Revista Art-emis
A plecat dintre noi academician Dinu C. Giurescu PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 25 Aprilie 2018 16:52

Acad. Dinu C. Giurescu, Academi Român?, doliu„La peste un sfert de veac de la evenimentele din 1989, avem o ?ar? care se surp? pe încetul, o ?ar? dezbinat?, un popor în cea mai mare parte s?r?cit, disperat, amor?it ?i lipsit de orice speran??, c?ruia i s-a luat ?i mândria identit??ii na?ionale. Cum a fost cu putin?? a?a ceva? Grea întrebare!... Putem constata, privind în jur, cum România ?i-a distrus în cea mai mare parte economia, ?i-a înstr?inat p?mânturile ?i resursele, î?i nimice?te f?r? mil? tezaurul cultural ?i istoric. Ce se va alege de noi? ?coala româneasc? trece printr-o nesfâr?it? criz?, tot ce ?ine de istoria, cultura ?i civiliza?ia na?ional? este trecut pe linie de garaj. Scoatem genera?ii în ?ir f?r? sentimentul de patrie. S?-?i iube?ti ?ara a devenit o infrac?iune! (Acad. Dinu C. Giurescu, 19 august 2016)[1].

A plecat dintre noi academician Dinu C. Giurescu (15 februarie 1927 - 24 aprilie 2018)

Academia Român? anun?? cu profund? triste?e vestea plec?rii din aceast? lume, dup? o grea suferin??, la vârsta de 91 de ani, a academicianului Dinu C. Giurescu, unul dintre cei mai mari istorici români ?i profesor de incontestabil? reputa?ie. Dinu C. Giurescu descinde dintr-o celebr? familie de istorici, fiind fiul lui Constantin C. Giurescu ?i nepotul lui Constantin Giurescu. S-a n?scut la 15 februarie 1927, la Bucure?ti, unde a urmat cursurile Colegiului „Sf. Sava". Tot în Bucure?ti a absolvit Facultatea de Istorie, în 1950, iar în 1968 ?i-a ob?inut titlul ?tiin?ific de doctor. A lucrat ini?ial (1956-1964) ca muzeograf la Muzeul de Art? din Bucure?ti, Sec?ia de art? medieval?, iar apoi, vreme de patru ani (1964-1968), a fost cercet?tor în cadrul Oficiului de Studii ?i Documentare al Ministerului de Externe, ocupându-se de istoria diploma?iei. În 1968 devine profesor la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucure?ti, fiind titular al cursului de istoria civiliza?iei europene (1968-1987). A fost profesor la Catedra de istoria românilor din cadrul Facult??ii de Istorie, Universitatea Bucure?ti (1990-1997), conduc?tor de doctorate ?i profesor consultant începând cu 1997.

Între anii 1988-1990 a fost visiting profesor la William Paterson College, Wayne, New Jersey ?i la Texas A&M University, Statele Unite ale Americii.

Activitatea sa ?tiin?ific? acoper? o bogat? ?i divers? arie tematic?, fiind preocupat de arta româneasc? medieval? din secolele al XIV-XVIII-lea, de studiul civiliza?iei române, de caracteristicile feudalismului românesc în rela?iile economice. Între lucr?rile dedicate acestor subiecte se num?r?: „Anaforni?e brâncovene?ti" (1959), „Bisericani, ctitorie a epocii lui ?tefan cel Mare", „Maîtres orfčvres de Kiprovac en Valachie au XVIIe sičcle" (1964), „Rela?iile economice ale ??rii Române?ti cu ??rile Peninsulei Balcanice în perioada feudalismului timpuriu" (1964).

A manifestat, de asemenea, interes pentru istoria diploma?iei române?ti ?i a publicat o serie de volume de „Documente diplomatice": Nicolae Titulescu (1967), M. Kog?lniceanu (1972), precum ?i de studii istorice, între care „La diplomatie roumaine et le Pacte des Quatres" (1969).

A fost preocupat atât de editarea de izvoare, cât ?i de elaborarea unor sinteze de istorie na?ional?: „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pân? azi" (1971, în colaborare), „Istoria românilor" (1974-1975, în colaborare), „Istoria ilustrat? a românilor (1981-1982). O aten?ie deosebit? a manifestat pentru problemele de istorie contemporan?: „Romania's Communist Takeover: The Radescu Government" (1994), „România în Al Doilea R?zboi Mondial" (1999), „Imposibila încercare. Greva regal? 1945" (1999), „Romanian in the Second World War" (1939-1945) (2000), „Cade Cortina de fier. România 1947" (2002), „Documente privind alegerile din 1946" (2001), „Uzurpatorii" (2004), „De la Sovromconstruc?ii la Academia Român?" (2008) ?i multe altele. Împreun? cu academician Mircea Mali?a a elaborat volumul „Zid de pace, turnuri de fr??ie - deceniul deschiderii: 1962- 1972".

A fost coordonator ?i coautor al volumelor IX (ed. I, 2008 ; ed. a II-a 2016) ?i X (2013) din valorosul tratat „Istoria românilor", oper? fundamental? elaborat? sub egida Academiei Române. A militat împotriva demol?rii unor importante monumente istorice ?i de art?, c?rora le-a consacrat o serie de lucr?ri între care: „The Razing of Romania's Past" (1989), ap?rut? în limba român? în anul 1994: „Distrugerea trecutului României", „Arhitectura Bucure?tiului" (2010). În 1990 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar în 2001, membru titular. Pe data de 24 aprilie 2014 a fost ales vicepre?edinte al Academiei Române, func?ie din care a fost nevoit s? se retrag? dup? numai un an, din ra?iuni medicale. A fost, de asemenea, pre?edinte al Comisiei mixte de istorie româno-bulgare din Academia Român?. Pre?edin?ia României l-a decorat, în anul 2000, cu „Ordinul Na?ional în grad de Cavaler".

Membrii Academiei Române regret? plecarea din aceast? lume a academicianului Dinu C. Giurescu, care echivaleaz? cu pierderea unei con?tiin?e civice ?i patriotice române?ti, ce va marca nu numai comunitatea academic?, ci societatea româneasc? în ansamblul ei.[2]

Dumnezeu s?-l odihneasc? în pace ?i lumin?!

----------------------------------------------------------------
[1] https://www.cotidianul.ro/nota-de-lectura/
[2] Sursa http://www.acad.ro/

footer