Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 21:18

AFIS ORADEA 1-4 noiembrie 2018De?i institu?iile abilitate ?i Departamentul „Centenar" se mobilizeaz? cu viteza melcului, manifest?rile consacrate Centenarului înf?ptuirii României Mari continu? prin eforturile unor patrio?i. Dup? recentele întâlniri de suflet ale istoricilor, o?tenilor ??rii ?i iubitorilor de istorie de la Maia - Ialomi?a, Foc?ani ?i Comana, organizate cu sprijinul autorit??ilor locale, bihoreni au sunat din tulnic pentru adunarea românilor din întreaga ?ar?. În zilele de 1-3 noiembrie 2018, la Muzeul Ora?ului Oradea - Complexul Cultural, se vor desf??ura lucr?rile Simpozionului „Eroii Primului R?zboi Mondial ?i ai Marii Uniri" având ca teme principale Primul R?zboi Mondial - pentru România 1916-1918-1919 - cu urmarea sa fireasc?, actul de la 1 Decembrie 1918.
Simpozionului va prilejui ?i lansarea unor volume reprezentative:
- Viorel Faur, Centenarul Unirii. Contribu?ia bihorenilor la actul istoric de la 1 Decembrie 1918;
- Viorel Faur, Antonio Faur, Centenarul declara?iei de autodeterminare na?ional? a românilor din Transilvania, Banat, Cri?ana ?i Maramure?;
- Augustin ??r?u „Românii din Cri?ana în Primul R?zboi Mondial.
De asemenea, oaspe?ilor li se va oferi o vizit? la Muzeul Municipal din Oradea ?i o excursie tematic? „Pe urmele martirilor bihoreni".

Comunic?ri

- Dr. C?lin Ghemi? (Muzeul ??rii Cri?urilor) - Generalul Traian Mo?oiu în medalistica vremii
- Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat (Asocia?ia Na?ional? a Cavalerilor de Clio), Col. (r) Dan Poinar (Asocia?ia Na?. Cultul Eroilor)
- Dr. Mihai Georgi?? (Arhivele Na?ionale-Bihor) - Un memoriu al parlamentarilor români din Bihor ?i S?tmar privind rectificarea grani?elor la Conferin?a de Pace de la Paris
- Dr. Milian Radu (Arhivele Na?ionale-Bihor) - Regatul Român în fa?a idealului na?ional. Oameni ?i fapte în perioada neutralit??ii
- Dr. Silviu Sana (Biblioteca Jud. Bihor) - Considera?ii privind implicarea clerului greco-catolic din Episcopia de Oradea în Marea Unire de la 1 decembrie 1918
- Col. Ioan Pobirci, col. Ioan Cristian Pobirci (Inspectoratul de Jandarmi Bihor) - Jandarmeria ardelean? înainte ?i dup? Marea Unire
- Dr. Augustin ??r?u (Muzeu Ora?ului Oradea) - Despre dimensiunile jertfei ofi?erilor români ardeleni sau despre politica de desfiin?are a elitei unui popor (1914-1918)
- Col. (r) Prof. univ. dr. Constantin Hlihor (Universitatea Na?ional? de Ap?rare „Carol I") - 1918. Românii transilv?neni ?i revolu?ia unit??ii na?ionale din Imperiul Austro-Ungar
- Col. (r) Prof. univ. dr. Dumitru Preda (Liga Cultural? a Românilor de Pretutindeni) - Eliberarea ?i unirea Bucovinei cu ?ara-mam? în 1918 rolul factorului militar (1)
- Dr. Neculai Moghior (Muzeul Militar Na?ional-Bucure?ti) - C?l?toria regelui Ferdinand ?i a reginei Maria în Ardeal
- Dr. col. prof. univ. Vasile Tutula (ANCMRR-Cluj) - Românii ardeleni se adreseaz? Guvernului Român de la Ia?i (octombrie-noiembrie 1918)
- Dr. prof. Ana Cristina Scurtu (Asocia?ia Cultural? ASTRA Dobrogean?) - Regimentul 9 Vân?tori, drumul de lupt? de la Constan?a la Oradea în perioada 1916-1919
- Dr. Klara Guseth (Arhivele Na?ionale-Maramure?) - Contemporani cu Unirea. Contribu?ia maramure?enilor la s?vâr?irea ?i des?vâr?irea Unirii
- Dr. Mihaela Sabou (Arhivele Na?ionale-S?laj) - Eroii t?cu?i ai S?lajului
- Dr. Paula Virag (Muzeul Jude?ean Satu Mare) - Evolu?ii demografice în comitatul Satu Mare în perioada Primului R?zboi Mondial
- Ionel Burlacu (Arhivele Militare Române) - Români ardeleni refugia?i în România
- Dumitru Noane (Muzeul Ora?ului Oradea) - Oradea în Primul R?zboi Mondial. R?zboiul „celor de acas?"
- Dr. Lucian Petra? (Arhivele Na?ionale-Arad) - Dinasticismul la românii ar?deni în preajma Marii Uniri
- Dr. Iulian Bo?oghin? (Arhivele Militare Române) - Gânduri ?i fapte împ?rt??ite celor dragi de prizonierii KuK din Rusia ?i Italia
- Prof. univ. dr. Gabriel Moisa (Universitatea Oradea) - Percep?ii bihorene ale Marii Uniri în perioada interbelic?
- Lector univ. dr. Radu Româna?u (Universitatea Oradea) - titlu rezervat
- Ion M?ld?rescu (Asocia?ia ART-EMIS) - titlu rezervat ?i clipul video „Mesaj la Centenar"
- Dr. Augustin Mure?an (Muzeul Jude?ean Arad) - titlu rezervat
- Dr. Cristian Apati (Arhivele Na?ionale-Bihor) - Eroi români din plasa Tinca
- Dr. Cristina Pu?ca? (Muzeul Ora?ului Oradea) - Gheorghe Borda?iu, înv???tor ?i preot, un unionist la Alba Iulia
- Dr. Lumini?a Moga (Biblioteca Jude?ean? Bihor) - Victor Oni?or în Primul R?zboi Mondial - Florin Pop, Lumini?a Marinela Dudás, Lauren?iu Tibor Dudás (Arhivele Na?ionale-Satu Mare) - Popp S. Aurel. personalitate marcant? a S?tmarului
- Col. Grigore Barto? (Asocia?ia Cultural? „Avram Iancu" - Bihor) - titlu rezervat
- Prof. Nicolae Dinescu (U.Z.P.R. - Râmnicu Vâlcea) - titlu rezervat
- Gen. Ioan D?nil? (A.N.V.R. Bucure?ti) - Vasile Stoica Avrigeanul în slujba României Mari cu arma în mân? sau cuvântul
- Dr. Costin Scurtu (Muzeul Militar Na?ional-Constan?a) - Generalul Ilie ?teflea, originar din M?rginimea Sibiului, la datorie în cele dou? conflagra?ii mondiale
- Dr. Cristina Bo?oghin? (Arhivele Militare Române) - Spicuiri din coresponden?a de pe front a militarului Laz?r Coriolan cu Ana Lungu
- Dr. prof. univ. gen. Vasile Cret (ANCMRR Bihor) - Generalul Iosif Iacobici, între datoria de militar ?i realitatea de român
- Buciuman Ana Maria (Arhivele Na?ionale-Maramure?) - av. dr. Ioan P. Olteanu - deputat în primul Parlament al României Mari
- Dr. Marius Uglea (Arhivela Na?ionale-Maramure?) - Preot Iuliu Ardelean - de la Unire la represiunea comunist?;
- Drd. Racol?a Amalia (Arhive Na?ionale-Maramure?) - av. Gavril Buzura - lider al mi?c?rii na?ionale din ?ara L?pu?ului
- Mure?an Diana (Arhivele Na?ionale-Maramure?) - preot Nicolae Gherman - delegat la Marea Adunare Na?ional?
- Dr. D?nu? Pop (Arhivele Na?ionale-S?laj) - Un cronicar al vremurilor al Marelui R?zboi ?i al Marii Uniri - preotul Gavril Câmpeanu
- Dr. Marin Pop (Muzeul Jude?ean Zal?u) - Aurel Hetco (1884-1967) - personalitate marcant? din genera?ia Marii Uniri
- Dr. Claudiu Porumb?cean (Muzeul Jude?ean Satu Mare) - ?tefan Benea pe frontul Primului R?zboi Mondial. O relatare emo?ionant? despre Cr?ciunul anului 1915
- Dr. Marta Cordea (Biblioteca Jude?ean? Satu Mare) - Emil Ti?c? (1881-1965) pe frontul Primului R?zboi Mondial
- Dr. Viorel Câmpean (Biblioteca Jude?ean? Satu Mare) - ?tefan Benea, Ioan Steer ?i Emil Ti?c?, trei destine îngem?nate
- Col. Voicu ?ichet (A.N.C.M.R.R.-Satu Mare) - Satu Mare, un jude? cu multe opere comemorative de r?zboi închinate eroilor din prima conflagra?ie mondial?
- Narcisa Furdea (Arhivele Na?ionale-Arad) - Aspecte privind situa?ia evreilor în timpul regimului antonescian
- Dr. Cornel Durgheu (Universitate Oradea) - Eroii neamului martiri Ioan Ciorda? ?i Nicolae Bolca? în percep?ia ?i expresia artistic? proprie a artistului bihorean

footer