Acad. Ioan/Aurel PopVineri, 27 iulie 2018, în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, (i)responsabil (s.r.) cu politica naţională, culte şi naţionalităţi, a afirmat - potrivit traducerii oficiale - că Ungaria nu va onora oricum Ziua Naţională a României de la 1 Decembrie şi a solicitat intempestiv „autonomia" pentru maghiarii din Transilvania în nişte termeni pe care, dacă i-ar fi folosit într-un stat care se respectă, ar fi fost deversat peste graniţe într-o jumătate de ceas: „Deci, am eu o singură rugăminte, nimic altceva. Vă rog frumos să citiţi, să recitiţi declaraţia de la Alba Iulia, atât. La Alba Iulia s-a redactat textul şi nu s-a pus problema atunci, nici măcar nu s-a dezbătut problema, că ar trebui sau n-ar trebui să fie promisă autonomia secuilor, maghiarilor şi saşilor. Nici nu s-a pus problema asta, toată lumea, românii, toate partidele, toate grupurile, cum vreţi dumneavoastră să formulaţi, toată lumea, toţi românii au fost de acord: da, într-adevăr, maghiarii din Transilvania, saşii din Transilvania au dreptul la autonomie, trebuie să fie garantată autonomia lor, aşa scrie în declaraţia de la Alba Iulia. Aşa că asta este singura mea rugăminte: când se sărbătoreşte Centenarul, atât doar vă rog frumos să faceţi, să citiţi, să recitiţi declaraţia de la Alba Iulia. Aţi promis autonomie, aţi promis drepturi maghiarilor, saşilor, minorităţilor din România, atât trebuie să faceţi, nimic altceva. Mai ales că acum facem parte, atât dumneavoastră, România, cât şi noi, Ungaria, din comunitatea europeană şi noi, ungurii, nu cerem altceva decât ceea ce se acordă şi celorlalte minorităţi. Da? Atât. Vă rog frumos. Vorbim de lucruri importante aici şi serioase"[1].

Reacţionând la mistificările oficialului „Ţării vecine şi prietene" din conglomeratul celor 12 stele (nu 64 de comitate), preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a prezentat argumente irefutabile, din care rezultă foarte clar că: unificatorii de neam de la 1918 n-au promis autonomie teritorială niciodată, în niciun document oficial şi nicicum în Rezoluţia la care se referă vicepremierul ungar Semjen Zsolt. Nevoia unei asemenea intervenţii pertinent şi credibil argumentate nu era o opţiune, ci o obligaţie din partea autorităţilor statului român, dar acestea tac. Adresăm mulţumiri, domnului academician Ioan-Aurel Pop a cărui voce, în lipsa celei a „aleşilor neamului" suplineşte temporar îndemnul Imnului Naţional al României. Deloc întâmplător şi deloc incompatibilă cu subiectul principal al expunerii, la finalul textului puteţi lua act de opinia corectă a Preşedintelui Academiei Române cu referire la posibila infiltrare a înaltei instituţii de către agenţi ai serviciilor secrete. (Ion Măldărescu, ART-EMIS).

Pentru o înţelegere cât mai corectă, înainte de clarificările acad. Ioan Aurel Pop, vă rugăm să recitiţi cu atenţie:

Rezoluția Adunării de la Alba Iulia 1918 - forma originală

I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.
II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.
III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:
- Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
- Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
- Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice.
- Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.
- Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești.
- Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât să poată munci el și familia lui.
- Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.
- Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.
IV. Adunarea Națională dă expresie dorinței sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.
V. Românii adunați în această Adunare Națională salută pe frații lor din Bucovina, scăpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă România.
VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.
VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.
VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumirei și admirațiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat civilizațiunea de ghiarele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunei române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare în interesul națiunii[2].

Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române: „Nu poți lua din Rezoluția Adunării de la Alba Iulia doar ceea ce îți convine. Liderii maghiari se înșală".

Hotărârea de unire a Transilvaniei cu România, adoptată la 1 Decembrie 1918, cuprinde nouă puncte, care au în centrul lor următoarele idei:
I. „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească" decretează unirea acestor români și a teritoriilor locuite de dânșii cu România.
II. Se rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie, până la întrunirea adunării constituante.
III. Se emit principiile fundamentale de alcătuire a noului stat român.
IV. Se cere congresului de pace să asigure dreptatea și libertatea tuturor națiunilor mari și mici și să elimine războiul din raporturile internaționale.
V. Se adresează un salut „fraților din Bucovina", care se uniseră cu trei zile înainte cu România.
VI. Sunt salutate națiunile eliberate din jugul austro-ungar.
VII. Se cinstește memoria eroilor români sacrificați pentru libertatea și unitatea națiunii române.
VIII. Se mulțumește Puterilor Aliate (Antantei) pentru că au scăpat civilizația din „ghearele barbariei".
IX. Se decide înființarea Marelui Sfat Național Român, ca reprezentant al „națiunii române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească".

Singurul articol dintre cele nouă care are subpuncte (anume șase) este cel de-al treilea. Aceste șase subpuncte concretizează principiile alcătuitoare de stat: libertatea națională a „popoarelor conlocuitoare"; libertatea confesională a tuturor cultelor din stat; vot universal, egal, direct și secret pentru ambele sexe, de la 21 de ani în sus; libertatea presei, de asociere, de întrunire și de gândire; reforma agrară radicală; drepturi pentru muncitorimea industrială echivalente celor din statele cele mai avansate din Apus. Termenul de autonomie este folosit de două ori în textul Rezoluției menționate. Prima utilizare a sa apare la începutul actului, anume la articolul al II-lea: „Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate (Transilvania, Banat și Țara Ungurească1) autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului universal". După cum se vede, este vorba despre decretarea autonomiei teritoriilor locuite în majoritate de români, unite cu România (circa 100.000 de km pătrați), teritorii privite în întregimea lor.

În al doilea rând, chiar și acestor teritorii, Adunarea le-a propus autonomie provizorie, doar până la întrunirea adunării, alese prin vot universal, menite să dea Regatului României o nouă Constituție. Toate aceste prevederi sau respectat în linii mari, iar Transilvania cu Banatul și Părțile vestice s-au încadrat definitiv în România, fără nicio autonomie, doar după trecerea unui interval de timp. Prima și cea mai importantă decizie a Adunării Naționale nu a fost autonomia provizorie a provinciei (provinciilor), cu „decretarea" unirii lor cu România. Punctul nodal al documentului este tocmai unirea românilor respectivi și a teritoriilor menționate cu România. Iar această unire a fost „decretată" de către cei 1228 de delegați, aleși în chip democratic și posesori de documente oficiale („credenționale"), reprezentanți ai tuturor românilor în cauză. Este drept că decidenții unirii, spre cinstea lor, se ocupă pe larg de minoritățile naționale și confesionale din Transilvania și de soarta lor din Regatul României, pentru că românii nu au dorit să se transforme din asupriți în asupritori. Între „principiile fundamentale la alcătuirea noului stat român" unificat, Adunarea Națională a stabilit: „deplina libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare" și „egala îndreptățire și deplina libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat". „Deplina libertate națională" este explicată clar, fără putință de interpretări paralele și ea însemna, pentru autorii Rezoluției, dreptul „popoarelor conlocuitoare" de a se „instrui, administra și judeca în limba proprie", de „a fi reprezentate în corpurile legiuitoare" ale României, de a fi reprezentate în guvernarea țării. Termenul de „autonomă" este aici un adjectiv și se referă la „toate confesiunile din stat" și nu doar la confesiunile minorităților.

Comentarii în legătură cu acest document, din perspectiva trecerii unui secol de la elaborarea sa

1. Nicăieri în textul Rezoluției nu se face vreo referire la autonomia vreunei părți din Transilvania după criterii etnice. De altminteri, „autonomiile istorice" din Transilvania, inclusiv „Pământul secuiesc", fuseseră desființate de către statul dualist austro-ungar (mai exact, de către parlamentul și guvernul de la Budapesta) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
2. Cea mai numeroasă minoritate din România, cea maghiară (care reprezintă peste 6% din populația țării), se poate „instrui" în limba proprie pe teritoriul României, de la treapta de grădiniță până la universitate, la nivelele licență, masterat și doctorat.
3. Aceeași minoritate maghiară se poate „administra" în limba proprie peste tot unde deține majoritatea simplă și unde organele de conducere, de la primari până la membrii consiliilor locale, județene etc. sunt de limbă maghiară. Nu există localitate mixtă în România în care minoritățile să nu fie reprezentate prin vot, în funcție de număr.
4. Aceeași minoritate maghiară de poate „judeca" în limba proprie acolo unde se îndeplinesc condițiile cerute de lege. Orice membru al minorității ungare poate vorbi în fața instanțelor de judecată în limba maghiară, asigurându-i-se, la nevoie, traducător.
Rezoluția Adunării Naționale nu „decretează", adică nu hotărăște decât un singur lucru, care este capital, anume unirea Transilvaniei cu România. În rest, face propuneri de respectat către „noul stat român", din care decisese ca pomenitele teritorii să facă parte. Statul român, atât în perioada interbelică, cât și ulterior, a respectat, în linii mari și în funcție de regimurile politice, aceste propuneri de respectare a drepturilor minorităților.
De altminteri, dreptul moral al liderilor minorității ungare din România de a chestiona autoritățile române de stat în legătură cu aplicarea deplină a rezoluției de unire de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, rămâne discutabil, dintr-un motiv foarte simplu. Maghiarii, în postura lor de comunitate globală, nu au recunoscut niciodată unirea Transilvaniei cu România, în chip explicit, fără echivoc, așa cum au făcut-o sașii, șvabii, ucrainenii, romii etc. Ce înseamnă asta? Înseamnă neacceptarea „decretului" de la 1 Decembrie 1918, emis de majoritatea absolută a populației Transilvaniei, în acord cu toate prevederile internaționale aflate atunci în vigoare și ratificat de Conferința de pace de la Paris din 1919-1920, revalidat apoi la Conferința de pace din 1946-1947, recunoscut de alte documente cu valoare juridică internațională, deopotrivă înainte și după 1989. În acest caz, liderii comunității ungare care au agreat și agreează această poziție (nu toți maghiarii!) se situează nu doar în afara legilor românești, ci și în afara celor internaționale și nu au dreptul să invoce un document pe care nu-l acceptă în esența sa. Cu alte cuvinte, nu poți lua din Rezoluția adunării de la Alba Iulia doar ceea ce îți convine. Dar chiar și așa, făcând pledoarie pro domo, cum s-a văzut, liderii maghiari se înșală: declarația respectivă, cu putere de lege doar în privința Unirii, nu prevede nicăieri autonomie pentru minoritățile etnice din Ardeal[3].

Academia Română și secretele profesionale. Referire la posibilitatea ca Academia Română să fie infiltrată de Serviciile de Informații

„Se poate ca în Academia Română să existe și membri ai serviciilor secrete românești care să acționeze « cu mijloace specifice ». Dacă ei « lucrează » în limitele legii, nu cred că ar trebui să facem ceva. Dacă ei încalcă legea, firește, trebuie pedepsiți. [...]. Dacă există și infiltrații ale serviciilor secrete străine, atunci acestea trebuie oprite sau limitate. Dacă s-ar produce abuzuri de orice fel din pricina unor astfel de cauze, atunci nu aș ezita să le demasc, să le veștejesc și să le împiedic. De când sunt președintele instituției - adică de câteva luni - nu am sesizat astfel de derapaje. Cine știe ce va fi în viitor, mai ales că Academia operează cu destule secrete profesionale de prim rang în cercetarea fundamentală și aplicativă? Eu nu am auzit însă de vreun stat al lumii - oricât de mic ar fi el - să-și fi desființat serviciile secrete. Dimpotrivă, aud mereu de sofisticarea acestor instituții, de perfecționarea lor, de controlul lor democratic etc."[4].

---------------------------------------------
[3] Ibidem.