Revista Art-emis
O band? de eunuci, p?zitori ai Seraiului, angaja?i la Poarta Noului Ierusalim PDF Imprimare Email
Dan Culcer, Fran?a   
Miercuri, 11 Iulie 2018 20:11

Anti-Romanian sniperO band? de eunuci, p?zitori ai Seraiului, angaja?i la Poarta Noului Ierusalim, se str?duiesc s? incite, cu toate ocaziile, sub toate pretextele dispre?ul, ba chiar ura localnicilor, prin provoc?ri din ce în ce mai neru?inate, doar pentru a-?i motiva existen?a de stipendia?i, de lefegii, pentru a putea beneficia, pân? la pensie ?i dup?, de soldele pe care li le asigur? celor care îi slujesc ca „saianimi" (ca s? folosim termenul tehnic lansat de Jacob Cohen) autorit??ile unui mic stat din Orientul Apropiat, una din teocra?iile din zon?, Israel, sau ale unui stat vecin, iredent prin îns??i ideologia care st? la baza constituirii sale. Statul Magyarorszag, în contururile sale actuale, exist? doar din 1919. Continuitatea constitu?ional?, cu formele statale anterioare este imaginar?, ideologic?, nu juridic?, ca monarhie f?r? monarh, condus? de un regent, apoi republic? popular?. Sistemul anterior a fost o monarhie dualist? austro-ungar?, care a disp?rut ca stat.

Lefegiii unui stat str?in ac?ioneaz? sub emblema Guvernului României

Ace?ti saianimi (evrei sau maghiari) sunt agen?i de influen?? plasa?i în posturi de tip sinecur?, lefegii unui stat str?in, care ac?ioneaz? pe teritoriul României sub acoperire. Adic?, de pild?, în cazul evreilor, folosesc emblema Guvernului României, denumirea de Institut Na?ional ?i porecla de Elie Wiesel, numele unui evreu de cultur? maghiar? din Sighet, laureat al Premiului Nobel, nu se ?tie pentru ce (c?ci îns?il?rile sale fic?ionale nu sunt nici literatur?, nici m?rturie, ci ideologie literaturizat?, ca pe vremea realismului socialist). Insul s-a n?scut la Sighet, ora? despre care, pe situl unei institu?ii care-i poart? numele, se scrie, într-o total? aproxima?ie, c? în 1928 „avea o majoritate evreiasc? de 38,6%". Termenul de majoritate pare s? aib? un alt sens, în limba redactorilor, decât în limba român?.

Legile impuse, dedicate stârpirii „antisemitismului" sunt legi de cenzur?

Alte Înalte Por?i, situate la Vest sau la Est, Statele Unite ale Americii, Fran?a, Germania, Rusia, practic? fa?? de români ?i fa?? de autorit??ile marionete ale acestui stat colonizat, aceea?i politic? împ?nat? cu momeli ?i amenin??ri, precum se împ?neaz? fripturile cu c??ei... de usturoi. To?i vor s? impun? în România o agend? politic? care le va permite s? ne men?in? ?ara în acest statut de semi-colonie sau chiar de colonie, în anumite zone ale vie?ii economice, sociale ?i politice. Va trebui s?-i numim pe to?i ace?ti lefegii, nu ca s? alc?tuim doar o nou? list? neagr? (de care se teme un activist al corectitudinii politice, Laszlo Alexandru), precum cele care circul? pe Internet ?i prin caietele de ?colari sârguincio?i ale unor patrio?i de strânsur? ?i de ocazie, ci pentru a indica clar cine ne sunt du?manii, pentru a-i neutraliza. Legile impuse de ace?ti lefegii, de tipul legilor sau proiectelor de legi dedicate stârpirii „antisemitismului" sunt de fapt legi de îngr?dire a libert??ii de opinie, legi de cenzur?. Din principiu, sunt împotriva oric?rei cenzuri, sunt pentru eliminarea tuturor legilor de acest tip din arsenalul juridic al României ?i pentru redefinirea urgent? a priorit??ilor na?ionale.

Statul român este condus de tr?d?tori, de agen?i str?ini sau de irespoonsabili

Minoritat??ile evreiasc? ?i maghiar? din România nu sunt în pericol în niciun fel, din nicio direc?ie. Dar insisten?a cu care se evoc?, de c?tre pseudo-lideri comunitari, pericole inexistente (îmi) produce o satura?ie simbolic?. Dimpotriv?, acestor comunit??i li se acord? în pres? o importan?? exagerat?, fa?? de ponderea lor demografic? ?i social? real?. Statul român, condus acum de tr?d?tori, de agen?i str?ini sau de iresponsabili, le ofer? acestor minoritari posibilitatea subven?ionat? de a construi institu?ii al c?ror scop este - culmea! -, sl?birea sau disolu?ia statalit??ii românilor.

Ambasadorii au fost trimi?i în România pentru a reprezenta intereselor americanilor în general, sau doar ale unor evrei, americani sau nu?

Interven?iile unor ambasadori ai S.U.A., în ultimele decenii mai ales evrei declara?i, în politica intern? a României, prin presiuni, manifest?rile publice ale unor astfel de ambasadori, sub form? de vizite în sinagogi, de pild?, de întâlniri cu membri ai comunit??ii evreie?ti din diferite zone, sunt semnele unui tratament preferen?ial, dar ?i a unui tratament discriminatoriu fa?? de restul popula?iei României, o adev?rat? activitate abuziv?, dincolo de limitele legale ale cadrului diplomatic. Se pune întrebarea dac? ace?ti ambasadori au fost trimi?i în România pentru a reprezenta intereselor americanilor în general, sau doar ale unor evrei, americani sau nu. Am mai scris despre asta, nu insist. Interven?iile unor reprezentan?i ai Ungariei au acela?i scop destabilizator, atunci când sprijin? ideologiile ?i eforturile secesioniste ale unor grupuri de maghiari ardeleni. Grav este c? diploma?ia României, institu?iile guvernamentale ale României tolereaz?, cu o inacceptabil? supu?enie, aceste comportamente nediplomatice, agresive sau subversive. Dincolo de aspectul juridic, imixtiunea unor pseudo-lideri comunitari (evrei sau maghiari) ?i a unor agen?i de influen?? str?ini, sub pretextul luptei contra antisemitismului, contra fascismului sau împotriva pericolului dezna?ionaliz?rii (la maghIari) etc., în gestiunea patrimoniului istoric ?i simbolic al memoriei românilor, este intolerabil?.

Agen?ii anti-românismului atavic sunt finan?a?i de statul român

Autorii unor opere cenzurate vreme de ?ase decenii în România comunist?-kominternist?, edita?i cu precau?ii ru?inoase în epoca a?a-zisului na?ional-comunism, sunt din nou pu?i la index de c?tre ace?ti agen?i ai anti-românismului atavic (adic? din tat?-n fiu, în cazul Florian). Ca patrio?i evrei le pot în?elege motiva?iile financiare ?i morale unor in?i ca Alexandru Florian, M.M. Katz , Wexler ?i al?ii, dar nu v?d nici un motiv ca activitatea lor s? fie finan?at? de statul românilor, România. Inexisten?a unui oficiu român independent, finan?at de statul românilor, ca parte a unui efort de protec?ie, complementar cu acela al serviciilor de informa?ii, prin studierea activit??ii generale a comunit??ilor minoritare, sub unghi juridic, social, demografic, este o grav? caren?? organizatoric?. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorit??ilor Na?ionale, un institut bazat la Cluj, condus de activi?ti minoritari, are alte proiecte, de stimulare a activismului minoritar în scopuri dac? nu subversive, oricum nedeclarate, ?i nu acelea de a informa corect guvernul României în interesul global al popula?iei.

Nu v?d necesitatea toleran?ei fa?? de activitatea contrar? intereselor românilor, indiferent dac? ea se manifest? în interiorul ??rii sau în exteriorul acesteia. Iar printre interesele românilor se afl?, la loc de cinste, cultivarea unei memorii na?ionale necenzurate, complete ?i critice, pe baza unor criterii proprii, care nu pot s? fie impuse de str?ini ci trebuie induse de necesit??ile supravie?uirii ?i rezisten?ei na?ionale, în aceast? etap? a istoriei noastre, când ne macin? criza demografic?, neocolonialismul, nivelarea globalizatoare a comercian?ilor trans-frontalieri.

Gunoaiele politice ?i morale, extrase din na?iunea român? sunt responsabile pentru declinul demografic ?i pentru devalizarea României

Urmeaz? s? vedem apoi dac? mai exist? în România for?ele patriotice coalizabile, necesare pentru a putea crea nu o nou? mas? de manevr? ci o mas? critic?, care s? produc? valul, tsunami de va fi nevoie, care va m?tura de la cârma României toate aceste gunoaie politice ?i morale, l?sate pe ??rm de valurile mai vechi ale unei pseudo-revolu?ii, despre care ?tim de dou? decenii ?i mai bine c? a fost o lovitur? de stat organizat? ?i sus?inut? de puteri (mai mult sau mai pu?in imperiale) inamice României. Aceste gunoaie politice ?i morale, extrase din na?iunea român? prin manevre de recrutare (plasate în Parlamentul României), sunt cele care tolereaz? lefegii, ele însele formate din lefegii, dar mai ales particip? activ, din 1990 încoace, la distrugerea economiei României, la transformarea românilor în slugi la str?ini, fiind responsabili pentru declinul demografic ?i pentru devalizarea României.

Grafica - I.M.

footer