Coperta catedrala episcopalaSalutăm prezenţa în galeria de carte valoroasă românească a istoricului-cercetător de sorginte creştină, pe domnia sa, scriitorul, publicistul Ion Măldărescu, Preşedinte al Societaţii Culturale ART EMIS, în calitate de apărător al bunelor tradiţii spirituale româneşti. „Viaţa nu e numai desfătare", spunea N. Steinhardt, „mai trebuie sentimentul însemnătăţii vieţii, un fel de eroism". Unul asemănător celui dovedit de istoricului Ion Măldărescu, adaug eu, referindu-mă la truda domniei sale de a sluji spiritualităţii prin creaţia de carte, prin cunoaştere sacră, prin dorinţa de a ne prezenta cu vocea izvoarelor vechi, istoria unui loc al „Rîbnicului", spaţiu al Ortodoxiei româneşti, cel mai încărcat de istorie, spun exegeţii, care ne înnobilează ca popor: de la „Prima Episcopie a Ţării Româneşti, înfiinţată de Radu cel Mare", pînă la ctitoriile moderne prea sfinţite de Arhiepiscopul Gherasim al Râmnicului, Complexul Cultural „Antim Ivireanul", cuprinzînd biblioteca (peste opt mii de volume), muzeul (o bogată colecţie de obiecte bisericeşti vechi, tipărituri, manuscrise, icoane, veşminte bisericeşti şi antimise din trecutul eparhiei, tipărituri din vremea lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, a Sfîntului Antim Ivireanul, a Sfântului Calinic de la Cernica, episcop al Râmnicului), sala de conferinţe, cabinetul medical.

Autorul merge pe un itinerar aurit de istorie, scoate la lumina tiparului o zestre însemnată: o carte-document, un demers editorial de importanţă istorică, o împărtăşire a cititorului dintr-un fluviu de ortodoxie, care vine dinspre Ţinuturile Lui Dumnezeu şi se îndreaptă către aceeaşi gură de vărsare în Domnul. Puţini scriitori se mai îndeletnicesc azi să folosească harul şi înţelepciunea în opere care să deschidă cu generozitate sipetul comorilor adunate de poporul roman de-a lungul vremii, opere care să înfrunte îndoielile, cum este aceasta, din care împărţind cititorilor, ea să rodească în fiecare. Scrie la Proverbe XVIII, 4: „izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge într-una". În onorabila îndrăzneală de a conferenţia cu istoria, cu Dumnezeu şi cu sinele, domnul Ion Măldărescu (re)mărturiseşte prin monografia Catedrala Episcopală „Sf. Ierarh Nicolae" din Râmnicu Vâlcea, sfinţenia Râmnicului, oraş devenit „scaun de judecată", denumit mai tîrziu, „capitala tipografilor", oraş cufundat în istorie, care respiră şi trăieşte prin vestigii importante. Îi mărturiseşte pe domnitorii cu trăire creştină, alte adevăruri valabile pretutindeni, acum şi în toate timpurile, mult spre folos generaţiilor viitoare, în conturarea unor sentimente şi atitudini care să dăinuie ca lumină peste veacuri. Bine structurată, monografia încearcă şi reuşeşte să cuprindă plenar, în cadrul geografic şi istoric, teme de importanţă majoră pentru cititorul interesat şi nu numai: Generalităţi-istoric, Episcopia Râmnicului Noul Severin, Clădirile Episcopiei, Catedrala Episcopală, Biserica Bolniţă, Biserica Paraclis, Clădirile, Palatul arhieresc, Clopotniţa, Cancelariile, Casele bolniţei, Chioşcurile, Complexul cultural „Antim Ivireanul", Episcopii Râmnicului. Impresionanta colecţie de date pivotează în jurul acestor teme, făcînd remarcabilă rîvna cercetătorului Ion Măldărescu. Urmare a aprofundării unei bogate bibliografii, a unor documente istorice şi religioase, domnia sa consemnează repere de vază ale sfinţeniei de veacuri din „Rîbnicu-Vâlcii", date despre primul întemeietor al Episcopiei, despre ziditorii de după, fiecare cu numele şi anul de slujire, despre cel mai dăruit loc, de către Dumnezeu, din ţară cu monumente de arhitectură religioasă, parte de mărturie a unei bogate vieţi spirituale, dar şi despre cîrmuitorii Ţării Româneşti, ale căror destine s-au întretăiat cu Râmnicul, amprentînd cu mărire şi cu faimă locul.

Frînturi de manuscrise, de cronici, fotografii, picturi murale, chipuri de domnitori, clădiri devenite muzee, plăci şi inscripţii comemorative, obiecte de cult, imagini şi paragrafe amintesc că în „Rîbnicu-Vîlcii" s-au desfăşurat momente de măreţie religioasă, urmele stau aşezate în straturi ale memoriei culturale, literare, artistice şi monumentale, intrate în circuitul istoriei noastre naţionale, devenite astăzi locuri de pelerinaj şi de reculegere. Istoria naţională se regăseşte deopotrivă în această carte-document, adăugată în chip meritat/meritoriu de patrimoniul religios al locului. De folos căutătorului de comori spirituale, monografia încorporează sensibilitatea autorului faţă de realitatea sfîntă reprodusă, citată, esenţializată, depunînd o remarcabilă mărturie despre configuraţia intelectuală a istoricului Ion Măldărescu în relaţia cu timpul, cu spaţiul istoric, cu religia, cu universul. Din cele consemnate de către autor putem fi încredinţaţi că leagănul vieţii religioase româneşti, „cetatea românismului" se află în forturile judeţului Vâlcea, întărite de către Dumnezeu şi de către toţi episcopii cîrmuitori pînă la Înalt Prea Sfinţitul Gherasim, Arhiepiscop al Râmnicului şi Prea Sfinţitul Episcop Vicar, Emilian Lovişteanul.

Se cuvine să dăm apreciere specială nobilei osîrdii şi valoroasei lucrări realizate de domnul Ion Măldărescu, pentru ediţia de faţă pune la îndemîna cercetătorului, într-o formă modernă, date care permit cunoaşterea tot mai exactă a spiritualităţii locului, tocmai acum, într-o vreme agresată de frenezia societăţii consumiste, secularizante. În urma lecturii, chiar şi creştinul occidental şi turistul de ocazie vor fi fascinaţi, interesaţi să cunoască frumuseţea şi sfinţenia locului, monografia fiind un argument în plus scris cu onoarea unei majuscule.