Date despre biografia și personalitatea lui Mihail Moruzov

„Ştiind să se stre­coare prin toate uşile, atent, gata să‑şi in­tro­ducă antene peste tot, a de­ve­nit in­dis­pensa­bil celor ce voiau să ştie tot, fără efor­turi. Ro­mânul dis­preţu­ieşte spio­najul. Moruzov nu l‑a dis­preţuit. El se ştia dis­preţuit, dar şi te­mut. Şi‑a ju­cat cartea până la urmă cu pa­si­une. A în­trevă­zut fi­nalul? Cred că da. Unele fon­duri gă­site în străi­nătate ar spri­jini su­po­zi­ţia” (Colonel Octav Vorobchievici).

În atenţia posterităţii

Mihail Moruzov este un perso­naj despre care s‑a vorbit - şi înainte de 1989[1], dar şi după[2] - mult mai mult de­cât despre succe­so­rul său Eugen Cristescu sau Traian Borcescu ori Gheorghe Ionescu Micandru. Evi­dent, prin an­ver­gură şi re­zultate, i‑a de­pă­şit pe toţi ce­i­lalţi. El ră­mâne şi astăzi încă cel mai bun om de in­for­maţii din câţi a avut această ţară. Dar şi cel mai enig­matic. Mihail Moruzov a lă­sat puţine do­cu­mente scrise. Câte au fost au avut o soartă tra­gică, multe fi­ind dis­truse în sep­tem­brie 1940, cu ocazia arestă­rii lui, şi în 1944 (de exem­plu în bom­bar­da­men­tul de la Turnu Severin, din sep­tem­brie), când a ars cea mai mare parte a ar­hi­vei SSI din pe­rioada 1924‑1928[3].

Înainte de 1989, în ci­uda li­mite­lor ideo­lo­gice bi­ne­cu­nos­cute (şi a co­modi­tă­ţii celor ce au avut ac­ces în ar­hi­vele fe­re­cate, mul­ţu­miţi să cu­leagă un ci­tat dintr‑un do­cu­ment sau două), nu­mele lui Moruzov a apărut şi în lu­crările desti­nate ma­relui pu­blic, nu numai în cele de uz profe­si­o­nal, pentru lu­crătorii din Se­cu­ri­tate. După 1989, re­vista „Ma­ga­zin is­to­ric” i‑a consa­crat un portret realizat de un fost sala­riat al SSI, Nicuşor D. Stănescu[4]. În pu­bli­ca­ţia „Strict Se­cret“, Ion Pavalescu a pu­bli­cat cer­cetă­rile sale, pe baza mărtu­ri­ilor lă­sate de Veniamin, ne­potul lui Mihail Moruzov, strânse apoi într‑un volum[5].

S‑au mai pu­bli­cat do­cu­mente despre Moruzov şi în alte ga­zete, servite de cei ce le „pes­cui­seră” înainte de 1989 în acelaşi am­balaj din lu­crările „pro­fe­si­o­nale”[6]. Te­levizi­u­nea Ro­mână i‑a consa­crat pri­mul episod al se­ri­a­lului „Jo­curi pe­ri­cu­loase“, realizat de re­gi­zo­rul George Borcescu. Au fost pu­bli­cate sau re­pu­bli­cate lu­crări me­mori­a­lis­tice, în care perso­na­li­ta­tea lui Mihail Moruzov ocupă spaţii im­por­tante[7]. Au­to­rii străini, care s‑au ocupat de evolu­ţia so­ci­e­tă­ţii ro­mâ­neşti, în pe­rioada pre­mer­gă­toare şi în timpul celui de‑al doilea război mon­dial, au ţi­nut cont, în lu­crările lor, de ac­ţi­u­nile im­por­tante iniţiate şi con­duse de Mihail Moruzov şi Servi­ciul Se­cret ro­mân, pre­cum şi de rolul şi lo­cul aces­tora în an­gre­najul puterii poli­tice[8].

Este fi­resc deci să ne pu­nem în­treba­rea: se mai pot spune lu­cruri ne­cu­nos­cute despre cel care a fost şe­ful Servi­ci­u­lui de in­for­maţii şi si­gu­ranţă al Dobrogei, în Pe­rioada 1917-1919, şi, apoi, şe­ful Servi­ci­u­lui Se­cret de in­for­maţii al ar­matei ro­mâne, în pe­rioada 1924-1940? Răs­punsul este cate­go­ric da, şi vom că­uta să îl ar­gu­men­tăm în cele ce ur­mează. Vom evoca tocmai faptele de no­u­tate, punc­tând doar acolo unde este strictă ne­voie, pentru cursi­vi­ta­tea pre­zentă­rii, ele­men­tele deja cu­nos­cute.

În le­gătură cu origi­nea sa et­nică, în­suşi nu­mele de Moruzov suge­rează o des­cen­denţă slavă. Me­mori­a­listul le­gi­o­nar Ştefan Palaghiţă îl consi­dera pe Mihail Moruzov „un străin”[9]. La rândul sau, Mihail Sturdza, cel care a în­de­plinit funcţia de mi­nistru de ex­terne în gu­vernul din pe­rioada statu­lui na­ţi­o­nal‑legi­o­nar, spunea despre Moruzov că „avea ori­gini du­bioase”, că „a fost comi­sar so­vi­etic din Harkov”, care „se re­fu­gi­ase în Ro­mânia după 1920” şi că era „un ve­ne­tic” pus de Carol al II‑lea în postul cel mai de în­cre­dere din toată ad­mi­nistra­ţia noastră ci­vilă şi mili­tară[10]. Ulti­mul co­man­dant al Miş­că­rii Le­gi­o­nare, Horia Sima, face şi el aluzie la origi­nea lui Moruzov în felul ur­mător: „faţa lui lătăreaţă aproape turtită, dez­văluie o as­cen­denţă slavo‑mongolă”[11].

Familia

Do­cu­men­tele de ar­hivă păs­trate atestă că Mihail Moruzov s‑a născut la 8 no­iem­brie 1887, în co­muna Zebil din Ju­deţul Tulcea. Toate sur­sele îi in­dică pe Moruzovi drept des­cen­denţi ai ca­za­ci­lor za­po­rojeni, re­fu­gi­aţi în Ro­mânia la o dată ce nu poate fi preci­zată, într‑o de­cla­ra­ţie dată la 20 no­iem­brie 1940, Pelaghia, sora lui Mihail, pe arunci în vârsta de 74 ani, se de­clara „de ori­gine rusă”[12].

Un certifi­cat de na­ţi­o­na­li­tate, emis de Pri­măria co­munei Zebil, la 26 iu­lie 1921, atestă faptul că „pre­o­tul Simion Moruzov, de­ce­dat, ta­tăl tâ­nă­rului Gheorghe Moruzov, a domi­ci­liat în această co­mună de la anul 1898“. Potri­vit acelu­iaşi act, Simion era „înde­ob­şte cu­noscut ca ro­mân”[13].

Nicolae Moruzov, ta­tăl lui Mihail, fu­sese preot, vreme de 40 de ani, la bi­se­rica rusă din Tulcea. Îm­preună cu Maria, avu­sese 5 băieţi şi două fete. În acest punct, re­la­ta­rea su­ro­rii lui Moruzov se dis­tan­ţează de cea a lui Veniamin, ne­potul său, care ştia doar de exis­tenţa unei mătuşi. Potri­vit Pelaghiei, ea a mai avut o soră, Teodosia, care murise la Tulcea înain­tea ta­tă­lui ei. La fel, murise deja, în 1940, şi Teo­dor (Feodor) Moruzov, picto­rul. Ce­i­lalţi trei erau Simion (mort şi el), Ivan (Fedea la Veniamin) şi Afanasie. În vreme ce Pelaghia spunea, în 1940, că Afanasie, Ivan şi Mihail se aflau la Bucu­reşti, Veniamin dă­dea alte date despre ei. Cert este că Mihail a păstrat le­gătura cu fraţii săi, pe care i‑a folosit în străi­nătate.

Tot Pelaghia ne oferă in­for­maţii despre averea fa­miliei. După moar­tea ta­tă­lui, au ră­mas 5 po­goane de pă­mânt şi o casă în Tulcea, pe str. Basarabilor nr. 147. Moş­te­ni­rea a fost îm­părţită în­tre fraţi. Pelaghia mai pri­mea şi 50 000 lei. În 1940, Pelaghia avea 8 ha de pă­mânt, parte şi din ceea ce pri­mise de la Moruzov. Pelaghia i‑a ad­mi­nistrat şi averea fratelui ei, Mihail Moruzov. Pe pă­mân­tu­rile sale, acesta însă con­struise o casă şi o moară de vânt.

Să ve­dem acum, pe baza re­la­tă­rii lui Con­stan­tin Maimuca, un om care nu îl avea la inimă pe Mihail Moruzov, la fel ca şi me­mori­a­liş­tii le­gi­o­nari, în ce consta averea aces­tuia la sfârşi­tul vieţii: „La aresta­rea lui Moruzov s‑a desco­pe­rit o avere destul de im­por­tantă cum­pă­rată pe nume străine. Aşa, palatul (din Bucu­reşti - n.n.) de la Şo­sea era pe nu­mele unui prie­ten al său, bulgar de ori­gine, care a mărtu­ri­sit aceasta. Mobi­lie­rul ar­tis­tic şi co­voarele scumpe persi­ene din palat re­pre­zentau sume se­rioase. Apoi, ferma din Pra­hova, via din Tulcea, clădi­rile şi şcolile pe care le con­struise acolo pentru folo­sul pu­blic, re­pre­zentau, de ase­menea, in­vestiţii mari. Mai cum­pă­rase unul sau mai multe apar­ta­mente pe nu­mele ne­poatei sale, de care se spune că era „foarte ataşat”[14]. Legat de casa lui Moruzov, fi­ica aces­tuia, Au­rora‑Flo­rina, i‑a re­la­tat dom­nului Ion Pavelescu o po­veste ex­trem de in­te­re­santă, ce se află în cartea deja men­ţi­o­nată. De altfel, dom­nul Pavelescu a desco­pe­rit şi alţi ur­maşi ai lui Moruzov, în­tre care o ne­poată că­săto­rită cu un şef de secţie la zia­rul „Ro­mânia li­beră”, în anii ’50, şi alta că­săto­rită cu cu­nos­cutul pu­bli­cist şi reali­zator de te­levizi­une Emanuel Valeriu.

Mihail Moruzov s‑a că­sătorit în două rân­duri. Prima so­ţie se nu­mise Văraru; din că­săto­ria lor s‑a născut Au­rora‑Flo­rina, sin­gura fi­ică a lui Moruzov. Di­vorţat, Moruzov s‑a re­că­sătorit cu Teo­dora Săndulescu, profe­soară din Silistra, dar a di­vorţat şi de ea. În ul­ti­mii ani, se amo­re­zase ne­bu­neşte de o ne­poată, care l‑a în­so­ţit şi într‑o călă­to­rit la Pa­ris. Colo­nelul Gheorghe Petrescu, pe atunci ataşat militar la Roma, ne‑a lă­sat o in­te­re­santă descri­ere, una dintre puţi­nele în care re­gă­sim pe Moruzov omul. „Aici (la Pa­ris - n.n) gă­sesc pe Moruzov la Grand Hotel, nu singur, aşa cum era cu două zile mai înainte, când l‑am condus de la Vene­ţia la Milano, ci cu o doamnă pe care mi‑o pre­zen­tase la Bucu­reşti, cu o ocazie, ca o ne­poată a sa... În cele două zile cât am stat la Pa­ris, am avut po­si­bi­li­ta­tea să ob­serv sta­rea de spi­rit a lui Moruzov şi să constat că era cu totul alt om de­cât acela pe care îl cu­noscu­sem. Acest om, care nu a avut ni­ci­o­dată nici o atenţie sau slăbi­ci­une faţă de vreo fe­meie, care dis­preţuia fe­meia, în sensul că o consi­dera un impe­di­ment în vi­aţa şi ac­ti­vi­ta­tea unui om, acest om care spunea că nu cu­nos­cuse ni­ci­o­dată ce este senti­men­tul de afecţi­une pentru o fe­meie, era ob­se­dat de data aceasta numai de în­so­ţi­toarea sa de acum. Impo­si­bil să se con­cen­treze asupra unei chesti­uni se­rioase, distrat şi in­di­fe­rent la chesti­uni im­por­tante, aproape evita să vor­bească de ele şi parcă nici nu‑l in­te­re­sau[15].

„Realitatea se împletea cu legenda”

Lu­crurile nu sunt prea clare nici în pri­vinţa studi­ilor fă­cute de Mihail Moruzov. Gheorghe Cristescu ştia că numi­rea de­fi­ni­tivă a lui Moruzov în frun­tea SSI s‑a tă­ră­gă­nat pentru că el nu avea studi­ile su­perioare pe care le ce­rea postul. Iniţial fu­sese plătit ca di­ur­nist (an­gajat tempo­rar). Ori­cum, „Moruzov ştia din fa­milie limba rusă. Vor­bea şi ucrai­neană, bul­gară, turcă şi tă­tară”, re­lata acelaşi Gheorghe Cristescu.

O descri­ere a lui Moruzov ne‑a lă­sat N. D. Stănescu: „Ca în­fă­ţi­şare fi­zică, Mihail Moruzov era de statură potri­vită, lat în umeri şi în­de­sat, ceea ce de­ter­mina im­presia că era mai scund de­cât era în reali­tate, cu na­sul puţin turtit şi cu o faţă adu­când într‑o mă­sură cu ti­pul melan­co­lic, ex­pli­ca­bilă, poate, prin în­cruci­şă­rile ce s‑au produs, în de­cursul timpu­ri­lor, în colţul eu­ro­pean din care se trăgea. Deşi avea ex­tre­mită­ţile mem­brelor mici, era dotat cu o forţă fi­zică su­perioară şi cu toate că nu pă­rea su­plu, putea fugi cu mare vi­teză. Ca în­fă­ţi­şare ge­ne­rală, aducea uneori şi într‑o mă­sură cu Mussolini. Avea ochii verzi, cu re­flecţii meta­lice, um­briţi de sprân­cene stu­foase şi cu putere de pă­trun­dere mag­ne­ti­zantă, iar când te privea cu în­cor­dare, simţeai că te pă­trund în stră­fun­duri, ceea ce cred că a contri­buit la succe­sele sale profe­si­o­nale. Se îm­brăca so­bru şi fără va­ri­aţie, pur­tând acelaşi cos­tum ce­nu­şiu în­chis, ca un de­sen discret”[16].

Des­pre în­ce­putu­rile lui Moruzov în munca de cule­gere a in­for­maţii­lor s‑a vorbit deja. Se pare că era un om născut pentru aşa ceva. Ştefan Enescu apre­cia că „pe Moruzov îl ajuta o extra­or­di­nară ener­gie şi voinţă, o ca­pa­ci­tate natu­rală şi putere de pă­trun­dere ui­mi­toare. Cazac zaporojan, în­trupa să­nătate, in­te­li­genţă, abili­tate, voinţă şi în­drăz­nesc să spun că avea ge­niu”[17].

Horia Sima consi­dera că Mihail Moruzov era un „om fără scru­pule şi de un ra­fi­na­ment di­a­bolic... simpla evo­care a nu­melui său impu­nea groază”. Ace­laşi me­mori­a­list mărtu­ri­sea că, până să‑l cu­noască di­rect - în pri­mă­vara anului 1940 -, au­zise despre el multe lu­cruri, dar nimic precis, ast­fel în­cât „rea­li­ta­tea se îm­pletea cu le­genda”, „în orice caz - conti­nua Horia Sima - pentru le­gi­o­nari în­trupa siste­mul or­ga­ni­zat de Armand Călinescu pentru distru­ge­rea mişcă­rii”[18]. Docto­rul Şerban Milcoveanu îl apre­ci­ază pe Moruzov ca „inteli­genţa ce­nu­şie” şi „mult su­perior în in­te­li­genţă lui Eugen Cristescu”[19].

Să pre­zentăm acum descri­e­rea fă­cută de Gheorghe Cristescu: „Scund, vânjos, pleşuv, di­namic şi foarte in­te­li­gent, po­seda într‑un grad in­tens abili­ta­tea profe­si­o­nală detectivă... Ambi­ţios până la or­goliu, po­seda un spi­rit de do­mi­nare des­potică, neadmiţând re­plici sau co­rectări, fapt ce con­stituia un mare de­fect pentru flexi­bi­li­ta­tea care se cere şe­fului unui ase­menea servi­ciu în ra­portu­rile cu subal­ternii săi”[20].

S‑a spus despre Moruzov că avea nervi de oţel şi o ca­pa­ci­tate de con­cen­trare ie­şită din co­mun. Ade­vă­rat, dar era şi el om. Am vă­zut deja ce ne spune Gheorghe Petrescu despre Moruzov. Să mai adău­găm, în re­la­ta­rea acelu­iaşi, cum l‑a gă­sit la Vene­ţia, cu câteva zile înainte de a fi arestat: „Moruzov era abătut, ne­gru la faţă, com­plet ab­sent, preo­cu­pat în aşa fel în­cât în­ce­pea o vorbă şi apoi îşi pier­dea şi­rul şi re­nunţa... Îmi spune că este obosit, că nervii nu‑l mai susţin şi‑mi arată mâinile care tre­murau; îmi spune că este ferm hotărât să se re­tragă din funcţie, un­deva la ţară şi să nu mai vadă pe ni­meni şi să nu mai audă de nimic”[21].

Era şi foarte bă­nuitor, după cum ne lasă să în­ţe­le­gem medi­cul său, An­drei Frank, cel care îl ca­racte­riza ast­fel: „A fost un om în­chis, in­te­li­gent, culant ca cli­ent, prie­te­nos când voia, vorbea foarte puţin“. Dar iată ce mai po­vestea docto­rul Frank: „În 1938 am fost chemat la dânsul perso­nal de vreo două ori pentru maladii in­terve­nite, în vara acestui an am fost chemat o dată ur­gent după în­toar­ce­rea dumisale de la Ma­maia, pre­zen­tând fe­no­mene hepato‑gas­trice şi fiindu‑i frică de o tenta­tivă de otră­vire. In­ternat în spitalul Elias, s‑a con­statat un calcul bi­liar care produ­sese fe­no­me­nele gas­trice”[22]. În de­cem­brie 1939, Moruzov a fost operat pentru hernie ombi­li­cală.

Peste ani, Gheorghe Cristescu îşi amin­tea de spriji­nul pe care i‑l acor­dase Mihail Moruzov într‑o po­veste de amor contra fratelui său, Eugen Cristescu. Gheorghe se în­dră­gostise de vara sa, fi­ica unui unchi la care stătea în gazdă pe când era stu­dent la Fa­culta­tea de drept. Fa­miliile s‑au opus că­săto­riei ti­ne­ri­lor. Eugen Cristescu, subdi­rector în Di­recţia Gene­rală a Poli­ţiei de Si­gu­ranţă, îşi ame­ninţă chiar fratele cu aresta­rea. Moruzov l‑a ajutat să se că­săto­rească cu aleasa inimii lui pe as­cuns, la Primă­ria de Verde din Calea Rahovei, scutindu‑i de dis­pensa le­gală ce s‑ar fi ce­rut în­tre veri. Tot el le‑a fă­cut rost de pa­şa­poarte şi i‑a trimis, îm­preună cu ne­potul lui, Malencu (Veniamin) Moruzov la Pa­ris. Călă­to­ria de nuntă a prevă­zut şi o săptă­mână la Vene­ţia şi alta la Milano. După cinci luni, ti­ne­rii că­săto­riţi au re­ve­nit la Bucu­reşti, pu­nând fa­miliile în faţa fap­tului îm­plinit. Rela­ţi­ile lui Moruzov cu Eugen Cristescu nu au avut, evi­dent, de câşti­gat în urma acestui epi­sod[23].

Mihail Moruzov era un om ex­trem de abil şi care se putea uşor adapta medi­u­lui. Cea mai bună do­vadă o con­stituie is­prăvile lui din pe­rioada anilor 1917‑1918, când s‑a des­curcat, cu mult cu­raj, cu co­mite­tele re­volu­ţi­o­nare ru­seşti din Dobrogea şi su­dul Ba­sa­ra­biei, episod asupra că­ruia vom re­veni, în timp însă, omul Moruzov s‑a schimbat. O spunea, într‑o mani­eră in­di­rectă, şi colo­nelul Gheorghe Petrescu: „era şi s‑a menţi­nut mult timp un om ex­trem de mo­dest, foarte so­bru şi foarte mun­ci­tor“[i], într‑ade­văr, şi alţi oa­meni care l‑au cu­noscut vor­besc despre modi­fi­că­rile petre­cute pe mă­sură ce pute­rea de care dispu­nea a sporit. Gene­ralul Ion Gheorghe, care în pe­rioada 1934‑1938 a fost ata­şat militar la An­kara, a avut ocazia să‑l cu­noască pe şe­ful Servi­ci­u­lui Se­cret, despre care con­sem­nează în lu­crarea sa me­mori­a­lis­tică: „Moruzov a în­ce­put ca agent de in­for­maţie de mâna a treia al Sta­tului Major ro­mân. Obraznic şi des­curcă­reţ cum era, a re­uşit să dea marea lo­vitură după ani de ac­ti­vi­tate neim­por­tantă: l‑a in­format pe Carol al II‑lea despre anu­miţi politi­ci­eni ro­mâni. Aceasta i‑a adus postul de şef al Servi­ciul Se­cret ro­mân. L‑am vă­zut cu prilejul unei ser­bări din Palatul Regal, în ele­ganta uni­formă a Fron­tului Re­naşte­rii Naţio­nale, după ce fi­gura sa îmi atră­sese mai înainte atenţia pe culoa­rele Sta­tului Major, fi­ind îm­brăcat pe atunci în haine mo­deste“[ii]. Iată ce de­clara Ştefan Enescu, mulţi ani se­creta­rul său: „Moruzov de­veni din ce în ce mai nervos şi... (text ne­clar - n.n), iar pute­rea faţă de subal­terni tot mai dis­preţu­i­toare şi mai as­pră. Ofiţeri su­periori şi ge­ne­rali îi fă­ceau an­ti­ca­meră; oa­meni poli­tici îl so­li­ci­tau până peste pute­rile po­si­bile de a‑i primi şi vorbi cu ei. Pe la servi­ciu ve­nea din ce în ce mai rar, iar când ve­nea era nervos şi grăbit”[26]. Ideea este în­tă­rită şi de Gheorghe Cristescu: „Din pri­cina in­flu­enţei pe care o avea, toată lu­mea, atât mili­tară, cât şi poli­tică, îl adula, că­u­tând a‑i că­păta bu­nă­voinţa şi pro­tecţia. La Mi­niste­rul Apă­ră­rii Naţio­nale de­ve­nise atotputinte şi cum era din fire foarte vindi­ca­tiv, nu ierta ni­ci­când un afront adus”[27]. Tot acesta îi re­proşa că deşi Eugen, fratele lui, îl re­co­man­dase căldu­ros pentru numi­rea în frun­tea S.S.I., Moruzov îl „dribla” de­se­ori în pro­bleme de servi­ciu, încălcându‑şi şi depăşindu‑şi atri­buţiile.

Concepţia despre intelligence

Con­cepţia lui Mihail Moruzov în pri­vinţa muncii de in­for­maţii şi contrainformaţii – fără a fi fost vreo­dată siste­mati­zată şi ex­pusă ca atare – era în acord cu ceea ce era mo­dern în epocă. Într‑o se­rie de ra­poarte, care ni s‑au păstrat cu sem­nătura lui olo­grafă, Moruzov atrăgea atenţia asupra ne­ce­si­tă­ţii preve­ni­rii eveni­men­te­lor ce puteau pune în pe­ri­col si­gu­ranţa na­ţi­o­nală. Pentru aceasta, statul tre­buia să dis­pună de in­for­maţii bune despre in­tenţiile po­si­bi­li­lor ina­mici şi să elabo­reze din timp va­ri­ante de apă­rare. Actu­ală era şi con­cepţia lui în pri­vinţa mo­dului în care tre­buiau trataţi spio­nii. Iată cum ne‑o redă colo­nelul Gheorghe Petrescu: „O or­ga­ni­za­ţie de spio­naj, cu­nos­cută într‑o ţară, nu mai este pe­ri­cu­loasă atât timp cât este ur­mărită, mai ales în faza ei de or­ga­ni­zare... este mai pe­ri­culos să o dis­trugi pentru că va lua naştere alta pe care nu o vei mai cu­noaşte”[28][iii].

Alte detalii in­te­re­sante despre ideile lui Moruzov pri­vind ac­ti­vi­ta­tea de in­for­maţii le în­tâl­nim în mărtu­ri­si­rile lui Ştefan Enescu: „În toamna anului 1939, lui Mihail Moruzov i‑a ve­nit ideea în­fi­in­ţă­rii unei «şcoli de se­cretari de ata­şaţi mili­tari». Raţiu­nea în­fi­in­ţă­rii ei, era că Servi­ciul Se­cret, fi­ind o struc­tură a ar­matei, iar ataşa­ţii mili­tari erau uşor de desco­pe­rit în ac­ti­vi­ta­tea lor, tre­buia să li se ata­şeze câte un se­cretar care să facă în prea­la­bil o şcoală de spio­naj. Cur­santul tre­buia să în­veţe limba ţă­rii unde urma să fie trimis, tehni­cile de fo­togra­fi­ere, ca­muflaj, scrieri in­vi­zi­bile, condu­ce­rea auto­mobi­le­lor etc. şi noţi­uni de spio­naj militar. Moruzov a trimis din fondul său la Secţia a II‑a a M.St.M. suma de 100 000 lei pentru în­fi­in­ţa­rea acestei şcoli”[29]. După cum ştim, preci­pi­ta­rea eve­ni­men­te­lor din pri­mă­vara şi vara anului 1940 nu a mai permis în­fi­in­ţa­rea unei ast­fel de şcoli, de pe urma că­reia putea avea de câşti­gat efi­ci­enţa ac­ti­vi­tă­ţii in­for­mative. Ideea a fost însă prelu­ată şi pusă în apli­care, aproape un an mai târ­ziu, de Eugen Cristescu.

Toţi cei ce ne‑au lă­sat mărtu­rii despre Moruzov sunt de acord asupra unui punct: „Se­cretul puterii lui Moruzov a re­zi­dat în com­parti­mente cât mai mă­runte şi ex­clu­sive pentru fie­care“. Vintilă Ionescu, alt cola­bo­rator al său, îl în­tă­rea pe Ştefan Enescu: „Moruzov era un om foarte conspi­ra­tiv. Nu puteai afla de la el nimic, mai ales în pri­vinţa oa­me­nilor de care se servea... Edu­ca­ţia tutu­ror era fă­cută să nu se in­te­re­seze unul de ce face celă­lalt, fiindcă imediat ce ar fi că­utat să afle sau să în­trebe ceva, era în­de­părtat”[30]. Colo­nelul Octav Vorobchievici men­ţi­ona în le­gătură cu dis­creţia lui Moruzov că n‑a „putut pă­trunde se­cretele pe care ştia să le păs­treze cu se­ve­ri­tate” [31]. Nici an­cheta­to­rii lui Moruzov nu au putut afla prea multe în toamna anului 1940. Fostul şef al Servi­ci­u­lui Se­cret a re­fu­zat să co­mu­nice date în pro­blema agen­tu­rii al­tcuiva de­cât lui Ion Antonescu, şe­ful gu­ver­nului. Cum acesta nu a vrut să îl vadă, Moruzov a luat în mor­mânt şi acest se­cret. De altfel, du­sese prin­ci­piul com­parti­men­tă­rii până acolo în­cât stân­je­nea buna funcţi­o­nare chiar a apa­ratu­lui. După cum ne spune Gheorghe Cristescu, doar cu greu a putut fi con­vins ca şe­fii secţi­ilor să co­mu­nice în­tre ei în pro­ble­mele de servi­ciu.

Moruzov stăpâ­nea un alt se­cret, ab­solut ne­ce­sar orică­rui şef de servi­ciu se­cret de in­for­maţii, şi anume ne­ce­si­ta­tea de a dis­pune de pro­pria‑i agen­tură, prin care să obţină in­for­maţiile cele mai sensi­bile şi cu care să poată con­trola în orice mo­ment ceea ce îi furni­zează servi­ciul, în­tre in­for­matorii lui Moruzov s‑au nu­mărat: Horia Sima („pe care îl plătea cu suma de 200.000 lei lu­nar” - ne spune Gheorghe Cristescu), prin­ţesa Caragea (care lu­cra pentru mai multe servi­cii), maio­rul Cristea Nicolae (rudă cu Brătienii, a ajuns în 1944‑1945 pre­fectul Poli­ţiei Capi­ta­lei, condu­cea o adevă­rată re­ţea de in­for­matori pentru Moruzov), Eugen Titeanu (îl in­forma despre ce se în­tâmpla la Uni­versul şi des­pre  Stelian Popescu, cu care nu era în re­la­ţii prea bune), Mitiţă Constantinescu şi Victor Iamandi (îi ofe­reau date despre Dinu Brătianu şi bătrâ­nii li­be­rali). De mare ajutor i‑a fost se­creta­rul său ge­ne­ral, Ghiţă Marincu, care avea le­gături în toate parti­dele poli­tice.

Moruzov frec­venta şi pe Ale­xandru Vaida‑Voie­vod, Nicolae Iorga (a elabo­rat unele studii cu ca­racter is­to­ric la ce­re­rea S.S.I.) şi pe ami­ralul Ion Coandă. De ase­menea, avea re­zer­vate sume de bani pentru perso­najele cheie din condu­ce­rea Mi­niste­rului Apă­ră­rii Naţio­nale şi din Marele Stat Major. O altă metodă era să în­chiri­eze de la ei spaţii pentru servi­ciu, plătindu‑le o chirie cu mult mai mare de­cât se cu­ve­nea.

Moruzov a strâns în ju­rul său o echipă de oa­meni care l‑au spriji­nit şi care i‑au fost cre­dinci­oşi (atât cât se poate vorbi despre un ase­menea senti­ment într‑un servi­ciu de in­for­maţii). Prin­ci­palul cola­bo­rator i‑a fost Niky Ştefănescu. Şi în acest caz, am avut sur­priza să în­tâl­nim di­fe­renţe de pă­reri la cei ce ne‑au lă­sat mărtu­rii despre Moruzov. Potri­vit re­la­tă­rii lui Con­stan­tin Maimuca, Niky Ştefănescu fu­sese în­de­părtat din Si­gu­ranţă de el, pe când era la Chişinău. Maimuca îi in­tentase chiar şi o ac­ţi­une la Par­chet. Moruzov l‑a luat însă la el, la Cen­trul de in­for­maţii Chişinău, apoi l‑a adus la Bucu­reşti, în frun­tea Secţiei Contrainformaţii. Niky Ştefănescu era un om fără scru­pule, dispus ori­când să li­chi­deze chiar şi un cola­bo­rator de­venit in­co­mod. Mai târ­ziu, potri­vit acelu­iaşi Maimuca, cât şi lui Gheorghe Cristescu, l‑a pro­pulsat în frun­tea Cor­pului Detec­ti­vilor din ca­drul Si­gu­ranţei, plasându‑şi ast­fel omul său în in­stituţia ri­vală.

Ştefan Enescu, se­creta­rul perso­nal al lui Moruzov, ne oferă o altă versi­une asupra ra­portu­ri­lor dintre cei doi: „Ştefănescu şi Moruzov pă­reau prie­teni - im­presie care nu a dăi­nuit mai târ­ziu. Nu se produ­sese încă în­tre ei acea di­fe­renţă colo­sală de rang, ceea ce i‑a adus lui Ştefănescu dis­preţ din partea lui Moruzov, iar aces­tuia, din partea lui Ştefănescu, in­vi­dia”[35].

Alte detalii in­te­re­sante despre ideile lui Moruzov pri­vind ac­ti­vi­ta­tea de in­for­maţii le în­tâl­nim în mărtu­ri­si­rile lui Ştefan Enescu: „În toamna anului 1939, lui Mihail Moruzov i‑a ve­nit ideea în­fi­in­ţă­rii unei « şcoli de se­cretari de ata­şaţi mili­tari ». Raţiu­nea în­fi­in­ţă­rii ei, era că Servi­ciul Se­cret, fi­ind o struc­tură a ar­matei, iar ataşa­ţii mili­tari erau uşor de desco­pe­rit în ac­ti­vi­ta­tea lor, tre­buia să li se ata­şeze câte un se­cretar care să facă în prea­la­bil o şcoală de spio­naj. Cur­santul tre­buia să în­veţe limba ţă­rii unde urma să fie trimis, tehni­cile de fo­togra­fi­ere, ca­muflaj, scrieri in­vi­zi­bile, condu­ce­rea auto­mobi­le­lor etc. şi noţi­uni de spio­naj militar. Moruzov a trimis din fondul său la Secţia a II‑a a M.St.M. suma de 100 000 lei pentru în­fi­in­ţa­rea acestei şcoli”[iv].

Pentru Ştefan Enescu, numi­rea lui Niky Ştefănescu în frun­tea Cor­pului Detec­ti­vilor nu a fost de­cât prilejul de mult aş­teptat de Moruzov de a scăpa de un om in­co­mod, de care s‑a fe­rit tot timpul. Ace­laşi Ştefan Enescu însă ne spune că Moruzov se fe­rea foarte mult şi de maio­rul Ionescu Micandru, iar acesta îl ura. Dacă ul­tima afir­maţie poate fi vala­bilă, prima ri­dică se­rioase semne de în­tre­bare, pentru că tocmai lui Micandru i‑a în­cre­dinţat Moruzov de­li­cata sar­cină de a iniţia, în fe­bruarie 1937, con­tacte cu servi­ciul ger­man de in­for­maţii (doc. nr. 3). În ca­zul lui Niky Ştefănescu, opinia fostu­lui se­cretar perso­nal pare a fi contra­zisă de o scri­soare din 31 au­gust 1940, sem­nată de Moruzov şi tri­misă unui mi­nistru (doc. nr. 38).

Nu putem pre­ciza cine era desti­nata­rul şi nici condi­ţi­ile con­crete în care a fost re­dactată. În scri­soare, Moruzov asi­gura că era în po­se­sia tutu­ror date­lor din care re­zultă că acuza­ţi­ile aduse lui Niky Ştefănescu nu erau în­te­meiate. Moruzov ruga ca „dom­nul N. Ştefănescu, care a dat do­vadă cu vi­aţa sa în atâtea rân­duri de cre­dinţă şi de­vota­ment, să fie re­pus la postul său, mai ales că încă nu s‑a dat o de­ci­zie for­mală”. Dar, pentru că lu­mea oa­me­nilor din servi­ci­ile de in­for­maţii este una aparte, să în­cheiem acest pa­ra­graf cu o preci­zare a lui Con­stan­tin Maimuca: „îl vi­zam pe Nicky Ştefănescu ca un ele­ment de mare folos an­chetei [de­clan­şată după aresta­rea lui şi a lui Moruzov (în sep­tem­brie 1940 - n.n.), mai ales că se de­so­li­da­ri­zase de Moruzov şi era dispus ca să vor­bească pentru ca să‑şi creeze o si­tu­aţie mai bună”[36].

Pentru că am vorbit de con­cepţia mo­dernă a lui Mihail Moruzov, să mai amin­tim, folosindu‑l pe Gheorghe Cristescu, şi dotă­rile pe care le aveau bi­roul şi ma­şina şe­fului Servi­ci­u­lui Se­cret de in­for­maţii. „Ca­bi­netul lui Moruzov, din str. Saita, era prevă­zut - con­form do­rinţei lui - cu in­stalaţii teh­nice speci­ale şi anume: aparate de în­re­gis­trare fo­nică pe dis­curi şi fir elec­tromag­ne­tic; mi­crofoane; de­tec­toare speci­ale; oglinzi transpa­rente, prin care poţi ob­serva o per­soană, fără ca dânsa să te vadă; pe­ris­coape pentru o ob­ser­vare in­di­rectă; celule fo­toelec­trice de­tec­toare şi al­tele. Unele se mani­pulau di­rect de la bi­roul său, al­tele de că­tre un ope­rator dintr‑o ca­meră alătu­rată... Un auto­mobil Mercedes‑Benz, foarte puter­nic şi, de ase­menea, o in­stalaţie de im­primat pe dis­curi con­vorbi­rile dintre ocu­panţi”[37]. Ma­şina mai dispu­nea şi de un post ra­dio de emisie‑re­cepţie, care îi per­mitea să ţină per­ma­nent le­gătura cu se­diul. După 1936, Moruzov a în­fi­in­ţat scoli pentru pregă­ti­rea speci­a­liş­ti­lor ne­ce­sari servi­ci­u­lui (radio‑te­legra­fişti, filori, foto şi ci­nema, dacti­losco­pie etc.).

Ca­li­tă­ţile lui Moruzov de şef al Servi­ci­u­lui Se­cret de In­for­maţii şi aportul in­stitu­ţiei au fost şi ele di­fe­rit apre­ci­ate. Cele mai puter­nice critici i‑au ve­nit din partea re­pre­zen­tanţilor Secţiei a II‑a din Marele Stat Major şi au fost fă­cute - tre­buie să subli­niem - în cursul an­chetei, după moar­tea lui Moruzov. I se re­proşa faptul că in­for­maţiile culese în exte­rio­rul ţă­rii nu au co­res­puns ne­vo­ilor Ma­relui Stat Major, că erau adesea ero­nate sau pe­ri­mate, că pri­veau dota­rea şi pregă­ti­rea ar­matei so­vi­e­tice din Ex­tre­mul Orient dar nu şi pe cele ale tru­pelor staţio­nate la graniţa Ro­mâ­niei[38]. Destul de as­pru îl critica şi un fost şef al Fron­tului de Sud din ca­drul S.S.I. (com­parti­ment care se ocupa cu cule­ge­rea date­lor din zona balca­nică). Iată ce nota că­pi­ta­nul Mihail Stănescu: „Până la urmă m‑am con­vins că ac­ti­vi­ta­tea in­for­mativă a acestui servi­ciu se re­zumă în a di­fuza in­for­maţiile pri­mite de la unii ataşaţi mili­tari... şi de a da ca note in­for­mative anu­mite ştiri culese din zi­are străine. Totul era numai ca zil­nic să plece cât mai multe infor­maţii a că­ror ca­li­tate însă nu avea nici o va­loare. Se pu­nea, de ase­menea, preţ pe orice ar­ti­col străin care vorbea de re­gele Carol al II‑lea”[39].

To­tuşi, nu i se pot nega lui Mihail Moruzov o se­rie de merite, cum ar fi crea­rea din vreme a re­ţe­lei de la Târgu‑Mureş, care a funcţi­o­nat nedetectată în toată pe­rioada ocupa­ţiei horthyste şi care mai tri­mitea încă note şi la în­ce­putul anilor ’50, a celor de la Chişinău şi Cernă­uţi, care au furni­zat in­for­maţii în timpul ocupa­ţiei so­vi­e­tice în Ba­sa­ra­bia în 1940‑1941. Merite îi re­cu­noştea şi Ştefan Enescu, care spune că Moruzov afla cele „dis­cutate cu uşile în­chise în Sovi­etul Comi­sa­ri­lor Popo­rului din U.R.S.S. faţă de noi”[40]. Şi îi re­cu­noştea merite şi un ofiţer ameri­can de in­for­maţii, ve­nit în 1944 în Ro­mânia, maio­rul Robert Bishop, care spunea că do­sa­rele S.S.I. „con­ţi­neau cea mai gro­zavă cule­gere de date despre so­vi­e­tici din toată Eu­ropa, cu ex­cepţia do­sa­relor gă­site în Ger­mania. Pre­zentau o colec­ţie conti­nuă de date, în­ce­pând cu pri­mul război mon­dial”[41]. Şi‑a iubit ţara

O altă în­tre­bare, care a stârnit multe con­tro­verse, s‑a pus în le­gătură cu lo­ia­li­ta­tea lui Mihail Moruzov faţă de statul ro­mân. Suspi­ci­uni au planat asupra lui încă din pe­rioada pri­mului război mon­dial. Aflăm dintr‑o adresă, tri­misă la 26 aprilie 1918 de Marele Cartier Gene­ral că­tre Mi­niste­rul de In­terne, că se hotă­râse o an­chetă - la care ur­mau să parti­cipe un dele­gat al ar­matei şi al­tul din partea In­ternelor - pentru a ve­ri­fica o se­rie de acuza­ţii la adresa lui Moruzov[42]. La 29 mai 1918, acesta so­li­cita apro­ba­rea de a‑şi face co­pii după unele lu­crări, pentru a se putea justi­fica[43]. În 1920 a fost şi arestat, dar nu s‑a putut do­vedi nimic. Con­stan­tin Maimuca de­clara mai târ­ziu: „Co­man­da­men­tul fran­cez a primit pe acea vreme o se­rie de informaţii care arătau că Moruzov ar fi fost spion în solda Con­sula­tului ţa­rist rus de la Galaţi şi că, de ase­menea, este spion bulgar. Că ar fi existat oarecari le­gături în­tre el şi con­sulul rus de la Galaţi re­ie­şea şi din unele ra­poarte ale Brigă­zii de si­gu­ranţă din acel oraş că­tre Di­recţia Gene­rală a Poli­ţiei, pe care le‑am gă­sit mai târ­ziu în ar­hive şi le‑am co­piat”[44]. Ulte­rior, pe când ac­tiva în ca­drul Si­gu­ranţei din Chişinău, Maimuca l‑a sus­pectat şi el că lu­cra pentru ruşi.

S‑a spe­culat mult pe seama lo­cuinţei lui de la şo­sea, care era gard în gard cu Lega­ţia so­vi­e­tică. Dar ni­meni - nici măcar an­cheta de­clan­şată după aresta­rea lui Moruzov - nu a putut pro­duce vreo do­vadă în acest sens. Lo­cote­nent‑co­lo­nelul Ion Dumitrescu, un vechi lu­crător al S.S.I., a ţi­nut să facă, în ziua de 8 martie 1941, ur­mătoa­rea de­cla­ra­ţie în faţa ju­de­căto­rului de in­strucţie; - Ale­xandru M. Ionescu - care in­stru­menta „cazul” Moruzov: „Con­vinge­rea mea este că Mihail Moruzov era un bun patriot. Năs­cut, ca şi pă­rintele său, preo­tul Moruzov, pe pă­mân­tul ţă­rii, la Tulcea, iu­bea Dobrogea cu o dra­goste sin­ceră şi fier­binte. Iu­bea ţara cu ace­eaşi căldură. Iu­bea acest neam în mijlo­cul că­ruia se po­me­nise şi pentru care de atâtea ori în tre­cutul său zbuci­u­mat de in­for­mator şi chiar agent trimis în alte ţări străine, a fost în pe­ri­col de a fi omo­rât. Nu cred şi nici in­di­cii nu am avut, cât timp l‑am cu­noscut şi am cola­bo­rat cu alte servi­cii de in­for­maţii străine. Este just, că a cola­bo­rat cu alte servi­cii de in­for­maţii străine, dar întot­deauna, o afirm pe baza fap­tului că această cola­bo­rare s‑a fă­cut cu ştiinţa şi con­cursul oa­me­nilor din acest servi­ciu, ofiţeri şi ci­vili, ro­mâni ne­con­testaţi. Nici un mate­rial nu se putea con­fecţi­ona perso­nal de Moruzov, fără ştiinţa vreu­nei per­soane din cele mai sus amin­tite, ca­li­fi­cate în materia în care se cola­bora. Din contră, Moruzov a avut previ­zi­uni pre­cise asupra pe­ri­cole­lor care con­stituie o ame­ninţare per­ma­nentă a nea­mului nostru (peri­colul slavo‑co­munist) şi a avut soluţii pe care, mult mai târ­ziu, le‑a adoptat în­săşi Con­du­ce­rea statu­lui (apro­pi­e­rea de Germania)” [45].

Con­di­ţi­ile în care a murit Mihail Moruzov sunt cu­nos­cute. Şi Horia Sima şi Ion Antonescu (care îl ura de moarte, pentru că îi strân­sese un do­sar com­pro­miţă­tor) aveau in­te­re­sul să se de­ba­ra­seze de Moruzov. S‑a vorbit mult şi despre in­tervenţia perso­nală a lui Canaris pentru a‑i salva vi­aţa. Ne pu­nem în­treba­rea în ce mă­sură do­rea sincer acest lu­cru şe­ful Abwehr‑ului, în condi­ţi­ile în care ger­manii putu­seră că­păta proba jo­cului du­blu fă­cut de Moruzov în re­la­ţi­ile cu ei după captu­ra­rea, în mai 1940, a ar­hi­vei Servi­ci­u­lui de in­for­maţii fran­cez. Iată deci că perso­najul Mihail Moruzov ră­mâne în conti­nu­are o fi­gură foarte enig­matică, pe care noi cer­cetări, mai ales în ar­hi­vele en­gleze, fran­ceze, ger­mane şi ruse, ar putea să ne ajute s‑o în­ţe­le­gem şi s‑o desci­frăm mai bine.

---------------------------------------------
[1] C. Neagu, D. Marinescu, R. Georgescu, Fapte din umbră, vol. II, Editura politică, Bucureşti, 1977, p. 176 şi urm.; Ion Bodumescu, Ion Rusu-Şirianu, Descifrarea unei istorii necunoscute, Editura Militară, Bucureşti, 1975, vol. III, p. 12 şi urm.; Horia Brestoiu, Acţiuni secrete în România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
[2] Paul Ştefănescu, Istoria serviciilor secrete româneşti, Editura Divers‑Pres, Bucureşti, 1994, p. 69‑149; Alina Ionescu, Formalitatea a devenit asasinat, în „Bucureşti‑Match“, nr. 1/1994; Vasile Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne, vol. 1, 1821‑1944, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1996, p. 313‑336; „Magazin istoric”, nr. 4/1995, p. 62‑64, 93.
[3] Arhiva Ministerului Apărării Naţionale (în continuare se va cita sigla Arh. M.Ap.N.), fond Micro­filme, r. P II c. 415.
[4] N.D. Stănescu, 1930‑1940. întâmplări şi oameni din Serviciul Secret (fragmente de memorii editate de Marian Ştefan şi Gheorghe Neacşu în „Magazin istoric“, s.n. ianuarie‑iunie 1991.
[5] Veniamin Moruzov, Moruzov despre Moruzov, în „Strict‑Secret“, an II, nr. 35/1990 şi urm; Ion Pavelescu, Enigma Moruzov, Cel mai mare spion din istoria României, Editura Gaudeamus, Iaşi, 1993.
[6] Vezi Vasile Bobocescu, Mihail Moruzov un as al serviciilor secrete, în: „Spionaj‑Contraspionaj“, nr. 13/1991; Idem, Şeful serviciului secret de informaţii român, Minai Moruzov, despre Pactul secret Germano‑Sovietic, în „Est‑Vest“, sept. 1991, p. 2.
[7] Eugen Cristescu, Organizarea şi activitatea Serviciului Special de Informaţii, în: Cristian Troncotă, Eugen Cristescu asul serviciilor secrete româneşti, Memorii 1916‑1944, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1995, passim.; Mihail Sturdza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, Fronde Alba‑Iulia, Paris, 1994 passim.; Horia Sima, Era libertăţii. Statul naţional legionar, vol. II, Editura Mişcării Legionare, Madrid, 1986, passim; Constantin Maimuca, Memorii, în „Lumea‑Magazin“, 3‑6/1995. 
[8] Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol al II‑lea şi Mareşalul Antonescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, passim; Larry L. Watts, O Casandră a Româ­niei. Ion Antonescu şi lupta pentru reformă 1918‑1941, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, p. 243 şi urm. 
[9] Istoria Mişcării Legionare scrisă de un legionar, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1992, p. 102.
[10] Mihail Sturdza, op. cit., p. 175.
[11] Horia Sima, op. cit., p. 198.
[12] Arh. S.R.I.. fond „y“ dosar nr. 20954, vol. 4, f. 275.
[13] Documentul ne‑a fost pus la dispoziţie de regretatul Simion Moruzov (nepotul lui Mihail Moruzov), depozitarul unor documente de inesimabilă valoare istorică despre unchiul său.
[14] Arh. S.R.I., fond „y“ dosar nr. 73865, vol. I, f. 325.
[15] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 40.
[16] „Magazin istoric“, s.n., ianuarie 1991, p. 65.
[17] Arh. S.R.I., fond „y“, dosar nr. 105443, f. 87.
[18] Horia Sima, op. cit., p. 198.
[19] „Învierea“, nr. 4/1994, p. 162.
[20] Arh. S.R.I., fond „d“, dosar nr. 17474, vol. I, f. 10.
[21] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 21 f. 9.
[22] Ibidem, f. 110‑111.
[23] Ibidem, dosar nr. 4703, f. 2.
[24] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 8.
[25] General Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mare­şalul Ion Antonescu (Calea României spre statul satelit), ediţie îngrijită de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996, p. 137.
[26] Arh. S.R.I., fond „y“, dosar nr. 105443, f. 88.
[27] Ibidem, dosar nr. 17474, vol. I, f. 12.
[28] Ibidem, dosar, nr. 20954, vol. 21, f. 60.
[29] Ibidem, dosar nr. 105443, f. 98.
[30] Ibidem, f. 248.
[31] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 64.
[32] Ibidem, dosar nr. 105443, f. 89‑90. 
[33] Ibidem, dosar nr. 73865, vol. I, f. 325.
[34] Ibidem, dosar nr. 88438, f. 141.
[35] Ibideem, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 70.
[36] Ibidem, vol. IV, f. 23.
[37] Ibidem, dosar nr. 105443, f. 91.
[37] Robert Bishop, and E.S. Crayfield, Russian astride the Balkans, London, 1949, p 157.
[39] Arh. S.R.I., fond „d”, dosar nr. 7702, f. 101.
[40] Ibidem, f. 103.
[41] Ibidem, fond „y”, dosar nr. 73865, vol. I., f. 316.
[42] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 4, f. 95‑96.
[43] Arh. S.R.I., fond “d”, dosar nr. 7702, f. 101.
[44] Ibidem, f. 103.
[45] Ibidem, fond „y”, dosar nr. 73865, vol. I., f. 316.
[i] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 8.
[ii] General Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mare­şalul Ion Antonescu (Calea României spre statul satelit), ediţie îngrijită de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996, p. 137.
[iii] Ibidem, dosar, nr. 20954, vol. 21, f. 60.
[iv] Ibidem, dosar nr. 105443, f. 98.