„Oamenii învățați sunt demni de admirație și este o virutute să învățăm de la ei”  (Savatie Baștovoi)

Magistrului meu

Aleșii Neamului hărăziți de Bunul Dumnezeu așează un plan ciclic întru revenirea statorniciei vremurilor primare, firești, religioase de înflorire și rodire a creației umane! Aleșii spirituali ai Neamului perpetuează starea de echilibru, de armonie, de continuitate, de dăinuire întru har și înțelepciune astfel ca Nația lor, națiunea noastră să devină - Mmodel pentru marile națiuni, cât și pentru întreaga omenire! Aleșii Neamului se asumă prin har, suferință, creație, dragoste și jertfă supremă întru demnitatea Patriei lor, întru onoarea Națiunii lor, întru crezul, vocația și misiunea lor!

Artur Gabriel Silvestri, ca toți marii aleși ai Neamului pelasgo-geto-daco-români, el fiind un get cu adevărat, a fost hărăzit cu viață pământeană scurtă, însă într-un destin binecuvântat peste care s-a pogorât  aura geniului și mai ales înaintevederea profetică, dând sens Școlii Literare Creștine de Elită, atrăgând și selectând valorile mari și caracterele rare.

Titanul filosof al culturii urcase culmea creației spirituale după o setoasă colaborare cu faimoasa revistă „Luceafărul”, însetat permanent de Eminul celest, după ce urcase câțiva munți de cercetare, de aleasă și neîntreruptă aprofundare în cadrul merituoasei sale activități literare a bogatei perioade ceaușiste.

Toate aceste preocupări însoțite de desele peregrinări prin locurile paradisiace, de basm ale Daciei noastre, l-au recomandat la accederea statutului de Iorga al României contemporane, privind colosala sa activitate literară pe fond creștin de data aceasta, postdecembristă cu peste 100 de reviste și cu multe filiale în comunitățile românești din afara Țării.

Artur Gabriel Silvestri surprinde dezlănțuirile frenetice din viața literară - variantă creștină, nelipsind și marile evocări ale Înaintașilor noștri, din milenara istorie, chiar din sânul perioadei patristice geto-dacice, prin reprezentanții ei cei mai de seamă.

Întreaga sa viață lumească, scurtă, dar genială, cu o minte atât de aleasă, i-a fost marcată de inspirația creatoare, minunând lumea de ieri, pe cea de azi și cea de mâine. În slujba naturii sale literare a fost un sacerdot al Cuvântului, slujind ca eseist, ca filosof, ca teolog, misiunea Neamului în această mare învolburată și furtunoasă impusă și dirijată de statul ateu, de dușmanii dinlăuntru, de vrăjmași de afară, asupra Națiunii noastre creștin-ortodoxe, binecuvîntate de Fecioara Maria - Crăiasa Cerului și a Pământului.

Marele gânditor și prolific scriitor a învins atât valurile întețite, cât și vânturile furtunoase, rămânând în portul salvator al Tradiției, al credinței mărturisitoare, al iubirii jertfelnice.

Înclinat spre filosofie, a făcut din Altarul teologiei Catapeteasmă a Literaturii creștine.

„E întotdeauna în firea celor vremelnice, sublinia marele Giovanni Boccaccio, ca un lucru să-l aducă după el pe celălalt” (Giovanni Boccaccio, Viața lui Dante, trad. Ștefan Crudu, Editura pentru Literatura Universală, București, 1965).

Misiunea lui profetică, hărăzită de Sus i-a adus o binecuvântare mesianică. În el, fiii aleși ai Dacoromâniei aveau încredere, în el și-au pus atâta nădejde, fiindcă în el, în sfârșit păreau să-și fi aflat sălașul toate trăsăturile dumnezeești și lumești, proniatoare. Voind să înfăptuiască unitatea sfârtecatul Trup sacru al Națiunii sale, Artur Gabriel Silvestri și-a pus toată ființa, întreaga persoană, toată creația, întreaga înțelepciune și suprema jertfă în acest mandat spiritual-creativ, în acest deziderat al existenței, continuității și dăinuirii spirituale a Neamului său. Dar, potrivnicul  lui Dumnezeu, al Patriei, al celor bune și frumoase ale Neamului, i-a curmat viața.

Cu discipolii s-a întâmplat ca în parabola „Semănătorului” astfel că, cei mai mulți căzând pe loc pietros n-au prins rădăcini adânci ca să rămână viguroși, pentru că nu au avut tăria morală, autoritatea jertfelnică, precum Apostolii Domnului nostru Hristos. În toți ucenicii căzuți pe loc pietros, adică în orgoliu de sine, s-a împlinit profeția biblică:  „Bate-voi Păstorul și se va risipi turma”.

Au rămas fideli prin onoarea și autoritatea lor doar o mână de ucenici, printre care la loc de cinste s-a aflat scriitoarea și poeta Mariana Gurza, fondatoarea faimoasei reviste Logos și Agape, la care am colaborat cu drag câțiva ani, până când ea a urcat prea       devreme la ceruri, între constelația stelelor ei lirice.

Așa s-a întâmplat și cu marele gânditor, scriitor, formator de școală spirituală, Părintele „României tainice” - Artur Gabriel Silvestri, care după ce a creat o Școală a Românismului creștin, detractorii s-au strâns în turma lor, aruncând cu pietre... Cu această „răsplatăs-a ales Artur Gabriel Silvestri de pe urma iubirii fierbinți pe care a avut-o față de Patrie sa!

Cu această răsplată s-a ales Artur Gabriel Silvestri de pe urma trudei pe care o depusese căutând să înlăture necredința, lașitatea, trădarea, dezbinarea dintre români!

Cu această răsplată s-a ales Artur Gabriel Silvestri de pe urma atâtor strădanii pentru binele, pacea, liniștea, libertatea, onoarea, demnitatea concetățenilor săi!

Inspirat a fost același mare scriitor Giovanni Boccaccio, părintele „Decameronului”, când ne-a mărturisit clar, cu valoare de testament, că: „Nimic nu are mai puțină trăinicie decât recunoștința oamenilor” (Giovanni Boccaccio, Viața lui Dante, op. Cit.). Dar, lumea cea fără de Dumnezeu a uitat că nerecunoștinței oamenilor, a populației care merge la vot, față de înaintași, genii, profeți, eroi, martiri, mărturisitori, sfinți, Bunul și Dreptul Dumnezeu le-a opus pururea Recunoștința Sa cerească.

Gânditorul, scriitorul, îndrumătorul Artur Gabriel Silvestri și-a asumat jertfa sa, știind că prin moarte, viața, creația sa va dăinui pentru cei care s-a jertfit, pentru Neamul său. „Prețul iubirii, mărturisește scriitorul monah Savatie Baștovoi este moartea și răsplata este Învierea” (Savatie Baștovoi, Prețul Iubirii, București, Ed. Cathisma, 2018)

Filosoful culturii, candelă a românismului și-a împlinit rostul lui pe pământ,      pregătindu-și sensul celest în ceruri întru ceata neamului. Faima operei lui, activitatea erudită, sacrificiul zilnic, jertfa întru România Tainică, s-au încununat cu laurii verzi ai naționalismului său creștin întru aura nemuririi. Deslușirea menirii noastre istorice, a rolului mesianic al Națiunii valahe creștin ortodoxe prin întipărirea Pantheonului nostru spiritual,  a așternut-o ca pe un Testament al onoarei și al demnității dacoromânilor.

Intransigent față de sine, dăruitor față de cei merituoși, a frământat aluatul spiritului ortodox în așa fel încât întreaga sa operă, menire, vocație, misiune, jertfă să fie pătrunsă de același spirit al sobrietății, al armoniei, al profetismului valah. Filonul originii populare - folclorul nu a fost ocolit, ca și la marii săi înaintași Cantemir, Eminescu, Hașdeu, Enescu… De fapt Folclorul este seva continuității ce se revarsă în toate manifestările spirituale pentru a întroniza dăinuirea noastră, a geto-daco-românilor.

Artur Gabriel Silvestri ne-a lăsat opera sa, școala sa, jertfa sa, demnitatea sa, îndemnul său, marele pantheon spiritual al Neamului - România Tainică, urcînd la ceruri pentru a se alătura în rândul Cetei celor mai aleși Fii nemuritori ai Națiunii noastre eterne!

Cinstire marelui filosof al culturii - Artur Gabriel Silvestri! Tuturor iubitorilor de frumos, adevăr, înțelepciune, libertate, românism!

Aranjament grafic – I.M.