Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Dan Berindei   
Miercuri, 07 Noiembrie 2018 19:19

Dan Berindei 95 sesiune ARM?rturisesc c? la cap?tul acestei zile sunt cople?it, nu numai fizic, dar mai ales suflete?te. Nu m? a?teptam s? am de la colegii din vârful academiei atâta dragoste ?i nu îmi revine decât s? le mul?umesc foarte, foarte mult tuturor, iar Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a pus cununa peste buchetul academiei, Preafericirea Sa fiind, de altfel, membru al academiei. V? mul?umesc mult! Trebuie s? v? r?spund, s? spun ni?te cuvinte la încheierea acestei zile care m-a cople?it, dar mai ales ni?te cuvinte la încheierea, a? putea s? spun, aproape a unui Centenar. Îmi mai lipsesc cinci ani, poate face?i rabat pentru ace?ti cinci ani. Nu ?tiu dac? îi voi str?bate, cum îi voi str?bate, cum vrea Cel de Sus. Dar, în orice caz, am avut o via?? aproape de nedescris. M-am n?scut sub un rege ?i am avut înc? un rege, ?i înc? un rege; ultimul a fost o fiin?? f?r? noroc ?i poate nu am avut nici noi norocul de a-l avea. Nu ne-ar fi stricat un conduc?tor de genul acela, nu pentru c? era monarh, ci pentru c? a fost un om pe care nu po?i decât s? îl elogiezi, mai ales ast?zi, când nu mai e. Dup? aceea, a urmat o tranzi?ie înl?untrul unui regim, apoi, din '44, am intrat într-o alt? er?, care a durat aproape o jum?tate de veac, dar care s-a sfâr?it, ca orice lucru pe lumea aceasta. Nimic nu e ve?nic! ?i s-a sfâr?it ?i iat? c? de atunci au mai trecut atâtea decenii ?i suntem într-o nou? er?, nu pot s? spun c? este cea mai fericit?, mai ales a acestei ??ri. Am avut o ?ar? minunat?. Eu o ?in minte, pentru c? ?in minte ?i Marea Unire. S?rb?torirea Centenarului este parte din mine. Nu v? pute?i închipui atmosfera care era atunci. Greut??ile erau foarte mari, dar pe vremea aceea ne mai descurcam ?i noi singuri, nu a?teptam numai s? ne vin? din alte p?r?i. Din nefericire, timpurile acelea au trecut. Dar, oricum, sper c? România nou? se va afirma ?i î?i va ar?ta chiar ve?nicia, pentru c? are totu?i o putere de rezisten?? incredibil?. Este o realitate, ?i acest lucru trebuie s? îl accept?m.

Au trecut 95 de ani, e imens, pentru c? în timpul acesta toate lucrurile s-au schimbat, ca ?i lumea larg?. Eu am fost chiar la începutul marii schimb?ri, pentru c? dup? Primul R?zboi Mondial a fost o cotitur? mare de tot. Dar am tr?it toate aceste perioade cu oameni buni, cu oameni r?i, cu tot felul de probleme, dar care s-au dezlegat, pentru c? totul se dezleag? în via??, într-un fel sau altul. Nimic nu este ve?nic, ve?nicia e a Celui de Sus, noi suntem ni?te furnicu?e. ?i eu m-am considerat toat? via?a o furnic? cu o datorie primordial?, aceea a muncii. Nu e în?el?toare fabula cu greierul ?i furnica. Din fericire, furnica exist? ?i este esen?ial?, chiar dac? nu este însemnat?, dar, uneori, contribu?ia ei este hot?râtoare. Dac? m? duc a?a cu reflectorul interior spre un an sau altul, am imaginile lui în inim? ?i e foarte interesant. M?rturisesc c? am tr?it clipe foarte grele în cursul vie?ii, dar nu pot s? spun c? îmi pare r?u de ceva. Nu! Totul a fost în felul s?u firesc ?i s-a îns?ilat ?i pân? la urm? rezultatul îl ave?i în fa??. Mai tr?iesc! Cât oi mai tr?i,
Dumnezeu de sus va hot?rî, dar înc? mai tr?iesc.

M?rturisesc c? munca mi-a fost ca un motor, când aveam ?i eu putere mai mare. Din p?cate, ast?zi, simt c? nu mai merg toate roti?ele cum mergeau odat?, nu mai merge s? încep diminea?a ?i s? închei la miezul nop?ii. S-a terminat a?a ceva! Pe undeva îmi pare r?u. Mi-a pl?cut s? muncesc, nu a fost nicicând o pedeaps?. Dimpotriv?, mi-a fost baza vie?ii ?i baza din toate punctele de vedere, pentru c?, gra?ie muncii, iat?-m? aici, în fa?a dumneavoastr?, în aceast? postur? pe care v-o urez ?iDan-Berindei-95-ani dumneavoastr? s? o ave?i la un moment dat, dar care e pl?cut?, când vezi c? la un bilan? din acesta final ai o sal? plin? ?i colegi dragi, ?i vârfurile academiei noastre, care au ?tiut s? spun? ni?te cuvinte atât de frumoase, de la actualul pre?edinte la fostul pre?edinte ?i foarte eficientul nostru pre?edinte, ?i la prietenul R?zvan [...]. E foarte pl?cut? aceast? mare familie a noastr?, pentru mine îndeosebi, pentru c?, dac? sunt lovit de ceva, sunt lovit de singur?tate. Am r?mas, într-adev?r, singur pe lume. Am pierdut jum?tatea, a trecut aproape un deceniu, ?i am pierdut ?i cei doi copii la vârst? matur?, aproape c? nici nu po?i s? spui c? la vârsta de 60 ?i ceva de ani este un copil, dar pentru mine r?mân ni?te copii ?i speram s? fie cu mine pân? la sfâr?it, îns?, din p?cate, nu mai sunt ?i nu mai e cu mine decât un c??el, care ?i el are însemn?tatea lui, dar nu este un copil [...].

M?rturisesc c? aceast? omagiere pe care mi-a?i d?ruit-o mi-a f?cut o mare pl?cere ?i s-au spus aici multe cuvinte, unele care m? cople?esc ?i sunt dincolo de realit??i, dar în general sunt ni?te cuvinte care trezesc nu numai amintirile mele, b?nuiesc c? ?i ale altora. Pentru mine a fost o zi memorabil?. Din p?cate, nu cred c? o s? mai ave?i ocazia s? m? s?rb?tori?i la centenarul veritabil, în cinci ani, dar m? voi str?dui pe cât pot s? mai fiu câ?iva ani viabil. Dar este din ce în ce mai greu. B?trâne?ea, mai ales b?trâne?ea singur?, nu este un lucru de acceptat, dar vrând, nevrând, trebuie s? o ducem la cap?t ?i s? ne facem datoria. Mi-a pl?cut s? îmi fac datoria toat? via?a, dar am avut un reper pe care tinerii din ziua de ast?zi l-au pierdut: România ve?nic?. Pentru mine acest lucru a contat înainte de orice. România! ?i i-am urm?rit ascensiunea, îi urm?resc, mi-e greu s? spun salvarea, dar am speran?e c? totul se va reechilibra ?i c? vom intra într-o normalitate tare necesar? tuturor. Oricum, m-am sim?it bine ast?zi. A fost o zi deosebit? ?i ?in s? v? mul?umesc foarte, foarte mult, în primul rând Preafericirii Voastre ?i domnilor pre?edin?i. Mi-a?i f?cut un dar foarte frumos ?i v? mul?umesc. Mul?umesc tuturor! Mul?umesc fostului pre?edinte, domnului Haiduc, cu care am colaborat foarte bine în timpul domniei sale ?i îmi pare bine c? îl v?d aici.

Sper s? mai am ocazia s? v? reîntâlnesc anul acesta, în zilele acestea festive, dar ?i peste câ?iva ani, dac? voi ajunge la record. Nu ?tiu, voi vedea. M? mai gândesc. V? mul?umesc mult de tot![1]
1 noiembrie 2018
---------------------------------------------------------------
[1] http://ziarullumina.ro/sarbatorirea-centenarului-este-parte-din-mine-138766.html

footer