I.P.S. Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, art-emisÎnaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului a fost sărbătorit pe 5 iunie 2014, la cei 70 ani binecuvântaţi de către Dumnezeu, fiind „aniversarea multor ani de trudă, de suferinţe şi de zbucium în împlinirea Cuvântului Evangheliei lui Hristos”, totodată, prilej binecuvântat pentru credincioşi, feţe bisericeşti şi oficialităţi de a-şi exprima, ca în fiecare an la ceas aniversar, aprecierea faţă de personalitatea şi activitatea Înalt Prea Sfinţiei Sale. În armonie, cu toţii au transmis sentimente de firească preţuire şi de dragoste filială faţă de Părintele duhovnicesc al Argeşului şi Muscelului, urându-i mulţi ani cu sănătate, împliniri duhovniceşti şi realizări remarcabile întru slujirea lui Hristos şi a Bisericii Sale. Aniversarea zilei de naştere a constituit un prilej de a trimite, prin rugăciune, laudă şi mulţumire lui Dumnezeu, Care Şi-a arătat mântuitoarea purtare de grijă prin aşezarea Î.P.S. Calinic la conducerea Eparhiei Argeşului şi Muselului, revărsând, astfel, numeroase binecuvântări peste poporul Său cel credincios aflat în Vatra lui Neagoe Basarab şi mai departe, prin întemeieri de mânăstiri şi parohii, prin creştinarea nou-născuţilor, prin evlavia şi sprijinirea creştinilor doritori de mântuire şi de adevăr.

Vrednic urmaş al Sfinţilor Apostoli, autentic mărturisitor şi trăitor al Ortodoxiei, Î.P.S. Calinic arată prin exemplul personal, prin predici şi prin scrieri, ce înseamnă vieţuirea întru Hristos şi cum se cade ortodoxului să se raporteze la sine, la Dumnezeu şi la ceilalţi oameni, prin frumoase şi înţeleptele îndemnuri: „Să credem în Dumnezeu! Să nădăjduim în Dumnezeu! Să iubim pe Dumnezeu!” Prin toată slujirea jertfelnică, Î.P.S. Calinic a întruchipat întocmai îndemnului Sfântului Apostol Pavel către Timotei: „Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-cuviinţa”.(I Timotei III, 2-3). De aceea rugăciunile Î.P.S. Calinic pentru fiii şi fiicele duhovniceşti, rugăciuni de care avem mare nevoie, sunt primite de Dumnezeu şi se concretizează în pacea şi armonia din Eparhie.

Personalitatea Î.P.S. Calinic se distinge prin deosebite calităţi, cum ar fi: cultura duhovnicească, teologică şi filosofică, înţelepciunea, modestia, sinceritatea, dragostea faţă de adevăr şi de valorile spirituale ale ortodoxiei şi ale poporului român, spiritul deschis, plin de înţelegere, disciplină şi compasiune, datorită cărora a urcat binemeritatele trepte ale slujirii şi activităţii misionar-pastorale.             O muncă uriaşă, cu rezultate pe măsură, care amprentează creştineşte locurile şi pentru care, merită toată lauda şi aprecierea. Înalt Prea Sfinţia Sa a adăugat prin trudă istoriografiei argeşene numeroase file din vredniciile sale cărturăreşti, acte ziditoare la istoria creştinismului, intrate în galeria valorilor de patrimoniu ale neamului românesc.

Î.P.S. Calinic, pe numele de botez, Constantin, s-a născut la 6 iunie 1944 în localitatea Cracăul-Negru din judeţul Neamţ, din părinţi ortodocşi români, Elena şi Haralambie. [1] A studiat la Seminarul teologic din Mănăstirea Neamţ (1959-1964) şi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1964-1968). A slujit ca preot în parohiile Tioltiur şi Inău din Transilvania (1964-1971), s-a călugărit la mănăstirea Căldăruşani în decembrie 1971, primind numele Calinic. A îndeplinit ascultările de muzeograf şi secretar al mănăstirii de metanie (1972-1974), apoi a fost transferat la mănăstirea Cernica (1974-1977). A fost numit stareţ al mănăstirii Sinaia (1977-1981), apoi al mănăstirii Cernica (1981-1985). La 17 noiembrie 1985 a fost hirotonit şi instalat în demnitatea de arhiereu vicar al eparhiei Râmnicului şi Argeşului, cu titlul Argeşeanul şi cu reşedinţa la mănăstirea Curtea de Argeş.

La 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman. Ca locţiitor de episcop, la 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul, ales episcop eparhiot în 27 septembrie 1990 şi înscăunat la 18 noiembrie 1990. În toate demnităţile şi posturile deţinute, Înaltpreasfinţitul Calinic a avut şi are o extrem de bogată activitatea pastoral-misionară. A iniţiat restaurarea bisericilor parohiale în care a slujit. La bisericile mănăstirilor Sinaia, Cernica, Brâncoveni, Bistriţa, Clocociov, Curtea de Argeş, Aninoasa, Văleni, Robaia, Nămăieşti, Cetăţuia Negru-Vodă, Glavacioc, Cotmeana, Trivale, Negru-Vodă, care necesitau lucrări de reparaţii sau restaurări, s-a îngrijit îndeaproape pentru începerea, executarea şi finalizarea lucrărilor, Atât ca arhiereu vicar al Râmnicului şi Argeşului, ca episcop al Argeşului şi Teleormanului şi al Eparhiei Argeşului şi Muscelului s-a ocupat îndeaproape de mănăstirile, schiturile şi bisericile, iniţiind şi coordonând sute de şantiere de restaurare şi construire de noi mănăstiri şi biserici în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt şi Teleorman. A iniţiat şi a coordonat ridicarea bisericilor mănăstirilor: Sfântul Ilie - Piscul Negru, Transfăgărăşan, Sfântul Calinic - Călineşti, jud. Argeş, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Ciocanu, bisericilor din parcul Mănăstirii Argeşului: Bunavestire, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Acoperământul Maicii Domnului; Schimbarea la Faţă; paraclisul Sfântul Calinic de la mănăstirea Slănic, Sfântul Gheorghe - Cracăul Negru, paraclisul eparhial Sfântul Calinic şi Sfânta Filoteea din cadrul Centrului Eparhial; mănăstirea Sfântul Ioan - Corbeni şi al sutelor de biserici din eparhie de care s-a ocupat în mod direct cu lucrările de restaurare, consolidare şi repictare.

Pentru pelerinii care vin la Moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia s-a îngrijit de înfiinţarea Casei Pelerinul. A înfiinţat Seminarii teologice la Turnu-Măgurele, Piteşti, Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel, şcoli de cântăreţi bisericeşti la Turnu-Măgurele, Domneşti, Curtea de Argeş. Este ctitorul Facultăţii de Teologie din Piteşti (1991). A iniţiat şi a îndeplinit formalităţile canonice pentru înfiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, prin desprinderea judeţului Teleorman din jurisdicţia Eparhiei Argeşului. Înaltpreasfinţia Sa, este fondatorul publicaţiilor bisericeşti „Argeşul Ortodox”, „Lumină Lină” şi „Păstorul Ortodox”. Este încurajatorul vieţii bisericeşti a aromânilor din Balcani. Pe lângă activitatea de slujire a Bisericii lui Hristos, a desfăşurat şi o bogată activitate cărturărească şi I.P.S. Calinic, la 70 de ani, art-emisştiinţifică, concretizată în cărţi, studii şi articole, fapt pentru care, din anul 2006, este membru al Uniunii Scriitorilor din România. În domeniul literar a scris şi coordonat numeroase lucrări şi studii în publicaţii naţionale şi internaţionale, care oferă informaţii importante, ca surse istorice şi contribuţii de seamă la istoria Cetăţi Domneşti şi a împrejurimii.

Î.P.S. Calinic este autor al cărţilor: „Istoria sfintelor mănăstiri Cernica şi Căldăruşani”, lucrare diortosită şi transliterată, Bucureşti, 1988; Bucuria lecturii, Editura Dacia, 1989 (ed. a 2-a); „Cruci de piatră”, Piteşti, 1999, în colaborare cu Dl. Grigore Constantinescu; „Pace şi bucurie cu Brâncuşi”, editura Dacia, 2001 (ediţii în limbile română, engleză şi franceză); „Întrebări profane, lămuriri duhovniceşti”, Piteşti, 2001; „Frumuseţea lumii văzute”, editura Dacia, 2002; „Brâncuşi şi Psalmul creaţiei” (română, italiană, franceză şi engleză), editura Anastasia, 2003; „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între Cer şi genune”, Cluj, 2004; „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare în Cetatea Basarabilor, 500 de ani de la trecerea în eternitate”, coautor, Editura Dacpress, 2004; „Albinele fac politică”, Editura Dacpress, 2004; „Patriarhul biblic” (română, italiană şi engleză), Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005; „Gurie Grosu, Jurnalul unui Mitropolit”, Editura Dacpress, 2005; „Traista cu stele”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005; „Veşnicia de zi cu zi”, Editura Curtea Veche, 2006; „Biserica Neamului în pumnii tiranului”, Editura Dacpress, 2006; „Să ne salvăm de la un nou holocaust asupra libertăţilor românilor”, Editura Dacpress, 2006; „Fereastra lui Iorga”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007; Mersul printre stele, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007; „Sfântul Voievod Neagoe Basarab Domnul Ţării Româneşti”, coautor, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2008; „Iubirea nemuritoare a lui Dumnezeu”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului”, 2009, „Legenda Meşterului Manole, coordonator, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2009, „Toată vremea-şi are vreme, Vol. I” (două ediţii) Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, „Toată vremea-şi are vreme”, Vol. II, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, „Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului”, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, „Toată vremea-şi are vreme, Vol. III,” Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2011, „Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită”, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2012. A coordonat, în numele Eparhiei Argeşului şi Muscelului, editarea primei ediţii a operei integrale a Patriarhului Iustin Moisescu din care au apărut în perioada 2003-2004, la editura Anastasia, următoarele cărţi: „Ierarhia bisericească în epoca apostolică”; „Evagrie din Pont”; „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”; „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena”; „Dosoftei Mitropolitul şi alte scrieri”; „Hr. Andruţos - Simbolica; Omilii arhiereşti”; „Cuvântări ecumenice”.

Cu binecuvântarea şi sub coordonarea Înalt Prea Sfinţiei Sale s-a tipărit la Editura Eparhiei Argeşului şi Muscelului, în septembrie 2009, volumul „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, ediţia completă, conţinând versiunea românească de la Curtea de Argeş din secolul al XVII-lea, fragmentele păstrate din originalul slavon în facsimil, transcrierea şi traducerea lor de acad. Gheorghe Mihăilă. În anul 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic a fost tipărit volumul „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, versiunea de la Curtea de Argeş, secolul al XVII-lea”, în limba română şi traducerea în limba engleză, la Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Î.P.S. Arhiepiscop Calinic s-a îngrijit îndeaproape de canonizarea sfinţilor din Eparhie. Astfel, s-a ocupat de diortosirea, realizarea slujbelor şi tipărirea cărţilor cu viaţa, slujba şi acatistul Sfântului Iachint de la Vicina, primul mitropolit al Ţării Româneşti, a Sfântului Neagoe Basarab, Voievodul Ţării Româneşti, a Sfântului Cuvios Ioanichie Schimonahul de la Mănăstirea Cetăţuia Negru-Vodă. De asemenea, Înalt Prea Sfinţia Sa s-a ocupat de diortosirea vieţii şi a slujbei Sfintei Muceniţe Filofteia, ale cărei Sfinte Moaşte sunt în Mănăstirea Curtea de Argeş. Munca asiduă în propovăduirea Sfintei Evanghelii, pe tărâm cultural-misionar şi administrativ, în armonie cu ceea ce este plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor a făcut ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, să ridice, în anul 2009, Episcopia Argeşului şi Muscelului la treapta de Arhiepiscopie, iar Prea Sfinţia Sa să fie numit Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului[2]

Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Înaltpreasfinţiei Sale! Aşa cum de fiecare dată la săvârşirea fiecărei liturghii îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, şi acum Îi cerem: „Întâi pomeneşte, Doamne, pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscopul nostru Calinic, pe care-l dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”. Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului!

Grafica - Ion Măldărescu