Dr. Dinu PoştarencuPledoaria nobilimii basarabene
pentru studierea limbii române
în instituţiile de învăţământ din provincie

La 28 ianuarie 1866, în cadrul Adunării Generale a Nobilimii din Basarabia a fost audiată comunicarea oficială din 20 ianuarie 1866 a tutorelui Liceului Regional din Chişinău, prin care instituţia nobiliară a fost informată despre următoarele:
1. Din 14 lecţii, prevăzute pentru predarea limbii moldoveneşti (corect, română) în cadrul liceului, 6 sunt programate spre a fi realizate în timpul orelor a cincea din orar, iar 8 – în timpul orelor de după prânz.
2. Zilnic, lecţiile durează până la orele 3 de după amiază, din care motiv doritorii de a învăţa această limbă sunt lipsiţi de orice posibilitate de a frecventa cursul. Obosiţi după cinci lecţii, elevii cu desăvârşire nu mai pot să revină la liceu pentru a asista la lecţiile de limbă moldovenească. Prin aceasta se explică faptul că, din 70 de elevi, care, în septembrie 1865, au manifestat dorinţa de a studia limba moldovenească, în prezent au rămas numai 17.
3. Profesorului de limbă moldovenească i se plăteşte salariu din banii achitaţi de elevi pentru studii şi care au o cu totul altă destinaţie. 4. Consiliul Pedagogic al liceului şi Congresul Pedagogic, desfăşurat, în iulie 1865, la Odesa, au considerat ca fiind utilă predarea limbii moldoveneşti. În fine, dacă predarea limbii moldoveneşti este socotită până în prezent cu adevărat folositoare, în timp ce populaţia locală, alcătuită din moldoveni, nici într-un fel nu a participat la administrarea economică a regiunii, apoi acum, odată cu dăruirea drepturilor de autoadministrare, prin introducerea instituţiilor de zemstvă şi implementarea reformei judiciare, când toate categoriile de populaţie sunt chemate să participe la soluţionarea chestiunilor locale şi alegerea judecătorilor de pace, predarea în liceu a limbii moldoveneşti devine deja o necesitate imperioasă. Predarea ei este necesară cu atât mai mult cu cât deschiderea şcolilor în Basarabia va fi imposibilă, dacă învăţătorii acestor şcoli, care ar putea fi numiţi din rândul elevilor acestui liceu, nu vor poseda limba moldovenească. După examinarea acestor circumstanţe, având în vedere că posedarea limbii moldoveneşti de către viitorii activişti pe tărâm social este foarte strâns legată şi cu atingerea anume a scopului pentru care, prin aprobare imperială, sunt create instituţiile de pace şi de zemstvă, Adunarea Generală a Nobilimii din Basarabia şi-a exprimat părerea că predarea limbii moldoveneşti în Liceului Regional din Chişinău este foarte necesară şi urmează să fie stabilite lecţii pentru acest obiect înainte de prânz, după cum se procedează în cazul altor obiecte. Din acest motiv, Adunarea Generală a Nobilimii decide: De a interveni în numele mareşalului regional al nobilimii atât în privinţa substituirii lecţiilor de limbă moldovenească de după prânz cu lecţii înainte de prânz, repartizând astfel orele, ca din programa liceului să nu fie exclus nici unul dintre obiectele prevăzute pentru înscrierea la universităţi, cât şi în privinţa problemei de a-l salariza pe profesorul de limbă moldovenească în mod egal cu ceilalţi profesori ai liceului şi din aceleaşi fonduri. De altfel, dacă Guvernul va considera drept dificilă salarizarea profesorului de limbă moldovenească pe contul statului, atunci nobilimea ia asupra sa plata acestui salariu[1].

Actul respectiv a fost semnat de următorii nobili: P. Leonard, mareşalul nobilimii din Circumscripţia Chişinău-Orhei, pentru mareşalul regional al nobilimii, judecătorul Cotruţă, pentru mareşalul nobilimii de circumscripţie, Scordeli, mareşalul nobilimii din judeţul Hotin, Gheorghe Gore, E. Siţinski, M. Derojinski, V. Lazo, A. Donici, C. Stoianov, N. Albotă, E. Buznea, G. Biberi, N. Olşevski, C. Cazimir, E. Ugriumov, N.N. Donici, D. Albotă, S. Anghel, M. Hasnaş, C. Pisarjevski, C. Varzari, Druganov, I. Anghel, I. Catargi, M. Varzari, I. Surajescu, N. Catargi, E. Ziloti, I. Lazo, V. Paninopulo, A. Ergiu, E. Donici, V. Lascari, S. Kohmanski, A. Nacco, D. Ratco, E. Şonin, N. E. Leonard, rotmistrul de stat major Semigradov, porucicul P. Semigradov, F. Semigradov, A. Razu, E. Filodor, I. Oat, E. Russo, A. Cervenvodali, C. Cecherul-Cuş, V. Donică-Iordăchescu, A. Russo, E. Botean, N.V. Leonard, S. Tomuleţ, Dobrograev, P. Andrieş-Şeptelici, T. Cazimir, A. Glavce, D. Ermolinski, M. Glavce, P. Cazimir, Nicolae Casso, C. Pruncul, M. Grisenco, N. Buznea, I. Lisovski, S. Lebedev, I. Biberi, P. Burdic, C. Leonard, V. Ziloti, N.A. Donici, G. Râşcanu, I. Botezatu, C. Chiriac, I. Hasnaş, M. Razu, I. Ziloti, D. Bantâş, C. Botean, A. Ralli, A. Filodor, E. Tomuleţ, S. Criste, Alexandru Cotruţă. Însă această decizie a nobililor basarabeni a fost respinsă în mod sfidător. În timp ce ei se pronunţaseră în favoarea predării limbii române în singurul liceu din Basarabia, guvernanţii de pe Neva, ignorându-le doleanţa, urzeau o altă soartă cursului de limbă română din această instituţie de învăţământ. Drept consecinţă, la 9 februarie 1866, împăratul Alexandru al II-lea a vizat propunerea Consiliului de Stat al Rusiei de a interzice predarea limbii române în cadrul Liceului Regional din Chişinău. Curând, structurile administrative imperiale au dat încă o lovitură asupra prezenţei limbii române în cadrul sistemului şcolar al Basarabiei. La 26 mai 1868, directorul şcolilor din Basarabia a înştiinţat Consiliul Regional al Basarabiei că la acea oră, postul de profesor de limbă română de la Şcoala Judeţeană din Hotin, introdus în 1842, era vacant şi nicio persoană nu-şi anunţase intenţia a-l ocupa, dar şi atunci când la această şcoală exista profesor de limbă română numărul elevilor, care învăţau limba română, era foarte mic. Din acest motiv el a cerut ca postul respectiv să fie suprimat[2]. Prin adresa din 28 august 1868, Consiliul Regional al Basarabiei i-a răspuns directorului şcolilor că din partea sa nu există impedimente pentru a-l desfiinţa[3]. Astfel, predarea limbii române a fost eliminată definitiv din învăţământul basarabean, nefiind admisă de către autorităţile imperiale timp de 40 de ani.

Cu toate că, pe parcurs, cea mai mare parte a nobilimii s-a rusificat, în 1905, un grup de nobili şi intelectuali basarabeni, în frunte cu Pavel Dicescu, au fondat, la Chişinău, Societatea Moldovenească din Basarabia pentru Susţinerea Învăţământului şi Studierea Ţinutului Natal. În 1906, Pavel Dicescu, în calitatea sa de preşedinte al acestei societăţi, a înaintat Ministerului Instrucţiunii Publice al Rusiei un memoriu referitor la deschiderea în Basarabia a şcolilor cu predarea în limba română[4]. Dar oficialităţile de la Sankt Petersburg au neglijat cerinţa exprimată în memoriu. Aşadar, în perioada dominaţiei ţariste, nobilii basarabeni au militat, într-o măsură oarecare, pentru predarea limbii române în sistemul de învăţământ al provinciei. În urma tentativei din 1841, ei au obţinut de la autorităţile imperiale introducerea limbii române în şcolile judeţene din Bălţi şi Hotin. Însă cedările autocraţiei ţariste au fost de scurtă durată. Ca urmare a politicii de rusificare, promovată cu insistenţă de către oficialităţi, limba română a fost exclusă din cele câteva instituţii de învăţământ în care ea se preda, fără a mai fi introdusă în programele învăţământului laic până la declanşarea mişcării de emancipare naţională a românilor basarabeni din 1917.

Anexe

Memoriul din 30 noiembrie 1839 adresat tutorelui Circumscripţiei de Învăţământ Odesa, D.M. Kneajevici, de către mareşalul provincial al nobilimii din Basarabia, Iordache Dimitriu.

Бессарабский областной Попечителю Одесского
предводитель дворянства Учебного Округа Д.М. Княжевичу
30 ноября 1839 года

Дворяне и помещики Бессарабской области, в следствии бывших между ними совещаний, возложили на меня приятный долг войти с представлением к Вашему Превосходительству от лица всего дворянства о следующем немаловажном предмете, собственно подлежащем благоуважению начальства опекунщегося об училищах здешнего края.
Со времени открытия в Бессарабии гимназии и уездных училищ опыт показал, что хотя в сих учебных заведениях большею частью введено преподавание молдавского языка, однако успех в сей важной для туземцев отрасли общественного воспитания не вполне соответствует благотворным намерениям правительства и ожиданиям наших. Входя в ближайшее рассмотрение причин затрудняющих развития преподавания по сей части учебного курса, дворяне имели случай удостовериться, что слабость успехов в изучении молдавского языка происходит от недостатка учителей и учебных пособий, а именно: грамматик, лексиконов, хрестоматий и др. Между тем, Вашему Превосходительству известно, что для изучения всех вообще языков и наук нет надлежащего способа как тот, который учащихся возводят постепенно от известному к неизвестному, от знакомых детям предметов, понятий и слов к чуждым и для них труднейшим. Сообразно с сею практикою истиною, мы убеждаемся, что усиленное преподавание в низших и высших училищах природного языка послужило бы, несомненно, к скорому и основательнейше распространению между нами знания русского языка, столь необходимого для нас и наших потомков. Не говоря о близком и тесном средстве обоих языков, письмен, преданий старины и общих исторических воспоминаний, самая вера, местное законодательство и существенные потребности края явственно указывают пользу и важность совокупного преподавания российского языка и русской истории, посредством языка и летописей молдавских. Руководствуясь сим единодушным убеждением, я имею честь обратится к Вашему Превосходительству с просьбою принять во внимание вышеизложенные предположения и мысли. Если Ваше Превосходительство признаете их справедливыми, то не угодно ли будет сделать распоряжение и употребить нужное ходатайство к достижению цели нами желаемой. Для сего надлежало бы усилить преподавание молдавского языка, т.е.: а). устремить особенное внимание на выбор образованных учителей; в). выписать потребное число грамматик, лексиконов, книг для начального чтения и библий; с). во избежание будущих затруднений при выписке учебных пособий, доставить возможность печатать новые издания в Кишиневской типографии.

Всем нам памятно, что в 1818 и 1819 годов, когда в Бессарабии не было никаких училищ кроме духовных, попечительное Правительство положило начало местному образованию народа, изданием в Петербурге таблиц для чтения, чистописания и арифметики по способу взаимного обучения на молдавском языке, истребовало в столицу трех студентов Кишиневской Духовной Семинарии и, доставив им полное сведение об устройстве ланкастерских школ, через них открыло у нас первые народные училища. Сообразно с сим мудрым и благодетельным распоряжением начальства заложившим, так сказать, краеугольный камень системы совокупного преподавания юношеству русского и молдавского языков. Мы и теперь смеем надеется, что просвещенная заботливость Вашего Превосходительства осуществит в Бессарабии основную мысль, от которой должно ожидать вожделенных последствий. В заключение имею честь присовокупить, что хотя в выборе сведущих учителей и хороших книг учебных предвидятся в самом начале некоторое затруднение, но Ваше Превосходительство легко успеете отвратить таковые препятствия, открыв по сему предмету сношения с Высокопреосвященным Дмитрием, Кишиневским и Хотинским архиепископом, который с достоинствами чадолюбивого пастыря соединяет глубокое знание молдавского языка и молдавской возникающей словесности.
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 987, f. 1-3.

- Decizia din 28 ianuarie 1866 a Adunării Generale a Nobilimii din Basarabia cu privire la ameliorarea predării limbii române în Liceul Regional din Chişinău.

1866 года января 28 дня. В Общем Собрании Дворянства Бессарабской области слушали отношение г. попечителя Кишиневской Гимназии от 20 января, в котором объясняет: во 1-х, что из 14 уроков в неделю, назначенных для преподавания молдавского языка в Кишиневской Гимназии, 6 уроков назначены во время пятых уроков и 8 в послеобеденное время; во 2-х, что уроки продолжаются в гимназии ежедневно до трех часов по полудни, вследствие чего желающие обучается этому языку лишены всякой к тому возможности. Утомленные пятью утренними уроками, ученики решительно уже не могут из остального послеобеденного времени уделить часы чтобы вторично является в гимназию для слушания уроков молдавского языка. Исключительно этим объясняется то, что из 70 воспитанников желающих изучить молдавский язык в сентябре месяце прошлого года, теперь осталось 17; в 3-х, жалованье производится учителю молдавского языка из денег взносимых воспитанниками за ученье и имеющих совершено другое назначение; в 4-х, что преподавание молдавского языка найдено полезным Педагогическим Советом Гимназии и Педагогическим съездом бывшим в Одессе в июле месяце прошлого 1865 г. Наконец, что если преподавание молдавского языка в гимназии признавалось полезным до настоящего времени, когда местное население состоящее из молдаван, не принимало ни какого участия в хозяйственном управлении края, то теперь, при даровании прав самоуправления введением земских учреждений и судебной реформы, когда все классы населения призываются к участию в заведывании делами земства и избранию мировых судей, преподавание в гимназии молдавского языка становится уже крайнею необходимостью; оно тем более необходимо, что самое открытие народных школ в Бессарабской области окажется не возможным, если учители этих школ, которых можно будет назначить только из учеников гимназии, не будут знать молдавского языка. По обсуждении этих обстоятельств, Общее Собрание Дворянства, признавая, что с знанием будущими общественными деятелями Бессарабии молдавского языка весьма тесно связано и самое достижение цели, для которой Высочайше дарованы мировые и земские учреждения, находит преподавание в Кишиневской Гимназии молдавского языка назначением для сего уроков в дообеденное время, как это принято для прочих предметов, весьма необходимым и потому определяет: войти с ходатайством от лица Областного Предводителя Дворянства, как о замене послеобеденных уроков молдавского языка уроками в дообеденное время, распределив эти уроки таким образом, чтобы из программы гимназии не был исключен ни один из предметов, необходимых для поступления в университеты, так и о том, чтобы учителю молдавского языка производилось содержание наравне с прочими учителями гимназии и из одних и тех же сумм; впрочем если Правительство признает затруднительным принять на счет казны производство жалованья учителю молдавского языка, то жалованье это дворянство принимает на свой счет. Подлинное подписали:
За Областного Кишиневско-Оргеевский Окружный Предводитель Дворянства П. Леонард, за Окружного Предводителя Дворянства судья Котруца, Хотинский Уездный Предводитель Дворянства Скордели, Георгий Горе, Е. Сицинский, М. Дерожинский, В. Лазо, А. Донич, К. Стоянов, Н. Албот, Е. Бузня, Г. Бибери, Н. Ольшевский, К. Казимир, Е. Угрюмов, Н.Н. Донич, Д. Албот, С. Ангел, М. Аснаш, К. Писаржевский, К. Варзарь, Друганов, И. Ангел, И. Катаржи, М. Варзарь, И. Суражеску, Н. Катаржи, Е. Зилоти, И. Лазо, В. Панинопуло, А. Эржиу, Е. Донич, В. Ласкари, С. Кохманский, А. Накко, Д. Ратко, Е. Шонин, Н.Е. Леонард, штаб ротмистр Семиградов, поручик П. Семиградов, Ф. Семиградов, А. Разо, Э. Филодор, И. Оат, Э. Руссо, А. Червенводали, К. Чикерул Куш, В. Донника Иордакеско, А. Руссо, Е. Ботян, Н.В. Леонард, С. Томулец, Доброграев, П. Андрияш Шептилич, Ф. Казимир, А. Главче, Д. Ермолинский, М. Главче, П. Казимир, Николай Кассо, К. Прункул, М. Грисенко, Н. Бузня, И. Лисовский, С. Лебедев, И. Бибери, П. Бурдик, К. Леонард, В. Зилоти, Н.А. Донич, Г. Рышкан, И. Ботезат, К. Кирияк, И. Аснаш, М. Разу, И. Зилоти, Д. Бантыш, К. Ботян, А. Ралли, А. Филодор, Е. Томулец, С. Кристе, Александр Котруца.
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1715, f. 120-121.
---------------------------------------------------
[1] ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1715, f. 120-121.
[2] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 1040, f. 2.
[3] Ibidem, f. 4.
[4] Cuvânt moldovenesc, nr. 48 din 22 noiembrie 1931, p. 6.