unei limbi moldovene?ti independente de limba ?i na?iunea român?. În fine, nu îns? ?i în ultimul rând, atât la Moscova cât ?i la Chi?in?u au fost publicate în perioada de referin?? un num?r impresionant de lucr?ri ce au finalizat procesul de elaborare a concep?iei sovietice referitoare la crearea ?i dezvoltarea „na?iunii moldovene?ti", semnificând, în realitate, elaborarea unor viziuni antiromâne?ti ce combinau abordarea „marxist-leninist?" cu abord?rile imperiale ruse ?i sovietice.

Adoptând, în principiu, hot?rârile Prezidiului / Biroului C.C. al P.C.U.S. ?i ale C.C. al P.C.M. drept criteriu de delimitare a etapelor ?i de eviden?iere a unor particularit??i caracteristice anilor 1965-1989, autorii consider? c? cea de a treia etap? a campaniilor propagandistice ale URSS împotriva României a fost inaugurat? de hot?rârea C.C. al P.C.U.S. din 15 octombrie 1975 „Cu privire la m?surile suplimentare în domeniul muncii ideologice în leg?tur? cu intensificarea propagandei na?ionaliste ce lezeaz? interesele U.R.S.S.", dublat?, la 12 ianuarie 1976, de hot?rârea C.C. al P.C.M. „Hot?rârea C.C. al P.C.U.S. «Cu privire la m?surile suplimentare în domeniul muncii ideologice în leg?tur? cu intensificarea propagandei na?ionaliste române ce lezeaz? interesele U.R.S.S.»"[4]. O confirmare în plus a sup?r?rii crescânde a Moscovei fa?? de „cursul deosebit" al României în acea perioad?, serve?te ?i Studiul asupra situa?iilor de urgen?? pentru România, din a doua jum?tate a lunii iunie 1976, elaborat de Grupul Interdepartamental Europa al Consiliului Na?ional de Securitate al S.U.A. pentru pre?edintele Gerald Ford.A?a cum afirm? cercet?torul american Larry L. Watts, în studiul respectiv erau semnalate „posibilit??ile unei interven?ii sovietice care începeau de la «amenin?area cu ac?iuni armate ?i invazia total?», pân? la «un r?spuns politic», prin care Moscova c?uta s? ob?in? «o mai mare influen?? în România, printr-o schimbare posibil violent?, a conducerii României», - cu alte cuvinte, printr-o lovitur? de stat clandestin?"[5].

Dup? cum arat? Larry L. Watts, Moscova era nemul?umit? mai ales de faptul c? România obstruc?iona planurile Tratatului de la Var?ovia de edificare a unui „sistem de comunica?ii unificat, de creare a unor posturi de comand? regionale ale alian?ei", de colaborare cu S.U.A. „în procesul de la Helsinki" etc.[6]. Totodat?, a?a cum men?ioneaz? istoricii Elena ?i Gheorghe Negru, peste acele ?i alte nemul?umiri ale Moscovei, referitoare la politica extern? ?i de securitate a R.S.R., s-a suprapus înc? una, referitoare la deta?area ?i îndep?rtarea tot mai evident? a politicienilor ?i istoricilor din România de felul în care „fratele sovietic" aborda istoria rela?iilor ruso- ?i sovieto-române ?i a chestiunii basarabene. Acest fapt a ?i determinat conducerea U.R.S.S. s? extind? ?i s? amplifice, cu o nou? for??, r?zboiul ideologic ?i propagandistic antiromânesc declan?at în 1965.

Despre motivele „noilor" sup?r?ri ale Moscovei putem judeca dup? memoriul secret al lui I. Bodiul „Despre faptele de falsificare în Republica Socialist? România a evenimentelor istorice ?i despre m?surile de prevenire a efectelor lor negative în Moldova", adresat Comitetului Central al P.C.U.S. la 27 iunie 1975[7]. În respectivul document se constata o amplificare, înc? din anii 1973-1975, a tendin?ei „antiruse?ti" ?i „antisovietice" în istoriografia din R.S.R., care preluase „clar ?i f?r? echivoc concep?iile istoricilor din România burghezo-mo?iereasc?". „Treze?te nedumerire faptul, - se indigna I. Bodiul, referindu-se la con?inutul unor publica?ii „revizioniste" române?ti (erau vizate lucr?rile: Istoria României (1970), Istoria poporului român (1970), Marea conflagra?ie a secolu8lui al XX-lea: Al Doilea R?zboi Mondial (1971), Atlas istoric (1971), Formarea na?iunii române ?i a statului român unitar (1974), Anale de istorie etc.), - c? asemenea denatur?ri ale realit??ii istorice nu numai c? nu sunt condamnate, ci, dimpotriv?, sunt stimulate de actualii conduc?tori ai P.C.R.; se folosesc ca o arm?". Acest lucru, men?iona autorul documentului citat, î?i g?se?te reflectare inclusiv în programul P.C.R. adoptat în octombrie 1974, în care nu se f?cea deosebire între politica imperiilor otoman, habsburgic ?i ?arist: „toate sunt considerate drept cotropitoare ale popoarelor balcanice; ocuparea de c?tre România a teritoriilor sovietice în 1918 este tratat? în program ca un triumf al adev?rului, ca o încheiere a unirii întregului popor român". Asemenea atitudini „ostile" fa?? de U.R.S.S., sublinia în continuare I. Bodiul, „îi creeaz? poporului român o opinie gre?it? asupra politicii P.C.U.S. ?i statului sovietic, o atitudine nes?n?toas? fa?? de R.S.S. Moldoveneasc?. «Românii ?i moldovenii sunt acela?i popor», «Basarabia este p?mânt românesc înc? de pe timpul lui ?tefan cel Mare, ea a trecut la U.R.S.S. doar din cauza c?, în 1940 ?i 1945, România a fost mai slab? decât U.R.S.S.», - toate acestea, potrivit autorului documentului, pot fi auzite inclusiv de la turi?tii români, de la membrii delega?iilor ?i grupurilor care vin în republic?, de la cet??enii români, în timpul discu?iilor cu oamenii no?tri care sunt în vizit? în România".

Concluzia primului secretar al P.C.M. consta în faptul c?, în activitatea propagandistic? ?i contrapropagandistic? a P.C.U.S. ?i P.C.M., nu era suficient doar s? se riposteze la „provoc?rile" istoricilor români, ci se f?cea necesar? elaborarea de „m?suri atotcuprinz?toare, coordonate dup? un plan unic". În activitatea de cercetare ?tiin?ific?, în particular, se cerea elaborat?, neîntârziat, „o pozi?ie unic? ?i clar? referitoare la trecutul istoric al poporului moldovenesc ?i statalitatea sa, la mi?carea revolu?ionar? din trecutul nostru, la rolul r?zboaielor eliberatoare ale Rusiei în Balcani ?i la contribu?ia Uniunii Sovietice la eliberarea poporului român de fascism". Potrivit autorului documentului, publica?iile ?tiin?ifice în domeniile men?ionate ar fi fost de natur? s? „neutralizeze în mod semnificativ interpretarea eronat? a acestor aspecte în România"[8].

A?a cum men?ioneaz? autorii volumului, nu doar în respectivul document, ci ?i în numeroase alte note informative secrete ale lui I. Bodiul c?tre C.C. al P.C.U.S., România a fost vizat? în mod direct, ilustrând caracterul extrem de tensionat al rela?iilor sovieto-române din acea perioad?. Cele peste 170 de documente inedite con?inute în volumul 2 al lucr?rii istoricilor Elena ?i Gheorghe Negru, probeaz? amploarea, apogeul campaniei ideologice ?i propagandistice din anii 1976-1989, în vizorul c?reia s-au aflat România ?i „na?ionalismul" din RSSM. Pe durata întregii perioade cercetate de autori, suportul „?tiin?ific" al presiunilor diplomatice ale U.R.S.S. asupra RSR, a fost asigurat de lucr?rile editate la Chi?in?u ?i Moscova, consacrate, pe de o parte, form?rii poporului ?i na?iunii „moldovene?ti", victoriei „puterii sovietice în Moldova", iar pe de alt? parte, politicii de „jaf ?i teroare" din Basarabia în anii 1918-1940. Combinând „abord?rile marxist-leniniste" cu concep?iile imperiale ruse, lucr?rile respective au prezentat procesul de formare a poporului ?i na?iunii „moldovene?ti" drept realizarea unei tendin?e milenare de apropiere ?i contopire cu slavii de r?s?rit ?i cu ru?ii, pe de o parte, ?i de separare de spa?iul românesc ?i de respingere a comunit??ii etnolingvistice cu românii de peste Prut, pe de alt? parte.

Documentele con?inute în cel de al doilea volum al istoricilor Elena ?i Gheorghe Negru probeaz?, de asemenea, c? r?zboiul propagandistic antiromânesc din R.S.S.M. a continuat cu aceea?i intensitate ?i virulen?? inclusiv în anii guvern?rii lui Iuri Andropov ?i Konstantin Cernenko (12 noiembrie 1982 - 10 martie 1985). ?i abia din 1987, dup? ce se lovise de o rezisten?? crescând? a intelectualilor, la care au aderat ?i alte categorii sociale, P.C.M. s-a v?zut nevoit s? renun?e la campaniile propagandistice care s? vizeze în mod expres România, insistând, acum, preponderent, pe promovarea ideilor istoriografiei sovietice ?i a moldovenismului antiromânesc. K.G.B.-ul, în schimb, a?a cum pe bun? dreptate afirm? autorii volumului, ?i-a continuat, prin mijloace specifice, inclusiv în anii 1988-1989, ac?iunile antiromâne?ti, sub paravanul ap?r?rii „regimului constitu?ional sovietic".

Lucrarea în dou? volume a istoricilor Dr. Elena Negru ?i Dr. Gheorghe Negru se anun?? a fi una dintre cele mai importante ?i originale contribu?ii la elucidarea unui capitol de istorie contemporan?, pe cât de important, pe atât îns? de pu?in cunoscut ?i cercetat, privind campaniile propagandistice antiromâne?ti din fosta R.S.S. Moldoveneasc?, declan?ate de P.C.U.S. în anul 1965 ?i care au continuat, cu anumite modific?ri ?i ajust?ri de rigoare, pân? în anul dispari?iei Uniunii Sovietice, reizbucnind, sporadic, inclusiv în zilele noastre. În concluzia celor expuse, urm?m exemplul prefa?atorului lucr?rii, istoricului Larry L. Watts, adresând sincere felicit?ri autorilor Dr. Elena Negru ?i Dr. Gheorghe Negru, care, prin efortul lor remarcabil de a pune la dispozi?ia marelui public ?i, în egal? m?sur?, a cercet?torilor problematicii respective, o seam? de documente extrem de valoroase privind campaniile propagandistice antiromâne?ti din anii 1965-1989, au reu?it s? ofere noi perspective ?i arii de cercetare asupra uneia dintre cele mai obscure pagini ale R?zboiului Rece.
-----------------------------------
[1] Primul volum al lucr?rii Dr. Elena Negru ?i Dr. Gheorghe Negru, cu o prefa?? elogioas? a cunoscutului istoric american Larry L. Watts, care subliniaz? în mod special „eforturile de pionierat" ale autorilor, a ap?rut în 2013: Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit" al României ?i sup?rarea Moscovei: Disputa sovieto-român? ?i campaniile propagandistice antiromâne?ti din R.S.S.M. (1965-1989). Studiu ?i documente. Vol. 1 (1965-1975) / Academia de ?tiin?e a Moldovei, Institutul de Istorie. Prefa?? de Larry L. Watts, CEP USM, Chi?in?u, 2013, 616p. (O prezentare a primului volum al lucr?rii vezi la Nicolae Enciu, Disputa sovieto-român? din deceniul 1965-1975 în lumina unor documente de arhiv? inedite, în „Hyperion. Revist? de cultur?" (Boto?ani), anul 33, nr. 4-5-6 (252-253-254), 2015, p. 172-174).
[2] Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit" al României ?i sup?rarea Moscovei: Disputa sovieto-român? ?i campaniile propagandistice antiromâne?ti din R.S.S.M. (1965-1989). Studiu ?i documente. Vol. 2 (1976-1989) / Academia de ?tiin?e a Moldovei, Institutul de Istorie, Chi?in?u, Editura Tehnica-Info (Tipogr. PIM, Ia?i), 2016, 926p.
[3] Ibidem, p. 8-106.
[4] Ibidem, p. 8-9, 123-128.
[5] Larry L. Watts, Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic cu România. Prefa?? de Ioan Talpe?. Traducere Alex Cosmescu, Bucure?ti, Editura RAO, 2011, p. 689.
[6] Ibidem, p. 553.
[7] Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit" al României ?i sup?rarea Moscovei: Disputa sovieto-român? ?i campaniile propagandistice antiromâne?ti din R.S.S.M. (1965-1989). Studiu ?i documente. Vol. 1 (1965-1975), Academia de ?tiin?e a Moldovei, Institutul de Istorie, C.E.P. U.S.M., Chi?in?u, 2013, p. 594-596.
[8] Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit" al României ?i sup?rarea Moscovei: Disputa sovieto-român? ?i campaniile propagandistice antiromâne?ti din R.S.S.M. (1965-1989). Studiu ?i documente. Vol. 2 (1976-1989), Academia de ?tiin?e a Moldovei, Institutul de Istorie, Editura Tehnica-Info (Ia?i, Tipogr. PIM), Chi?in?u, 2016, p 14.

footer