Revista Art-emis
Transcarpatia, Ucraina, 15 ianuarie 2018, la s?rb?torirea lui Mihai Eminescu PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Iuga   
Miercuri, 17 Ianuarie 2018 15:56

Consulat Solotvino UcrainaDup? cum se ?tie prea bine, în cursul anului trecut ?ara vecin? (?i, la ordin, prieten?) Ucraina a adoptat o Lege a Înv???mântului care reduce drastic înv???mântul în limba minorit??ilor na?ionale, practic în perspectiva câtorva ani îl desfiin?eaz? cu des?vâr?ire. E adev?rat, aceast? purificare etnico-lingvistic? practicat? de c?tre Ucraina ca politic? de stat este îndreptat? în primul rând împotriva celor aprox. 15 milioane de ru?i (numi?i nu se ?tie de ce ?i „rusofoni", chipurile nu ar fi chiar a?a de ru?i, ci numai vorbitori de limba rus?) din Estul Ucrainei, o treime din totalul de 45 de milioane de locuitori ai Ucrainei actuale[1], de aceea crima de genocid pe criterii etnice, care este condamnat? peste tot în lume, aici se bucur? de înalta aprobare ?i binecuvântare a U.S.A. (Uniunea Sovietic? Ailalt?), via Fuck-U.E. Victime colaterale ale acestei glosomahii sunt cei aproape o jum?tate de milion de români ?i cei aproximativ o sut? cincizeci de mii de maghiari care tr?iasc înc? în Ucraina. To?i ar urma s? fie dezna?ionaliza?i prin ?coal? ?i transforma?i în ucrainieni.

Pe de alt? parte, ?i în România exist? o minoritate ucrainean? de aproape cincizeci ?i una de mii de locuitori[2], potrivit rences?mântului din anul 2011, deci aproape de zece ori mai pu?ini decât num?rul total al românilor din Ucraina. În România, ucrainienii beneficiaz? de toate condi?iile pentru afirmarea identit??ii etnice ?i culturale proprii, mai exact vorbind de înv???mânt, au ?coli de toate gradele, inclusiv un liceu ucrainean la Sighet, purtând numele poetului lor na?ional Taras ?evcenco, g?zduit într-o cl?dire reprezentativ? din centrul ora?ului ?i finan?at de c?tre statul român. ?i, la fel dup? cum se ?tie prea bine, în buna practic? a rela?iilor dintre state se procedeaz? prin reciprocitate, fapt care l-a f?cut pe pre?edintele României Klaus Johannes s? reac?ioneze în mod just ?i s? refuze o întâlnire cu pre?edintele Ucrainei, pân? când nu se reglementeaz? situa?ia înv???mântului în limba român? din Ucraina într-un fel similar cu care este reglementat? situa?ia înv???mântului în limba ucrainean? din România. Gândi?i-v? ce s-ar întâmpla dac?, în condi?iile în care statul ucrainean desfiin?eaz? ?colile cu predare în limba minorit??ilor na?ionale din Ucraina, s? punem ?i noi problema desfiin??rii de exemplu a Liceului ucrainean din Sighet?

Am invocat aceste premise pentru a prezenta o serie de manevre politice oculte, prin care se încearc? desfiin?area liceului românesc „Mihai Eminescu" din ora?ul Solotvino din Transcarpatia, Ucraina, peste frontier? de la Sighetu Marma?iei. S? l?s?m, totu?i, la o parte faptul c? Liceul românesc „Mihai Eminescu" din Solotvino func?ioneaz? într-un local modest ?i insuficient, mai mult cu sprijinul unei Asocia?ii culturale private din România, c? p?rin?ii elevilor români sunt l?muri?i discret c? copiii lor nu vor avea nici un viitor în Ucraina dac? înva?? la un liceu românesc, c? dasc?lii de la acest liceu sunt ?icana?i ?i li se fac inspec?ii de pedepsire de c?tre autorit??ile din Înv???mânt regionale ?i centrale etc. Toate acestea sunt cumva de în?eles, atâta timp cât vin de la ucrainieni na?ionali?ti, manipula?i de c?tre poli?ia lor politic?.

Ceea ce ne-a determinat s? punem pe hârtie aceste rânduri este o întâmplare cel pu?in ciudat?, petrecut? de ziua lui Mihai Eminescu din acest an, 2018, în ora?ul Solotvino din Ucraina. Exist? aici un mic grup de indivizi greu de definit, care se cheam? pompos ?i nejustificat „Consulatul Românesc din Solotvino, Ucraina", format din ni?te tovar??i fo?ti ?i actuali sinecuri?ti, pl?ti?i ?i acuma nu se ?tie de ce cu salarii grase de c?tre Ministerul Afacerilor Externe al României de la Bucure?ti. Zic greu de definit, pentru c? nu ?tie nimeni cu ce se ocup? acest grup ?i pe ce fel de principii de „corectitudine politic?" func?ioneaz?.

Mai concret, pe data de 15 ianuarie 2018, Asocia?ia cultural? privat? din România despre care am vorbit mai sus a organizat omagierea poetului nostru na?ional Mihai Eminescu în Transcarpatia, acolo unde era locul cel mai potrivit, anume la Liceul „Mihai Eminescu" din Solotvino. Au fost trimise invita?ii ?i la Consulatul românesc de la Solotvino, dar bunii români de aici, care au sediul Consulatului la câteva sute de metri de liceu, nu le-au dat curs. Ca s? evite Liceul „Mihai Eminescu" din Solotvino, membrii Consulatului au s?rb?torit na?terea lui Mihai Eminescu cu o zi mai devreme, adic? duminic? 14 ianuarie (lunea ei având probabil zi liber?), în satul vecin Biserica Alb?, dând astfel popula?iei române?ti din Transcarpatia un semnal puternic ?i clar c? ei nu sus?in înv???mântul în limba român? din Ucraina. Dar atunci ce sus?in? Pentru ce sunt pl?ti?i de c?tre M.A.E. român de la Bucure?ti? Sau sunt pl?ti?i ?i de c?tre altcineva, se afl? sub vreo influen?? ocult? a unor servicii secrete str?ine? Au ceea ce se cheam? o „dubl? comand?"? ?i - ce p?rere are despre aceast? întâmplare Ministerul Afacerilor Externe al României de la Bucure?ti?

Grafica - I.M.
-----------------------------------------------
[1] https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
[2] https://ro.wikipedia. org/wiki/Ucrainenii_din_Romania

footer