Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Joi, 29 Noiembrie 2012 15:03
Prof. univ. dr. Ion CojaAm primit un mesaj din „neagra str?in?tate". Un medic, care a fost coleg cu frate-meu la Spitalul Polizu, îmi scrie c? în urm? cu vreo lun?, aflându-se în ?ar?, a urm?rit la un post TV - b?nuie?te c? era B1TV, o emisiune despre vestitul holocaust din Transnistria. Printre martorii acelui m?cel s-a aflat ?i doamna Luiza Her?covici, doctor Luiza Her?covici, cum a fost prezentat? în emisiune. Care a povestit cât a avut ea de suferit, s?rmana, o mul?ime de abuzuri ?i r?ut??i din partea românilor... Cic? p?rea destul de conving?toare doamna doctor! Numai c? dânsul, domnul doctor, o cunoa?te bine pe doamna Luiza, care a func?ionat ani de zile ca doctor ginecolog la spitalul mai sus amintit. Domnul doctor mi s-a adresat ca unui prea cunoscut nega?ionist al holocaustului din Transnistria, din România, cerându-mi s?-i adresez public câteva întreb?ri doamnei Luiza. Înainte de a da curs acestei invita?ii, am avut grij? s? m? interesez la frate-meu dac? la Polizu au existat cei doi doctori: cel din Germania, care m-a rugat s?-i p?strez anonimatul, ?i doaman Luiza Her?covici. Am primit de la domnul frate Coja Z. Aurel confirmarea: cât timp a func?ionat la Polizu i-a avut colegi pe amândoi! Urmeaz? o poveste cam de necrezut, care îns?, zice domnul doctor, seam?n? cu povestea tot de necrezut despre al?i evrei care, de?i nu au terminat nicio facultate, au ajuns dup? 1944 s? treac? drept licen?ia?i cu acte în regul?, ba chiar unii au ajuns profesori universitari, conduc?tori de doctorate etc., cazul cel mai faimos fiind sec?tura de Silviu Brucan.

Deci ce zice domnul doctor „X"?

Cic?:
- Doamna doctor Luiza Her?covici nu prea ar fi doctori??, cu o facultate terminat?, licen?? etc.
- Doamna Luiza Her?covici ar fi fost adus? în România de Ana Pauker, f?cea parte din echipa acesteia de activiste ?i lupt?toare pe toate fronturile, inclusiv în Occident, în Belgia, pentru victoria Interna?ionalei. Acesta este ?i motivul pentru care, biata femeie, ar fi r?mas cu studiile universitare neîncepute... ceea ce nu a împiedicat-o s? le... termine, totu?i. Adic? s? vin? la Bucure?ti, s? se prezinte ca mare medic ginecolog ?i s? primeasc? post în cel mai important spital de specialitate. În spitalul Polizu se ?tia c? doamna doctor nu este doctor, toat? lumea mai ?tia c? la Odesa ar fi fost moa??. Dar domnul doctor „X" spune c? dup? p?rerea sa nici moa?? nu e sigur c? a fost!

În aceea?i situa?ie s-ar fi aflat ?i tovar??a Natalia Scurtu, cu acela?i pedigree. Domnul doctor nu mai ?ine minte care dintre cele dou? s-a f?cut vinovat? de moartea unei paciente care a avut ghinionul s? fie operat? de una dintre cele dou? doctori?e transnistrene „închipuite". Cert este c? directorul spitalului, pe numele s?u Nicolae Coja, i-a interzis criminalei s? mai intre în sala de opera?ie. Era pe la mijlocul anilor '60 ?i tot spitalul a fost pus pe jar: oare ce va p??i domnul director? Domnul director nu a p??it nimic, cel pu?in, pe linie administrativ?.

Domnul doctor era pe punctul de a da crezare emisiunii, dar prezen?a printre martori a unui impostor, cum o consider? dânsul pe Luiza He?covici, a anulat valoarea de document, de adev?r, a întregii emisiuni. Aici adaug ?i eu: dac? o via?? întreag? te-ai priceput s? min?i, zi de zi s? te dai ceea ce nu erai, e floare la ureche s? vii la o emisiune la TV ?i s? inventezi cazuri ?i situa?ii care s? sus?in? minciuna cea mai gogonat?, aia cu holocaustul din Transnistria.

...Cam acestea ar fi elementele pertinente din mesajul domnului doctor „X" din Germania. M-am interesat ?i de dânsul, dac? ?i-a terminat studiile. Le-a! Se zicea despre el c? punea cel mai bine forcepsul, din tot spitalul Polizu! Mai bine ca profesorul Dan Alexandrescu... Nu m? pricep!

Ce m? pricep eu este s? fac urm?torul comentariu:

Doamna doctor Luiza Her?covici, dac? s-a b?gat în disputa „holocaustic?", dac? a intrat în aceast? hor?, trebuie s? joace pân? la cap?t! Are obliga?ia moral?, fa?? de cei care au invitat-o, fa?? de cei care au privit-o, fa?? de cei care au crezut-o, s? resping? acuza?iile atât de nepl?cute care i se aduc de c?tre un fost coleg! În primul rând îi punem noi la dispozi?ie toate mijlocele de care dispunem pentru a face dovada calomniei! Pentru a r?spândi acele dovezi! Ce este sigur este c? acele calomnii circulau în spitalul Polizu, c? se dusese buhul de nepriceperea ?i impostura mamo?elor venite de la Odesa „pe acela?i tanc" cu Ana Pauker. Mesajul doctorului din Germania mai con?inea ?i alte informa?ii, m? jenez s? le dau pe toate în vileag. Se refer? la activitatea revolu?ionar? a celor dou? combatante ale Kominternului. Ale KomInfernului, cum se pronun?? acest cuvânt la Chi?in?u.

Pe scurt, o rug?m pe doamna doctor Luiza Her?covici s? ne pun? la dispozi?ie câteva date, iar noi ne angaj?m s? facem demersurile necesare verific?rii lor riguroase:
- Care este universitatea la care a ob?inut licen?a de medic?
- În ce an s-a înscris la facultate ?i în ce an a absolvit-o?
- Posed? o diplom? emis? de acea Universitate?
- Ce acte posed? în acest sens? (Carnet de note, de student, adeverin?? de vreun fel etc.)
- Care este subiectul tezei de licen?? ?i cine i-a condus lucrarea?
- Poate da câteva nume dintre colegii de facultate sau dintre profesori?
- Cu care dintre colegi a mai p?strat leg?tura?
- Ce alte dovezi poate aduce?

Când te ?tii cu musca pe c?ciul?, cel mai bine e s? te faci c? nu exi?ti.

O rug?m pe distinsa doamn? s? nu ne ia în nume de r?u c? proced?m în acest fel, dar subiectul pe care l-a abordat la TV pentru noi este extrem de important ?i de impersonal, este de interes comunitar, na?ional, ba chiar interna?ional, astfel c? orice prob?, orice declara?ie care aspir? s? se ?in? seam? de ea, noi avem obliga?ia moral? ?i profesional? de a o verifica. Poate c? doamna doctor nu ?i-a dat seama de asta atunci când a acceptat invita?ia de a participa la o emisiune cu un subiect atât de grav, de important. Cei care au invitat-o poate c? ar fi trebuit s?-i explice... Iar când te ?tii cu musca pe c?ciul?, cel mai bine e s? te faci c? nu exi?ti. Doctorul „X" ne spune c? ?i uitase de doamna Luiza, dar apari?ia ei la Tv, ?i mai ales bazaconiile pe care le-a spus, îl oblig? s? lase deoparte orice urm? de „colegialitate". Ar fi o fals? colegialitate, prost în?eleas?. Regret? c? nici el, nici al?i medici de la Polizu nu au reac?ionat corect, în solidaritate colegial? în primul rând cu bolnavele care, ajungând pe mâna celor dou? moa?e devenite medic primar (sau principal?), riscau s?-?i piard? via?a ori s? se betegeasc? pe via??, cum s-a ?i întâmplat de câteva ori.
De aceea o rug?m s? nu se considere jignit? de insisten?a noastr?, dar aceasta este regula jocului în care a intrat! Orice martor trebuie supus la proba credibilit??ii! Actele la control a?adar!
18 noiembrie 2012

P.S. Textul de mai sus l-am trimis în Germania, domnului doctor „X", s? m? asigur c? i-am în?eles inten?iile ?i n-am b?gat de la mine vreun antisemitism sau dou?, dup? cum obi?nuieasc. R?spunsul domnului doctor a fost urm?torul:
„- Materialul este onest, bazat pe realitate, neavând niciun element rasist sau nationalist. Madame Luiza Bercovici trebuie sa recunoasc? crima si sa-si ceara scuze pentru frauda intelectual?. Numele sub care a functionat in Polizu este Luiza Bercovitz.
Cred c? dac? ?inem seam? de normele de libertate ?i de demascare a
crimelor intelectuale, materialul are valoare de prevenire, în viitor, a unor asemenea nelegiuiri.
Dr. « X »" footer