General (r) prof. univ. dr. cardiochirurg Vasile Cândea„Vivat Academia, Vivat Professores!"

Este extrem de delicată definirea în câteva cuvinte a unei personalități de excepţie, în cadrele căreia Savantul, Medicul, Militarul Vasile Cândea coabitează şi se interpătrund până la îngemănare, își împrumută abilitățile și întregesc „gazda" - Omul. În astfel de cazuri, dicționarul limbii române pare sărac pentru a-i desăvârşi o imagine scrisă. Despre însușirile profesionistului, las pe cei competenți să-și expună pledoariile, eu, rezumându-mă la Omul Vasile Cândea. Cu ani în urmă, într-o discuție cu regretatul Prof. Șerban C. Andronescu, fostul președinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Știință din România (A.O.Ș.R.), prilejuită de editarea la București a volumelor anuale, cuprânzând comunicările prezentate în simpozioanelor de la New York, acesta a avut referinţe deosebit de elogioase la adresa distinsului Om, Vasile Cândea, Președintele A.O.Ș.R. Mai târziu, invitat la discursul de recepție al unui viitor membru al prestigioasei instituții, l-am cunoscut personal pe cel care știe, cu politețea-i caracteristică, să se ridice sau să coboare la nivelul interlocutorului, astfel încât complexele ori ideile preconcepute să se evapore instantaneu. Cunoștințele savantului, precizia chirurgului, înțelepciunea eruditului, flexibilitatea diplomatului și bonomia „omului mare", fac ca o discuție cu președintele Vasile Cândea să devină un real și benefic tratament de confort spiritual-științific. Distanțele dispar, barierele cad, iar schimbul de idei ia aspectul unui tratament subtil al cunoașterii și informării, unde concluzia este unică: „Non multam, sed multum !".

Personalitate obișnuită cu precizia inciziilor „pe viu", Domnia Sa, după o analiză în consiliul de conducere al A.O.Ș.R., convins de bunele intenții și de calitatea acțiunilor organizate de Asociația ART-EMIS, a decis și acreditat ca acestea să se desfășoarei sub egida A.O.Ș.R. Sesiunile de comunicări ale Asociației ART-EMIS au demonstrat temeinicia hotărârii, reînnoită de actualul Președinte al A.O.Ș.R., domnul prof. univ. dr. ing. Adrian Badea.

La mulți ani, Domnule Președinte de Onoare, Vasile Cândea. (Ion Măldărescu - ART-EMIS).

Modestia savantului
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ș.R.

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu-Omagiu CV 85Doctorul Vasile Cândea este unul dintre savanţii autentici ai României. Numele sau mi-a devenit cunoscut din presă, în contextul discuţiilor generate de primul transplant de inimă, efectuat de sud-africanul Christian Barnard în decembrie 1967. Doctorul (şi profesorul) Cândea susţinea că şi în România este posibil să se realizeze o asemenea operaţie, că existau specialişti capabili să-şi asume raspunderea acestui act salvator. Aveam să aflu că domnia sa devenit unul dintre aceşti medici de excepţie.

L-am cunoscut pe doctorul Cândea în 1985, când am susţinut o comunicare la Casa Centrală a Armatei (Cercul Militar Naţional) despre Marea Unire din 1918. La sfârşit, s-a apropiat de mine un domn de statură medie, cu ochi albaştri, care m-a felicitat şi mi-a spus aproape şoptit: „Îmi place istoria". S-a recomandat: „Doctorul Cândea". A fost pentru mine o surpriză şi o mare plăcere. De-a lungul anilor am avut posibilitatea de a-l cunoaşte îndeaproape şi de a colabora în cadrul Asociaţiei şi apoi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Pe cât de modest, pe atât de tenace şi eficient a fost doctorul Vasile Cândea în rezolvarea problemelor cu care se confrunta această instituţie.

Menţionaz lupta pe care a dus-o, în calitate de preşedinte, pentru adoptarea legii privind organizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, pentru afirmarea ei pe plan intern şi internaţinal, pentru rezolvarea multimplelor probleme materiale impuse de funcţionarea acesteia. Modest, extrem de modest, nu a făcut caz de uriaşa sa risipă de energie şi de consumul nervos impus de o asemenea activitate. Mi-a plăcut să-l ascult pe doctor povestind despre operaţiile pe care le-a făcut, despre metodele noi, moderne, pe care le-a folosit în chirurgia cardio-vasculară, despre tratatele pe care le-a publicat, despre medicii cu care a colaborat. Am rămas cu imaginea unui savant, profund implicat în salvarea vieţii oamenilor dar, în acelaşi timp, extrem de modest.

Sunt convins că prin activitatea şi opera sa, doctorul Vasile Cândea a fost şi este îndreptăţit să fie membru al Academiei Române. Din păcate, cei care, imediat după 1989, „au dat năvală" în acest înalt forum academic s-au simţit stingheriţi de personalitatea lui Vasile Cândea şi au manevrat pentru a împiedica accesul său la fotoliul care i se cuvenea. În fond, s-a repetat situaţia de după 1948, când Academia Română a devenit Academia Republicii Populare Române, fiind primiţi rapid 39 de membri titulari şi 49 membri corerspondenţi. După 1989 s-a revenit la denumirea Academia Română, fiind primiţi, în doi ani (1990-1991), nu mai puţini de 36 de membri titulari şi 81 membri corespondenţi. Este lesne de înţeles că într-un termen atât de scurt nu se putea face o selecţie riguroasă a candidaţilor. S-a menţinut titlul de „academician", introdus în 1948. Până atunci se folosea cel de „membru al Academiei Române". Niciodată, dar absolut niciodată, N. Iorga, Victor Babeş, Spiru Haret, Ion Simionescu, Gheorghe Brătianu, Liviu Rebreanu etc., etc. nu au semnat „academician".

Câţiva dintre aceşti academicieni - chiar Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, şi Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi vicepreşedinte al Academiei - au apreciat că îşi consolidează poziţia atacând Academia Oamenilor de Ştiinţă, în care au văzut un concurent, deşi în Statului A.O.Ş.R. se precizează limpede: „În realizarea atribuţiilor sale, A.O.S.R. recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală". În ultimă instanţă, valoarea unei personalităţi se afirmă prin operă, iar doctorul Vasile Cândea şi-a înscris deja numele în istoria medicinii şi în inimile cu care a salvat sute de vieţi omeneşti. Aceasta este cea mai sinceră recunoştinţă şi recunoaştere a savantului Vasile Cândea, care la cei 85 de ani ai săi, poate privi cu mândrie viaţa şi opera sa, dăruite semenilor.

General de Armată (r) Prof. univ. dr Vasile Cândea, un simbol al profesionalismului românesc
Comandor (r) Prof. univ. Dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ș.R.

Comandor (r) Prof. univ. dr. Rotaru JipaOmagiu CV 85Personalitate de excepţie a vieţii medicale româneşti şi nu numai, domnul general de armată Vasile Cândea împlineşte la 24 mai venerabila şi onorabila vârstă de 85 de ani de viaţă, o viaţă închinată cu atâta dragoste şi mărinimie semenilor. La bilanţul celor 85 de primăveri, Medicul, Profesorul, Omul Vasile Cândea se prezintă cu un bagaj de împliniri remarcabile în toate sferele în care a activat, atât în domeniul profesional de bază - medicina cardiovasculară - cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice şi medicinii militare în general. A parcurs toate treptele ierarhiei militare de la locotenent major medic de unitate la general de armată (4 stele), director al Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei şi director general al Institutului de Cardiologie „Prof. Dr. C. C. Iliescu" de la Fundeni. Cel mai aporopiat de suflet i-a rămas însă Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde aproape 30 de ani a făcut parte şi apoi a condus un colectiv de chirurgi cu totul remarcabil, secţia de chirurgie cardiovasculară.

O putere de muncă extraordinară, o minte excelent organizată, o abilitate deosebită în relaţiile cu oamenii faţă de care era de un altruism absolut, un curaj ieşit din comun şi o angajare până la epuizarea fizică, au făcut ca tânărul locotenent major medic de unitate să ajungă în timp generalul de armată medic cel mai strălucit cardiolog al medicinii româneşti. Îl caracterizează probitatea porofesională, curiozitatea cunoaşterii, cultura clasică, puterea de a spune lucrurilor pe lume şi mai presus de orice îl domină respectul pentru om şi umanitate, pentru adevăr şi competenţele consacrate. El însuşi una dintre minţile cele mai remarcabile ale medicinii româneşti din mileniul al treilea, în mediul academic generalul de armată Vasile Cândea având drept suport ştiinţific atât rezultatele practice în spital şi institute cât şi nenumăratele stagii de specialitate efectuate în Franţa, Austria, Israel, S.U.A., Danemarca şi Belgia, a pregătit şi susţinut un doctorat în ştiinţe medicale sub coordonarea ştiinţifică a renumitului professor I. Teodorescu Exarcu, apoi încă din 1992 a fost admis pentru a susţine examenul de profesor suplinitor la Catedra de chirurgie cardiovasculară (nou înfiinţată) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Bucureşti „Carol Davilla" din Bucureşti, instituţie în care din 1994 a fost promovat profesor titular. Dar consacrarea didactico- academică va fi împlinită prin dobândirea titlului de conducător ştiinţific de doctorat în chirurgie vasculară. Şi în prezent, la vârsta de 85 de ani, dl.general profesor dr. Vasile Cândea este încă încadrat ca profesor asociat la aceeaşi unitate de învăţământ superior medical în care s-a consacrat - U.M.F. „Carol Davilla" Bucureşti.

In domeniul cercetării ştiinţifice, domnul general profesor se înscrie cu peste 750 lucrări ştiinţifice de profil, comunicate şi publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate în cadrul unor simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice sau congrese naţionale şi internaţionale de specialitate. De asemenea, domnia sa a semnat în calitate de autor sau coautor un număr impresionant de monografii şi tratate medicale apărute în limba română sau limbi de circulaţie internaţională. Sub acelaşi aspect, mai trebuie subliniată contribuţia omului de ştiinţă Vasile Cândea la buna organizare şi desfăşurare a unor importante manifestări ştiinţifice în ţară, dar mai ales participarea domniei sale la astfel de acţiuni pe plan internaţional. Astfel, statisticile ne semnalează prezenţa sa la peste 150 de manifestări ştiinţifice în: Cehoslovacia, Grecia, Coreea, Turcia, Franţa, Germania, Canada, Albania, Austria, Bulgaria, Rusia, Anglia, Italia, Israel, India, S.U.A., Brazilia, Australia ş.a.

Recunoaşterea capacităţii şi a calităţilor profesionale ale medicului Vasile Cândea în slujba salvării vieţii, a impresionantei sale contribuţii la aprofundarea domeniului de competenţă - chirurgia vasculară - a fost pe măsură. Notăm doar ordinele naţionale „Steaua României în grad de Cavaler" şi „Meritul Militar" clasele I, II,III sau acordarea titlului de „Doctor honoris causa" de către nenumărate instituţii superioare de învăţământ medical, printre care: U.M.F. Timişoara, U.M.F. Chişinău, U.M.F. Constanţa, U.M.F. Oradea etc. Profund angajat în opera de redresare morală şi culturală a societăţii româneşti de după 1989, generalul de armată dr. Vasile Cândea odată cu ieşirea la pensie nu a abdicat nici un moment de la principiile-i cunoscute de viaţă, pe lângă activitatea didactică activând în diferite asociaţii profesionale sau cultural-ştiinţifice româneşti şi străine, la unele dintre acesteia aflându-se în capul listei membrilor fondatori aşa cum este cazul fundaţiilor „Pro Patria", „Emil Palade", „Cordis", etc.

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.S.R.) domnul general de armată Vasile Cândea i-a consacrat cea mai mare atenţie de după ieşirea la pensie. La reînfiinţarea acesteia, în anii 2000, domnia sa aflându-se printre principalii membri fondatori, a fost ales preşedinte al acestei instituţii iar din anul 2016 ca o recunoaştere a eforturilor pentru reînfiinţarea, reorganizarea şi reluarea activităţii A.O.S.R., a fost reales în unanimitate Preşedinte de onoare. Ca membru corespondent al secţiunii de istorie şi arheologie condusă de domnul profesor Ioan Scurtu, am avut onoarea şi şansa de a-l avea pe preşedintele nostru trei ani consecutiv la sesiunile ştiinţifice de comunicări „Retrăiri istorice în veacul al XXI-lea" pe care le organizez anual la Maia Catargi, ca un omagiu adus primului prim-ministru al României unite la 1859 - Barbu Catargiu. Alocuţiunile domnului Preşedinte, aprecierile pertinente şi cuvintele de îmbărbătare adresate de domnia sa colegilor istorici participanţi la sesiune, au constituit pentru noi tot atâtea îndemnuri şi sprijin moral pentru continuarea acţiunilor noastre ştiinţifice puse în slujba cunoaşterii şi a adevărului istoric.

Pentru toate acestea şi multe altele ce nu pot fi cuprinse în puţine cuvinte, cu dragoste şi deplină recunoştinţă,mă alătur şi eu celor care astăzi îl omagiază pe distinsul nostru preşedinte de onoare şi folosesc prilejul pentru a- i mulţumi pentru tot sprijinul acordat mie personal şi secţiunii de istorie şi îi urez din toată inima " tinereţe fără bătrâneţe", multă sănătate şi îndelungate zile de la Dumnezeu! Sunt convins că omul, învăţatul, prietenul pe care îl sărbătorim acum la a 85-a aniversare mai are încă multe de spus şi le va spune aşa cum ne-a obişnuit, cu claritatea, clarviziunea şi probitatea ce caracterizează o întreagă viaţă închinată Domnului, semenilor şi adevărului.
Să ne trăiţi întru mulţi ani, domnule Preşedinte!

Vasile Cândea la 85 de ani. O viaţă în slujba Știinţei şi Naţiei
Prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu, Membru A.O.Ș.R.

Prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu-Omagiu CV 85Oricât de sincere, de curate şi pornite din adâncul sufletului ar fi cuvintele şi gândurile adresate profesorului, generalului, medicului şi preşedintelui Vasile Cândea nu ar putea fi pe măsura măreţiei Personalităţii sale. În primul rând este mult prea dificil să cuprinzi o activitate continuă, desfăşurată pe multiple planuri de-a lungul a peste şase decenii ce s-au scurs după absolvirea, în 1957, a cursurilor Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti. Apoi, cu greu ar putea fi trecute în revistă etapele parcurse şi treptele escaladate pe drumul devenirii sale profesionale, militare, universitare, academice.

Talentul ce i l-a hărăzit Bunul Dumnezeu a fost pus în valoare prin trudă, perseverenţă, dăruire şi pasiune, toate înglobate într-o modestie pe care numai marile personalităţi sunt capabile să o nutrească. Cercetările ştiinţifice efectuate permanent, experienţa acumulată de-a lungul anilor, stagiile de specialitate urmate în Franţa, Austria, S.U.A., Danemarca, Belgia, Israel, etc. l-au propulsat în elita celor mai reputaţi specialişti ai chirurgiei cardiovasculare din ţară şi din lume. Înaltele distincţii primite şi calitatea de membru al unor înalte Instituţii academice şi Societăţi internaţionale reprezintă laolaltă dovezi grăitoare, mărturii ale recunoaşterii valorii personalităţii sale de excepţie.

Împlinirile sale profesionale, realizările depline pe tărâm medical, militar, universitar, ştiinţific au fost completate în mod fericit de tot ceea ce a făcut şi pus în slujba Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Membru fondator, membru titular şi preşedinte din anul 1990, de personalitatea sa sunt legate supravieţuirea şi existenţa distinsei instituţii, confruntată, în continuare, cu reaua credinţă a unora care, din nefericire, nu au înţeles rolul şi menirea ei în lumea ştiinţifică a ţării. Aura strălucitoare care îl călăuzeşte proiectează pe ecranul panoramic al vieţii imensa Operă creată, constituită din sute de lucrări ştiinţifice, studii şi articole de specialitate, comunicări susţinute la congrese, simpozioane, sesiuni naţionale şi internaţionale, toate, publicate, la rândul lor, în reviste din ţară şi de peste hotare. Îndelungata şi laborioasa activitate desfăşurată de-a lungul unei vieţi exemplare, bogata Operă creată conturează şi definesc profilul Omului Vasile Cândea: modest, vertical, iubitor de adevăr, dreptate şi oameni.
La 85 de ani, tot onorul pentru Preşedintele nostru de Onoare!