Revista Art-emis
Votul eronat, disonan?? cognitiv? ?i recidiva s?lii goale PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Duminică, 28 Octombrie 2018 14:10

Iohannis la ONU si la PEM-am gândit deseori, încercând s? g?sesc o motiva?ie, o cauz?, când presta?ia managerului unei ??ri, fie pre?edinte sau prim-ministru, este ineficient?, inadecvat? sau, dup? unii speciali?ti, îngrijor?toare. Care s? fie mobilul e?ecului, sau, m? rog, neatingerea performan?ei estimate? Putem s? o atribuim, doar deciziilor de natur? subiectiv?, personal?? A?a ar putea fi explicat? incompeten?a managerului unei ??ri? Sau, poate, conjunctura geopolitic?, obiectiv?, nefavorabil? care a generat starea de fapt negativ?? Iar, în condi?iile geopolitice actuale, de ce nu am lua în calcul presiuni oculte, chiar influen?e de natur? extern? a managerului. Eu cred c? oric?rei din aceste cauze, nefavorabile, un manager trebuie s? le g?seasc? solu?ii adecvate pentru a scoate firma dintr-un posibil faliment, utilizând resursele materiale ?i umane în cel mai eficient mod. Acest comportament, la o alt? scar?, desigur, este obligatoriu ?i pentru un Pre?edinte de Republic?, cum ar fi cel ales de popor, din ?ara mea, România.

V? spun sincer, c? sunt filogerman, c? înv??asem limba german? la facultate, c? nu sunt str?in de Faust a lui Goethe, de Ho?ii lui Schiller, de Dialectica lui Hegel de Etica lui Schopenhauer ?i sigur, vreo simfonie de a lui Beethoven mi-a mângâiat auzul ?i sufletul. P?rerea mea despre nem?i era format?. Apoi, vorba ardeleanului: „neam?u´ e neam?, se ?ine de cuvânt" sau „românii au de toate, dar nu au nem?i", inducând în „masse" seriozitatea german?, a?a c? l-am votat Johannis Werner Klaus pentru a deveni „pre?edintele meu" - vorba unui analist politic! Credeam c? gena sa arian? îl face mai chibzuit, serios, de?i mai lent, chiar credeam în „lucrul bine f?cut"!

Nu l-am votat pe Victor Ponta, de?i era mai instruit, mai inteligent, probase c? este bun prim-ministru, îi imputam comportamentul de Playboy, de baschetbalist sau copilot de raliu; mi se p?rea un tân?r înc? imatur politic, pentru o asemenea func?ie. Cu votul meu, Klalus Johannis a devenit pre?edinte, ?i, speram, ca încet-încet, s? elimine r?m??i?ele b?siste, care l-au slug?rit gre?os pe matelot, comi?ând abuzuri evidente, ?i s? aduc? în staff-ul s?u oameni competen?i, corec?i, activi ?i buni români. Mizam ?i pe comportamentul „firesc" al unui alogen, fa?? de etnia pe care o conduce. Îl ?ti?i? Întotdeauna, acesta devine ata?at etniei majoritare, simulând c? a devenit slujitorul lor, dore?te s? ob?in? încrederea acestora, mai ales în declara?ii, chiar cu accente de fals na?ionalism, s? demonstreze celor care l-au ales c? le reprezint? interesele. E un fenomen cert constatat de sociologi ?i psihologi. O fals? loialitate.

În anul 2014 apare, la editura Curtea Veche cartea-program „Pas cu pas". O cump?r ?i o studiez. Îmi zic: votul meu a mers unde trebuia. Un sfert din carte se refer? la „Decizii pentru viitor" sau „Idei în ac?iune. Lucrul bine f?cut." Subiecte de interes na?ional tratate extensiv, precum: „Un proiect de anvergur?: prosperitate ?i respect pentru lege; Un pre?edinte mediator ?i echilibrat. Un nou model de conduit? public?", „Reforma sistemului de educa?ie" sau România lucrului bine f?cut" - erau deziderate pe care de mult le a?teptam. O fi bine, îmi zic. Proiecte m?re?e! A?a c? îl monitorizez - s? nu zic, „urm?resc", cuvânt compromis de Securitate - pentru a ?ti, dac? în activitatea de pre?edinte, î?i respect? mandatul, cum scrie la Constitu?ie; totodat? m? informez ?i de trecutul s?u.

De departe, constat cu regret, c? Pre?edintele nu e personajul sperat de mine, care mi-a smuls votul! Este implicat în cauze ilicite imobiliare, Agen?ia Na?ional? de Integritate îl trimite în judecat? pentru incompatibilitate, iar o instan?? civil?, îl deposedeaz? de un imobil, constatând c? îl dobândise ilicit, prin fals ?i uz de fals. Aproape c? l-a? exonera de aceste fapte - gândeam eu vinovat - c? au mai fost ?i al?ii cu asemenea acuze, numai s? conduc? bine ?ara ?i s? remedieze, „pas cu pas", nenorocirile produse de B?sescu.

Apoi, o alt? „descoperire", m? întristeaz?. Se presupune c? Pre?edintele meu ar fi sprijinit dobândirea ilicit? a unor imobile în beneficiul Forumului Democrat al Germanilor, filiala din Sibiu. Ce scrie un publicist local în „Justi?iarul" de Sibiu? Citez: „Klaus Werner Johannis s-a aflat într-un grav conflict de interese, fiind conduc?torul ambelor p?r?i aflate în proces, adic? municipiul Sibiu, primarul municipiului ?i F.D.G.R. pre?edintele organiza?iei la nivel na?ional". Personal nu cred, de?i în acea perioad? domnul Pre?edinte Klaus Johannis era primar de Sibiu. Ce este cert, probat, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, printr-un proces în revendicare în instan?? a unor imobile confiscate prin Decretul-Lege nr. 485, din 7 octombrie 1944, de la Deutsche Volksgruppe in Rumänien (Grupul Etnic German din România), le ob?ine declarându-se succesoarea al acestei organiza?ii etnice germane. De asemenea este cert c? dup? terminarea r?zboiului, Tribunalul de la Nürnberg declar? Deutsche Volksgruppe in Rumänien, organiza?ie nazist?, afiliat? unor crime de r?zboi. Aici, se poate prezuma c?, dobândirea unor propriet??i din patrimoniul public s-a produs prin fraud? la lege! De?i implicarea Pre?edintelui este incert?, spe?a ar trebui investigat?, pentru a nu plana suspiciuni mai pu?in rezonabile asupra sa.

Dar s? revin la regretul meu, c? votul acordat era gre?it, c? deseori diminea?a când privesc în oglind?, m? admonestez: ignorantule, cum ai putut face a?a ceva? Chiar a?a! Aveai tu habar, adic? eu!, ce alte calit??i trebuie s? posede un viitor ?ef de stat, pentru a deveni bun manager de ?ar?? P?i, nu prea! Care sunt calit??ile necesare cumulate, sau m?car preponderente, din bateria de teste ale unui vân?tor de creiere - headhunter, pentru ca alesul s? corespund?? Acum le ?tiu! Pentru un manager eficient sunt necesare cca 30 de calit??i personale. ?i totu?i, headhunterii spun c? 22 sunt obligatorii. Nu le enumer, doar v? spun c?, pe baza acestor criterii l-am evaluat pe pre?edintele Klaus Johannis. V? declar, f?r? rezerve: este departe de calit??ile necesare. Crede?i dumneavoastr? c? pre?edintele dispune de: flexibilitatea ?i capacitatea de a se schimba ?i de a se adapta pentru a face fa?a problemelor; Î?i cre?te standardele la un nivel mult mai mare decât al altor oameni; î?i respect? cuvântul dat; spune adev?rul, iar adev?rul are putere ?i p?trunde adânc în sufletele oamenilor; folose?te adev?rul în scopul de a servi? - din testele headhunterilor. F?r? s? ezit, afirm: pre?edintele nostru nu posed? asemenea calit??i.

Componenta caracterial? dominant? la domnia sa, este disonan?a cognitiv?! Ce este disonan?a cognitiv?? V? spun, din DEx: „Stare tensionat? a individului generat? de coexisten?a unor elemente de cunoa?tere contradictorii privitoare la acela?i obiect sau de dezacordul dintre atitudine ?i realitate; lips? de armonie; dezacord, striden??". Cum ar spune un om obi?nuit: m?i, s? ?ti?i, eu nu sunt de acord cu mine! Dar, poate, mâine m? r?zgândesc! V? rog s? compara?i pozi?ia domnului pre?edinte din cele dou? speech-uri, citate mai jos, unul acas? ?i altul, de dat? recent?, la Parlamentul European.

Acas?: „România se afl? într-o situa?ie proast?. P.S.D. ?i ALDE au început s? demonteze justi?ia, au încercat s? o aduc? sub control politic ?i încearc? ?i acum. Au încercat s? inhibe lupta anticorup?ie. Am ajuns s? avem un guvern ira?ional. Ieri am avut o discu?ie care m-a f?cut s? cred chiar c? avem un guvern ireal... Dup? ce doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriz?! Am crezut c? este atributul meu ?i am contestat la C.C.R.. Dup? aceea m-a sunat doamna s?-mi spun? c? pleac? în concediu ?i c? toate sunt bune... Nu-i preocup? nici ?ara, nici economia, nici românii, ce s? mai vorbim despre imaginea României în Europa ?i în lume? Îi preocup? pur ?i simplu s? scape de dosare. A?a ceva, dragii mei, nu am avut înc? în România"[1].

În Parlamentul European, pe 23 octombrie 2018, declama: „România este în prezent o ?ar? dinamic? ?i orientat? spre viitor, care a îmbr??i?at rapid ?i a valorificat noile tendin?e tehnologice ?i serviciile digitale. Una dintre companiile române?ti este de câ?iva ani lider mondial în solu?ii de ap?rare ?i securitate cibernetic? ... Economia datelor este viitorul, iar sectoarele române?ti de I.T.&C. ?i creativ au una dintre ponderile cele mai mari din P.I.B.-ul na?ional din întreaga Uniune ... Nu trebuie, a?adar, s? mire pe nimeni c? România î?i dore?te ?i are capacitatea s? contribuie la consolidarea rolului global al Uniunii în acest domeniu".

Vine acas? de la Strasbourg - unde a citit un discurs bun, consistent, scris de un profesionist, apreciat de români, dar nu a?teapt? sedimentarea ecoului pozitiv, c? intr? din nou în disonan?? cu Ministrul Justi?iei, care propune, în baza unei evalu?ri exhaustive, revocarea Procurorului General pentru grave caren?e manageriale ?i chiar ignorarea legilor. Interven?ia Pre?edintelui e paralel? subiectului! Poate fi atribuit? cunoscutului Gâg?, apreciind prezentarea raportului într-un mod „tenden?ios"(?) ?i „denot? inten?ia de a subordona politic procurorii"(?)! A?a ceva! ?i continu?: „Se încearc?, din nou, acreditarea ideii c? procurorii sunt du?manii societ??ii. Or, în reprezentarea intereselor generale ale societ??ii ?i în ap?rarea ordinii de drept, procurorii au un rol esen?ial, consacrat expres prin Legea fundamental?. Fac un apel la magistra?i s? nu î?i piard? încrederea în capacitatea societ??ii române?ti de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept", continu? pre?edintele. [...] Statul român are obliga?ia de a proteja ordinea de drept, libert??ile ?i drepturile cet??enilor s?i, iar acest lucru nu poate fi înf?ptuit f?r? un Minister Public independent ?i eficient", se mai arat? în comunicatul Pre?edin?iei.

Întreaga interven?ie este în disonan?? cognitiv? cu faptele relevate de raportul Ministrului Justi?iei! Nici un enun?, nici o fraz?, nici o fapt?, nu face vreo aluzie m?car la inten?ia de a subordona procurorii. Ministrul enun??, 20 de puncte negative, unele enorm de grave, care sunt incompatibile cu calitatea de Procuror General.

Cineva emitea o ipotez?! Dac? Pre?edintele, funciar, adic? nativ, nu sufer? de disonan?? cognitiv?? Dac? este „consiliat" de exper?i externi, interesa?i asupra actului managerial în societatea româneasc?, de care s? profite al?ii? V? spun cinstit, nu a? elimina total o astfel de ipotez?. Dar dac? ambele ipoteze sunt veridice?! E grav! Înc? dou? fraze, ?i un citat, din analiza anterioar?, publicat? în „ART-EMIS", privind participarea Pre?edintelui la O.N.U., când scriam: „ ... în sal? mai erau vreo 15 - 20 persoane, care vorbeau la telefon ori priveau în ecranul gadgetului din fa??, dac? nu chiar se hodineau, f?r? s? sfor?ie. Cei 110 ?efi de stat ?i de guvern, din cei 130 participan?i, au lipsit din sal?, s? fi considerat? interven?ia Pre?edintelui derizorie?"...

Mai multe publica?ii române?ti, semnaleaz? cu titluri incredibile: „Pre?edintele Klaus Johannis s-a f?cut iar de râs. Nimeni de la O.N.U. nu s-a ar?tat interesat de discursul lui. El a vorbit miercuri unei s?li goale. E f?r? precedent pentru un pre?edinte" (Sokant.ro) „Klaus Johannis a vorbit la O.N.U. în fa?a unei s?li aproape goale" (Q Magazine) etc. Personal, am vizionat ambientul pe YouTube: dezolant!"

Ce crede?i c? s-a întâmplat la Parlamentul European la discursul mobilizator al Pre?edintelui Johannis, privind viitorul Uniunii Europene, din 23 octombrie 2018? Speram ca cei 751 de europarlamentari reprezentând cele 27 state membre, s? fie interesa?i de tema ce privea Uniunea! Normal, to?i, trebuiau s?-?i noteze ideile novatoare ale Pre?edintelui României! V? spun cinstit: a fost o speran?? de?art?! Sala Parlamentului European, ini?ial pe jum?tate plin?, încet, încet, parlamentarii au p?r?sit incinta. Am num?rat pe la mijlocul discursului, trei tronsoane cu scaune din sal?; r?m?sese mai pu?in de 50 de europarlamentari în acel spa?iu.

M? întreb din nou: care e cauza recidivei „s?lii goale", la fel ca la O.N.U.? S? fie oare România o membr? neînsemnat? pentru Uniunea European? sau Pre?edintele nostru este considerat derizoriu, de îl neglijeaz? membrii Uniunii? S? nu uite, dragii no?tri parteneri din U.E., c? începând cu întâi ianuarie 2019, Pre?edin?ia Consiliului Europei va apar?ine ??rii mele, pentru ?ase luni! Atunci s? v? v?d dac? v? mai permite?i s? ne ignora?i!

Aranjament grafic - I.M.

------------------------------------
[1] Extras din alocu?iunea rostit? la Consiliul Na?ional al P.N.L. 4 august 2018. (C.C.R. i-a respins contesta?ia - n.n.).

footer