Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Colonel dr. Mircea T?nase   
Miercuri, 26 Iulie 2017 18:26

Desant aerian 3Imediat dup? terminarea opera?iei de la Medyn, s-a trecut la planificarea opera?iei „Zelanie", care prevedea executarea unor ac?iuni aeropurtate pentru a sprijini Corpul de cavalerie al lui Belanov s? dep??easc? comunica?ia Moscova-Var?ovia. Regimentul 250 Pu?ca?i Desant ?i Batalioanele 1 ?i 2 din Brigada 201 Aeropurtat? trebuiau s? aterizeze în secret la 40 km SV de Viazma, în apropiere de Znamenka, Zelanie, la 35-40 km în spatele liniilor germane. Cercetarea aerian? sovietic? identificase la Znamenka un comandament german de nivel divizie, unit??i logistice ?i pân? la un batalion de infanterie (300-400 militari). Pentru aceast? opera?ie au fost destinate 21 avioane PS-84, escortate de câteva TB-3 din Divizia 23 Avia?ie de Bombardament, ale c?ror echipaje fuseser? preg?tite pentru ac?iuni pe timp de noapte. Asaltul aerian a fost planificat s? se execute în trei faze: în prima faz?, Batalioanele 1 ?i 2 din Brigada 201 Aeropurtat?, dup? para?utare trebuiau s? ocupe aerodromul Znamenka ?i s? preg?teasc? debarcarea for?elor principale; în cea de-a doua faz?, care începea dup? dou? ore ?i jum?tate, trebuia s? fie debarcat? structura de comand? ?i s? se organizeze punctul de comand?; în faza a treia, dup? 30 minute de la debarcarea structurii de comand?, for?ele principale ale Regimentului 250 urmau s? înceap? debarcarea, în grupuri de 2-3 avioane, pentru a se evita aglomerarea pistei. Efectivele totale ale for?ei angajate erau de 1.652 lupt?tori[12].

Pe 18 ianuarie 1942, la ora 09.00, sub comanda c?pitanilor I.A.Surzhik ?i E.N.Kalashnikov, 452 para?uti?ti din Batalioanele 1 ?i 2 ale Brig?zii 201 Aeropurtat? au fost lansa?i din 16 avioane în apropierea localit??ilor Znamenka ?i Zelanie. Între orele 17.20 ?i 17.50, a aterizat cu 4 avioane structura de comand?. Un alt grup de 10 avioane a zburat în noaptea urm?toare, îns? din cauza vremii neprielnice, câteva dintre ele nu s-au mai putut orienta ?i au anulat para?utarea, astfel c? doar 200 de para?uti?ti au mai putut fi lansa?i. Ghidate de partizanii care ac?ionau în zon?, pe o z?pad? de 50-60 cm grosime, mai târziu au aterizat ?i celelalte avioane, la o distan?? de 1,5 km de pozi?iile germane. Pe 19 ianuarie, militarii c?pitanului Surzhik împreun? cu partizanii ?i localnicii din zon? au preg?tit înc? un aerodrom la nord-vest de Pesnovo, pentru aterizarea efectivelor Regimentului 250 Pu?ca?i Desant. Din cauza condi?iilor meteorologice extrem de nefavorabile, debarcarea celor 1.643 militari s-a f?cut pe parcursul a 5 zile. Germanii au doborât 3 avioane ?i au ucis 27 para?uti?ti, r?nind al?i 9. Para?uti?tii comanda?i de Surzhik ?i pu?ca?ii aeropurta?i ai lui Soldatov au f?cut jonc?iunea cu for?ele generalului Belov la 31 ianuarie, opera?ia Batalioanelor 1 ?i 2 din Brigada 201 Aeropurtat? ?i Regimentului 250 Pu?ca?i Desant fiind considerat? un succes.

La 27 ianuarie 1942 a fost para?utat? Brigada 8 Desant Aerian (2.300 para?uti?ti), aflat? în avangarda Corpului 4 Desant, dar nu a putut s?-?i îndeplineasc? misiunea de interzicere a comunica?iei Viasma-Smolensk, datorit? timpului nefavorabil ?i a reac?iei blindatelor germane. Alte unit??i aeropurtate (Brig?zile 8, 9, 214) au fost para?utate între 13-25 februarie 1942 în regiunea Velikopolie-Zelanie. Para?utarea Corpului 4 Aeropurtat în apropierea ora?ului Zelanie (Zheland) s-a încheiat cu recuperarea for?elor în apropierea ora?ului Kliuchi ?i trecerea la ap?rare, în luna martie 1942, împotriva celor 4 divizii germane care înaintau spre Moscova.

În urma evalu?rii f?cute de Statul Major General al Armatei Ro?ii, s-a constatat c? perioada excesiv? de timp în care s-a desf??urat îmbarcarea, zborul pe traiect ?i para?utarea trupelor, coroborat? cu raionul imens de para?utare a tehnicii ?i personalului (aproximativ 40 Km p?tra?i), precum ?i cu timpul mare de regrupare a for?elor dup? para?utare, au anulat surpriza necesar? reu?itei opera?iei ?i au oferit germanilor posibilitatea de a-?i organiza ap?rarea în adâncime. De asemenea, organizarea ?i conducerea defectuoas? a recunoa?terii înainte de începerea opera?iunii nu a permis detectarea la timp a punctelor critice sau importante, iar absen?a unui obiectiv principal clar al opera?iei a condus la dispersarea nejustificat? a for?elor pe diverse direc?ii. Astfel, o singur? brigad? a fost destinat? pentru misiunea principal?, iar alte dou? pentru o misiune de sprijin. Acestor neajunsuri li s-au ad?ugat neîn?elegerile ?i orgoliile existente în sistemul de comand? al Armatei 50 (c?reia i se subordona Corpul 4 Aeropurtat) ?i au condus în final la e?ecul opera?iei[13].

De?i fusese mai bine organizat? ?i condus?, opera?ia defensiv? de la Kliuki a Corpului 4 Aeropurtat a avut mai mult succes. Cu toate acestea, pierderile au fost ?i de aceast? dat? foarte mari. Pân? la sfâr?itul lunii martie, 2.000 de para?uti?ti erau r?ni?i sau bolnavi, 600 dintre ace?tia necesitând evacuarea urgent? din zona de opera?ii. Aprovizionarea se desf??ura în condi?ii extrem de grele, ra?iile de hran? fuseser? mult diminuate, muni?ia antitanc se epuizase ?i f?r? înt?riri for?ele sovietice aveau pu?ine ?anse de rezisten?? în fa?a atacului sus?inut al for?elor germane. Mai mult, odat? cu venirea prim?verii, aproape toate drumurile deveniser? impracticabile, aprovizionarea desf??urându-se mult mai greu decât în perioada de iarn?. În ultimele dou? s?pt?mâni de lupte, Corpul 4 Aeropurtat a pierdut peste 500 de oameni ?i ?i-a mic?orat capacitatea de lupt? cu 25%. Chiar ?i dac? înt?ririle ar fi sosit, era greu de anticipat o ie?ire din încercuire. În lunile ce au urmat (aprilie, mai, iunie) corpul a trebuit s? lupte cu disperare pentru a suprave?ui atacurilor for?elor germane.

În registrul istoric al Corpului 4 Aeropurtat se concluzia: "În februarie – martie 1942, for?ele corpului nu au reu?it s? distrug? for?ele fasciste ?i s? elibereze ora?ele Ryhev, Gyhatsk sau Viaz'ma (Viasma). Fronturile de Vest ?i Kalinin nu au reu?it s? realizeze jonc?iunea planificat? a avea loc în apropierea localit??ii Viasma ?i s? încercuiasc? ?i distrug? for?ele inamice ale Grupului de Armate Centru aflate în încercuire"[14].

La sfâr?itul lunii martie 1942, serviciile de informa?ii germane au identificat urm?toarele corpuri aeropurtate sovietice: Corpul 1 Aeropurtat cu cartierul general la Saratov, Corpul 4 Aeropurtat, cu Brig?zile 7, 8 ?i 204 ?i Corpul 5 Aeropurtat, cu Brig?zile 9, 10 ?i 201, ambele corpuri dislocate în Republica Volga, Corpul 10 Aeropurtat, cu dislocare necunoscut?, cu Brigada 23, Regimentul 250 Aeropurtat[15].

În regiunea Moscova, unit??i din Brig?zile 204 ?i 211 Aeropurtate /Corpul 1 Aeropurtat ?i Brigada 23 Aeropurtat?/Corpul 10 Aeropurtat au fost para?utate în prim?vara anului 1942 la Rzhev (16-17 februarie), Svintsovo (16-17 aprilie) ?i la 10 km sud de Dorogobuz (29-30 mai)[16].

Dup? aceast? etap?, marile unit??i aeropurtate sovietice au intrat într-o faz? de restructurare ?i redotare, inclusiv cu avioane de transport. De?i reprezentau o for?? redutabil? care ar fi putut îndeplini misiuni specifice de mare amploare, datorit? situa?iei dificile în care se afla Armata Ro?ie, aeropurtatele au fost folosite mai mult în opera?ii terestre. Aceast? schimbare de optic? a avut ra?iuni obiective, unul dintre impedimente fiind lipsa unei for?e aeriene capabile s? transporte pe distan?e foarte mari efectivele numeroase ?i cantitatea mare de materiale necesare unei opera?ii aeropurtate de anvergur?. Mai mult, afla?i într-o situa?ie extrem de dificil?, interesul major al sovieticilor era s? opreasc? cu orice pre? înaintarea trupelor germane, aruncând în lupt? totalitatea unit??ilor disponibile. Dup? ce fuseser? introduse în lupt? la începutul lui 1942, întâi în zona Moscovei ?i apoi la Demiansk, la solicitarea comandantului opera?iilor din Caucaz, 5 brig?zi aeropurtate ?i una aeromobil? au ac?ionat ca trupe de infanterie.

Tot în aceast? perioad? zece corpuri aeropurtate din rezerva strategic? a STAVKA au fost redislocate în sud ?i au fost transformate în divizii de gard?. Nou? dintre acestea au luat parte la b?t?lia Stalingradului, iar cea de-a zecea a luptat în ap?rarea regiunii de nord a Caucazului. Alte 5 brig?zi ?i un regiment aeropurtat au luat parte la ap?rare ca unit??i terestre în Caucaz[17].

De?i întrebuin?ate în mare majoritate ca trupe terestre, STAVKA a insistat asupra preg?tirii aeropurtatelor pentru opera?ii specifice. În toamna anului 1942, au mai fost create 8 corpuri aeropurtate (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ?i 10), iar la începutul lunii decembrie 1942 ?i acestea, împreun? cu alte 3 brig?zi aeropurtate independente, au fost transformate în 10 divizii de gard? aeropurtate. Acestea au fost instruite intensiv pentru opera?ii aeropurtate, fiecare militar pe timpul antrenamentului executând între 3 ?i 10 salturi cu para?uta. Grosul acestor trupe s-au distins în luptele din regiunea Kursk ?i a râului Dnepr (Nipru). În iarna 1942/1943 au luptat la Demiansk, Staraia-Rusia, Kursk ?i Orel, în bazinul Donului ?i în Ucraina[18].

Not?: Textul face parte din comunicarea expus? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice „2016 - 100 de ani de la R?zboiul de Intregire, 75 de ani de la R?zboiul de Reîntregire Na?ional?" - Maia, 2016 organizat? sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, în zilele de 9-10 septembrie 2016, de Filiala Maia-Catargi a Asocia?iei Cavalerilor de Clio ?i Asocia?ia ART-EMIS.

-----------------------------------
[12] Ibidem, p.98.
[13] David M. Glantz, Op. Cit., p.169.
[14] Ibidem, p.187.
[15] Ibidem, p. 62.
[16] D.S.Sykhorukov, Sovetskie vozdushno desantnye (Soviet air landing forces), Voennoe Izdatel'stvo, Moskva, 1980, p.146-179.
[17] David M Glantz, Op. Cit., p. 64
[18] Ibidem, p.65

footer