Revista Art-emis
R?zboiul static (22 iunie-3 iulie 1941) PDF Imprimare Email
Victor Ni?u   
Miercuri, 05 Iulie 2017 20:46

R?zboiul static 22 iunie-3 iulie 1941Grupul de Armate Sud al mare?alului Gerd von Rundstedt, în care erau încorporate ?i for?ele române?ti, era împ?r?it în dou? de c?tre Mla?tinile Pripiat. Pricipalul s?u efort la declan?area Opera?iunii Barbarossa urma s? aib? loc la nord, în timp ce for?ele aflate în România trebuiau s? a?tepte c? ofensiv? s? progreseze mai mult în Ucraina pân? s? înceap? ?i ele atacul. Aceast? decizie a fost luat? de O.K.H. (Înaltul Comandandament al Armatei Germane 1936-1945) în prim?vara anului 1941, deoarece gen. col. Franz Halder considera Prutul ca fiind o barier? prea grea pentru o ofensiv? motorizat? ?i pentru c? poten?ialul ofensiv al trupelor române nu era prea ridicat în ochii comandan?ilor germani. De aceea vasta majoritate a for?elor mecanizate germane a Grupului de Armate Sud era concentrat? în Polonia, pe frontul românesc aflându-se în principal doar unit??ile motorizate române?ti. Dup? cum urma s? se vad?, Prutul nu era o barier? chiar atât de fomidabil? în condi?iile atacului surpriz?, solda?ii români ocupând câteva poduri intacte peste râu înc? de la începutul r?zboiului. Probabil c? o ofensiv? puternic? înc? din prima zi pe frontul din Moldova ar fi cauzat probleme serioase Frontului de Sud-Vest sovietic, care a opus o puternic? rezisten?? lui von Rundstedt. For?ele care urmau s? ia parte la opera?iile din Basarabia ?i Bucovina de Nord erau: Armata 3 român? (Corpul de Munte ?i Corpul de Cavalerie) în nord, comandat? de gen. de corp de armata Petre Dumitrescu, în centru Armata 11 german? (Corpurile 11, 30 ?i 54 germane) a gen. col. Eugen von Schöbert, c?ruia i se subordona ?i Armata 3, ?i în sud Armata 4 român? (Corpurile 5, 3 ?i 11) a gen. de corp de armata Nicolae Ciuperc?. În Delta Dun?rii era deta?at Corpul 2 Armat?, comandat de gen. de divizie Nicolae Macici. Toate aceste mari unit??i formau Grupul de Armate Antonescu. Pe 22 iunie 1941, num?rul total de solda?i români afla?i în prima linie era de 325.685, distribui?i în 12 divizii de infanterie, o divizie blindat?, o divizie de infanterie rezerv?, o divizie de gr?niceri, 3 brig?zi de munte, 3 brig?zi de cavalerie ?i 2 brig?zi de fortifica?ii. La aceste for?e se ad?ugau 5 divizii de infaterie germane.

Puterea ofensiv? a Avia?iei Regale Române (A.R.R.) era concentrat? în Gruparea Aerian? de Lupta, (G.A.L.) care avea în total 253 de avioane, din care numai 205 erau disponibile pe 22 iunie. Misiunea lor era de a câ?tiga suprema?ia aerian? deasupra Basarabiei ?i Bucovinei de Nord ?i de a sprijini ofensiv? Armatei 4. Era alc?tuit? din 4 grupuri de bombardament (1, 2, 4 ?i 5) ?i 2 escadrile independente de bombardament (82 ?i 18), 3 grupuri de vân?toare (5, 7 ?i 8), 4 escadrile de observa?ie (11, 12, 13 ?i 14) ?i o escadril? de recunoa?tere-bombardament (1).

Armatele 3 ?i 4 aveau propriile lor escadrile de observa?ie, bombardament u?or ?i leg?tur? (5 escadrile ?i respectiv 4). O escadril? de observa?ie (15) era ata?at? Diviziei 1 Blindate.
Restul teritoriului României era împ?r?it între Regiunea 2 Aerian?: 2 grupuri de vân?toare (3 ?i 4) ?i escadril? de de leg?tur? (112), ?i Regiunea 3 Aerian?: Grupul 6 Vân?toare ?i o escadril? de leg?tur? (113). În Dobrogea se aflau cele 2 escadrile (101 ?i 102) ale Flotilei de Hidroavia?ie, o escadril? de observa?ie (16) ?i una de vân?toare (53). A.R.R. concentrase 672 de avioane la începutul Opera?iunii „Barbarossa". For?ele Luftwaffe în România însumau 420 de aparate. Dun?rea ?i litoralul Marii Negre erau aparate de Divizia de Dun?re (15 nave militare ?i 30 nave auxiliare) ?i de Divizia de Mare a Marinei Regale Române (14 nave militare ?i 9 nave auxiliare). Regimentul de Infanterie Marina era dispus în defensiv? în Delta.

De partea cealalt? a frontului în Bucovina de Nord se afl? Armata 12 sovietic?, comandat? de gen. lt. P.G. Ponedelin, subordonat? Frontului de Sud-Vest. În Basarabia sta?iona Armata 9 sovietic? a gen. col. T. Cerevicenko, care a fost înt?rit? apoi cu Armata 18 a gen. lt. A.K. Smirnov trimis? din Districtul Militar Moscova. Elementele mobile erau concentrate în principal în Corpurile 2 (Diviziile 11 ?i 16 Tancuri, Divizia 15 Motorizat?, Regimentul 6 Motocicli?ti) ?i 18 Mecanizate (Diviziile 44 ?i 47 Tancuri, Divizia 218 Motorizat?, Regimentul 26 Motocicli?ti). Pe 25 iunie Armatele 9 ?i 18 au format Frontul de Sud, sub comand? gen. col. I.V. Tiulenev. În total erau 16 divizii dispuse în adâncime pe dou? linii: 5 de infanterie, 2 de munte ?i una de cavalerie pe grani?a ?i una de infanterie, una de cavalerie ?i cele dou? corpuri mecanizate între Prut ?i Nistru. Rezerv? era alc?tuit? din 3 divizii de infaterie ?i o brigada anti-tanc. La acestea se ad?ugau trupele a 5 regiunilor fortificate (80, 81, 82, 84 ?i 86). Erau în total 364.700 de solda?i. Flota sovietic? a Marii Negre era mult mai numeroas? decât cea a Axei, iar VVS avea 1.750 de avioane în zon?.

Duminic?, 22 iunie 1941. La ora 3:00 primele avioane germane ?i române?ti de recunoa?tere au trecut Prutul, iar la ora 3:15 primele bombardiere decolau de pe aerodromurile din Moldova având c? obiective bazele aeriene sovietice din Basarabia, în timp ce artileria a început s? trag? asupra pozi?iilor Armatei Ro?ii. Unit??ile din prima linie au început s? fac? incursiuni în liniile inamice.

În nord Armata 3 fusese redus? practic la Corpului de Munte (Brig?zile 1, 2 ?i 4 Munte, Divizia 7 Infaterie ?i Brigada 8 Cavalerie), deoarece Corpul de Cavalerie fusese direct subordonat Armatei 11. De fapt comandamentul Armatei 3 a fost lipsit de atribu?ii operative pân? pe 2 iulie 1941 când a început ofensiva ?i pe frontul românesc. În zorii zilei, Divizia 7 Infanterie a ocupat satul Bahrine?ti, iar recunoa?terile executate de Brig?zile 1 ?i 4 Munte au fost respinse. La Corpul de Cavalerie, Regimentul 2 C?l?ra?i din Brigada 8 Cavalerie a capturat temporar satul Fântâna Alb?, pierzându-l în urm? unui contraatac sovietic. Escadronul 3/Regimentul 6 Ro?iori din Brigada 5 Cavalerie a cucerit cazematele de pe Dealul Bobeic?, de la nord de Dorohoi. În timpul acestui atac a fost ucis slt. Paul Liviu Popescu, care a primit mai târziu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a, post-mortem, fiind probabil primul ofi?er român care a câ?tigat aceast? înalt? distinc?ie în Al Doilea R?zboi Mondial. Divizia 6 Infanterie a realizat un cap de pod la Mitoc, dar care a fost abandonat în urm? unui atac în sear? zilei.

Pe frontul Armatei 4, Divizia de Garda a realizat cu Regimentul 6 Infanterie Garda „Mihai Viteazul" dou? capete de pod peste Prut în zonele F?lciu ?i Bogd?ne?ti. De la Batalionul III/Regimentul 11 Infanterie din Divizia 21 Infanterie, dou? companii de infaterie ?i dou? plutoane de mitraliere, sub comand? mr. Ciprian Ursuleac, au ocupat podul de peste Prut de la Oancea. Alt pod a fost capturat la Giurgiule?ti, dar a fost abandonat mai târziu.

În prima zi de r?zboi, bombardierele române?ti au revendicat 100 de avioane distruse la sol pe aerodromurile sovietice, dar fotografiile aeriene au confirmat doar 37. La aceastea se pot adaug? înc? 5 reclamate de mitraliori. În total s-au pierdut nou? bombardiere. Vân?torii au avut 10 victorii confirmate, f?r? a avea ?i pierderi irecuperabile. De asemenea au fost pierdute patru avioane de recunoa?tere ?i alte câteva au fost avariate. A fost una din cele mai grele zile pentru A.R.R. în timpul campaniei din U.R.S.S. În replic?, artileria terestr? ?i n?val? sovietic? a bombardat malul românesc. Pe Dun?re, un monitor ?i o vedet? blindat? sovietic? au încercat s? atace ora?ul ?i portul Tulcea, dar au fost respinse de monitoarele „N.M.S. Basarabia" ?i „N.M.S. Mihail Kog?lniceanu", care au incendiat vedeta.

Bombardierele VVS au început s? execute raiduri asupra ora?elor române?ti, îns? fiind neescortate au suferit pierderi mari. Pe 23 iunie, lt. av. Horia Agarici, pilotând un Hawker Hurricane Mk. I al Escadrilei 53 Vân?toare, a doborât trei SB-uri dintr-o forma?ie de cinci ce urm? s? atace portul Constan?a. În aceea?i zi, a doua a r?zboiului pentru Armata Român?, Divizia 7 Infanterie ?i Brigada 8 Cavalerie au reluat atacurile locale, capturând satele Cerepcau?i ?i Fântâna Alb?.

În sectorul Armatei 11 germane, c?reia îi era subordonat? ?i Divizia 8 Infanterie român?, Regimentul 7 Vân?tori a încercat o nou? incursiune în timpul nop?ii, dar a fost respins. La Regimentul 8 Vân?tori, din aceea?i divizie, infanteria sovietic? a încercat o traversare la lumina proiectoarelor, dar a fost ?i ea respins?. Divizia 14 Infanterie a participat cu un batalion, al?turi de Divizia 198 Infanterie german?, la realizarea unui cap de pod la Sculeni, la nord de Ia?i. Tot în timpul nop?ii, la ora 1:30-2:00, trupele Regimentului 6 Infanterie Gard?, aflate în capul de pod de peste Prut, au fost atacate de Divizia 5 Cavalerie sovietic?, îns? au rezistat pe pozi?ii. Compania 9 a ie?it la contraatac la baionet? ?i i-a obligat pe inamici s? se retrag?, abandonând 4 pu?ti mitraliere ?i 13 pu?ti. C?tre ora 19:00, s-a produs un al doilea atac, dar a avut acela?i rezultat. Pierderile regimentului au fost de 24 mor?i, 24 r?ni?i ?i 8 disp?ru?i. Regimentul 1/2 Vân?tori Garda a realizat o incursiune pe direc?ia Rânze?ti-Gheltosul (la sud de ?iganca) cu un grup comandat de lt. Constantin Petrescu. Acesta a reu?it s? se infiltreze ?i s? ocupe un deal la nord de Gheltosul, pe care l-a ?inut pân? la c?derea serii, când s-a întors în liniile române?ti.

În sud, pe Dun?re, Gruparea Tactic? Tulcea (monitoarele „N.M.S. Basarabia" ?i „N.M.S. Mihail Kog?lniceanu" ?i 4 vedete de siguran??) a avut o nou? ciocnire cu flota sovietic?, avariind dou? monitoare, dou? vedete blindate ?i un remorcher. În aval de Reni, monitoarele române?ti au bombardat pozi?ii de artilerie sovietice ?i au avariat un alt monitor ?i au distrus o vedet? blindat? ?i un ?lep.

Pe 24 iunie incursiunile ?i duelurile de artilerie au continuat pe toat? lungimea frontului Grupului de Armate „General Antonescu". Infanteria sovietic? a atacat puternic, sprijinit? de avia?ie ?i tancuri, pozi?iile din capetele de pod de peste Prut de la Badarai ?i Sculeni, unde se aflau trupe ale Diviziei 8 Infanterie al?turi de trupe germane din Divizia 198. La Bogd?ne?ti, Batalionul III/Regimentului 6 Infanterie Gard? a fost supus unor puternice bombardamente de artilerie ?i aeriene, precum ?i câtorva asalturi ale infanteriei, dar a rezistat pe pozi?ie. S-au înregistrat 5 mor?i ?i 4 r?ni?i. Mai la sud, cealalt? mare unitate a Corpului 5, Divizia 21 Infanterie, s-a folosit de podul de la Oancea pentru a organiza câteva incursiuni, care au p?truns pân? spre Cahul (Deta?amentul Lt. V. Lizac din Batalionul I/Regimentul 24 Infanterie). Podul îns? a fost distrus de artileria sovietic? în urma lor. Aceea?i soarta a avut-o ?i podul de la F?lciu. Pe frontul bra?ului Chilia, trupe sovietice au ocupat Pardina, dar au fost respinse de c?tre Gruparea Tactic? Tulcea ?i artileria Diviziei 10 Infanterie.

Cea mai important? confruntare n?val? în Marea Neagr? în 1941 a avut loc pe 26 iunie. O grupare de lupta sovietic?, compus? din cruci??torul „Voro?ilov", ?ase distrug?toare ?i alte câteva nave, a încercat s? execute un atac asupra portului Constan?a. Gruparea a fost descoperit? la o distan?? de 60 de mile de coasta la ora 0:30 de c?tre submarinul „N.M.S. Delfinul", aflat în patrulare în zona. Astfel ap?rarea a avut timp s? se preg?teasc?. O for?? n?val? mult mai puternic?, cu cuirasatul „Pariskaia Komuna", a?tepta la 120-150 de mile de coasta, preg?tit? s? exploateze un eventual succes. Gruparea Vorosilov a trimis dou? distrug?toare („Moskva" ?i „Harkov") în recunoa?tere.La 3:58, cele dou? nave au deschis focul cu tunurile de 130 mm de la distan?? de 15 mile. În zece minute tr?seser? deja 350 de obuze asupra g?rii Palas ?i a portului, incediind un tren de muni?ii ?i ni?te rezervoare de petrol.

Distrug?toarele „N.M.S. Regina Maria" ?i „N.M.S. M?r??ti", aflate în apropierea Capului Tuzla au manevrat pe o direc?ie paralel? cu atacatorii ?i la 4:12 au deschis focul piesele de 120 mm. Datorit? falezei mai înalte din zona Tuzla, distrug?toarele române?ti erau mai greu de observat în întuneric. În schimb siluetele navelor sovietice se distingeau foarte bine. La 4:20 Kharkov a fost lovit?. Artileria de coasta german? a intrat ?i ea în lupta. Bateria Tirpitz de 280 mm a tras la 4:22, dar dup? cinci salve distrug?toarele sovietice au ie?it din raz? s?. „Moskva" fusese ?i ea avariat? de distrug?toarele române?ti, care au tras în total 12 salve. Catargul principal a fost retezat de un obuz de calibru mic, cel mai probabil de 120 mm. În timp ce se retr?geau, „Moskva" a intrat într-un câmp de mine, a lovit una, s-a rupt în dou? ?i s-a scufundat foarte repede. Din cei 400 de membrii ai echipajului, doar 69 au supravie?uit. Dou? vedete torpiloare române?ti, „N.M.S. Viforul" ?i „N.M.S. Vijelia", au încercat s? atace distrug?torul „Kharkov", dar au fost împiedicate de c?tre restul grup?rii. În schimb una din navele de escort? ale cruci??torului „Voro?ilov" a detonat o min?, avariindu-l ?i pe acesta.

O forma?ie de bombardiere sovietice (din 40 BAP/ChF) a atacat portul, dar nu a reu?it s? provoace prea multe pagube. Puitorul de mine „N.M.S." Murgescu a revendicat dou? avioane doborâte, iar „N.M.S. M?r??ti" unul. În total sovieticii au pierdut 9 SB.

În Delta Dun?rii, la ora 3:00 diminea??, o puternic? preg?tire de artilerie s-a dezl?n?uit asupra pozi?iilor infateri?tilor marini în sectoarele Chilia Veche ?i Periprava. Unit??i sovietice îmbarcate pe 8 vedete blindate au debarcat la nord de Chilia Veche, unde se afl? Batalionul 15 Infanterie Marin?, în timp ce alte dou? vedete blindate ?i dou? transportoare de trupe s-au infiltrat prin bra?ul T?taru ?i au debarcat în spatele pozi?iilor de la Chilia Veche. O parte din solda?ii români s-au retras pe grindul Câ?l?, dar majoritatea au fost captura?i. Batalionul 15 a pierdut 358 de oameni (11 ofi?eri, 13 subofi?eri ?i 334 solda?i). Lipsa tunurilor AT cu care s-ar fi putut distruge vedetele blindate ?i calitatea mai slab? a ofi?erilor ?i solda?ilor unit??ii, în frunte cu lt. col. Ioan Albescu, au dus la un asemenea dezastru. La Periprava îns?, Batalionul 17 era dotat cu tunuri AT de 47 mm Schneider model 1936. Patru vedete blindate sovietice au fost distruse ?i atacul a fost respins, batalionul p?strându-?i pozi?iile.

Ziua urm?toare luptele au continuat în captele de pod de peste Prut. Batalionul II/Regimentul 6 Vân?tori a respins un atac la Sculeni, în timp ce la Bogd?ne?ti Divizia de Garda a executat câteva incursiuni pierzând 83 de oameni (9 mor?i, 11 r?ni?i ?i 63 disp?ru?i). Astfel de ciocniri locale, secondate de dueluri de artilerie ?i bombardamente aeriene au caracterizat perioada 22-30 iunie 1941 pe frontul Grupului de Armate „General Antonescu", pierderile române?ti ridicându-se la 1.475 (442 mor?i, 659 r?ni?i ?i 374 disp?ru?i)[1].

Bibliografie selectiv?:
- Du?u A., Retegan M. Razboi si societate vol. 1, RAO, 2000
- Scafes C., Serbanescu H., Scafes I., Andonie C., Danila I., Avram R. Armata român? 1941-1945, Editura R.A.I., 1996
- Koslinski N., Stanescu R. Marina Român? in al Doilea R?zboi Mondial vol. I, Editura F?t-Frumos, 1997
- Bernád D. Rumanian Air Force, the prime decade 1938-1947, Squadron/Signal Publications, 1999
- D?sc?lescu N. Nicolae D?sc?escu generalul soldat, Editura Militar?, 1995

----------------------------------------------
[1] http://www.worldwar2.ro/operatii/?article=4
footer