„Ne­voia de in­for­maţii este cu atât mai mare cu cât ele tre­buie să su­pli­nească in­fe­ri­o­ri­ta­tea şi slăbi­ci­u­nile de alt ordin. In­for­maţiile tre­buie să fie in­vers pro­porţi­o­nale cu aceste slăbi­ci­uni. Vreau să spun că un po­por mai slab de­mo­grafic şi cu ar­mată mai puţin nu­me­roasă tre­buie să ape­leze mai mult la is­cu­sinţa în condu­cere, la o mai com­pletă şi si­gură in­for­maţie şi la o mai ra­fi­nată contrainformaţie” (Ge­ne­ral de di­vi­zie (rtg) Titus Gârbea)

Un serviciu secret nu se poate improviza

Au­to­ri­tă­ţile poli­tice ro­mâ­neşti de la în­ce­putul acestui se­col - dar nu numai de atunci - nu par să fi fost prea con­vinse de ideile de mai sus pe care le ex­prima, acum câtva timp, o altă perso­na­li­tate a ac­ti­vi­tă­ţii de in­for­maţii de la noi. Atât Gheorghe Cristescu - în de­cla­ra­ţi­ile sale date după ares­tare - cât şi Mihail Moruzov - într‑un ra­port în­tocmit, se pare, în 1934 (doc. nr. 2) in­sistau asupra gra­velor la­cune care exista­seră în acest do­meniu la în­ce­putul se­colu­lui. Un set de cinci do­cu­mente, din vara anului 1911, ce se păs­trează în Ar­hiva Mi­niste­rului Apă­ră­rii. Naţio­nale, ne arată cum stăteau lu­crurile. Astfel, într‑un Re­fe­rat din 23 au­gust 1911 se subli­nia: „Ser­vi­ciul de in­for­maţii de la Stat‑Ma­jo­rul Gene­ral al Ar­matei nu a avut şi nu are nici astăzi o or­ga­ni­zare care să co­res­pundă în adevăr mi­si­u­nii sale. Aşa cum funcţi­o­nează în pre­zent, el nu poate obţine informaţiuni cu ca­racter mai confi­denţial asupra or­ga­ni­ză­rii mili­tare a ve­ci­nilor, nici mai ales să re­cu­noască şi să ţină în su­prave­ghere per­soa­nele cari se ocupă în ţara noastră cu spio­najul, aşa ca să putem lua la ne­voie măsu­rile im­puse de îm­preju­rări. Din această ca­uză, suntem in­fe­ri­ori ve­ci­nilor noştri, căci pe când aceştia chel­tu­iesc sume foarte mari şi au ast­fel de servi­cii de in­for­maţii com­plet or­ga­ni­zate prin care ne pot cu­noaşte cu de‑amă­nuntul, noi nu putem face aproape nimic. Cauza prin­ci­pală a acestei stări de lu­cruri a fost şi este încă lipsa de mij­loace bă­neşti, cari să per­mită or­ga­ni­za­rea servi­ci­u­lui cum tre­buie”[1].

Un alt do­cu­ment, din 5 oc­tom­brie 1911, subli­nia şi alt as­pect: „Nu numai atât, dar la noi neexistând o lege în contra spio­naju­lui[2], în timp de pace, mulţi, pentru bani, pot oferi servi­ci­ile lor, fără să se ex­pună la un pe­ri­col prea mare”[3].

S‑au fă­cut în vara acelui an me­morii şi pro­iecte de or­ga­ni­zare, fără re­zultat, după cum ne asi­gură Mihail Moruzov în ra­portul men­ţi­o­nat: „Până la răz­boiul balca­nic din 1913, ar­mata noastră n‑a dispus de un servi­ciu de in­for­maţii pro­priu‑zis”. Abia în acel an, când ar­mata ro­mână a înaintat în Bulga­ria, s‑a iz­bit de lipsa unui ase­menea servi­ciu. „Şi atunci s‑au luat pri­mele măsuri pentru or­ga­ni­za­rea acestui servi­ciu”. Moruzov pre­tinde (nu am gă­sit până acum con­fir­marea în alte surse)[4] că după răz­boaiele balca­nice s‑a pus pro­blema creării unui or­ga­nism bine struc­tu­rat, el fi­ind în­sărci­nat cu această pro­blemă. „Dar de abia a luat servi­ciul fi­inţă, abia s‑au în­ce­put pri­mele re­crutări şi for­mări de ele­mente, că Secţia II din Marele Stat Major şi‑a schimbat opinia, prelu­ând asupră-şi şi la­tura teh­nică a Servi­ci­u­lui Se­cret”. Efec­tele au fost ne­ga­tive, ţi­nea să subli­ni­eze Moruzov, con­cluzie ce poate fi pusă şi în le­gătură cu in­te­re­sele lui din 1934. Este adevă­rat însă că şi Gheorghe Cristescu subli­nia lipsa de efi­ci­enţă a apa­ratu­lui de in­for­maţii se­cret exis­tent în ca­drul Ma­relui Stat Major. S‑au petre­cut, într‑ade­văr, în prima fază a răz­boiu­lui mon­dial o se­rie de eve­ni­mente cu conse­cinţe tra­gice pentru noi şi care puteau fi preve­nite.

Să amin­tim doar ca­zul că­pi­ta­nilor Epure şi Barcan, ră­tă­ciţi în 1916 din ca­uza ce­tii şi ajunşi în mijlo­cul li­ni­ilor ger­mane cu planul de opera­ţii al con­trao­fensi­vei în­ce­pute de ar­mata ro­mână la Neajlov‑Argeş, pentru salva­rea Bucu­reştilor de ocupa­ţie ger­mană[5]. Sau cele de­cla­rate lui Moruzov, în 1917, de un ofiţer bulgar, care i s‑a confe­sat că la în­ce­putul lupte­lor din Cadrilater bulga­rii pri­meau in­for­maţii despre noi prin două ca­bluri te­lefo­nice[6]. Şi adăuga lo­cote­nentul Gageff: „Nu ştiu ce fă­cea Statul vostru Major, când noi con­cen­tram trupe pe fron­tul do­bro­gean. Noi nici acum nu putem pri­cepe scopul vostru. Oare credeţi că noi eram să aş­teptăm ofen­siva voastră? În orice caz, nu noi v‑am bătut, ci voi sin­guri v‑aţi si­nu­cis”. Un do­cu­ment gă­sit în ar­hiva SSI atestă că in­for­maţiile despre pregă­ti­rile şi planu­rile bulga­ri­lor au existat totuşi. O struc­tură in­for­mativă, co­or­do­nată de comi­sa­rul Si­gu­ranţei, C. Duca, a obţi­nut date despre in­tenţia tru­pelor ger­mano‑bul­gare con­duse de Mackensen de a ataca în ca­zul în care ar­mata ro­mână tre­cea munţii în Transilva­nia, dar Marele Stat Major le‑a res­pins ca nefondate[7].

Tre­buie să fim însă obiec­tivi şi să co­rectăm imagi­nea prea nea­gră pe care o de­sena în 1934 Moruzov, cu scopul evi­dent de a‑şi spori meri­tele în crea­rea Servi­ci­u­lui Se­cret de In­for­maţii. Statul ro­mân a în­tre­prins o se­rie de măsuri în preajma şi în timpul pri­mului război mon­dial, menite să atenu­eze din de­fi­ci­enţele sem­nalate. Astfel, în 1915 s‑a creat Servi­ciul Su­prave­gherii Şti­ri­lor, format din perso­nal de la Palatul Poştei Cen­trale[8]. În 1917, cu spriji­nul mi­si­u­nii fran­ceze, s‑a re­or­ga­ni­zat Bi­roul 2 de la Marele Stat Major (partea se­dentară), cu mi­si­uni contrainformative[9]. Do­cu­mente din ar­hiva SSI vor­besc şi de crea­rea unui Servi­ciu de in­for­maţii şi contrainformaţii ro­mâno‑rus[10].  De ase­menea, s‑a ataşat Ma­relui Cartier Gene­ral o secţie speci­ală cu ca­dre deta­şate din Si­gu­ranţa ge­ne­rală. S‑a creat şi Secţia Mili­tară Se­cretă, un servi­ciu foarte puţin cu­noscut la noi şi care a ac­ti­vat cu re­zultate ex­ce­lente în Transilva­nia şi Unga­ria[11]. Nu putem însă să nu fim de acord cu Moruzov asupra unui punct esen­ţial: „un asemenea aparat nu se poate improviza”.

Serviciul de siguranţă al Deltei

O altă struc­tură in­for­mativă şi contrainformativă creată în 1917 şi de care se leagă strâns ac­ti­vi­ta­tea lui Mihail Moruzov a fost Servi­ciul de Si­gu­ranţă al Deltei. O se­rie de do­cu­mente elabo­rate şi sem­nate de Moruzov, cel care a condus acel servi­ciu, ne permit să adu­cem o se­rie de preci­zări. Mai în­tâi să ve­dem cum a luat fi­inţă res­pectiva struc­tură, într‑un ra­port înaintat la 18 iu­nie 1917 di­recto­rului Si­gu­ranţei, Moruzov scria: „Ca re­zultat al delegaţiunei ce mi‑aţi dat pentru or­ga­ni­za­rea şi condu­ce­rea Servi­ci­u­lui [de] con­traspi­o­naj din Delta Dună­rii, am onoa­rea a vă ra­porta ur­mătoa­rele: în ziua de 14 martie a.c., îm­preună cu perso­nalul ce mi s‑a în­cre­dinţat, am plecat spre Deltă”[12] De­numi­rea servi­ci­u­lui apare într‑un do­cu­ment din 25 sep­tem­brie 1917 drept „Echipa de Si­gu­ranţă din Delta Dună­rii”[13], iar la 31 ia­nu­arie 1918 ca „Bri­gada de Si­gu­ranţă din Delta Dună­rii”[14]. După ar­misti­ţiul cu Pute­rile Cen­trale, se pare că s‑a transformat în Servi­ciul de Si­gu­ranţă al Dobrogei, fi­ind sin­gura auto­ri­tate ro­mâ­nească de acest gen auto­ri­zată să funcţi­o­neze în zonă.

Situ­aţia opera­tivă gă­sită de Moruzov era ex­trem de com­pli­cată. „Aceasta prove­nea din ca­uza dezerto­ri­lor ro­mâni de na­ţio­na­li­tate rusă; II) din ca­uza propa­gandei bulga­ri­lor şi a nem­ţi­lor prin­tre tru­pele ruse; din ca­uza vi­ce­con­sulu­lui rus din Sulina, dl Prezanov” nota Moruzov în ra­portul din 18 iu­nie 1917[15]. Dezertorii de ori­gine rusă din ar­mata ro­mână în­cercau să obţină spriji­nul co­mite­te­lor re­volu­ţi­o­nare din ar­mata rusă îm­po­triva auto­ri­tă­ţi­lor ro­mâne. A fost ne­voie de în­treaga abili­tate a lui Moruzov pentru a dejuca ase­menea mane­vre. La rândul lor, bulga­rii fă­ceau o propa­gandă in­tensă prin­tre solda­ţii ruşi pentru a‑i con­vinge să nu mai lupte îm­po­triva lor şi pentru a ob­ţine Dobrogea. Se ajun­sese până acolo în­cât la un mo­ment dat in­fante­rişti ruşi au ame­ninţat o unitate pro­prie de ar­ti­le­rie care des­chi­sese fo­cul îm­po­triva tru­pelor bul­gare.

Prin cola­bo­ra­rea cu co­man­da­men­tele ruse, Moruzov a de­ter­minat o reacţie a ofiţe­ri­lor îm­po­triva ideilor răs­pândite de bul­gari. Dar auto­ri­ta­tea co­man­da­men­te­lor ruse era se­rios pusă în discu­ţie de eve­ni­men­tele re­volu­ţi­o­nare în­ce­pute în fe­bruarie 1917. La rândul lui, vi­ce­con­sulul rus se com­porta ca şi cum Dobrogea era deja un te­ri­to­riu ru­sesc. Să adău­găm in­su­fi­ci­enta perso­nalu­lui de care dispu­nea Moruzov şi eterna problemă a ba­nilor, în ase­menea si­tu­aţie com­plexă, Moruzov a fă­cut din plin do­vada ca­pa­ci­tă­ţi­lor sale de om de in­for­maţii. Să îl lă­săm chiar pe el să facă un bi­lanţ al reuşi­te­lor ­ servi­ci­u­lui pe care l‑a condus în acei ani grei, aşa cum l‑a pre­zentat în Raportul ­ din 1934:

- captu­ra­rea colo­nelu­lui ger­man von Mayer, şe­ful servi­ci­u­lui de in­for­maţii din Dobrogea şi de pe ţăr­mul Mării Negre, opera­ţi­une desfă­şu­rată la 75 km în spatele fron­tului inamic; aresta­rea a 156 spioni ger­mani în zonă; împi­e­di­ca­rea inami­cului să dis­trugă vreun de­po­zit al ar­matei ro­mâne;

- împi­e­di­ca­rea în­cheie­rii unui acord în­tre Ar­mata Roşie şi ar­matele Pute­ri­lor Cen­trale pe fron­tul do­bro­gean prin pătrunderea ­ ­lui Moruzov şi a al­tor doi agenţi în com­pu­ne­rea dele­ga­ţiei ruse şi in­for­marea ami­ralu­lui Ion Coandă despre in­tenţia a două di­vi­zii ruse aflate pe fron­tul Salo­ni­cului de a se preda ger­ma­nilor;

- salva­rea unor ofiţeri şi soldaţi ro­mâni din mâinile bolşe­vi­ci­lor, în su­dul Ba­sa­ra­biei; deju­ca­rea ac­ţi­u­nilor ar­matei ruse din ace­eaşi zonă. Şi adăuga Mihail Moruzov: „Re­gret un singur lu­cru şi anume: din ca­uza unei neîn­ţe­le­geri, luptele de la Vâlcov au fost provo­cate prin sur­prin­dere şi fără or­din, neaştep­tân­du‑se realiza­rea unui aran­ja­ment fă­cut de mine, aran­ja­ment în virtu­tea că­ruia or­ga­ni­za­sem cum­pă­ra­rea cu două mi­lioane lei a câ­torva con­trator­pi­loare, ca­no­ni­ere, a atelie­rului na­val, a o se­rie de ve­dete, şle­puri cu muni­ţii şi alte vase, care for­mau flota rusă de pe Du­năre şi Marea Nea­gră, în punc­tele Chilia, Vâlcov şi Sulina”. Să mai amin­tim doar propa­ganda fă­cută de unii emisari ucrai­neni, tri­mişi de servi­ciul ger­man de in­for­maţiile grecii fa­vo­ra­bili re­gelui Con­stan­tin şi ger­ma­nilor şi de evreii care do­reau în­ceta­rea răz­boiu­lui.

Am vă­zut deja în ca­pito­lul ante­rior că spre sfârşi­tul răz­boiu­lui, ac­ti­vi­ta­tea lui Moruzov a fost pusă sub sem­nul în­trebă­rii, instituin­du‑se o comi­sie de an­chetă, în 1919 Moruzov du­cea la bun sfârşit „afa­ce­rea ru­blelor”, prin care se împi­e­dica in­trodu­ce­rea în Ro­mânia, de că­tre servi­ci­ile speci­ale so­vi­e­tice, a unei mari canti­tăţi de ru­ble false[16]. Peste un an însă, Moruzov era arestat, pe baza man­datu­lui cu nr. 2250/13 mai 1920, emis de ju­de­căto­rul de in­strucţie al Tribu­nalu­lui Con­stanţa, „în virtu­tea art. 14 şi 204 com­bi­nat cu art. 40 din Codul Pe­nal”[17]. Era şi re­zultatul unui con­flict dintre Romulus Voinescu, di­recto­rul ge­ne­ral al Si­gu­ranţei statu­lui, şi Mihail Moruzov, ce avea să se în­tindă pe mai mulţi ani, amplificându‑se după numi­rea ul­ti­mului în frun­tea S.S.I. După cum ne spune Gheorghe Cristescu, in­spec­to­rul ge­ne­ral al Si­gu­ranţei din Dobrogea, Ştefu, s‑a simţit le­zat, consi­de­rându‑se îndreptăţit ­să ocupe postul res­pectiv. Drept pentru care a in­terve­nit pe lângă Romulus Voinescu. Cum şi Moruzov a atras în ser­vi­ciul său multe ele­mente de la Si­gu­ranţă, fără să se con­sulte cu con­du­ce­rea in­stitu­ţiei, a fost ne­voie de in­tervenţia perso­nală a re­gelui Ferdinand. În faţa su­ve­ra­nului, Moruzov şi Romulus Voinescu s‑au împă­cat for­mal[18].

Mo­men­tul creării Servi­ci­u­lui Se­cret de In­for­maţii a fost destul de confuz pre­zentat până acum în is­to­ri­o­grafie. Cert este că imediat după ter­mina­rea pri­mului război mon­dial, s‑a pus pro­blema re­or­ga­ni­ză­rii unui servi­ciu de in­for­maţii şi contrainformaţii în ca­drul Ma­relui Stat Major. Cum se con­statase că ataşa­ţii mili­tari dispu­neau de prea „puţină li­bertate de miş­care şi in­for­maţiile furni­zate nu erau su­fi­ci­ente, exis­tând o stare de alarmism şi în­cor­dare, mai ales în re­gi­u­nea de Est, din care ca­uză ani de zile ar­mata nu s‑a putut bu­cura de o vi­aţă nor­mală, în co­man­da­mente dom­nea în­grijo­ra­rea, iar în rândul po­pula­ţiei o stare de ne­si­gu­ranţă cu grave conse­cinţe eco­no­mice”, s‑a pus pro­blema creării unui servi­ciu se­cret, pa­ra­lel, cu an­gajaţi ci­vili.

Ma­rele Stat Major l‑a luat însă sub aripa sa, într‑o „de­pen­denţă to­tală de subor­do­nare şi o oa­re­care an­chiloză militaristică [ce] nu lăsa SSI elasti­ci­ta­tea ne­ce­sară unui adevă­rat servi­ciu in­for­mativ mo­dern”[19], nota Gheorghe Cristescu. Aşa în­cât în 1922 Con­si­liul Su­perior al Apă­ră­rii Ţă­rii[20] i‑a acor­dat mai multă auto­nomie şi pe plan in­for­mativ (faţă de Marele Stat Major) şi pe plan contrainformativ (faţă de Si­gu­ranţa ge­ne­rală). Noi re­or­ga­ni­zări s‑au produs în 1923 şi 1924, dar ceea ce lip­sea no­u­lui or­ga­nism de in­for­maţii era un şef care să‑ţi dea un rost. După unele do­cu­mente, la propu­ne­rea ge­ne­ralu­lui Dragu, după al­tele la cea a ami­ralu­lui Coandă, în 1924 (sau 1925) în frun­tea Servi­ci­u­lui Se­cret (cum se nu­mise până atunci) a fost numit Mihail Moruzov. Din acel mo­ment, servi­ciul de in­for­maţii al ar­matei (con­dus de colo­nelul Ale­xandru Glatz)[21] şi‑a urmat cursul său, de­ve­nind Di­vi­zi­u­nea II (cu secţia in­for­maţii şi cea de cotrainformaţii), apoi Secţia a II‑a, cu mai multe bi­ro­uri.

Iniţial, şi S.S.I. a avut tot două secţii: de in­for­maţii şi contrainformaţii. În 1928, lui Moruzov i s‑a ce­rut să elabo­reze un proiect de re­or­ga­ni­zare, care să aducă servi­ciul la ni­velul echi­va­lente­lor sale din S.U.A., Franţa sau Anglia. După cum ne in­for­mează colo­nelul Gheorghe Petrescu, Moruzov a al­cătuit „un proiect de re­or­ga­ni­zare a tutu­ror servi­ci­ilor de in­for­maţii, concentrându‑le sub o sin­gură di­recţi­une ge­ne­rală la Preşe­dinţia Con­si­li­u­lui de Mi­niştri. Evi­dent, pro­iectul era prea vast şi nu se putea realiza cu mij­loa­cele de atunci”[22]. Deja, în 1928, SSI se mărise consi­de­ra­bil, având un se­creta­riat ge­ne­ral, mai multe secţii şi o or­ga­ni­zare im­por­tantă în te­ri­to­riu. Deşi conti­nua să funcţi­o­neze sub tu­tela - nomi­nală - a Ma­relui Stat Major, struc­tu­ral şi opera­ţi­o­nal S.S.I. de­ve­nise al­tceva de­cât Secţia a II‑a.

Nistrul - o frontieră a Europei

Una dintre ra­ţi­u­nile pentru care fu­sese adus Moruzov în frun­tea S.S.I. era buna cu­noaş­tere a limbii ruse (Gheorghe Cristescu vorbea chiar despre faptul că Moruzov stră­bătuse zone în­tinse din U.R.S.S. pentru că le descria cu prea multe amă­nunte, pe care nu le poţi că­păta de­cât la faţa lo­cului). Prin­ci­palul pe­ri­col pentru statul ro­mân re­zultat la 1 De­cem­brie 1918 - nu era nici o în­doială - ve­nea din­spre Ră­să­rit C.E.K.A., apoi O.G.P.U. sau N.K.V.D. nu ne­glija­seră spaţiul ro­mâ­nesc. Dacă aface­rea ru­blelor eşuase, alte opera­ţi­uni re­u­şi­seră. Astfel, în 1926 (cazul a fost cla­ri­fi­cat abia în 1928) servi­ciul de spio­naj so­vi­etic a re­uşit să in­fil­treze o agentă pe lângă ge­ne­ralul Ludo­vic Mircescu[23] şi să sus­tragă planul de mobi­li­zare al ar­matei ro­mâne. Do­cu­men­tul de 100 file, cu multe anexe, conţi­nea datele cele mai se­crete şi mai com­plete despre ar­mata ro­mână. Gene­ralul Mircescu s‑a si­nu­cis, ceea ce evi­dent nu a re­zolvat pro­blema[24].

În tot timpul vieţii sale Moruzov a fost un duş­man de­cla­rat al U.R.S.S. Mai mult, după cum nota colo­nelul Gheorghe Petrescu (care l‑a cu­noscut bine, fiindu‑i naș la cea de‑a doua că­săto­rie), Moruzov era „unul din cei mai în­verşu­naţi, nu rusofobi, ci ceva mai mult, slavo­fob... şi‑a păstrat această li­nie de con­duită şi a afi­şat‑o cu mult zgo­mot. Or, acest zgo­mot era prea ră­su­nător, prea stri­dent; el distona şi cu nu­mele său şi cu origi­nea sa et­nică şi chiar dacă el era sincer, dă­dea de bă­nuit... După pă­re­rea mea însă, ca un ob­ser­vator foarte atent al său, cred că Moruzov ura de moarte re­gi­mul so­vi­etic şi ştia si­gur că era urât de acel re­gim şi că i se promi­sese pieirea”[25].

„Ţinta sa prin­ci­pală a fost mereu de a în­tări ac­ţi­u­nea contrainformativă ce era în­drep­tată mai ales îm­po­triva U.R.S.S. De aceea şi da o atenţie speci­ală agen­tu­rii sale din Ba­sa­ra­bia... Acţiu­nea in­for­mativă îm­po­triva U.R.S.S. o condu­cea perso­nal şi ex­clusiv şi ni­ci­o­dată nu s‑a ştiut unde‑şi stabi­lise «cen­trul de ac­ti­vi­tate», care era proba­bil un­deva prin Dobrogea, în­tre­buin­ţând în mi­si­uni in­for­mative pe li­po­ve­nii săi, prin­tre cari avea în­tinse relaţiuni. Faptul că adese­ori, după ce în­casa fondul in­for­mativ, pleca la Tulcea cu mulţi bani asupra sa vine să con­firme acest lu­cru” - ne spune Gheorghe Cristescu[26].

Ceva mai des­chis s‑a arătat Moruzov în această pro­blemă - dar foarte târ­ziu - faţă de colo­nelul Gheorghe Petrescu, că­ruia i‑a dez­văluit prin­ci­palele sale surse de in­for­maţii asupra spaţi­u­lui so­vi­etic. O primă sursă o con­stituie re­ţeaua din Ro­mânia a Intelligence Ser­vice‑ului brita­nic, care îi asi­gura practic pe gratis (vom ve­dea imediat cum) in­for­maţii pe care en­glezii le plăteau cu bani grei. O altă sursă era agen­tura si­milară fran­ceză, care însă nu asi­gura in­for­maţii de ace­eaşi ca­li­tate. Mai mult, ajunsese ­ să pe­ri­cliteze agenţii brita­nici şi pe cei ai lui Moruzov, în­cât acesta i‑a în­de­părtat pe fran­cezi, blo­când pentru o vreme cola­bo­ra­rea cu ei şi în alte do­menii.

A treia cate­go­rie de surse au con­stituit‑o or­ga­ni­za­ţi­ile na­ţi­o­na­liste ucrai­nene, ce‑şi aveau se­di­ile în di­fe­rite ca­pi­tale ale Eu­ro­pei şi care au avut per­ma­nent un om de le­gătură pe lângă Moruzov. A patra cate­go­rie o for­mau or­ga­ni­za­ţi­ile ţa­riste ex­tre­miste. „Mulţi din ca­pii şi factorii im­por­tanţi ai acestei mişcări, care mai târ­ziu au fost victi­mele asasi­nate­lor şi ră­pi­ri­lor so­vi­e­tice, au tre­cut şi prin ţara noastră, au luat contact cu Moruzov şi au fost în slujba lui. De la ei pri­mea un bo­gat mate­rial in­for­mativ, mai ales politic, şi cred că mai târ­ziu, atunci când Moruzov a dispus de fon­duri nu­me­roase, a plătit şi în­treţi­nut destul de larg pe aceşti re­fu­gi­aţi poli­tici“. Şi, adăuga Gheorghe Petrescu: „Cu aceste mij­loace in­for­mative şi surse in­for­mative a pornit Moruzov..., ca subal­tern într‑un bi­rou din Marele Stat Major, pentru ca să urce treaptă cu treaptă şi să ajungă în ul­ti­mii ani o cvasiomniprezenţă”[27].

Con­fi­denţe i‑a fă­cut Moruzov şi lui Maimuca, în pe­rioada când în­cerca să îl atragă în ca­drul S.S.I.: „M‑a pus la cu­rent cu unele si­tu­aţii pe care eu nu le cu­noş­team şi anume că Franţa şi Anglia consi­deră graniţa Nis­trului ca o fronti­eră a Eu­ro­pei şi ca o ba­ri­eră pentru împi­e­di­ca­rea lărgi­rii co­mu­nis­mului. Că ei condi­ţio­nează acor­da­rea de credite şi înar­marea Ro­mâniei de modul cum această fronti­eră a Eu­ro­pei este pă­zită. Că în­tre Starul Major ro­mân şi Statul Major fran­cez şi en­glez şi gu­ver­nele res­pective a in­terve­nit o în­ţe­le­gere de cola­bo­rare in­for­mativă, în sensul că fronti­era Ba­sa­ra­biei să fie des­chisă în anu­mite sec­toare servi­ci­ilor in­for­mative ale acestor ţări, iar auto­ri­tă­ţile de fronti­eră ro­mâne să dea un con­curs ne­precu­pe­ţit pentru ca opera­ţi­ile de tre­cere şi pri­mire a agen­ţi­lor să se facă în condi­ţii cât mai mul­ţu­mi­toare, că această agen­tură să nu fie su­pusă nici unui control sau identi­fi­care din partea or­ga­nelor de pază ro­mâne ale fronti­erei sau a celor din in­terior”[28].

Obiectivul principal: spaţiul sovietic

Să ză­bo­vim puţin asupra a două fi­guri cu care Moruzov a cola­bo­rat. Pri­mul perso­naj este Victor Vasilievici Bogomoletz, rus, născut la Kiev, la 8 mai 1895. Emi­grant alb, era medic de profe­sie. Din 1920, când a pă­ră­sit Rusia, s‑a stabi­lit la Istanbul. Acolo a în­ce­put să lu­creze pentru en­glezi (a cola­bo­rat ul­te­rior şi cu italie­nii, fran­ce­zii, portu­ghezii şi so­vi­eti­cii), în 1921 a, so­sit la Bucu­reşti unde condu­cea secţia so­vi­e­tică a rezidenturii brita­nice din Ro­mânia cu se­diul în Aleea Was­hin­gton 5, ce avea în frunte pe ata­şatul co­mer­cial Gibson. În martie 1923, Si­gu­ranţa i‑a fă­cut o per­chezi­ţie acasă, gă­sind in­for­mări despre mişca­rea co­mu­nistă din Bulga­ria. Poate în urma per­chezi­ţiei, poate din ne­voia de a obţine cola­bo­ra­rea Si­gu­ranţei, Bogomoletz a fi­gu­rat ca informator al res­pecti­vei in­stituţii, până în 1928, când, în urma unui con­flict, a rupt legăturile­.

La scurtă vreme a fost preluat de Moruzov, care i‑a în­lesnit din nou tre­ce­rea agen­ţi­lor în U.R.S.S. În schimb, Bogomoletz îi preda co­pi­ile tutu­ror ra­poar­te­lor pe care le redacta pentru Gibson. În 1931, Gibson era mutat la Riga şi l‑a luat cu el şi pe Bogomoletz. Peste trei ani, în urma reluă­rii re­la­ţi­ilor di­plo­matice ro­mâno‑so­vi­e­tice, Bogomoletz re­ve­nea la Bucu­reşti, prelu­ând din nou secţia rusă. În au­gust acelaşi an, Intelligence Ser­vice‑ul re­nunţa la servi­ci­ile lui Bogomoletz, pe care îl acuza că lu­cra îm­po­triva in­te­re­selor statu­lui brita­nic.

Rezi­den­tului Servi­ci­u­lui brita­nic de in­for­maţii i se or­dona să in­terzică agen­tu­rii să mai ia contact cu Bogomoletz. Peste câteva luni, în 1935, Bogomoletz era la Pa­ris, dându‑se drept re­pre­zentant al statu­lui ro­mân[29]. În 1940, potri­vit lui Veniamin Moruzov, un­chiul său se în­tâl­nea cu Bogomoletz la Pa­ris, în 1943, re­fu­giat în Portu­ga­lia, îşi oferea din nou servi­ci­ile S.S.I., care însă i‑a res­pins oferta ca neinteresantă. Ulte­rior, po­li­ţia portu­gheză i‑a ce­rut să pă­ră­sească ţara. Se pare că la in­terven­ţia Intelligence Ser­vice‑ului, a primit viză pentru Egipt. Acolo era sem­nalat încă, la 15 iu­lie 1955, într‑o notă a Se­cu­ri­tă­ţii din care mai aflăm că în Portu­ga­lia Bogomoletz ţinuse le­gătura, prin Victor Că­dere, fostul mi­nistru al Ro­mâniei la Li­sa­bona, cu Maniu şi Antonescu[30].

Un alt perso­naj in­te­re­sant cu care a cola­bo­rat Moruzov a fost Bruhatov Dimitrie Rostovski[31], tot rus, născut la 20 oc­tom­brie 1891 la Mos­cova. Ajuns la Istanbul în 1921, a fost luat de Bogomoletz la Bucu­reşti. A in­trat în vi­zo­rul Si­gu­ranţei pentru că era co­res­pon­dent de presă al zia­rului Daily Mail, pro­prie­ta­tea lor­dului Rothermere, spriji­nitor al in­te­re­selor Unga­riei. Rostovski a re­uşit să stabi­lească re­la­ţii nu­me­roase la Bucu­reşti, in­clusiv cu cercu­rile franc­maso­nice, în 1930 era se­cretar al Aso­ci­a­ţiei co­res­pon­denţi­lor de presă străini din Ro­mânia. După pleca­rea lui Bogomoletz la Riga, Rostovski a preluat condu­ce­rea secţiei so­vi­e­tice a Intelligence Ser­vice‑ului din Bucu­reşti. În 1930 lu­cra la realiza­rea unei cărţi despre Ro­mânia, având tot spriji­nul Con­si­li­u­lui de Mi­niştri. În 1937, pleca în conce­diu în Ce­hoslo­va­cia. Pe do­sa­rul său aflat la Si­gu­ranţă există o în­sem­nare a lui Eugen Bianu: „Nu­mitul a murit într‑un sa­nato­riu, în anul 1938, în El­ve­ţia”. Am consi­de­rat in­te­re­sant să pre­zentăm aceste două fi­guri şi pentru a arăta cu ce fel de oa­meni cola­bora Moruzov pentru a obţine in­for­maţii despre U.R.S.S. Nu este mai puţin adevă­rat că şi so­vi­eti­cii au marcat puncte în această com­pe­ti­ţie. Prin­tre cele pe care am re­uşit să le aflăm se nu­mără şi in­trodu­ce­rea maio­rului Tul­bure în S.S.I. chiar la Fron­tul de Est - care la rândul său şi‑a adus şi alţi „cola­bo­ratori” - do­ve­dit ca spion so­vi­etic abia după cu­ce­ri­rea Odessei de că­tre tru­pele ro­mâne[32].

În­verşu­na­rea lui Moruzov contra so­vi­eti­ci­lor a mers până acolo în­cât a că­utat să torpi­leze toate efortu­rile lui Nicolae Titulescu de relu­are a re­la­ţi­ilor di­plo­matice cu U.R.S.S. Episo­dul ne este re­la­tat de Gheorghe Cristescu. Con­flictul lor este ali­mentat şi de opozi­ţia în­verşu­nată fă­cută de Titulescu iniţia­ti­vei lui Moruzov de a‑şi in­tro­duce oa­menii în Mi­niste­rul de Ex­terne, sub acope­rire di­plo­matică. Cu ajuto­rul Pala­tului, Moruzov a ie­şit victo­rios în fi­nal, în această din urmă pro­blemă. Pentru a‑l spiona pe Titulescu, Moruzov l‑a trimis la Ge­neva pe Niky Ştefănescu cu o echipă speci­ală, ceea ce a atras pro­testele lui N. Titulescu şi re­trage­rea echipei. A urmat o confruntare la Mi­niste­rul de Ex­terne în­tre Titulescu şi Moruzov, în care şe­ful Servi­ci­u­lui Se­cret a în­cercat, pe baza unui mate­rial al­cătuit de el, să de­mon­streze inuti­li­ta­tea reluă­rii re­la­ţi­ilor di­plo­matice cu U.R.S.S. Titulescu şi‑a impus însă punctul de ve­dere. Moruzov nu i‑a ră­mas dator şi, ne asi­gură Gheorghe Cristescu, de­barca­rea lui Titulescu s‑a fă­cut în bună mă­sură şi cu cola­bo­ra­rea şe­fului S.S.I. [33].

În ce pri­veşte ac­ti­vi­ta­tea lui Moruzov şi a Servi­ci­u­lui Se­cret pe Fron­tul de Est în le­gătură cu spaţiul so­vi­etic, tre­buie să mai sem­nalăm şi un studiu sem­nat de el şi datat 9 martie 1930. Moruzov trăgea un se­rios sem­nal de alarmă asupra si­tu­a­ţiei din Basara­bia, arătând că atitu­di­nea faţă de pro­vincia re­ve­nită la patria‑mamă în 1918 fu­sese cât se poate de greşită. „Prin cele petre­cute acolo, s‑a să­pat o pră­pastie în­tre noi şi basarabeni. Gu­ver­nele care s‑au succe­dat, preo­cu­pate de chesti­uni fun­da­men­tale în re­or­ga­ni­za­rea noastră ca stat, au ne­glijat sta­rea de fapt ce se crea, fără şti­rea lor, în această pro­vincie, că­reia i se ce­reau numai majo­ri­tăţi în ale­geri”. Funcţi­o­na­rii tri­mişi acolo, in­clusiv cei de la Si­gu­ranţă (aici Moruzov plătea proba­bil şi nişte poliţe) s‑au preo­cu­pat doar de o ra­pidă îmbo­gă­ţire. Erau date apoi, pe multe pa­gini, ca­zuri con­crete de abu­zuri să­vârşite de auto­ri­tăţi şi de mili­tari contra po­pula­ţiei ro­mâne basarabene. Toată struc­tura Si­gu­ranţei din Chişinău, de­mon­stra Moruzov, era in­fil­trată de G.P.U.‑ul so­vi­etic: „aproape în to­tal, perso­nalul de si­gu­ranţă din Ba­sa­ra­bia, deşi salari­zat de statul nostru, nu era în reali­tate de­cât o secţie de G.P.U. or­ga­ni­zată so­lid pe te­ri­to­riul nostru”. Dacă e să dăm cre­zare acestor afir­maţii ale lui Moruzov - şi nu ve­dem de ce n‑am face‑o -, atunci va trebui să re­cu­noaş­tem cu obiec­ti­vi­tate că efec­tele atitu­di­nii de atunci faţă de Ba­sa­ra­bia le re­simţim chiar şi astăzi.

Iată cât de pro­funde şi actu­ale sunt uneori în­văţă­min­tele is­to­riei! Şi să nu ui­tăm că toate aces­tea ne transpar peste timp gratie unor do­cu­mente - scă­pate ca prin mi­nune de la distru­gere - elabo­rate de pri­mul servi­ciu se­cret de in­for­maţii ro­mân mo­dern, ale că­rui baze au fost puse de Mihail Moruzov.

- Va urma -

Fragment din volumul „Mihail Moruzov şi frontul secret”, Bucureşti, Editura ELION, 2004.

---------------------------------------------------
[1] Arh. M.Ap.N., fond Microfilme, r. PII, l. 513, c. 607.
[2] Prima lege românească a contraspionajului a fost votată de Parlament şi promulgată de regele Carol I, la 31 ianuarie 1913.
[3] Arh. M.Ap.N.), fond Microfilme, r. PII, l. 513, c. 621.
[4] Din documente rezultă că Moruzov a debutat ca agent al Siguranţei, infiltrat într‑un cerc socialist, apoi cooptat în cadrul instituţiei.
[5] Con­stantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918, ediţia a II‑a, vol. II, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, p. 216.
[6] Arh. S.R.I., fond “d”, dosar nr. 7702, f. 26.
[7] Ibidem, fond „y“, dosar nr. 20954, vol. l, f. 572 şi dosar nr. 2405, vol. l, f. 23.
[8] Paul Ştefănescu, op. cit., p. 35‑36.
[9] Direcţia Informaţii Militare între ficţiune şi adevăr, Bucureşti, 1994, p. 55‑56.
[10] Arh. S.R.I., fond “d”, dosar nr. 7702, f. 27-32.
[11] Secţia Militară Secretă era organizată pe 4 secţii: o secţie de spionaj şi informaţii politice (condusă de medicul Carol I. Sotel, o secţie militară (condusă de colonelul Emilian Savu), o secţie de propagandă (al cărui şef era inginerul Gheorghe Chelemen) şi o secţie muncitorească (condusă de preotul militar dr. Iuliu Florian). Realizările concrete ale Secţiei Militare Secrete au fost descrise de Aurel Gociman care a publicat şi 13 documente (rapoarte). Vezi: Aurel Gociman, România şi re­vi­zi­o­nismul maghiar, ediţia a II‑a, Tipografia ziarului „Universul“, Bucu­reşti, 1934, p. 266‑285.
[12] Arh. S.R.I., fond d, dosar nr. 7702, f. 27-32.
[13] Ibidem, f. 108.
[14] Ibidem, f. 96.
[15] Ibidem, f. 27-32.
[16] Veniamin Moruzov, Moruzov despre Moruzov, în „Strict‑Secret“, nr. 4, din 5 ianuarie 1991. 
[17] Arh. S.R.I., fond „y“, dosar nr. 20954, vol. l, f. 9.
[18] Ibidem, dosar nr. 17474, vol. l, f. 12.
[19] Ibidem, f. 14.
[20]  Istoria militară a poporului român, vol. VI, Editura Militară, Bucureşti, 1989, p. 13‑16.
[21] Direcţia Informaţii Militare... p. 73‑74.
[22] Arh. S.R.I., fond „y“, dosar nr. 88301, vol. l, f. 16.
[23] Generalul Ludovic Mircescu a fost ministru de Război în guvernul prezidat de generalul Alexandru Averescu, instalat la 30 martie 1926 (vezi Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi – 1859 – până în zilele noastre – 1995, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 90).
[24] Direcţia Informaţii Militare..., p. 75.
[25] Arh. S.R.I., fond „y“, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 8‑9.
[26] Ibidem, dosar nr. 88438, vol. l, f. 6.
[27] Ibidem, dosar nr. 20954, vol. 21, f. 9.
[28] Ibidem, dosar nr. 73865, vol. l, f. 313.
[29] Ibidem, dosar nr. 108606, 190‑191.
[30] Ibidem, f. 193.
[31] Ibidem, dosar nr. 20989, vol. 2, f. 37‑39.
[32] Precizare făcută de colonel (r) Traian Borcescu în cadrul unui dialog  pe această temă.
[33] Arh. S.R.I., fond „y“, dosar nr. 17474, vol. l, f. 18‑19. Despre conjunctura politică internă şi internaţională, în care s‑a produs demisia guvernului liberal, condus de Gh. Tătărescu, la 29 august 1936, şi formarea, în aceeaşi zi, a unui nou cabinet, sub aceeaşi preşedinţie, dar fără N. Titulescu Ia Externe vezi şi Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Din nou despre cauzele înlăturării din guvern a lui Nicolae Titulescu (29 august 1936), în: „Revista de Studii Internaţionale“, nr. 2/1969, p. 37‑53.