Tokes Wanted - dead or alive... 3 paraleHotărârea şi Motivarea Consiliului de Onoare al Ordinului Naţional„Steaua Romaniei”
 
Consiliul de Onoare pentru Ordinul Naţional „Steaua României”
 
Luând act de sesizările cavalerilor Ordinului Naţional „Steaua României” - Corina Creţu, Alexandru Petru Frătean, Şerban Constantin Valeca, Petru Şerban Mihăilescu, Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Ilie Sârbu, Gabriel Oprea - pentru retragerea decoraţiei Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordată domnului Tőkés László, prin Decretul nr. 1864/2009,
Consiliul de Onoare pentru Ordinul Naţional „Steaua României”, constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 29/2000, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/1998, aprobată prin Legea nr. 77/1999, precum şi ale HG nr. 1511/2005, întrunit în data de 20 noiembrie 2013,
Constatând gravele prejudicii morale, civice şi de imagine publică aduse cavalerilor Ordinului Naţional ”Steaua României” prin fapte dezonorante care aduc atingere valorilor democratice ale României, valorilor şi intereselor Uniunii Europene, relaţiilor dintre naţiunile şi popoarele noastre, păcii şi legalităţii internaţionale şi care, totodată, dăunează bunei convieţuiri interetnice,
În temeiul atribuţiilor care i-au fost conferite prin Legea 29/2000, HG 151/2005, precum şi prin Hotărârea Adunării Generale a Ordinului din 19 septembrie 2013, cu cinci voturi pentru şi o abţinere,
 
Hotărăşte:
Articol unic: Se propune Preşedintelui României ca - în temeiul prevederilor Legii nr. 29/2000, Art. 52 (b) şi Art. 53 - să retragă Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordat domnului Tőkés László, prin Decretul nr. 1864/2009.
Semnează: Ionel Haiduc - Preşedinte, Constantin Degeratu, Costin Georgescu, Mircea Geoană, Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea, Şerban Budişteanu.
Se anexează: Motivarea privind propunerea de retragere a Ordinului Naţional „Steaua României” domnului Tőkés László. 20 noiembrie 2013, Bucureşti, România
 
Motivare
privind propunerea de retragere a Ordinului Național „Steaua României” domnului Tőkés László. În contextul dezvoltării şi amplificării relaţiilor de cooperare şi colaborare dintre România şi Ungaria - ca state europene democratice angajate în procesul comun al construcţiei europene şi euroatlantice - precum şi în cel al consolidării participării comunităţii maghiare din România şi a formaţiunilor politice şi civice ale acesteia la consolidarea democraţiei în ţara noastră, în ultimii ani s-a consacrat o formă de manifestare specifică (politică, civică, ştiinţifică şi culturală) denumită Şcoala de Vară de la Băile Tuşnad (Tusvanyos). De-a lungul timpului, la această manifestare au participat numeroase personalităţi politice, culturale, civice şi ştiinţifice din România şi Ungaria, din partide şi organizaţii neguvernamentale româneşti, ungureşti sau din alte ţări europene. În multe cazuri, printre participanţi s-au numărat preşedinţi sau foşti preşedinţi ai României sau Ungariei, prim-miniştri în funcţiune sau foşti prim-miniştiri, miniştri, lideri de partide politice, parlamentari şi europarlamentari. Manifestarea a prilejuit dezbateri deschise, complexe, uneori „aprinse”, care au contribuit, pe ansamblu, la îmbunătăţirea relaţiilor politice, culturale civice şi interumane.
 
Într-un astfel de context, la data de 27 iulie 2013, la finalul ediţiei din acest an a Şcolii de Vară - manifestare la care participau premierul Ungariei şi un secretar de stat din Ministerul de Externe ungar, cetăţeanul român Tőkés László (Cavaler al Ordinului Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler şi europarlamentar reprezentând România), a solicitat expres şefului guvernului ungar să acţioneze în aşa fel încât Ungaria să ofere protecţie Transilvaniei. Această declaraţie şocantă (care nu a fost infirmată la acea dată de către domnul Tőkés) a trezit numeroase reacţii în opinia publică din România, reacţii care, în esenţă, au calificat-o ca fiind provocatoare, contrară spiritului cooperării româno-ungare şi valorilor pe care se întemeiază construcţia Uniunii Europene. Marea majoritate a comentariilor diferitelor personalităţi publice (politice, culturale sau civice), dar şi ale ziariştilor sau oamenilor obişnuiţi au pus în evidenţă faptul că o declaraţie de acest fel, o asemenea solicitare şi un astfel de îndemn nu pot să nu intre în contradicţie cu valorile şi interesele poporului român, ale democraţiei şi statului de drept, cu prevederile Constituţiei şi ale legilor statului român, obligatorii pentru toţi cetăţenii României. Unul din efectele acestor dezbateri publice s-a materializat sub forma ideii de retragere a Ordinului Naţional „Steaua României” care îi fusese conferit domnului Tőkés în anii anteriori, pe considerentul că un cetăţean român, onorat cu cea mai înaltă distincţie a statului român - Ordinul Naţional „Steaua României” - care pune în discuţie valorile fundamentale ale oricărui stat democratic de drept (cu atât mai mult ale statului al cărui cetăţean este şi care i-a conferit distincţia), nu este demn de aceasta.
 
Pe acest fond, dezbaterile din opinia publică s-au canalizat spre clarificările privind modalităţile practice, legale, prin care se poate realiza sancţionarea civică a atitudinii - contrară spiritului pe care Ordinul Naţional ”Steaua României” îl implică - manifestată de domnul Tőkés László. Dezbaterile au pus în evidenţă faptul că o asemenea procedură poate fi declanşată numai de către Consiliul de Onoare pentru Ordinul Naţional „Steaua României”, la cererea unor membri ai Ordinului. Într-un astfel de context, la data de 29 august 2013, europarlamentarul român Corina Creţu (cavaler al Ordinului în grad de Cavaler), a adresat Cancelariei Ordinelor din cadrul Administraţiei Prezidenţiale o solicitare de retragere a decoraţiei ce fusese acordată domnului Tokes. Ulterior, i s-au alăturat alţi şapte Cavaleri ai Ordinului, cu aceeaşi solicitare. Solicitarea lor a invocat drept temei art. 5 al Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare ale ordinelor naţionale, aprobat prin H.G. nr. 1511/2005, care are următoarea prevedere: „Cavalerii unui ordin naţional pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini şi fapte pe care le consideră dezonorante, comise de alţi cavaleri ai respectivului ordin, şi care le aduc prejudicii morale şi ating demnitatea şi onoarea ordinului.” În procesul de evoluţie democratică a ţării noastre, reînvierea acestui Ordin s-a făcut prin O.U.G. nr. 11/1998 care, la art. 1, prevede că „se reinstituie Ordinul naţional Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare, aduse statului şi poporului român”. Potrivit Legii nr 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, laart. 3, al (1), se prevede că „Decoraţiile sunt conferite cetăţenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român… şi pentru merite deosebite în activitate”, iar la art. 4, al (1), că „Decoraţiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret.” Legea 29/2000prevede, de asemenea, la art. 52: „Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în următoarele situaţii:
a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate;
b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului”, iar la art. 53: „Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin.”
În temeiul acestor prevederi şi având în vedere solicitările formulate de unii membri ai Ordinului, Cancelaria Ordinelor a convocat Adunarea Generală a Ordinului Naţional „Steaua României” pentru data de 19.09.2013, în scopul alegerii Consiliului de Onoare. Convocarea s-a făcut de către Cancelaria Ordinelor prin anunţarea individuală a membrilor Ordinului, prin publicarea anunţului în ziare centrale şi prin difuzarea anunţului ca ştire prin mai multe posturi de televiziune şi de radio centrale. Ştirile au fost preluate de media locală, precum şi pe forumurile de socializare.
La data de 19.09.2013, orele 16.00, Adunarea Generală a Ordinului s-a întrunit, în şedinţă legală (Cf. prev. Legii 29/2000, art. 54, al. 2), în scopul alegerii Consilului de Onoare pentru Ordinul Naţional „Steaua României”. La lucrările Adunării Generale a Ordinului au participat 123 cavaleri. Pe baza votului participanţilor la Adunarea Generală şi potivit prevederilor Hotărârii nr. 1511/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare ale ordinelor naţionale, Art. 1, al. (1), la acea dată s-a constituit Consilul de Onoare pentru Ordinulul Naţional „Steaua României” format din 7 (şapte) membri, în următoarea componenţă nominală: Haiduc Ionel - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Cruce; Degeratu Constantin - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Cruce; Brădişteanu Şerban - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Ofiţer; Georgescu Costin - Cavaler al Ordinului în grad de Mare Ofiţer; Geoană Mircea - Cavaler al Ordinului în grad de Comandor; Firea Gabriela - Cavaler al Ordinului în grad de Ofiţer; Andronescu Ecaterina - Cavaler al Ordinului în grad de Cavaler.
 
În conformitate cu prevederile art. 2, al. (3) din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare ale ordinelor naţionale, domnul academician Ionel Haiduc a fost ales Preşedinte al Consiliului de Onoare, ca fiind membrul cel mai în vârstă dintre membrii din cele două grade superioare (Mare Cruce şi Mare Ofiţer). Potrivit prevederilor Regulamentului (art. 1 al 2), consiliile de onoare pentru ordinele naţionale „judecă faptele dezonorante care aduc prejudicii morale cavalerilor ordinelor naţionale respective, altele decât faptele penale sancţionate cu pedeapsa privativă de libertate prin hotărâre judecatorească ramasă definitivă”. Acelaşi act normativ (art. 5 al 2) prevede că, în acest scop, „Cancelaria Ordinelor va convoca Consiliul de Onoare şi va invita persoana învinuită, şedinţa urmând a avea loc în cel mult 45 de zile de la data primirii sesizării.” Pe aceste temeiuri, Consiliul de Onoare pentru Ordinulul Naţional „Steaua României”, sesizat cu cererile de retragere a decoraţiei acordate domnului Tőkés László, a stabilit ca prima şedinţă să aibă loc la data de 26.09.2013. Cancelaria Ordinelor a trimis domnului Tőkés László invitaţia de a participa la şedinţă, comunicându-i acestuia data, ora, locul şi scopul activităţii.
 
La data de 26.09.2013, orele 16.00 Consiliul de Onoare pentru Ordinul Naţional „Steaua României” s-a întrunit în prima şedinţă consacrată analizării sesizărilor adresate şi discuţiei cu domnul Tőkés László. În perioada anterioară, membrii Consiliul de Onoare au luat cunoştinţă de mai multe afirmaţii şi aprecieri ofensatoare făcute de domnul Tőkés László la adresa Consiliului de Onoare şi a membrilor săi, precum şi de contestarea publică a legalităţii, legitimităţii şi onorabilităţii Consiliului şi a membrilor acestuia. Membrii Consiliului luaseră, de asemenea, cunoştinţă de faptul că domnul Tőkés László declarase că nu se va prezenta la întâlnirea la care fusese invitat şi că, în schimb, îşi va trimite un avocat care să îl reprezinte. Pe baza analizei prevederilor legale şi documentaţiei disponibile, în cadrul şedinţei Consiliul a apreciat, în unanimitate, că nu există temei legal pentru primirea avocatului domnului Tőkés László (ca reprezentant al acestuia), deoarece actele normative care reglementează activitatea consiliilor de onoare prevăd expres, limitativ şi neinterpretabil (art. 10) că:
(1) La şedintele de lucru ale consiliilor de onoare poate participa, fără drept de vot, în calitate de şef al tuturor ordinelor, Preşedintele Romaniei;
(2) La şedintele de lucru ale consiliilor de onoare participa, fără drept de vot, cancelarul ordinelor sau altă persoana desemnată de acesta;
(3) Lucrările de secretariat ale consiliilor de onoare se asigură de Cancelaria
Ordinelor.
În temeiul acestor prevederi legale, Consiliul a comunicat avocatului domnului Tőkés decizia sa, după care a trecut la dezbaterea pe fond a faptelor sesizate, a conţinutului şi a semnificaţiilor acestora, pe baza argumentaţiei depuse de cavalerii ordinului solicitanţi şi a documentaţiei publice disponibile. Au fost dezbătute aspectele şi implicaţiile de ordin etic, moral, civic şi de imagine publică pe care declaraţiile domnului Tőkés le prezintă, aspectele legale care au semnificaţie morală şi civică în cauza aflată în dezbaterea Consiliului şi căile procedurale de urmat. Având în vedere volumul mare de lucru, complexitatea cauzei şi nevoia unor documentări suplimentare, precum şi din dorinţa sinceră de a discuta, totuşi, cu domnul Tőkés László, Consiliul de Onoare a decis să organizeze o nouă şedinţă în data de 18 octombrie 2013, în care scop a adresat Cancelariei Ordinelor rugămintea de a trimite domnului Tőkés o nouă invitaţie pentru acea dată. Cu acelaşi prilej, Consiliul şi-a manifestat disponibilitatea de a discuta şi cu alţi membri ai Ordinului - la solicitarea acestora sau invitaţi - pentru clarificarea unor aspecte referitoare la faptele dezonorante puse în discuţie.
La data de 18.10.2013, orele 16.00, Consiliul de Onoare s-a întrunit din nou în şedinţă pentru continuarea dezbaterilor privind faptele dezonorante considerate că ar fi putut aduce prejudicii morale cavalerilor Ordinulul Naţional „Steaua României”, sesizate de cei opt membri ai Ordinului, precum şi pentru stabilirea modului de soluţionare a cererii de ridicare a decoraţiei acordate domnului Tőkés, formulate de aceştia. Şi cu această ocazie, Consiliul a constatat că domnul Tőkés László nu a dat curs invitaţiei de a discuta cu membri Consiliului de Onoare problemele sesizate de colegii săi. În plus, Consiliul a luat notă de faptul că domnul Tőkés îşi continuase campania de jignire şi denigrare a membrilor Consiliului, precum şi campania de dezinformare a opiniei publice, pretinzând că este o victimă a răfuielilor politice neocomuniste, „pesediste”, antimaghiare şi antisemite, victimă căreia i s-ar fi refuzat dreptul la apărare. Concomitent, prin declaraţiile sale publice, domnul Tőkés încerca să identifice mişcarea revoluţionară declanşată la Timişoara cu propria sa persoană şi cu cauza separatismului etno-politic pe care încerca să îl promoveze astfel. În cadrul şedinţei, Consiliul de Onoare pentru Ordinul Naţional ”Steaua Romaniei” a ascultat punctele de vedere ale fiecărui membru, argumentele pro şi contra faţă de solicitarea aflată în dezbatere şi a evaluat semnificaţia intervenţiilor şi presiunilor făcute în favoarea domnului Tőkés László de către diferite personalităţi politice, culturale sau ştiinţifice din ţară şi din afara ţării. A fost, de asemenea, ascultat un cavaler al Ordinului - domnul Alexandru Petru Frătean - care a dorit să informeze Consiliul cu privire la unele aspecte referitoare la acţiunile şi declaraţiile domnului Tőkés László relevante pentru analiza situaţiei. Pe baza concluziilor de etapă conturate, Consiliul de Onoare a stabilit să se întrunească într-o nouă şedinţă, la data de 20.11.2013, pentru luarea unei hotărâri privind soluţionarea cauzei.
 
La data de 20.11.2013, orele 16.00, Consiliul de Onoare s-a întrunit în ultima şedinţă dedicată soluţionării cererilor de retragere a Ordinului Naţional ”Steaua României” care îi fusese conferit domnului Tőkés László în anii anteriori, cerere adresată de către cei opt cavaleri ai Ordinului. La momentul începerii şedinţei, membrii Consiliului de Onoare au constatat că domnul Tőkés László s-a prezentat (neinvitat) pentru discuţii pe tema cunoscută, după ce, în prealabil, făcuse din nou afirmaţii ofensatoare la adresa Consiliului şi a unora dintre cavalerii care sesizaseră Cancelaria Ordinelor. Deşi domnul Tőkés László nu fusese invitat, şi deşi nu mai exista obligaţia legală de a fi primit pentru discuţii, membrii Consiliului au acceptat să poarte cu acesta o discuţie colegială, pe care au considerat-o ca posibil utilă, apreciind că prin aceasta nu se încalcă dispoziţiile legii şi se dă dovadă de spirit cavaleresc. Din păcate, şi de această dată, domnul Tőkés László a manifestat rea-credinţă şi un comportament complet necolegial, dezonorant. Astfel, în primul rând, a insistat ca la discuţie „să participe oficial”, în mod obligatoriu, avocatul său (domnul Előd Kincses), care nu este membru al Ordinului, urmând ca discuţia să fie purtată, în principal cu acesta. În al doilea rând, în faţa membrilor Consiliului de Onoare, acesta a reiterat aprecierile sale ofensatoare la adresa acestuia (numind Consiliul - o comisie pesedistă; definind activitatea Consiliului ca fiind o răfuială politică a „şefului” PSD şi a şefului statului; numindu-i pe membrii Consiliului „instrumente” ale unui partid politic şi agenţi antimaghiari). Consiliul de Onoare nu s-a lăsat provocat de acest comportament provocator, dezonorant pentru un cavaler al Ordinului, manifestând moderaţie şi reţinere. Membrii Consiliului i-au solicitat domnului Tőkés să-şi ceară scuze şi i-au comunicat că acceptă prezenţa fizică în sală a domnului Előd pentru a-l ajuta/consilia în situaţiile în care acesta nu ar fi înţeles bine întrebările puse de partenerii de dialog sau semnificaţia morală, etică sau civică a unor noţiuni sau concepte. Domnul Tőkés László a refuzat să îşi ceară scuze şi a susţinut că dacă nu se acceptă participarea oficială a domnului Előd Kincses la şedinţă, el va pleca din sală, ceea ce a şi făcut în fapt.
 
În aceste circumstanţe, în conformitatea cu mandatul său şi având în vedere necesitatea respectării voinţei Adunării Generale, precum şi din nevoia încadrării în termenele procedurale prevăzute de actele normative în vigoare, Consiliul de Onoare a ascultat ultimele concluzii prezentate de fiecare membru, după care a trecut la vot. La luarea deciziei au participat 6 (şase) din cei 7 (şapte) membri ai Consiliului. A lipsit, din motive obiective, domnul Şerban Brădişteanu. Votul a fost secret, cu buletine introduse în urnă. Suportul tehnic pentru desfăşurarea votării a fost asigurat de Cancelaria Ordinelor, care a pregătit buletinele şi urna şi a numarat voturile. Membrii Consiliului de Onoare au avut de răspuns, prin DA sau NU, la cererea adresată de către cavalerii care au solicitat retragerea Ordinului Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler acordată domnului Laszlo Tokes. Rezultatul votului a fost următorul:
- Voturi PENTRU retragerea decoraţiei: 5 (cinci);
- Voturi CONTRA retragerii decoraţiei: 0 (zero);
- ABŢINERI: 1 (unu).
Rezultatul votului a fost comunicat Cancelariei Ordinelor, urmând ca aceasta să primească, în termen legal, Hotărârea Consiliului de Onoare şi Motivarea acesteia.
În temeiul atribuţiilor care i-au fost conferite prin Legea 29/2000, HG 151/2005 şi Hotărârea Adunării Generale a Ordinului din 19 septembrie 2013, Consiliul de Onoare pentru Ordinul Naţional „Steaua Romaniei”:
Luând act de sesizările cavalerilor Ordinului Naţional Steaua României (Andronescu Ecaterina, Creţu Corina, Firea Gabriela, Frătean Alexandru Petru, Mihăilescu Petru Şerban, Oprea Gabriel, Sârbu Ilie, Valeca Şerban Constantin), pentru retragerea decoraţiei Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordată domnului Laszlo Tokes, prin Decretul nr. 1864/2009,
Consiliul de Onoare al acestui ordin, constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 29/2000, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/1998, aprobată prin Legea nr. 77/1999, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1511/2005, întrunit în data de 20 noiembrie 2013, la Academia Română, constatând gravele prejudicii morale, civice şi de imagine adus cavalerilor Ordinului Naţional „Steaua României” prin faptele dezonorante care aduc atingere valorilor democratice ale României, valorilor şi intereselor Uniunii Europene, relaţiilor dintre naţiunile şi popoarele noastre, păcii şi legalităţii internaţionale, şi care, totodată, dăunează bunei convieţuiri interetnice,
A hotărât să propună, cu cinci voturi pentru şi o abţinere:
Retragerea Ordinului Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, acordat domnului Tőkés László, prin Decretul nr. 1864/2009.
- Va urma -
Grafica - Ion Măldărescu