Mânăstirea Dintr-un Lemn din Frânceștii Vâlcii

Aripi și ancore în jurul unei cruci - aceasta ar putea fi, metaforic vorbind, simbolistica pe care o întruchipează, prin aura ocrotitoare a icoanei Maicii Domnului, legendara ctitorie a Mănăstirii Dintr-un Lemn din Frânceștii Vâlcei. Lemnul stejarului secular simbolizând trăinicia și temeinicia credinței dar, de ce nu, și adânc înrădăcinata existență a neamului românesc trăitor întru adevăr și credință. Ori poate lemnul corăbierilor dintru începuturi, ademeniți de valuri înspre zările necuprinse ale mărilor și oceanelor lumii. Pe care, mult mai târziu, așii înălțimilor aveau să le soarbă din priviri, vibrând între două pale de vânt. Aviația și Marina, între Mare și Cer, îngemănate de aceleași mari și grele încercări. Și, peste toate acestea, puterea credinței izvorând din rugă, smerenie și escala mărturisirii păcatelor în fața altarelor, pentru ca fiecare voiaj și fiecare zbor să fie ocrotit de forța divină spre a sfârși încununat de izbândă.

O ancoră spirituală între Ortodoxie și Armată

Izbândă de care a avut parte recent și profesorul univ. dr. Valentin Ciorbea, mentorul a zeci de generații de ofițeri de marină dar și de absolvenți ai Facultății de Istorie la Universitatea „Ovidius” din Constanța, precum și îndrumătorul unei pleiade de doctori și masteranzi. În urmă cu aproape un deceniu, domnia sa a avut inițiativa înființării Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României, instituție căreia inspirat i-a atașat numele generalului adjutant Paul Teodorescu (1888-1981). Un destoinic general român, a cărui reputație se leagă, pe lângă demnitățile asumate și ireproșabil onorate ca lider, profesor militar și demnitar, fost ministru al Aerului și Marinei între anii 1938 și 1940, și de demersurile salutare de restaurare a Mănăstirii Dintr-un Lemn.

Lăcaș de cult de care s-a atașat sufletește și a rămas legat afectiv până la sfârșitul vieții.

Pe lângă volumul de studii și comunicări „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1981). Vocația creativității”, pe care i l-a dedicat ca omagiu postum, în 2013, la 125 de ani de la naștere, asociat cu cele șapte consistente tomuri ale revistei anuale „Misiunea” și tot atâtea manifestări științifice de remarcabilă ținută academică organizate la Centrul Eparhial de la Râmnicu Vâlcea, profesorul univ. dr. Valentin Ciorbea i-a atribuit Mănăstirii însăși o lucrare de excepție.

Este vorba despre monografia „Mănăstirea Dintr-un Lemn - un complex monahal unic în România”, apărută în avanpremieră la Ziua Armatei Române, sub auspiciile Academiei Oamenilor de Știință din România, a Arhiepiscopiei Râmnicului și, desigur, a Centrului pe care îl coordonează. În fapt, a rezultat un impresionat album bilingv, de 444 de pagini, tipărit cu aceeași arhicunoscută eleganță grafică de colectivul Centrului Tehnic-Editorial al Armatei din București.

În cele șase consistente capitole ale acestui fundamentat hronic al legendarei ctitorii multiseculare, autorul reconstituie, etapă cu etapă, parcursul sinuos al Mănăstirii, care datează de la începutul secolului al XVII-lea (3 august 1634). Cu un discurs cursiv și elevat, autorul îmbină subtil și convingător, în stilu-i epistolar consacrat, elemente de legendă referitoare la stejarii seculari de la Frânceşti, Bisericuţa dintr-un Lemn, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul - „inima” Mănăstirii Dintr-un Lemn și minunile acesteia, cu informații certe, multe dintre ele inedite, probate cu documentele propriei arhive a așezământului, identificate de profesorul Ciorbea dar și complementare acesteia.

Prezentarea cronologică a statutului și evoluției Mănăstirii dintr-un Lemn între anii 1634-1863, cu etapa stăpânirii austriece (1716-1739) și a secularizării, apoi de la aceasta la instaurarea regimului comunist (1863-1947), și, ulterior, din perioada postbelică la anii originalei noastre democrații (1948-2019) este grefată de inevitabile regrese și greutăţi. Dar, așa cum voit exemplifică autorul, și de responsabilităţi patriotice şi eforturi de supravieţuire pentru salvarea complexului monahal şi păstrarea cu sfinţenie a rânduielilor monahale, prin campaniile de reînnoiri şi modernizări dintre anii 1938 și 1947, ambițioasele proiecte de înnoire a monumentelor mănăstirii, realizarea de construcții și amenajări noi, ca și prin preocuparea constantă a celor 39 de starețe pentru conservarea și restaurarea tezaurului și colecțiilor de obiecte mănăstirești.

La care profesorul univ. dr. Valentin Ciorbea nu uită să adauge și să evidențieze menirea și virtuțile Casei memoriale „Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu (1929-2017), revigorarea cercetării științifice și buna chivernisire înregistrate sub autoritatea Prea Cuvioasei Maicii Starețe Emanuela Oprea. Și, nu în ultimul rând, aportul Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” la reunirea în incinta mănăstirii a conducerii și reprezentanților Statului Major al Apărării, Forțelor Navale, Forțelor Aeriene și Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, la zilele armelor sau de prăznuire, precum și manifestările ocazionate de Jubileul celor 80 de ani ca Sfânt Lăcaș al Aviației și Marinei (28-29 iunie 2019).

Recomandările mediului academic

Nu mai puțin de patru personalități de marcă ale mediului universitar, academic și ecumenic salută și elogiază opera de cercetare, încununată cu această, previzilă de altfel, reușită monografie, benevol asumată și admirabil finalizată de prof.univ. dr. Valentin Ciorbea. Este vorba despre academicianul Răzvan Theodorescu, profesorii universitari dr. Ioan Opriș și dr. Ion I. Solcanu și conferențiarul univ.dr. Emilian (Vlad) Nica Crișanul, actualul episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, fost discipol al autorului la Universitatea „Ovidius”, dar și mijlocitorul regăsirii spirituale a aviatorilor și marinarilor la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Zbuciumata istorie seculară a așezământului este urmărită cu migala proprie cercetătorului – remarcă prof.univ.dr. Ion I. Solcanu. Autorul nu respinge tradiția și legenda, dar le completează fericit cu informațiile oferite de izvoare: notele călătorilor străini (Paul din Alep, secretarul patriarhului Antiohiei, Macarie al III-lea, la 1653) memoriile și, mai presus de toate, documentele din arhivele centrale și locale, inclusiv cele adăpostite de mănăstire. În acest chip, cititorul parcurge cu emoție etapele apariției și evoluției așezământului, de la modesta bisericuță de lemn, construită dintr-un singur stejar multisecular la cumpăna veacurilor XV-XVI, asemănătoare ca planimetrie și dimensiuni cu biserica de lemn, zisă a lui „Dragoș Vodă”, de la Putna, la înălțarea celei de zid, în1634-1635, cu hramul Nașterea Maicii Domnului de către marele vornic Preda Brâncoveanu, nepotul lui Matei Basarab.

Decorarea cu picturi de Zugravul Radu, înzestrarea cu noi construcții anexe, înnoirile și prefacerile suportate de-a lungul vremii, evoluția fondului funciar al mănăstirii, toate sunt documentate cu minuție.

Profesorul Valentin Ciorbea poartă cititorul prin zbuciumata istorie a așezământului, care a trecut de-a lungul veacurilor, în mod repetat, prin „extaz și agonie.”

Neîndoielnic, realizarea profesorului Valentin Ciorbea constituie cea mai completă monografie istorică asupra Mănăstirii Dintr-un Lemn, unul dintre cele mai importante monumente de artă medievală românească.”.

Mesajul autorului

Demarat în urmă cu aproape trei ani, acest ambițios, benefic și oportun proiect de cercetare vine să completeze atât bogata bibliografie dedicată exclusiv acestei mănăstiri dar și să împlinească visul unui pelerin care, la 2 septembrie 1925, consemna în Registrul celor care i-au fost oaspeți: „ ...Aș dori din suflet ca un istoric al trecutului al acestei Sfinte mănăstiri să-i facă o monografie care să fie dată fiecărui vizitator contra unui obroc; care să servească la întreținerea sfintelor fețe ale maicilor noastre și fiecare vizitator să plece cu o amintire, care ar fi un admirabil mijloc de a face cât mai mulți doritori a-i cunoaște trecutul”.

Vrednic de toată admirația și prețuirea noastră, profesorul univ.dr. Valentin Ciorbea conchide în Preambulul Domniei Sale: „Dacă nu țintim prea mult, nutrim și noi speranța că prin această monografie ne alăturăm cu o «ctitorire» specială șirului de întemeietori, sprijinitori și binefăcători ai Mănăstirii Dintr-un Lemn, cu recunoștință către ierarhii Arhiepiscopiei Râmnicului care au purtat de grijă Sfântului lăcaș, obștei monahale, starețelor și duhovnicilor care țin candela aprinsă de secole și au purtat prin vremuri, cu râvnă, bogata moștenire materială și spirituală din generație în generație, ridicând zilnic rugi la Dumnezeu pentru binele poporului român și, în mod special, pentru Forțele Aeriene, Navale și Brigada 30 Gardă «Mihai Viteazul».

Dacă vei poposi la Mănăstirea Dintr-un Lemn ca pelerin și vizitator, lăsându-te condus prin hronicul Sfântului lăcaș de maica ghid și vei lectura și monografia înseamnă, stimate cititor, că împreună am împlinit obiectivele propuse: cunoaștere, prețuire și respect pentru mănăstire și obște, întărirea credinței în Ortodoxie, la a cărui Altar se roagă și se simt în Casa lui Dumnezeu militari ai Armatei Române, ale căror simboluri le vei cunoaște și admira.”.

Muncă, realizare, Armata, Patria. Pentru mine nimic, totul pentru aproapele nostru. […] Am satisfacția că am lăsat și eu, prin realizările mele, folosite și astăzi, o mică dâră de progres pentru țara mea și că, în decursul vicisitudinilor vieții mele am păstrat intact caracterul meu: demn, corect și integru, care nu s-a plecat decât în fața conștiinței și niciodată în fața oamenilor, cât de puternici ar fi fost ei.” postula generalul adjutant Paul Teodorescu.

Un crez, o pildă de înțelepciune și un liant spiritual care onorează, deopotrivă, Biserica și Armata României.