CarteO carte unică în peisajul literaturii creştine a apărut cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, la Editura „DACPRESS" din Curtea de Argeş. „Viaţa Sfântului Nicolae" reprezintă o scriere îndreptată şi reactualizată după manuscrisul din anul 1916, tradus din limba franceză de către Episcopul Sofronie al Râmnicului. Profesorul-scriitor Tudor Mihailă, descoperind acest manuscris, îl tipăreşte într-o formă mai accesibilă împreună cu părintele Daniel Gligore, Preşedinte al Societăţii pentru Învăţătura poporului Român, Filiala Argeş, la nouăzeci de ani de la scrierea sa, chiar înainte cu o lună de la data consemnată de către cărturarul episcop. Socotesc că este necesar să facem cunoscută vrednicia unei carţi ziditoare creştinismului, o carte care vorbeşte despre Sfântul şi Cuviosul Părinte al nostru, Marele Mucenic Nicolae, „făcătorul de minuni în Orient, precum Sfântul Grigore fusese în Occident". După cum ne informează argumentul, „Viaţa Sfântului Nicolae" a fost „compusă" în anul 1645, tipărită şi în anul 1859 de către Prinţul Augustin Galitzin.

În împrejurări aproape uitate, manuscrisul a intrat în posesia profesorului Tudor Mihăilă din Curtea de Argeş şi a stat mai mult de o jumătate de secol ascuns în biblioteca sa, de teama autorităţilor vremii. Cînd nu mai era niciun pericol să citeşti asemenea „înscrisuri sfinte", profesorul Tudor Mihăilă a consultat Biblioteca Academiei Române (unde aflase că mai există un exemplar), şi ajutat de academician profesor Gabriel Ştrempel, director general al Bibliotecii, membru de onoare al Academiei Române, a refăcut partea de început a manuscrisului, din care o treime era deteriorată. Manuscrisul poartă ştampila donatorului, Sofronie Vulpescu al Râmnicului. Aşa s-a ajuns să fie tipărit acest rar exemplar cu viaţa Sfântului Nicolae. Ediţia de faţă renunţă la bogatul aparat critic din manuscris pentru a înfăţişa în exclusivitate minunata viaţă a Marelui Ierarh Nicolae. Profesorul Tudor Mihăilă declară în „Argument" că nu s-a intervenit absolut deloc în structura frazelor, manuscrisul păstrîndu-şi aerul arhaic al comunicării din timpul traducătorului, anul 1916. Profesorul doreşte să doneze preţiosul manuscris, salvat de „tăvălugul distrugerii şi focului" fondului Bibliotecii Episcopale, să poată fi recondiţionat astfel de către specialişti. „Viaţa Sfântului Nicolae" apare cu spijinul nemijlocit al părintelui Daniel Gligore, al părintelui Protopop Ilie Ghiţă din Protoieria Curtea de Argeş, al părintelui Nicolae State-Burluşi.
Tudor Mihaila
Cartea aminteşte cititorului că Sfântul Nicolae a trăit pe vremea tiranilor împăraţi Diocleţian şi Maximilian (284-305), că a strălucit în viaţa pustnicească şi, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut arhiereu. Cu frica lui Dumnezeu, cinstind creştinătatea, propovăduind curajos şi slobod dreapta credinţă, a fost prins de mai marii cetăţii Lichiei şi dat la osîndă, la cazne, întemniţat împreună cu alţi creştini. Este eliberat apoi din închisoare de bine-credinciosul împărat Constantin. Sfântul Nicolae a participat la întîiul Sinod de la Niceea. Domnul i-a dat lui darul facerii de minuni, precum arată istoria vieţii sale şi multe sînt minunile şi faptele bune mai presus de fire făcute prin mijlocirea sa şi milostivirile foarte însemnate, obţinute pe pămînt şi pe mare, precum şi veneraţiunea şi încrederea credincioşilor din toate veacurile şi din toate locurile către marele sfînt despre care vorbeşte acest însemnat document isotoric. Şi pînă astăzi, Dumnezeu, prin mijlocirea Sfîntului Nicolae, lucrează minuni şi cei ce-l roagă cu adevarată şi neîndoită credinţă, „nu numai mici binefaceri, ci şi minuni mari dobîndesc". Ca să nu cadă în mîinile musulmanilor, din anul 1087, moaştele Sfîntului Nicolae se află la Bari, în sudul Italiei, luate din Mira, în mare cinste din partea credincioşilor, care vin la ele cu credinţă, din toate părţile creştinătăţii. Căutaţi această carte, simţămîntul sfinţeniei va avea, în raport cu celelalte activităţi ale sufletului nostru, o importanţă deosebită, căci acest manuscris tiparit ne pune în legătură cu frumosul şi imensul mister al lumii spirituale.