Revista Art-emis
Domnia haosului ?i a obr?zniciei PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 10 Februarie 2013 22:52
Cetatean de Onoare Valeriu Gafencu, art-emis
„România va fi un stat întemeiat pe primatul românesc, în toate domeniile. În România trebuie s? fie pu?i în valoare mai întâi românii, ceilal?i, dac? r?mân locuri libere, vin dup? ei.
Singura politic? ce trebuie s? o facem este aceea a iubirii de Neam ?i a ap?r?rii drepturilor lui sfinte, prin munc?, prin cinste, prin blânde?e, prin con?tiin?? ?i, mai ales prin exemplul vostru în toate ?i fa?? de to?i."
(Mare?al Ion Antonescu)

Ast?zi, urma?ii bol?evicilor alogeni, care au invadat România, ne dicteaz? ce s? facem ?i mai ales ce s? nu facem în ?ara noastr?.

Printr-o hot?râre arbitrar? a actualului premier, Institutul pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) a primit statut guvernamental, creând un precedent extrem de periculos în via?a social? ?i politic? a României. Institutul Bau-Bau î?i perminte s? decid? cine trebuie pream?rit sau acuzat, condamnat, stigmatizat. Dac? lucrurile vor merge tot a?a, nu este exclus ca cineva s? fie condamnat ?i/sau executat f?r? vreo sentin?? judec?toreasc? a Statului Român. I.N.S.H.R.-E.W. este un fel de „Tribunal al Poporului" (neromân), în versiune postdecembrist?, la fel de „drept", la fel de „legal," ca ?i diabolica institu?ie condus? de alogenii veni?i în anul 1944, pe capul românilor, purtând în mâini seceri ?i ciocane bol?evice, iar în suflete ur? ?i crim?. În România zilelor noastre, ei hot?r?sc ?i pun la zid: U.E, F.M.I., B.M., dar ?i unii asasini - mai mult sau mai pu?in economici - „lumina?i" de interesele poporului român. În haosul în care a fost târât? ?ara, asta ne mai lipsea! Institutul Elie Wiesel cere dez-onorarea post-mortem a lui Valeriu Gafencu. Motivul: a f?cut parte din „Fr??iile de cruce". Prin analogie, în aceast? conjunctur? ce facem cu pionierii ?i U.T.C.-i?tii no?tri, îi impu?c?m? Îl mai asasin?m înc? o dat? pe Mare?alul Antonescu? De ce nu, ?i pe cei c?zu?i la Cotul Donului ?i întreaga Armat? Român? din Al Doilea R?zboi Mondial?! Ajunge cu abuzurile girate de acest „institut" Bau-Bau!

Noi, românii, nu avem voie s? ne amintim de Fântâna Alb?, de masacrul N.K.V.D.-ist din mla?tinile de la B?l?i, de crimele horthy?tilor de la Ip, Tr?snea, Albi?a, Moisei... Noi trebuie s? fim toleran?i. Noi trebuie s? uit?m. „Ei„ NU! Oare liderii de la Tel Aviv nu cuget?? De ce nu le ordon? n?t?r?ilor de la I.N.S.H.R.-E.W. s? nu mai înjoseasc? ?i s? irite Poporul Român? Dup? astfel de manifest?ri nu ar trebui s? se mai mire c? Românii le vor fi ostili. Ura atrage ur?!

Citi?i, v? rog, la finalul editorialului câteva p?reri române?ti despre ceea ce se întâmpl? - sub privirile îng?duitoare ?i cu aprobarea tacit? a Pre?edintelui ?i Guvernului ??rii - în România anului 2013... ?i, de-ar fi numai astea...

„Funda?ia Ion Gavril? Ogoranu informeaz? opinia public? românesc? despre faptul c? I.N.S.H.R.-E.W. a cerut Prim?riei Târgu Ocna retragerea calit??ii de cet??ean de onoare post-mortem, pentru Valeriu Gafencu, supranumit de c?tre evreul Nicolae Steinhardt « Sfântul Închisorilor », cel care l-a salvat de la moarte, prin jertfa sa, pe de?inutul evreu Richard Wurmbrand ?i care s-a s?vâr?it din via?? martiric chiar în temni?a de la Târgu Ocna. Explica?ia cererii Institutului Elie Wiesel - desprins? parc? din jurnalistica lui Georges Orwell - ?i semnat? de un oarecare neica-nimeni, Alexandru Florian, este complet nejustificat?. Institutul numit solicit?, cu tupeu inacceptabil, dez-onorarea lui Valeriu Gafencu pe motivul c? ar fi ini?iat o grev? a elevilor din Ia?i la începutul anului 1941, fapt? pentru care a ?i fost condamnat ?i amendat de... « dictatura antonescian? », motiv socotit de Institutul care, altfel, condamn? cu obsina?ie regimul Antonescu, drept una dintre „dovezile » pentru care Valeriu Gafencu trebuie re-condamnat post-mortem. Deci principala « crim? » de care este acuzat este o grev? a elevilor. O a doua „dovad? » prezentat? de Institutul în cauz? este c? Valeriu Gafencu a mai fost condamnat înc? o dat?, în decembrie 1941, de c?tre un Tribunal Militar al acelea?i dictaturi militare a regimului Antonescu, regim numit în Rapoartele Institutului drept « regim fascist ». [...] Valeriu Gafencu a f?cut parte din «Fr??iile de cruce», organiza?ia de tineret a Mi?c?rii Legionare. Dând curs logicii Institutului, ar trebui atunci s? fie condamna?i to?i fo?tii pionieri din România, ca s? nu mai vorbim de U.T.C.-i?ti, pentru c? au f?cut parte din organiza?iile de tineret ale epocii!?

Interven?ia I.N.S.H.R.-E.W. se înscrie în urm?rile «neinspiratului» precedent creat de actualul pre?edinte al României prin dez-martirizarea victimelor din Grupul Trosca, uci?i s?lbatic ?i decapita?i de agen?ii K.G.B.-G.R.U. - la comanda ex-generalului Militaru -, în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Suita este completat? de o gaf? impardonabil?, ap?rut? sub semn?tura Elenei Udrea, prin care numele martirului cre?tin Nichifor Crainic, era socotit de nepomenit ?i chiar de eliminat, asemenea perioadei regimului comunist postbelic, instaurat de U.R.S.S..[1]"

Nici pre?edintele, nici persoana men?ionat?, nici Institutul Elie Wiesel nu explic? cam cum ar trebui s? proced?m cu marii gânditori ai acestei lumi, legionari sau simpatizan?i ai Mi?c?rii Legionare, precum: Mircea Eliade, Constantin Noica, Nae Ionescu, Sextil Pu?cariu, Petre Tu?ea, Emil Cioran, Lucian Blaga, Radu Gyr, Aron Cotru?, Vasile Voiculescu, Traian Trifan, Ioan Ianolide, Mircea Vulc?nescu... Le deshum?m osemintele, le ardem ?i arunc?m cenu?a-n vânt?

Nu cu mult timp în urm?, un alt institut dubios solicita condamnarea duhovnicului nonagenar P?rintele Justin Pârvu de la Petru Vod? pentru c? în propria-i chilie i s-a cântat de ziua lui un cântec legionar. Ana Pauker ?i-a l?sat amprenta asupra urma?ilor bol?evicilor care au invadat România odat? cu ea, iar azi î?i permit s? ne spun? ce s? facem ?i mai ales ce s? nu facem în ?ara noastr?.Adresa Institutul Elie Wiesel contra lui Valeriu Gafencu c?tre Primaria Targu-Ocna

Apelul societ??ii civile cre?tine ?i nota incriminatorie a I.N.S.H.R.-E.W.

Miercuri 30.01.2013, Funda?ia Ion Gavril? Ogoranu a transmis Prim?riei ora?ului Târgu Ocna un Memoriu semnat de mai multe organiza?ii nonguvernamentale ?i reprezentan?i ai culturii române?ti, prin care sunt respinse argumentele pe baza c?rora, în mod abuziv, Institutul pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) face presiuni asupra autorit??ilor locale de pe malul Trotu?ului, pentru retragerea titlului de cet??ean de onoare post-mortem, acordat în 2009 de Consiliul local fostului de?inut politic Valeriu Gafencu. Într-o adres? din 8.11.2012, I.N.S.H.R.-E.W. punea în vedere prim?riei Târgu Ocna faptul c? Valeriu Gafencu ar fi fost condamnat în 1941 pentru „activitate într-o organiza?ie fascist?", fapt apreciat de conducerea acestui institut ca fiind un act incompatibil cu normele democratice ?i etice, cerând consiliului local s? retrag? acestui sfânt al închisorilor comuniste, calitatea de cet??ean de onoare al ora?ului Târgu Ocna.

Men?ion?m c?, în prim?vara anului trecut, printr-o hot?râre a Guvernului Ponta, I.N.S.H.R.-E.W. a fost trecut din subordinea Ministerului Culturii direct în subordinea Guvernului, toate documentele oficiale ale acestui institut purtând acum antet guvernamental. De asemenea, în vara lui 2012, o alt? hot?râre de guvern a conferit I.N.S.H.R.-E.W. atribu?ia legal? de a propune Parlamentului României legi sau modific?ri ale legisla?iei existente.

Federa?ia Român? a Fo?tilor De?inu?i Politici Lupt?tori Anticomuni?ti prin scriitorul Marcel Petri?or, Asocia?ia Fo?tilor De?inu?i Politici din Bucure?ti prin Valentin Cantor, Funda?ia Memorialul Durerii prin d-na Lucia Hossu Longin, actorul Dan Puric, Funda?ia Sfin?ii Închisorilor prin dl Ioan ?u??, Asocia?ia ROST a dlui Claudiu Târziu, Funda?ia Arsenie Boca ?i Funda?ia Sfin?ii martiri Brâncoveni prin Marcel Bouro? s-au al?turat Funda?iei Ion Gavril? Ogoranu, ini?iatoarea acestui demers.

Textul memoriului Funda?iei „Ion Gavril? Ogoranu" (fragment)

„C?tre: Prim?ria Târgu Ocna
În aten?ia: Domnului Primar ?tefan ?ilochi

Domnule primar,
Am luat cuno?tin?? cu surprindere ?i indignare de con?inutul adresei Nr. 600/ 8.11.2012, transmis? de Institutul Na?ional pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel", prin care vi se solicit? în mod abuziv ?i neîntemeiat retragerea titlului de cet??ean de onoare, acordat de catre Consiliul Local Târgu Ocna fostului de?inut politic Valeriu Gafencu, care este considerat de mul?i dintre cei care au studiat fenomenul carceral din perioadele de regim totalitar din România ca un martir ?i un sfânt al inchisorilor. V? supunem aten?iei punctul nostru de vedere, de care dorim s? se ?in? cont în ?edin?a Consiliului Local în care se va supune discu?iei solicitarea de reexaminare a calit??ii de cet??ean de onoare al ora?ului Târgu Ocna a fostului de?inut politic Valeriu Gafencu. [...] Consider?m c? decizia Consiliului Local din Târgul Ocna Nr. 17 din 10.02.2009 prin care fostului de?inut politic Valeriu Gafencu i s-a acordat postmortem titlul de cet??ean de onoare al ora?ului, este una mai mult decât întemeiat? ?i v? rug?m s? nu da?i curs reconsider?rii ei a?a cum cere în mod abuziv I.N.S.H.R.-E.W., folosindu-se de false prezum?ii ?i argumente. [...]

Asigurându-v? de întregul nostru sprijin moral,
Semn?m: Funda?ia Ion Gavril? Ogoranu, Pre?edinte - Coriolan Baciu;
Federa?ia Român? a Fo?tilor De?inu?i Politici Lupt?tori Anticomuni?ti, Pre?edinte - Marcel Petri?or, scriitor; Asocia?ia Român? a Fo?tilor De?inu?i Politici Bucure?ti, Valentin Cantor; Dan Puric, actor; R?zvan Codrescu, publicist; Funda?ia Sfin?ii Închisorilor, Ioan ?u??; Asocia?ia Rost, Pre?edinte Claudiu Târziu; Funda?ia Arsenie Boca, Irina Popescu; Funda?ia Sfin?ii Martiri Brâncoveni, Marcel Bouro?; Laurean ?o?a, antreprenor, Bucure?ti; Asocia?ia Ortodoxia Tinerilor."

Românul Valeriu Gafencu l-a salvat pe evreul Richard Wurmbrand. Acum evreii de la I.N.S.H.R.-E.W. vor s?-l dez-onoreze pe român. Asta da, recuno?tin??!

Valeriu Gafencu (n. 24 ianuarie 1921 în localitatea Sîngerei, jude?ul B?l?i, în Basarabia - d. 18 februarie 1952 la închisoarea Târgu Ocna) este unul dintre numero?ii tineri care au murit în închisorile regimului comunist din România, numit de Nicolae Steinhardt Sfântul închisorilor. A fost fiul lui Vasile Gafencu. A urmat ?coala primar? la Sângerei, iar cursurile secundare la Liceul „Ion Creang?" din B?l?i, între anii 1932-1940. Absolvind liceul în vara anului 1940, la doar câteva zile dup? bacalaureat, a intervenit uraganul ocupa?iei sovietice. Valeriu a reu?it cu greu s? treac? Prutul, a ajuns la Ia?i, l?sându-?i p?rin?ii ?i surorile sub ocupa?ie, desp?r?indu-se, nu ?tia c? definitiv, de tat?l s?u care, în toamn?, a fost ridicat ?i dus în Siberia, unde ?i-a sfâr?it via?a nu se ?tie când.

În anul 1941 era student în anul al II-lea la Facultatea de Drept ?i Filosofie din Ia?i ?i totodat? conduc?tor al unui grup al „Fr??iilor de Cruce". În urma scoaterii în afara legii a Fr??iilor de Cruce, a fost arestat ?i condamnat la 25 de ani de munc? silnic?. Profesorul de drept civil Constantin Angelescu l-a ap?rat la proces, declarând c? acesta este „unul dintre cei mai buni studen?i pe care i-am avut de-a lungul întregii mele cariere didactice".

Astfel, ?i-a s?vâr?it sentin?a la închisorile de la Aiud (1941-1949), Pite?ti (noiembrie-decembrie 1949) ?i Târgu Ocna (1949-1952), unde a fost un adev?rat tr?itor al ortodoxiei, regimul dur al deten?iei, torturile ?i bolile contractate aici înt?rindu-l duhovnice?te. A compus aici poezii, care se cântau în celule, iar acum se cânt? în biseric?. În 1949 este dus la sanatoriul-închisoare de la Târgu Ocna într-o stare foarte grav?: TBC pulmonar, osos, ganglionar, reumatism, lips? de hran?.

La începutul lui februarie 1952 le-a cerut colegilor de suferin?? s?-i procure o lumânare, o cruciuli?? ?i o c?ma?? alb? pe care s? i le preg?teasc? pentru c?l?toria cea mare. Cu o zi înainte de moarte, i-a spus lui Ioan Ianolide: „Mâine voi muri. Vreau s?-mi iau r?mas bun de la cei mai apropia?i prieteni. F? tu a?a fel încât s? vin? pe rând la mine, în lini?te." A doua zi, pe 18 februarie, în jurul orelor 14:00-15:00, Valeriu Gafencu roste?te ultimele sale cuvinte: „Doamne, d?-mi robia care elibereaz? sufletul ?i ia-mi libertatea care-mi robe?te sufletul", dup? care a decedat.

F?cea parte dintr-un grup ce împ?rt??ea aceea?i orientare spiritual?, al?turi de studentul în drept Ioan Ianolide, Anghel Papacioc, cel care avea sa devin? ieromonahul Arsenie Papacioc, doctorul Traian Trifan, avocatul Traian Marian, Marin Naidim, Aurel Dragodan, Constantin Totea ?i mul?i al?ii. Unul dintre bolnavii ce-l iubeau ?i-l admirau, Victor Leonida Stratan, ob?inuse printr-o interven?ie special?, de la familie, un pachet cu streptomicin?. Cu o jertfire de sine specific? marilor tr?itori ai ortodoxiei, Valeriu le-a primit ?i a doua zi l-a în?tiin?at pe Stratan c? a hot?rât s? le cedeze pastorului Richard Wurmbrand, spunând c? ?i acesta se afla într-o stare grav?. Medicamentele au fost folosite de Wurmbrand, a c?rui via?? a fost astfel salvat?.[2]

Reac?ii la obr?znicia I.N.S.H.R.-E.W.

„Tentativa tovar??ilor de la a?a-numitul Institut « Elie Wiesel » este atins? de nulitate din toate punctele de vedere ?i reprezint? o culme a absurdit??ii ?i obr?zniciei. Ace?ti tovar??i NU reprezint? pe nimeni, iar, pentru ceea ce urm?resc acum, vinovat se face numai Guvernul Ponta, care, trecându-i sub protec?ie în 2012, i-a b?gat practic la putere. Cum pentru ce? Pentru ca, de acum înainte, s? realizeze oficial nu numai falsificarea abject? a Istoriei Românilor (precum predecesorul lor, Roller - n.r.) ci ?i s? pun? în practic? ceea ce nici N.K.V.D./K.G.B. ?i slugile odioase ale Kremlinului n-au reu?it dup? 1944, ?i anume s? impun? ... alungarea sfin?ilor din calendar! Este uluitor: unde se mai întâmpl? a?a ceva în lume? Nu în Etiopia sau în Trinidad, ci în România. Unde, în plin? domnie a Haosului, totul a devenit posibil. Este o dovad? elocvent? a faptului c? România se afl? sub ocupa?ia urma?ilor acelora care au programat ?i înf?ptuit metodic împotriva Poporului Român blestematul Holocaust Ro?u, crima crimelor din ultimul mileniu! Tovar??ilor le lipse?te bunul sim? elementar, impunându-se, tocmai de aceea, s? li se aplice imediat ?i exemplar Ordonan?a 31/2002! Doar vorbim de Holocaust, care nu a avut culori, a?a cum pledeaz? Wiesel ?i ai s?i ?i iau în seam? numai ce ?i cum le place, numai ceea ce le aduce profit. Tovar??ii trebuie s? priceap?, imediat ?i necondi?ionat, c? Valeriu Gafencu a fost ?i r?mâne un sfânt al nostru, dup? cum Radu Gyr, al c?rui îndemn redevine - se vede - actual: « Ridic?-te Gheorghe! Ridic?-te Ioane! »" (Prof. univ. dr. Gh. Buzatu)

Ave?i demnitate! Nu v? face?i slugile nim?nui!

„Institutul Ellie Wiesel acum subordonat Guvernului Romaniei, reprezint? interesele statului Israel în România ?i interesele comunit??ii evreie?ti. Aceasta activitate a lor precum ?i altele nu au decât un singur scop - punerea noastr? pe lista celor care sunt antisemi?i, care au s?vârsit atrocit??i împotriva etniei lor, ?i urm?resc s? ne oblige la plata de daune, desp?gubiri. Ave?i demnitate ?i nu v? face?i slugile nim?nui. Valeriu Gafencu a fost fratele nostru, iar d-nii de la Institutul Wiesel ne sunt str?ini din toate punctele de vedere. Nu da?i curs acestei ac?iuni du?m?noase promovat? de ace?tia împotriva istoriei noastre ?i a valorilor acestui popor!" (Dinescu Ovidiu Cristian)

Ne scuip? veneticii în România!

„Trop?ie impostorii prin România! Url? hienele prin România! Ne scuip? veneticii, în România! Ne ascundem, nevrednici de noi, în România! Ca ?i cum nu ar fi a noastr?! Dac? evreul Wiesel face a?a ceva în casa noastr?, nu el este de vin?! Toat? aceast? nenorocit? de clas?, a?a-zis? conduc?toare, provenit? din slugi naturale alogene, ne-au pus la stâlpul infamiei pentru a crea o culp? fals? în numele c?reia s? fim des??ra?i! Adic?, r?ma?i f?r? de ?ar?! C?ci ce este ?ara, al?turi de p?mântul de sub t?lpi dac? nu memoria sacrificiului celor dedinainte ?i mo?tenirea imaterial? a demnit??ii de neam! Este DESTUL!" (General « r ») dr. Mircea Chelaru

Institutul pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel"- un institut, împ?nat cu impostori.

„Institului antina?ional pentru studierea holocash-ului este format din escroci, întrucît nu a existat nici un holocaust. Propaganda proholocaustic? este « cea mai mare minciun? a secolului al XX-lea », cum a denumit-o Arthur Butz. Acest a?a-zis institut trebuie desfiin?at, iar membrii acestuia expulza?i pentru atentat la siguran?a na?ional?, întrucît este condus de ?i poart? numele celui mai mare escroc interna?ional, impostorul Elie Wiesel. Pentru detalii, citi?i aici:[3] Guvernul Ponta ?i-a f?cut, deja, o mare vin? pentru protejarea acestui pretins institut. De exemplu, Alexandru Florian, cel care semneaz? ridicola ?i absurda cerere este alt impostor, ?i anume este fiul jidanului cominternist Radu Florian, propagandist al comunismului. Acum, acest escroc, la fel ca progenitura lui Tismine?ki-Tism?neanu, a n?pîrlit în « democrat » ?i ne d? lec?ii de moral?. Indivizii ??tia trebuie elimina?i din societate! (Vasile Z?rnescu)

Un sfânt din calendar contestat de un institut panglicar

Redactia Ziari?tii Online[4] î?i exprima solidaritatea total? cu ini?iatorii Apelului c?tre Prim?ria Targu Ocna ?i solicit? autorit??ilor române?ti responsabile s? apere memoria unui martir anticomunist al Ortodoxiei, h?ituit post-mortem de persoane puse sub umbrela imposturii ?i relei-credin?e. Nu în ultimul rând, amintim inten?ia anun?at? de o Biseric? ortodox? de a-l canoniza pe Valeriu Gafencu, «Sfântul Inchisorilor». Asta chiar ar fi culmea: un sfânt din calendar contestat de un institut panglicar! "

În vreme ce în România domne?te sfidarea dictarurii alogene, Vasile Gafencu - Sfântul Închisorilor - este propus pentru canonizare în Basarabia.[5]

Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------------------------------------
[1] Citi?i Elena Udrea si frica de stampile baga teologii cu capul in nisip. In apararea lui Nichifor Crainic.
[2] http://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Gafencu
[3] http://ro.altermedia.info/politica/wiesel-ioanid-mizerabilii_22965.html;
http://ro.altermedia.info/general/radu-ioanid-sperjurul-persona-non-grata_23987.html;
http://ro.altermedia.info/antisistem/simon-wiesenthal-impostorul-nr-2_24194.html;
http://ro.altermedia.info/general/tismaneanu-ticalosu%E2%80%99-si-basescu-bengosu%E2%80%99_20219.html
[4]http://www.ziaristionline.ro/2013/01/31/institutul-elie-wiesel-cere-dez-onorarea-post-mortem-a-sfantului-inchisorilor-valeriu-gafencu-motivul-a-facut-parte-din-fratiile-de-cruce-intrebare-ce-facem-cu-pionieri-si-utecistii-ii-impusc/
[5]http://apologeticum.wordpress.com/2011/06/03/bucurie-mare-marturisitorul-valeriu-gafencu-este-propus-spre-canonizare-in-basarabia/#more-12246
vezi si: http://www.crisana.ro/stiri/actualitate-13/la-90-de-ani-de-la-nastere-valeriu-gafencu-un-martir-ce-asteapta-canonizarea-104761.html
footer