Revista Art-emis
Chemtrail vs Contrail PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 19:29

Chemtrails „Exist? pericolul ca ??rile mai pu?in dezvoltate s? considere motivele ??rilor bogate ca fiind o form? de imperialism economic sau rasial. O asemenea percep?ie ar putea crea serioase repercursiuni asupra proiectului de stabilitate popula?ional?. [...] Depopularea trebuie s? fie cea mai mare prioritate a politicii externe pentru lumea a treia". (Henry Kissinger în National Security Study Memorandum,1974)

Chemtrails - Geoinginerie stratosferic? prin aerosoli

Nu este vorba de evacuarea normal? de la motoarele jet - aceste dâre dispar de pe cer în 30 sec - 1 min; în schimb, cele numite chemtrails formeaz? ni?te nori lunguie?i, care provin din extinderea acestor dare lasate de avioane ?i r?mân pe cer cu orele ?i chiar zilele. Aceste chemtrails contin s?ruri de bariu, aluminiu care se b?nuie?te ca sunt folosite la aplica?ii militare în deflec?ia undelor radio ?i luminoase (ca un strat reflectorizant), iar în ele se introduc viru?i, bacterii, microbi, fungi, diver?i agen?i biologici care sunt testa?i pe popula?ie, etc. Dâra ce se formeaz?, este de fapt un polimer care se transforma într-o plasa fin? care se înt?re?te în contactul cu aerul ?i astfel r?mâne plutind în atmosfer?, la mare în?l?ime, acolo unde este nevoie de aceste particule reflectorizante.

Dac? ve?i viziona filmul declara?iilor lui Edward Griffin despre chemtrails[1], ve?i avea posibilitatea de a lua cuno?tin?? despre activitatea criminal? ?i secret? a Noii Ordini Mondiale ?i de cum au ap?rut focarele de gripa aviar?, S.A.R.S., grip? porcin? etc.

Meteorologii germani care au descoperit aceste chemtrails (dâre pe cer), care fiind radio reflectorizante au produs anomalii în func?ionarea instala?iilor radar. Asocia?ia Meteorologilor a dat în judecat? departamentul armatei germane ?i a solicitat dezv?luiri oficiale asupra acestui program secret.

În ultimii ani, clinicile medicale ?i s?lile de urgen?? ale spitalelor sunt asaltate de oameni suferind de boli al c?ror nume pân? acum câ?iva ani nici nu existau. De ani de zile exist? b?nuiala c? starea proast? a s?n?t??ii oamenilor, simptomele noi, maladiile nou ap?rute, greu de explicat de lumea medical?, ar avea drept cauz? dârele anormale pe care din ce în ce mai multe avioane în zbor le las? în urma lor. Autorit??ile, îns?, nu par s? se îngrijeasc? de un astfel de detaliu, care pare... banal!

La început, doar foarte pu?ine avioane l?sau în urma lor astfel de dâre. Ast?zi, au devenit extrem de numeroase, br?zdând cerul în cruci?, în paralel ?i chiar în form? de „S" sau de cercuri. Privim pe furi? cerul ?i atunci când z?rim aceste dâre, ni se pare normal ca un avion care trece s? lase în spatele lui urme care se întind de la un cap?t la altul al orizontului. Ele se l?rgesc continuu, amestecându-se cu alte dâre, ajungând s? formeze un adev?rat nor, care acoper? cerul ore în ?ir.

Analizele efectelor chemtrail-urilor, adev?rate dâre ale mor?ii, sunt dintre cele mai nelini?titoare. Solu?ia oficial? care ni se ofer?: vaccinuri noi ?i antibiotice super-tehnologizate, în condi?iile în care s-a demonstrat c? supraconsumul de vaccinuri ?i de antibiotice de tot felul nu a f?cut decât s? reduc? iremediabil capacitatea sistemului imunitar de a r?spunde la atacuri subite.

Explica?ia cu care, ini?ial, responsabilii civili ?i militari ai for?elor aeriene i-au lini?tit pe observatori, a fost aceea c? ar fi vorba doar de dâre de condensare. La întrebarea de ce aceste urme nu existau cu mai mul?i ani în urm? r?spunsul a fost c? atunci avioanele nu zburau atât de sus încât s? permit? formarea acestor dâre. În anumite cazuri, aceste dâre, au spus ei, pot rezulta ca urmare a arunc?rii restului de carburant, în vederea unei posibile ateriz?ri for?ate. Cu toate acestea, înmul?irea acestor dâre (nu toate avioanele care zboar? risc? s? se pr?bu?easc?, din câte se ?tie...) ?i aspectul lor face s? fie ridicol ?i inadmisibil acest gen de justificare...

În urma amplitudinii pe care fenomenul a luat-o ?i în lipsa unor explica?ii plauzibile, solu?ia pe care autorit??ile au g?sit-o a fost s? îl transforme în „legend? urban?", împiedicând orice studiu ?tiin?ific serios. Folosindu-se de tragicele atentate din 11 septembrie 2001, au îngropat definitiv chestiunea. Ca urmare a a?a-zisei amenin??ri interna?ionale a terorismului, a fost impus?, sau cel pu?in se urm?re?te s? fie impus?, obligativitatea sprijinului ?i încrederii absolute fa?? de guverne. Chestiunea dârelor mor?ii [chemtrails] a ajuns, deci, s? fac? parte rapid dintre subiectele pe care mass-media le evit? cu orice pre?...

Aceste chemtrailsuri sunt recunoscute de guvernul S.U.A., ca fiind un program secret necesar de a lupta împotriva „înc?lzirii globale". Nu i-a autorizat nimeni ?i s-a descoperit, c? acestea produc efectul de ser?, prin blocarea c?ldurii de la soare ?i degajarea acesteia în spa?iu prin stratul reflectorizant de radia?ii.

Dic?ionar :
Contrails - Dâre lineare (en.) produse de evacuarea motoarelor aeronavelor sau modific?ri ale presiunii aerului, de obicei la altitudinea de croazier? la mare în?l?ime a aeronavelor. Combina?ia de vapori de ap? în evacuarea motorului de aeronav? ?i temperaturile ambientale sc?zute care se produce la altitudini mari ?i permit formarea dârelor compuse în principal din ap?, sub form? de cristale de ghea??.
Chemtrails - Dâre chimice (dup? en. chemtrail, chemical trail) sau a dârelor mor?ii l?sate de aeronave militare si civile, dar mult mai persistente decât cele normale (contrails). Con?in agen?i chimici sau biologici pulveriza?i în mod deliberat la altitudini mari, în scopuri secrete, în cadrul unor programe clandestine.

 

Not? : adaptare dup? textul publicat de Ziarul on line[2]

Grafica - I.M.

-------------------------------------
[1] Edward Griffin despre chemtrails https://www.youtube.com/watch?v=L3dbBbtRamo
Vede?i ?i Dârele mor?ii - „Aten?ie maxim?" - https://www.youtube.com/watch?v=_Q1bItIR-mA - 20.10.1018
[2] https://ziarulonline.com/priviti-filmul-si-vedeti-activitatea-criminala-si-secreta-a-guvernelor-lumii-cum-vine-moartea-din-aer-in-atmosfera-se-pulverizeaza-cu-virusi-gripa-aviara-sars/ - octombrie 2018

footer