Revista Art-emis
Vecinii no?tri, neo-nazi?tii ucraineni PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 08 Iulie 2018 19:55

Istoria-unei-Tradari-nationale-Tratatul-cu-Ucraina-Tiberiu-Tudor-Stepan Bandera Ucraina„[...] nu ru?ii sunt cei care au adus cele mai mari nenorociri poporului român, nu ru?ii sunt aceia care au râvnit la teritoriile române?ti anexându-le. Pentru toate acestea, singurii vinova?i sunt ucrainenii. Fie c? f?ceau parte sau nu din marele imperiu sovietic". (Mircea Druc, fost prim-ministru al Republicii Moldova)

V? reamintim c? au trecut 21 de ani de la comiterea tic?loasei nelegiuiri comise de Emil Constantinescu - ex Pre?edintele României, Victor Ciorbea - ex prim ministru al României, Adrian Severin - ex Ministru de Externe al României ?i Parlamentul României prin tr?darea intereselor na?ionale - ratificarea „Tratatului România-Ucraina". În noaptea de 17/18 iunie1997, personalul ambasadei Ucrainei la Bucure?ti a petrecut pân? diminea?a.

Despre acest tratat criminal, subiect al c?r?ii profesorului Tiberiu Tudor, „Istoria unei tr?d?ri na?ionale", acad. Florin Constantiniu afirma : „În 1997, pentru prima dat? de la constituirea României Mari, un guvern român a cedat p?r?i ale teritoriului na?ional f?r? a fi amenin?at cu agresiunea (ca în 1940), sau f?r? a se g?si sub presiunea ocupantului str?in (ca în 1944 ?i 1947). Opinia public? româneasc? nu a perceput dimensiunea dramatic? a evenimentului. Cartea profesorului Tiberiu Tudor dezv?luie gravele erori s?vâr?ite de factorii decizionali ai ??rii în desf??urarea negocierilor ?i în redactarea Tratatului, precum ?i de parlamentarii chema?i s?-l ratifice. Românii trebuie s? cunoasc? adev?rul într-o problem? capital?, în care cenzura, manipul?rile, propaganda ?i presiunile exercitate de Putere au ocultat sensul real al negocierilor ?i al Tratatului".

Au trecut mai mult de 21 de ani de la aceast? crim? na?ional? r?mas? nesanc?ionat? ?i, de?i posibilit??ile nu au lipsit ?i nu lipsesc, nu i-a fost adus? nicio modificare. Românii afla?i sub cizma ucrainean? au fost p?r?si?i de cârmuitorii postdecembri?ti ai ??rii-mam?, iar celor actuali, nu le pas? de viitorul na?iunii române. Prin jungla internetului, unde, atât informarea cât ?i dezinformarea au atins cote f?r? precedent se vehiculeaz? nenum?rate materiale, printre care se num?r? ?i cel pe care vi-l supunem aten?iei, din p?cate, f?r? numele autorului, dar textul poate fi citit ?i în ziarul bra?ovenilor[1]. De asemenea, imaginile ?ocante filmate ale atrocit??ilor s?vâr?ite de militarii ucraineni ai zilelor noastre par petrecute în Evul Mediu ?i concureaz? cu cele ale ISIS[2]. Dup? o atent? lectur? ?i vizionare a materialelor - f?r? a avea certitudine veridicit??ii tuturor afirma?iilor ?i cifrele prezentate din text - l?s?m la aprecierea M?riei Sale, Cititorul s? trag? concluziile, neinfluientându-l în vreun fel. S? nu uit?m, totu?i, c? „Pân? nu faci foc, nu iese fum" ?i, ca s? nu fim acuza?i de discriminare, apel?m ?i la celebra replic? a gândirii occidentale „Something is rotten in the state of Denmark!"[3]. (Ion M?ld?rescu).

1. În 1918 (ucrainenii - n.r.) au dorit anexarea Basarabiei ?i doar prezen?a militar? a românilor a for?at retragerea acestei cereri;
2. În 1945 (ucrainenii - n.r.) au dorit anexarea Basarabiei ?i doar presiunea lui Stalin a for?at eliminarea acestei preten?ii;
3. În 1992 (ucrainenii - n.r.) au participat cu trupe la r?zboiul de pe Nistru, al?turi de trupele ruse împotriva celor române?ti, pentru a desprinde regiunea transnistreana, pe care si-o doreau atât de mult pentru ei;
4. Din 1992 pân? în prezent (ucrainenii - n.r.) au fost parte activa din formatul de negociere pentru regiunea transnistreana;
5. In mod permanent (ucrainenii - n.r.) au sus?inut pozi?ia Rusiei si au f?cut tot ceea ce este posibil ca negocierile sa fie formale si sa e?ueze;
6. Cea mai mare parte a mafiei ce a condus Republica Moldova dup? 1991 este reprezentata de ucraineni, mai pu?in de de ru?i; ace?tia aveau rolul clar dat de la Kiev ca Republica Moldova sa e?ueze pe toate planurile; cei care au condus regiunea transnistreana, care promoveaz? separatismul la B?l?i, Cahul ?i Gagauzia sunt ucraineni ?i nu ru?i; ucrainenii au dus o politic? de distrugere a identit??ii române?ti din teritoriile ocupate, mai dur? chiar decât Stalin în restul imperiului;
7. În mod arbitrar, Ucraina de?ine urm?toarele teritorii române?ti: patru cincimi din Maramure?ul istoric (?inuturile Apsei de Sus ?i de Jos, Barjavei, Izvoarele Tisei), nordul Bucovinei istorice, Bugeacul (Ismail, Cetatea Alb?), Insula ?erpilor, cu toate d?ruite lor de fo?tii sovietici (?i pro-sovieticii autohtoni - n.r.).
8. Timp ce câ?iva ani ne-am certat pe la Haga, iar acum ei (ucrainenii - n.r.) sunt foarte supar??i pe noi pentru pierderea platformei continentale;
9. Una din problemele principale ce st? în calea reunirii celor doua state române?ti este tocmai Ucraina, ce manifest? o opozi?ie mai mare chiar decât Rusia;
10. Ucraina vede în aceasta reunire eventuale preten?ii teritoriale ale ??rii noastre asupra teritoriului ucrainean;
11. Prima m?sura luat? de „europeni?tii ucraineni" a fost aceea de a interzice limbile regionale, inclusiv limba român? ;
12. Crimeea nu a apar?inut niciodat? Ucrainei, iar ucrainenii sunt minoritari acolo; ea a fost d?ruit? în semn de prietenie de c?tre Nikita Hru?ciov în perioada sovietic? (1953 – n.r.), un gest formal ?i niciodat? efectiv;
13. În Crimeea prezen?a ucrainean? era mai mult formal?. Putin vrea de fapt înapoi ceea ce îi apar?ine, adic? bunurile pe care le avea înainte de „c?s?torie". Cererea Rusiei este una normal? (din perspectiva dreptului istoric, nu cel interna?ional) din moment ce aceasta era un „inel de nunt?";
14. Sper ca nu a?i uitat cazurile Canalul Bâstroe ?i nava Rostok.

Ucraina nazist?

Documentele declasificate recent de c?tre Rusia la cererea reprezentan?ilor Consiliului Popoarelor Rusiei (Consiliul Federa?iei Rusiei) au început s? apar? deja pe situl Ministerului Ap?r?rii al Federa?iei Ruse. Pre?edintele Putin a ordonat Arhivelor Ruse de R?zboi s? ridice secretul de stat impus asupra lor de pe vremea lui Stalin. Documentele descriu crimele ?i atrocit??ile s?vâr?ite de c?tre na?ionali?tii ucraineni în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial cu sprijinul larg al popula?iei ucrainene ?i sunt înfrico??toare în adev?ratul în?eles al cuvântului. Ele arat? un na?ionalism ucrainean subuman, plin de o ferocitate ?i o ur? bestial? fa?? de tot ce înseamn? „altceva" decât ucrainean.
- În compara?ie cu Ucraina, Germania nazista a fost un stat de drept. Pe lâng? ucraineanul Stepan Bandera, Hitler a fost un copil naiv. Dac? Hitler urm?rea doar exterminarea evreilor, ?iganilor ?i handicapa?ilor, ucrainenii ?i-au f?cut ?el din exterminarea tuturor na?ionalit??ilor conlocuitoare, în primul rând a ru?ilor. ?i nu oricum, ci în chinuri cât mai cumplite.
- Documentele despre atrocit??ile s?vâr?ite de ucraineni în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial au fost ascunse de Stalin care a impus secretul de stat asupra lor de team? ca nu cumva ru?ii s? se revolte aflând con?inutul lor ?i s? cear? exterminarea întregului popor ucrainean, fapt care ar fi dus la un cutremur în interiorul U.R.S.S. De fapt înc? din 1944 mare?alii ru?i i-au cerut lui Stalin formarea unui tribunal militar care s?-i judece pe criminalii ucraineni vinova?i de genocid ?i s?-i execute. Ei l-au aten?ionat pe Stalin c? ucrainenii erau un popor criminal care indiferent ce vremuri ar fi tr?it ?i sub ce regimuri, nu puteau tr?i f?r? s? ucid?.

Stalin, ca marxist-leninist nu a fost de acord cu o astfel de teorie ?i a refuzat s? ia m?suri punitive de amploare împotriva ucrainenilor, mul?umindu-se s? aprobe doar cercetarea criminalilor ucraineni cu adev?rat odio?i, care au fost judeca?i ?i spânzura?i. Dup? moartea lui Stalin, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice ?i Hru?ciov au men?inut regimul de documente secrete asupra arhivelor de r?zboi de team? ca Israelul s? nu cear? U.R.S.S.-ului desp?gubiri pentru genocidul ucrainean. Pe atunci Ucraina f?cea parte din U.R.S.S. ?i responsabilitatea pentru eventuale desp?gubiri cerute de Israel ar fi c?zut în sarcina Moscovei care, fire?te, nu voia s? pl?teasc? Israelului 300 de miliarde de dolari pentru crime pe care nu le s?vâr?iser? ru?ii. Ast?zi, îns?, Ucraina este un stat independent si poporul ucrainean poate s?-?i asume responsabilitatea propriului trecut. Dar ?i ast?zi trecutul este falsificat pe scara larg?, a?a c? pre?edintele Putin a ordonat Ministerului Ap?r?rii al Rusiei sa ridice secretul de stat de pe documentele privind genocidul ucrainean.

Documentele sunt terifiante ?i arat? c? Ucraina anilor 1940-1945 a fost mai nazist? decât Germania, mai odioas? ?i mai fanatic? decât SS-ul german ?i decât Gestapoul. Armata Ucrainean? avea regimente întregi de c?l?i care se ocupau numai cu uciderea la ordin a popula?iei civile de alte na?ionalit??i. Se exterminau sate si ora?e întregi de ru?i. Voluntarii erau extremi?ti de dreapta ?i cruzimea lor era înfrico??toare. Când prindeau ru?i ori evrei îi schingiuiau înainte de ai omorî. Asta în numele ap?r?rii Ucrainei. Cele mai multe atrocit??i au fost comise de nazi?tii ucraineni în Ucraina de Sud-Est (Done?k, Lugansk, Harkov etc). Adic? taman în locurile unde ast?zi actuala Armata Ucrainean? trage cu tunurile în satele ?i ora?ele ru?ilor, a?a cum f?cea în anii 1941-1943. Opinia public? indus? azi în eroare de o propagand? mincinoas? nu ?tie c? ru?ii din Done?k ?i Lugansk ?i-au declarat independen?a în acest an ?i cer ajutorul Rusiei tocmai de team? ca evenimentele din 1941-1945 s? nu se repete ?i ru?ii s? fie extermina?i de ucraineni.

Nazi?tii ucraineni au ucis în anii 1941-1943 un num?r de 5.200.000 (cinci milioane dou? sute de mii) de civili din Ucraina (na?ionalit??i conlocuitoare, mare parte din ei de etnie rus?) ?i au omorât aproape 900.000 (noua sute de mii) de evrei. Num?rul polonezilor uci?i a fost de 200.000 (dou? sute de mii). Au fost executa?i peste 400.000 (patru sute de mii) de militari sovietici care fuseser? lua?i prizonieri de germani sau se predaser?. În acest fel omorurile s?vâr?ite de bandele na?ionaliste ucrainene întrec cu mult num?rul victimelor nazismului german ?i plaseaz? Ucraina pe locul I între statele care au comis crime de r?zboi. Cuprin?i de fanatism ?i de admira?ia pentru Hitler, aproape trei milioane de b?rba?i ucraineni în putere au cerut sa plece în Al Treilea Reich ca s? munceasc? voluntar pentru nem?i în fabricile ?i pe ogoarele nem?ilor, numai ca Armata German? s? poat? nimici tot poporul rus.

La 30 iunie 1941 batalionul nazist „Lvov" sub comanda lui R. Sukovici a executat cu glon? în ceaf? 3.000 de polonezi ucraineni, inclusiv trei oameni de ?tiin?a cunoscu?i pe plan mondial. În zilele care au urmat batalionul a mai executat un grup de 7.000 de ru?i compus din femei, b?trâni si copii. În timp ce femeile si copii erau executa?i prin t?ierea gâtului cu cu?itele, în curtea „Catedralei Metropolitane Sfântul Andrei" mitropolitul catolic ucrainean ?inea un serviciu divin de mul?umire rugându-se pentru „victoria armatei sfinte a lui Adolf Hitler". Biserica Catolica Ucrainean? a binecuvântat toate crimele ?i masacrele diviziei naziste ucrainene „Galicina". Aceasta a comis în septembrie 1941 masacrul si genocidul de la Babi Yar, o râp? din apropierea Kievului. Aici au fost adu?i în septembrie 1941 peste 50.000 (cincizeci de mii) de evrei din clasa de mijloc, 3.000 de tigani ?i circa 40.000 (patruzeci de mii) de civili ru?i (mare parte femei ?i fete) pe care SS-i?tii ucraineni i-au dezbr?cat la pielea goala apoi au început s? violeze femeile ?i fetele ne?inând cont c? p?rin?ii ?i rudele lor erau de fa??. Dup? violuri s-au dedat la scene de co?mar. Rusoaicelor ?i evreicelor le t?iau sânii ?i le pres?rau sare pe r?ni, iar pe b?rba?i îi castrau pe viu.

Unora dintre prizonieri li se t?iau bra?ele care apoi erau fripte pe gr?tar. Atrocit??ile au atins o asemenea culme abominabil? c? solda?ii germani, revolta?i, au refuzat s? mai participe la masacru ?i s-au retras, l?sându-i pe c?l?ii ucraineni s? duc? la cap?t genocidul. Prizonierii au fost omorâ?i la modul cel mai bestial cu arme de foc desc?rcate în gât sau stomac (ca s? moar? în chinuri) sau lovi?i în cap cu topoarele ori cu sapele. Dup? terminarea masacrului trupurile au fost aruncate în râp? ?i râpa acoperit? cu p?mânt. Batalionul de masacru condus de ucraineanul Vojnovski a omorât 350.000 (trei sute cincizeci de mii) de ru?i în marea majoritate femei ?i copii ?i peste 160.000 (o sut? ?aizeci de mii) de evrei. La aceste omoruri au dat o mâna de ajutor ??ranii ?i muncitorii ucraineni, care aveau o ur? atât de mare fa?? de evrei ?i ru?i încât s-au dedat la acte de canibalism. Pentru faptele lor ei au primit medalii ?i ranguri naziste iar Vojnovski a primit gradul de maior în armata german?. Ucraineanul Sutnevici care ucisese ?i el circa 3.000 de evrei a primit doar gradul de c?pitan. În satele Lipniki, Certozi, Mikulici, Vladimir, bandele de ucraineni ucideau copiii ru?ilor ?i polonezilor luându-i de picioare, învârtindu-i ?i dându-i cu capetele de pere?i. Dac? erau prea mul?i copii, ace?tia erau arunca?i de vii în fântâni ?i p?rin?ii erau arunca?i dup? ei, apoi fântânile acoperite cu p?mânt. Au fost ucise în acest fel numai într-un singur jude? 15.000 (cincisprezece mii) de persoane. Ura ucrainenilor împotriva ru?ilor si a evreilor era a?a de mare încât daca o fata ucrainean? se c?s?torise cu un evreu sau cu un rus, atunci tat?l sau fratele ei o violau. Zeci de tinere nesuportând o astfel de umilin?? au alergat ?i s-au înecat în Nistru. Cele care nu se sinucideau erau prinse ?i spintecate de cei care le violaser? ?i erau spintecate de jos în sus.

Toate aceste lucruri se petreceau în anii 1941-1945 în Ucraina bol?evic?, adic? în mijlocul unui popor care, de?i tr?ise 20 de ani în ideea prieteniei între popoare promovat? de comunism, a uitat într-o noapte toate aceste idei ?i a devenit la fel de primitiv ?i s?lbatic precum oamenii cavernelor. Ast?zi, dup? 20 de ani de existen?? sub deviza valorilor europene ?i în spiritul european al promov?rii minorit??ilor na?ionale, pe care ei singuri le clameaz?, ucrainenii ?i-au reluat mar?urile naziste pe str?zile din Kiev, se mândresc cu genocidul s?vâr?it asupra evreilor, polonezilor ?i ru?ilor, iar Armata Ucrainean? trage cu tunurile în blocurile de locuin?e, în ?colile ?i spitalele din ora?ele ruse?ti din sud-estul Ucrainei.

Este limpede c?, indiferent sub ce deviz? ar tr?i poporul ucrainean, nazismul ?i fascismul nu pot fi eradicate în Ucraina. Este interesant s? vezi, ca român, c? întreaga noastr? clasa politica ?i to?i conduc?torii no?tri fraternizeaz? azi cu clasa politica ucrainean? f?r? s? vad? c? Ucraina ?ine azi între grani?ele ei teritorii române?ti care totalizeaz? înc? o Republica Moldova pe care ea, Ucraina o ocup? în mod nejustificat ?i cu binecuvântarea politicienilor din Bucure?ti, aservi?i Occidentului. Oare de ce nu sufl? politicienii no?tri români nici o vorbuli?a despre acest teritoriu?

În al treilea rând, citind aceste documente nu trebuie s? se cread? c? Israelul nu va cere Ucrainei desp?gubiri pentru crime ?i genocid. În mod normal, aceste desp?gubiri ar trebui s? ajung? la circa 200 de miliarde de euro. Israelul va cere aceste desp?gubiri, dar a?teapt? ca apele s? se limpezeasc? în Ucraina. Adic? s? vad? cine va r?mâne între grani?ele Ucrainei. Deocamdat?, numai Crimeea, Done?k ?i Lugansk ?i-au declarat independen?a ?i au devenit republici ruse libere. Acestea nu se consider? parte a statului ucrainean, deci nu vor pl?ti desp?gubiri. Aici e vorba de clasele conduc?toare, care au fost la putere ?i nu de oamenii de rând, care nu au nicio leg?tur? cu politica. Ei au reprezentat, întotdeauna, o masa de manevra pentru politicienii din trecut ca si din prezent. Ucraina ar trebui s? se mute la ea acas? iar noi - românii - ar trebui ?i trebuie s? fim mai hot?râ?i cu cei care ne umilesc. Nu trece?i cu u?urin?? peste aceste adev?ruri ascunse !

Aranjament graphic - I.M.
---------------------------------
[1] http://infobrasov.net/documentele-declasificate-recent-de-catre-rusia-devoaleaza-crimele-si-atrocitatile-savarsite-de-catre-nationalistii-nazisti-ucraineni-in-timpul-celui-de-al-doilea-razboi-mondial/
[2] Shock video: Ukrainian Neo-Nazis nail Rebel Fighter to Cross, burn Him Alive
https://www.infowars.com/shock-video-ukrainian-neo-nazis-nail-rebel-fighter-to-cross-burn-him-alive/
[3] „Something is rotten in the state of Denmark!" (E ceva putred în Danemarca), Shakespeare, celebra replic? a lui Hamlet din act 1, scena 4.

footer