Revista Art-emis
Grup statuar alegoric Papa Ioan Paul al II-lea-Patriarhul Teoctist PDF Imprimare Email
Prof. dr. Tudor Nedelcea   
Luni, 02 Septembrie 2013 09:57
Ioan-Paul al II-lea-TeoctistPentru unitatea lumii cre?tine
La cump?na ultimelor dou? milenii, la Bucure?ti s-a consumat, dup? aproape un mileniu, un eveniment considerat, în unanimitate, istoric: vizita primului pap? într-o ?ar? majoritar ortodox?. Este vorba despre Papa Ioan Paul al II-lea, care a efectuat o vizit? în capitala României, între 7-9 mai 1999, la invita?ia Patriarhului de ve?nic? pomenire, Teoctist. Între 7-14 octombrie 2002, Patriarhul Teoctist i-a întors vizita la Vatican, iar rela?iile dintre cele dou? biserici au fost extrem de cordiale ?i pilduitoare. Atunci, la Bucure?ti s-a lansat ideea ?i s-au pus bazele pentru unitatea lumii cre?tine, prin intermediul celor doi mari conduc?tori ai celor dou? biserici ?i care exprim? voin?a tuturor cre?tinilor.
Pentru a marca acest eveniment epocal ?i pentru a a?eza noi pietre la temelia unific?rii celor dou? biserici, a?a cum era pân? la marea schism? din 1054, propunem construirea unui grup statuar alegoric care s?-i reprezinte pe Suveranul Pontif ?i Patriarhul nostru, ca simbol al victoriei definitive a cre?tinismului asupra bol?evismului ?i ca o premiz? a unit??ii lumii cre?tine, mai necesar? azi ca oricând.
 
Argumente
 
- Papa Ioan Paul al II-lea are r?d?cini române?ti ?i el a fost con?tient de acest fapt. Documentele privind aceast? origine a str?mo?ilor s?i sunt consemnate în volumul Papa Ioan Paul al II-lea ?i România de N. Mare?, biograful ?i traduc?torul oficial al operei Papei în limba român?, carte ap?rut? în 2000, deci în timpul vie?ii Suveranului Pontif. Însu?i Mare? m?rturise?te c? la audien?a din februarie 1993, Suveranul Pontif l-a întrebat: „Ce se mai aude prin România noastr??” (N. Mare?, Ioan Paul al II-lea. Pap? pentru mileniul III, Bucure?ti, Editura Hiparion, 2001, p. 18), iar în 20 dec. 1989, cu prilejul audien?ei generale, Papa a transmis un mesaj în care condamna represiunea de la Timi?oara, adresându-se „tuturor cet??enilor dragului popor român”. Cei care au stabilit descenden?a valah? a Papei sunt cercet?torii polonezi care au demonstrat c?, prin transhuman??, p?storii români din nord-vestul Transilvaniei ?i Moldovei s-au stabilit în peste 500 localit??i de pe teritoriul polonez, timp de trei secole, unde func?ionau legile valahe („ius valachicum”). Între aceste sate fondate de ciobanii români dateaz? ?i satul Czaniec în care s-a n?scut str?bunicul Papei, Bartolomei Wojtyla (în 1788). Numele de Wojtyla este întâlnit în documente medievale ?i provine din românescul Voitil?. ?i tot N. Mare? afirm? c? Papa, fostul cardinal Carol Voityla, a recitat în limba român?, în Pia?a Sf. Petru, poezia Rug?ciune de M. Eminescu.
 
- Dup? aproape un mileniu de desp?r?ire nefireasc?, Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea este primul pap? care a efectuat o vizit? oficial? într-o ?ar? majoritar cre?tin-ortodox? la invita?ia P.F. Teoctist, a participat la o slujb? divin? la Catedrala Patriarhiei, a numit ?ara noastr?, în repetate rânduri, cu sintagma înc?rcat? de simbol ?i semnifica?ie „Gr?dina Maicii Domnului”. La coborârea din avion, la Otopeni, Papa a s?rutat p?mântul ??rii noastre, iar în cuvânt?rile de la Bucure?ti, Papa a omagiat foarte multe personalit??i de talie european? (din antichitate pân? în zilele noastre), pe preo?ii ortodoc?i închi?i în temni?e comuniste, rolul civilizator ?i cre?tin al ??rilor române?ti, dovedind a fi un pertinent cunosc?tor al istoriei românilor: „Cu mare bucurie sosesc în România, na?iune mult drag? mie ?i pe care de mult? vreme doream s? o vizitez. Cu profund? emo?ie i-am s?rutat p?mântul”.
 
- În 19 ianuarie 1989, în plin regim totalitar ateist, P.F. Teoctist, Patriarhul B.O.R., întorcându-se dintr-o vizit? oficial? din India, a f?cut a escal? neautorizat? la Roma spre a se întâlni cu Papa Ioan Paul al II-lea . În ciuda interdic?iei oficiale de a se întâlni cu Papa (amasadorul României de la Roma s-a postat în dreptul u?ii apartamentului din hotelul în care era cazat Patriarhul nostru spre a nu-i permite ie?irea), Teoctist l-a vizitat pe Papa. Prima întrebare a Papei : „De unde e?ti? ?i când a aflat c?-i din Tocileni-Boto?ani, Papa a spus: „suntem deci megie?i (vecini)” aluzie la vecin?tatea Moldovei cu Polonia în Evul Mediu. Atunci, s-a pus la cale premisele intr?rii României în structurile euro-atlantice, fapt recunoscut public de Jose Manuel Durao Barroso, la 6 septembrie 2007, la cea de treia Adunare Ecumenic? European? de la Sibiu, când a adus un omagiu Patriarhului Teoctist ?i i-a l?udat meritele pentru integrarea României în structurile euro-atlantice. Înainte de a se întâlni cu pre?edin?ii Gorbaciov ?i Buch, Papa a f?cut o afirma?ie capital?: „Europa respir? prin doi pl?mâni” (aluzie la catolicism ?i ortodoxie). Înainte de aceast? afirma?ie, liderii politici preconizau o Europ? unit? doar sub auspiciile catolicismului. Ziarul „Der Standard” recunoa?te c? Papa a cerut ajutor politic ?i financiar pentru România din partea UE, deoarece „?ara apar?ine prin istorie ?i cultur? de Comunitatea European?”.
 
- Cu prilejul vizitei la Bucure?ti din 7-9 mai 1999, românii (majoritar ortodoc?i) au scandat, spontan, „Unitate, Unitate”. Deci unitatea lumii cre?tine este solicitat? la Bucure?ti ?i ea este expresia dorin?ei poporului român. Papa ?i-a amintit cu deosebit? satisfac?ie despre aceast? cerin?? a unit??ii cre?tinismului, la Roma, în ianuarie 2000, cu prilejul deschiderii Por?ii Sf. Petru. Dintre toate vizitele efectuate, Papa a amintit doar de vizita în România, anun?ând pelerinilor din Pia?a Sf. Petru c? la Bucure?ti românii au scandat „Unitate, Unitate”. Întreaga asisten?? prezent? în Pia?? Sf. Petru din Roma au scandat, în limba român?, „Unitate, Unitate!” Deci, la Bucure?ti ?i la Roma s-a cerut unitatea cre?tin?.
- În 1986, Papa a recunoscut oficial c? Biserica Ortodox? Român? este biseric? apostolic?, adic? fiin?eaz? din timpul Sfin?ilor Apostoli.
- Sanctitatea Sa este primul pap? care l-a trecut în starea de beatitudine pe Ieremia Valahul (1556-1625) la 30 oct. 1983, la Catedrala Sf. Petru, singurul sfânt român în calendarul catolic. Atunci, Papa a afirmat c? Ieremia este n?scut în „Gr?dina Maicii Domnului”, folosind pentru prima dat? aceast? sintagm? care se referea exclusiv la
- A reeditat lucrarea Originea ceang?ilor din Moldova de D. M?rtina? ?i Vasile M. Ungureanu ap?rut? la Editura Enciclopedic? în 1985, la insisten?ele scriitorului Adrian P?unescu ?i prof. Ion Coja, lucrare ce demonstra originea român? a ceang?ilor catolici.
 
- A editat, ca dar al Sfântului Scaun, ?i a lansat la Vatican la 31 mai 2001 Biblia de la Blaj (1795), în prezen?a îngrijitorilor edi?iei ?i a pre?edintelui Academiei Române, acad. Eugen Simion. Cu acest prilej, Papa a m?rturisit „Port mereu în inim? amintirea c?l?toriei în ?ara voastr? ?i afec?iunea ce mi-a fost ar?tat? atunci, atât de catolici, cât ?i de ortodoc?i. Îmi revine în minte strig?tul poporului în timpul celebr?rii euharistice din Parcul Izvor: „Unitate, Unitate”. Este n?zuin?a spiritual? a unui popor care cere unitate ?i vrea s? lucreze pentru unitate. Nu-mi va pieri niciodat? din amintire entuziasmul chipurilor ?i gesturile de fraternitate de la acea întâlnire istoric?. Ele fac parte de acum din istorie. A?a cum acea c?l?torie ne-a apropiat în drumul spre unitate, sper c? retip?rirea Bibliei de la Blaj va putea constitui un pas mai departe spre deplina comuniune a ucenicilor lui Christos”.
- Într-una din cuvânt?rile sale la Bucure?ti, la 9 mai 1999, Papa a chemat deschis Biserica Ortodox? Român? (?i nu bisericile ortodoxe ) ?i Biserica Catolic? s? înf?ptuiasc? unitatea cre?tin?: „S? izbucneasc? din Biserica Ortodox? Român? ?i din cea Catolic? o singur? cântare de pream?rire a Numelui Domnului! S? formeze o simfonie de glasuri exprimând fr??ietatea cordial? a tuturor credincio?ilor. Întemeiate pe succesiunea apostolic?, B.O.R. ?i cea Catolic? au acela?i Cuvânt al Domnului, p?strat în Sfintele Scripturi ?i acelea?i Taine sau Sacramente. În special, conserv? aceea?i Preo?ie ?i celebreaz? unicul Sacrificiu al lui Christos, prin care El edific? ?i face s? creasc? Biserica Sa [...]
 
Marele Jubileu al anului 2000 solicit? cre?tinii s? priveasc? spre viitor mai con?tien?i de provoc?rile pe care le ridic? venirea noului mileniu. Printre acestea, se impune c?utarea unit??ii celor ce cred în Christos. Exprim urarea ca al treilea mileniu cre?tin s? ne g?seasc? dac? nu total uni?i, cel pu?in mai aproape de comuniunea deplin?”.
- Suveranul pontif a donat unele biserici catolice din Italia pentru Biserica Ortodox? Român? ?i a d?ruit moa?tele Sfin?ilor Silvestru ?i Ambrosie pentru dou? din bisericile din Bucure?ti.
- În 2000, cu prilejul s?rb?toririi mondiale a Anului Domnului, Papa a invitat ?i Patriarhia, iar reprezentatul Patriarhiei, P.S. Vicen?iu Ploe?teanul, a fost singurul re?inut s? serveasc? masa cu Papa (din cauza bolii, Papa avea probleme cu înghi?itul mânc?rii ?i astfel evita s? m?nânce în public).
- Între 7-14 octombrie 2002, când Teoctist i-a întors vizita Papei Ioan Paul al II-lea, ?intuit în scaunul cu rotile, s-a ridicat, parc? în zbor, din scaun, spre a-l îmbr??i?a pe Patriarh. Fotografia a f?cut înconjurul lumii „Reg?sirea împreun? la mormântul Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel este un semn al voin?ei noastre comune de a dep??i obstacolele care împiedic? înc? restabilirea deplinei comuniuni între noi. Aceast? vizit? este un act purificator pentru memoria separ?rii noastre. Totu?i, viitorul nu este un tunel întunecat spre necunoscut” a spus, în române?te, Papa Ioan Paul al II-lea.
- Papa a acceptat la Vatican tradi?ia bradului împodobit de Cr?ciun, primul brad fiind oferit de România.
- Sanctitatea Sa a avut o pozi?ie cre?tin?, ra?ional? în conflictul artificial dintre ortodoc?i ?i greco-catolici (Sanctitatea Sa i-a numit româno-catolici) îndemnând pe ultimii (care apar?in de jurisdic?ia catolic?) la dialog cu ortodoc?ii ?i nu la procese laice.
- Atât Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea, cât ?i P.F.Teoctist au fost membrii de onoare ai Academiei Române, sunt figuri carismatice, hristice, Papa refuzând alte propuneri din partea unor universit??i vestite din ??ri catolice.
- Sanctitatea Sa a sprijinit moral ?i financiar construirea Catedralei Mântuirii Neamului la Bucure?ti.
- Sanctitatea Sa a manifestat o atitudine de ecumenism real ?i activ, are opinii filo-române, dovedind o cunoa?tere pertinent? a istoriei spirituale a neamului românesc.
Sunt doar câteva temeiuri pe care le propun opiniei publice, la care, evident, se pot ad?uga ?i altele. Principalul este c? ideea unit??ii lumii cre?tine, întrerupt? prin Marea Schism? din 1054 (necanonic?), s? resuscite mintea tuturor românilor de religie cre?tin? ?i ea s? se materializeze prin crearea unui grup statuar alegoric, reprezentându-i pe cei doi corifei contemporani ai ortodoxiei ?i catolicismului. Sper?m c? se vor g?si institu?ii publice, oameni de afaceri sau buni cre?tini care s? sprijine financiar acest proiect european.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer