Poporul Român e una din minunile lui Dumnezeu în marşul Lui pe pământ!” (Petre Țuțea)

„Putna a jucat/ joacă un rol important în istoria culturii, a artei şi a evlaviei româneşti... Ea are strălucire prin faptul că, iată Ştefan cel Mare şi Sfânt şi-a ales locul de veci aici” (Arhimandrit  Melchisedec Velnic, Părintele Iachint, Stareţul şi Duhovnicul, Ed. Nicodim Caligraful, Sfânta Mănăstire Putna, 2015).

Mănăstirea Putna a fost prima şi cea mai însemnată ctitorie a Marelui Ştefan, cu scopul de a fi necropolă domnească, dar cu sensul de a zămisli frumuseţea divină a zidirilor valaho-române întru seraficul eternităţii. A fost ridicată între 1466-1470. Sfinţirea ei s-a săvârşit în 3 Septembrie 1470, iar 11 ani mai târziu a fost terminată şi Cetatea Putna, prevăzută cu o Casă domnească şi cu Turnul tezaurului.

Îmbrăţişată de un relief miraculos, de basm şi de splendoare, Mănăstirea Putna stă mândră ca un suvenir divin ce opreşte timpul rezemându-se de frumuseţea veşniciei.

„Când pleci de la Hadikfalva cătră Putna, pe un drum a căruia împrejurime, dotată de natură şi de oameni cu cele mai bogate daruri, cu cele mai frumoase podoabe, îţi răpeşte vederile şi-ţi dezmiardă sufletul: zicem, când pleci spre Putna, zăreşti în depărtare înălţându-se către ceri falnice coame şi spete a munţilor Carpaţi... Aici la capătul satului, pe genunchii unei grupe de munţi acoperiţi cu brazi seculari, se ridică mănăstirea cu turnurile ei maiestuoase” (Mihai Eminescu, Curierul de Iaşi, IX, nr. 92-93, 22 şi 25 August 1871, p. 1-3).

Împresurată din toate părţile de munţi făloşi, ce păstrează în scorburile lor, peşterile-cuiburi de sihastri, de văile adânci şerpuite de ape repezi şi cristaline, de plaiuri mirifice, verzi, brodate cu cromatica unor sublime flori de câmp ce împrăştie mireasma până la ceruri, Mănăstirea Putna a fost Darul pe care Bunul Dumnezeu   l-a făcut lui Ştefan pentru adorarea adusă Fiului Său Hristos şi a Fecioarei Maria.

Albastrul de Voroneţ din privirea semeaţă a copilului precoce Ştefan, scânteia de azurul serafic când întâlnea autoritatea şi iubirea mamei sale, gorjeanca Maria Oltea, care-i dăltuia caracterul prin marea ei viţă boierească, cu ascendent în dârzenie, voinţă, hotărâre, neclintire, credinţă şi neaplecare întru destinul hărăzit de Sus.

Tatăl său, Bogdan al II-lea, l-a familiarizat cu aura legendară a bunicului Alexandru cel Bun. Cărturarul Iosuaf Cornean de la curtea lui Iancu de Hunedoara l-a iniţiat în buchisirea cărţi şi tâlcuirea sensurilor dinastice ale domniei, iar ieromonahul Paisie, alături de catehizare, l-a aprofundat în istoria zbuciumată şi faimoasă a Moldovei.

Lecţiile de floretă oferite de austerul comandant al plăieşilor, Mihai Buzea, l-au aţâţat spre râvna faţă de iluştrii cavaleri apuseni ai spadei, excelând şi în arta călăriei. Potecile şi văile munţilor, umblate în vreme de vânătoare, l-au apropiat de farmecul divin al naturii. „De pe crestele Ceahlăului sau ale Rarăului, se crea fascinaţia magică a scoaterii din timp, ajungându-se la momentul dorinţei de oprire a timpului” (Dan Lucinescu, Ştefan cel Mare şi Sfânt, ed. a III-a, Siaj-2009, p. 9).

Trupul prinţişorului Ştefan se contura ca falnicul Stejar din Borzeşti, ursitor al naşterii sale, simbol al destinului voievodal, precum Codrul princiar milenar, iar sufletul lui tandru îmbrăţişa deopotrivă smaraldul brazilor veghetori ai colinelor carpatine şi brocartul mirajului albastru care-l înveşmânta cu pronia cerească.

Muntele carpatin era pentru Ştefan o chemare a sorţii şi o alegere a destinului.

Muntele carpatin, „Este Muntele tată al râurilor şi al poporului românesc!” (Eminescu, Opere III. Fragmentarium. Corespondenţă. Coord. ediţiei: acad. Mihai Cimpoi, Ed. Gunivas-Chişinău-Moldova, 2008, p. 38).

Ştefan fascina totul în jurul său, lăsându-se deseori în braţele naturii care-l îmbrăţişa. Munţii Moldovei, Carpaţii Orientali – Scutul şi Temelia unei Cetăţi inespugnabile a Daciei Mari în faţa primejdiilor duşmane, l-au fermecat cu sublimul diversităţii lor. „Aceleaşi izvoare limpezi, aceleaşi creste frumoase încoronate de brazi şi de stânci, aceleaşi văi pline de taine..., care dezmiardă simţirile omului, dându-i icoana unei naturi blânde, în sânul căreia parcă locuieşte totdeauna primăvara” (Nicu Gane,Stejarul din Borzeşti, Ed. Cartex 2000, Bucureşti, 2007, p. 9).

Dincolo de sublimul naturii, al vânătorii, al catehizării, al instruirii, adolescentul Ştefan a avut parte şi de multă suferinţă provocată de luptele frăţeşti ale unchilor săi pentru domnie, fraţi codomnitori, Ştefan al II-lea şi Iliaş. Ştefan al II-lea a scăpat de fratele incomod arzându-i ochii la Vaslui în anul 1445 care, la 3 ani după fuga în Polonia, a murit. Următorul vizat era Bogdan al II-lea tată lui Ştefan, care a aflat oblăduire la Voievodul Vlad Basarab, tatăl lui Ţepeş, căsătorit cu o vară primară a acestuia. Ştefan avea 11 ani când a plecat cu familia princiară în exil în capitala Valahiei la Târgovişte. Iscusitul spătar muntean Voicu l-a aprofundat în lupta de atac şi apărare, oferindu-i în dar ca merit o splendidă şi nobilă spadă de Toledo.

Antrenamentul după mânuirea spadei şi-l completa cu armăsarul pur sânge pe crestele plaiurilor şi munţilor Ghiţu, Frunţi şi Cozia. După aproape 2 ani, alaiul domnesc a primit oferta lui Iancu de Hunedoara, care devenise adversarul voievodului muntean, pe care l-a capturat în Noiembrie 1447 şi l-a decapitat.

Era luna Octombrie 1447, când s-a plecat din nou la drum, în pribegie domnească. Ştefan avea 13 ani când a trecut prin Ţara Loviştei spre Râmnicu Vâlcea - Patria mea de suflet. „Tânărul fiu de domn nu mai văzuse până atunci miracolul coloristic oferit de pădurile de foioase din jur, care-şi virau coloritul frunzelor în cele mai subtile nuanţe, ajungându-se în final spre roşul straniu al focului de apus. Razele de soare, filtrate prin frunzişul de culori incendiare, realizau prin multiple interferenţe un halou care fascina, creând în acelaşi timp senzaţia de levitaţie spre o lume nevăzută de basm” (Dan Lucinescu, op. cit., p. 20).

Moldova - Patria lor era jertfită între Roman al II-lea, fiul lui Iliaş şi Ştefan al II-lea, care a fost înfrânt şi decapitat în 13 Iulie 1447. Roman al II-lea nu s-a bucurat prea mult de domnie, căci la cca. un an de zile a fost rănit şi otrăvit, lăsând locul lui Petru al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun, sprijinit de Iancu de Hunedoara, care a primit în schimb cetatea Chilia. Petru al II-lea a urmat succesiunea trădărilor fiind îndepărtat de Alexandru al II-lea, fiul lui Iliaş, sprijinit prin mama sa Marinka Oligmandovici de către polonezi, ceea ce a stârnit supărarea lui Iancu de Hunedoara care l-a răsturnat pe Alexandru al II-lea, prin campania desfăşurată contra pretendentului leşilor.

La lupta din satul Tămăşani din 12 Octombrie 1449, a participat şi tânărul Ştefan, care s-a remarcat aducând victoria lui Bogdan al II-lea, urcându-l pe tronul Moldovei.

După mirajul Cetăţii Suceava, Ştefan a colindat împrejurimile descoperind pe marii răzeşi, descendenţi din formaţiuni voievodale, împodobiţi cu frumoase bondiţe de jder şi cuşme domneşti pe care le scoteau doar în faţa lui Dumnezeu şi Voievodului lor. Răzeşii „rezistaseră timp de cinsprezece secole oricărei imixtiuni, chiar celei romane, care numiseră această zonă, « Dacia Liberă »” (Dan Lucinescu, op. cit., p. 24).

Dacia Liberă - era Ţara care urma să fie atât de preţuită şi iubită de marele Dac Mihail Eminescu.

Lângă apa Viţăului soarele blând se căznea să intre în peştera străjuită de o cruce de lemn şi, un imbold lăuntric, haric l-a îndemnat pe tânărul prinţ voievodal să pătrundă în taina străluminată de candela de la icoana Maicii Domnului. „Pe un jilţ de piatră, tăiată de ape şi vremuri, văzu personajul căruia i se închinau miile de oameni din acel nord de ţară. Cu un gest firesc, Ştefan îngenunchie, plecându-şi capul, a cărui aură fu zărită de sihastru. Ridicându-se, acesta îşi împreună mâinile pe creştetul acelui tânăr ales, binecuvântându-l. Noul venit îşi auzi numele, urmat de cuvintele părinteşti: - Urmează-ţi calea de credinţă în Dumnezeu şi drumul tău de glorie va fi sub aripa Lui ocrotitoare!

Veni apoi binecuvântarea, care-l cutremură pe tânăr. Cu capul plecat, acesta îşi făcu semnul crucii” (Dan Lucinescu, op. cit., p. 25).

După binecuvântarea Cerului a venit şi trăznetul pământului, asasinarea tatălui său Bogdan de către fratele său Petru Aron (nu întâmplător purta nume de iudă, n.a.), la onomastica vărului său de la conacul din Răuseni. Vlaicu, fratele Doamnei Oltea a aflat despre asasinat şi s-a grăbit să-l salveze pe tânărul Ştefan, care coborând Obcina Mare a ajuns la pustnicul Daniil. Sihastrul, prevenit prin har despre tragedie, l-a îmbăţişat şi l-a pus sub patrafir întărindu-l cu rugăciunea sa şi cu certitudinea că va ajunge domn. Pentru moment castelul Hunianzilor i-a fost adăpost. Doamna Oltea după ce a încredinţat trupul soţului Bogdan mănăstirii Probota şi-a dăruit sufletul lui Dumnezeu, slujindu-L ca monahia Maria în aceeaşi magnifică mănăstire.

După moartea lui Iancu de Hunedoara, Ştefan şi unchiul său Vlaicu s-au orientat spre protecţia lui Vlad Ţepeş, care l-a sprijinit să ocupe tronul tatălui său. Ştefan şi ajutoarele sale în confruntarea cu ucigaşul Petru Aron a ales locul bătăliei la Dolheşti şi apoi pe malul apei Moldova, la Orbie, biruind în 14 Aprilie 1457. Răsunetul biruinţei lui Ştefan l-a îndemnat pe Mitropolitul Teoctist să-i iasă în cale, ungându-l Domn pe un islaz al apei Moldova numit Direptate. Noul Voievod şi-a organizat marea oaste a ţării, întărindu-şi în paralel şi şirul cetăţilor sale de apărare a ţării: Suceava, Hotin, Soroca, Orhei, Cetatea-Albă, Chilia, Crăciuna, Neamţ, Roman.  

Suferinţa fizică provocată de rana de la glezna piciorului stâng în încercarea de recucerire a Cetăţii Chilia din 1462, s-a accentuat printr-o suferinţă psihică mai adâncă, fapt ce l-a determinat pe tânărul Domn la întoarcerea acasă, să-şi trimită oastea în Cetatea Sucevei, iar el cu un pâlc de răzeşi să se abată către peştera cuviosului Daniil. Sfetnicul său de taină ştia ce i se întâmplase Voievodului şi luându-l părinteşte de mână s-au aşezat la o rugă de foc în strâmta capelă din stâncă, unde sihastrul a implorat Sfânta Treime să trimită harul Duhului Sfânt spre dubla vindecare şi acoperământ divin în slujirea domnească a lui Ştefan întru Dumnezeu şi Patrie.

Mărturisirea de credinţă a Voievodului trebuia consfiinţită prin ridicarea aproape de locul unde se aflau cei doi, a unui lăcaş de mulţumire şi de slujire lui Dumnezeu. În anul 1465, Cetatea Chilia devenea pavăză a Ţării Moldovei, astfel că biruinţa i-a amintit de legământul făcut pustnicului-duhovnic şi în 10 Iulie 1466, s-a înfăţişat înaintea lui Daniil rugându-l să aleagă şi să binecuvinteze locul pentru mănăstire.

„Daniil Sihastru l-a dus pe domnitor până la confluenţa apelor Viţeului şi Putnişoarei cu pârâul Putna..., unde se zăreau patru puncte luminoase ca nişte lumânări. Una era pe vârful dealului Crucii, din stânga lor, şi trei lumini în faţă, unde mai fusese o mică biserică, distrusă de vremi. Cuviosul i-a spus că pe locul luminiţei de pe deal să ridice o cruce, iar unde erau cele trei lumini, altarul noii biserici” (Dan Lucinescu, op. cit., p. 82).

Ştefan cel Mare a fost hărăzit de Dumnezeu ca Voievod providenţial - Măsura timpului său, care s-a ridicat desupra vremilor omeneşti atât pentru Moldova, dar şi pentru Europa apuseană pe care a salvat-o de la turcizare. „În istorie, mărturiseşte Mihail Eminescu, cată să constatăm valoarea termenilor. Pentru a măsura rezistenţa unui popor în contra unui atac sau a unei cuceriri trebuie să ştim ce putere reprezenta acel atac sau acea tentativă de cucerire. Ştefan cel Mare s-a luptat în contra turcilor sub Mahomed II, în contra ungurilor sub Matei I Corvin, vasăzică rezistenţa care-a trebuit s-o opuie acestora este egală, dacă nu superioară, atacului intervenit. Ştefan Vodă e mare. Tot astfel Mircea I s-a luptat în contra lui Murad I, în contra lui Baiazid Fulgerul. Mircea I e mare. Mihai Vodă s-a luptat în contra turcilor în decadenţă, în contra ungurilor în decadenţă. El e relativ mai mare decât aceştia, însă în realitate e mic. Starea de mizerie din vremea lui” (Eminescu, Opere III..., p. 62).

 „Papa din Râm mi-a dat blagoslovire/ c-am pus urgiei sfântă-mpotrivire,/ că nu cu fieru-nving, ci frâng bejenii/ cu foc de liturghii şi de utrenii.// Când spintecă săgeata răsărituri,/ împlântă-n lut prăsilă pentru schituri./ Din pulberile hoardelor tătare/ răsar catapetesme şi altare.// Spada izbeşte: vremea geme, sare,/ trosnită din ţâţâni şi din zăvoare,/ ci râd, pe urmă, holde pe tăpşane/ şi urcă mucenicii prin icoane,/ iar ţara curge-n vreme, nu se-ogoaie,/ ca apa printre râpe şi zăvoaie...// Omu-i argat şi vremilor şi vieţii./ Sunt ani zbârliţi şi crânceni ca mistreţii,/ iar alţii vin cu lungă vătămare/ şi te fac alb, ca prunu-n Joia Mare...// Dar, seara, dorul meu e o troiţă,/ şi, plânşi, doi ochi adânci de rachieriţă/ în mine ning şi-acum albastre brume,/ ca-n vechiul rateş, la răscruci de lume”  (Radu Gyr, Vodă Ștefan, Ciclul Balade, Lucman, Bucureşti, 2006).

Când au mijit zorii veacului al XV-lea pe moşia Mănăstirii Sfântul Nicolae-Rădăuţi, cu alegere angelică din pântecele mamei, s-a născut pruncul ce a primit numele Dumitru. A fost un copil precoce cu evlavie de carte şi rugăciune. La vârsta de 16 ani Dumitru s-a călugărit în aceeaşi mănăstire sub numele de David. După câţiva ani a primit taina preoţiei şi s-a retras la Mănăstirea Sf. Lavrentie-Vicovul de Sus. De acolo Duhul Sfânt l-a chemat şi l-a înfrumuseţat cu aura pustiei sub numele de Daniil, arzând pururea ca o candelă, cuminecându-se cu linişte, post, asceză şi rugăciune.

A sălăşluit cu îngerii şi sihaştrii codrilor Carpaţi, întâi pe valea pârâului Secu, iar apoi pe valea pârâului Putna unde şi-a dăltuit în stâncă un mic altar, sub care avea să-l cunoască pe viitorul Domn Ştefan cel Mare, devenindu-i duhovnic şi împreună să ctitorească, unul cu braţele, celălalt cu spiritul marea Lavră a mănăstirii Putna.

În Codrul de Argint al Putnei moldave, schimonahul Daniil a creat marea mişcare isihastă carpatină cu peste 100 de ucenici sihaştri, mişcare îmbogăţită ca număr şi trăire şi în Vetrele Voroneţului, Rarăului ori de-a lungul Carpaţilor Răsăriteni.

 Plecând de la această mişcarea isihastă a sihastrului Daniil, peste o jumătate de mileniu, alt mare monah ascet, scriitor mistic al Lavrei Frăsinei - Vâlcea, ieromonah Ghelasie,  a botezat conceptul care exista deja bimilenar în Vatra Maicii Domnului, de isihasm carpatin.

Între ucenicii lui Daniil au strălucit viitorul mitropolit Grigorie Roşca, egumenii Paisie, Paladie şi Atanasie de la Mănăstirea Neamţ, Pahomie şi Nil de la Slatina, Isaia de la Moldoviţa, Ioan, Misail şi Efrem de la Voroneţ, Gherontie de la Humor și încă mulți alții..

Avva Daniil împreună cu ucenicul său Domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, după înfrângerea de la Războieni, au purces la slăvirea lui Dumnezeu prin zidirea unei biserici în anul 1488, în vatra mănăstirii Voroneţ - Heraldica isihasmului moldav, închinată Biruitorului întru Hristos, Sfântului traco-get, Marele Mucenic Gheorghe.

După sfinţirea măreţei ctitorii, în toamna anului 1470, Cuviosul Daniil s-a retras aproape de Mănăstirea Voroneţ, clădindu-şi o altă chilie în stânca Şoimului. Aici s-a bucurat de harul lui Dumnezeu slujindu-L şi slăvindu-L vreme de 20 de ani.

În anul 1488, după zidirea bisericii Mănăstirii Voroneţ, cuviosul Daniil a primit demnitatea de egumen al mănăstirii. În timpul vieţii poporul l-a venerat ca pe Sfântul Danii sau Sihastrul cel Bătrân. Mitropolitul Grigorie Roşca, discipolul său, l-a pictat în anul 1547, pe peretele din stânga intrării în biserica Sfântul Gheorghe-Voroneţ cu aură de sfânt. În anul 1496 a urcat la ceruri şi s-a aşezat lângă Frumuseţea Mântuitorului Hristos. Poporul drept măritor creştin l-a numit Sfântul Daniil cel Nou.Prăznuirea sfântului Daniil se face în 23 Aprilie şi 11 Decembrie.

„Ajuns în vale, pe un râu în spume,/ aşa cum scris-a pana de poet,/ bătrânul Ştefan glăsui încet/ către sihastrul ce-a fugit de lume:// - Când am simţit pe-al ţării trup nepace/ m-am răsucit la Putna, în mormânt,/ şi-am răsturnat cinci veacuri de pământ/ de pe pieptarul meu să vin încoace.// Au mă sminteşte ochiul ce se bate/ sau nu-mi ajută mintea să dezleg?/ Hotarul drept vi l-am lăsat întreg/ şi aflu-acum Moldova jumătate.// Vândut-aţi oare hoardelor de-afară/ în târgul vremii, una din moşii?/ Eu nu cunosc pe lume avuţii/ să-mi poată preţui un colţ de ţară.// Sau nu cumva pe platoşe oţelul/ a ruginit prin sutele de ani,/ de-au spart zăgazul vechii mei duşmani/ şi-au slobozit din suliţe măcelul?// De ce nu bate ceasul de vecernii/ în pieptul Putnei – clopot necuprins?/ Au taci şi tu, bătrâne? Sau ţi-au stins/ făclia vieţii, viscolele iernii?// Târziu abia, în noaptea de cărbune,/ cu ochii grei de-atâta nepătruns,/ s-a îndurat sihastrul cu răspuns:/ - Măria Ta, eram în rugăciune.// Ci nu păstra în inimă sminteală,/ că nu plăieşii şi-au ieşit din minţi/ precupeţând Moldova pe arginţi,/ cum le-ai adus în cuget bănuială.// Ei zac în lanţuri, lângă hăul mării,/ şi trag în juguri puse de călăi./ Bicele însă nu le ţin ai tăi/ şi mâna ce izbeşte nu-i a ţării.// Potop cumplit de neamuri fără cruce/ se năpustesc acum spre crucea ta,/ dar în zadar se-ncrâncenă sub ea,/ căci prea e sus - şi nu pot s-o apuce.

Măria Ta, înseninează-ţi faţa,/ arcaşii n-au uitat să dea la semn,/ ci doar aşteaptă marele îndemn/ să rupă lanţul şi să ia sâneaţa.// Atunci vor arde ţestele duşmane/ cu vâlvătăi de sânge şi de fum,/ şi nu va fi răgaz pe nici un drum/ să ne oprească iureşul, Ştefane.// Şi-ţi vom zidi biserică frumoasă/ sub nesfârşitul cerului safir,/ să intre neamul tot sub patrafir/ ca să-l primeşti cuminecat acasă” (Andrei Ciurunga, Daniil Sihastrul din volumul Lacrimi pentru Basarabia, 1940-1995, Ed. Arvin Press, 2004).

Având permanent în faţă Icoana Marelui Ştefan şi pe umeri mantia de aur a Neamului, Mihail Eminescu a elaborat proiectul marii Serbări - Sărbători de la Putna anului 1870, dar izbucnirea războiului a amânat cu un an Serbarea de la Putna.

Privea atent la creuzetul fierberii vieţii politice româneşti în care se decanta neliniştea generaţiei sale cauzată de sciziunea-tulbure a unora cu a altora. „Serbarea la mormântul lui Ştefan-cel-Mare, pornită mai mult dintr-un sentiment de pietate cătră trecutul nostru pe cât de glorios, pe atât de nefericit, a născut conştiinţa că o întrunire a studenţilor români din toate părţile ar putea constitui şi alceva, viitorul. Viitorul e continuarea, în cazul cel mai bun rectificarea trecutului. Dacă exteriorul acestei festivităţi are să fie de un caracter istoric şi religios, interiorul ei - dacă junimea va fi dispusă pentru aceasta – are să cuprindă germenii unei dezvoltări organice, pe care spiritele bune o vroies din toată inima” (Eminescu, Scrieri politice 1870-1878, Ed. Ileana, 1993).

Serbarea de la Putna din anul 1871, a căpătat valoare de monument, mai ales graţie iniţiatorului ei Mihail Eminescu care a atras ca un magnet Oştirea studenţilor români, între ei strălucind şi divinul compozitor Ciprian Porumbescu.

Comitetul organizării a adus o notă în plus, plină de uimire, festivităţii plantând din satul Putna până la mănăstire pe două şiruri paralele cetini de brad înfipte în pământ, însoţite din loc în loc de lampioane mari şi mici, înălţând la mijlocul drumului un uriaş arc de triumf tot din cetini de brad, decorat cu flamuri, iar pe frontispiciu lui au scris: Memoriei lui Ştefan cel Mare, mântuitorul neamului!

Pe plaiul din dreapta Arcului au amenajat un portic ce putea primi cca 1500 de persoane, dotat cu mese şi laviţe de brad. Sâmbătă la ora 22 oaspeţii s-au îndreptat spre biserică, unde ierarhii, soborul de preoţi şi clopotele au început oficial serbarea.

 Duminică la ora 8 s-a început oficierea Sfintei Liturghii. Patru tineri academici au stat de gardă la mormântul Voievodului. Prezent!

Slujba a fost electrizată de predica de un înalt patriotism şi însufleţire religioasă a părintelui Arcadiu Ciupercovici, egumenul mănăstirii. După slujbă s-a mers în portic unde s-au sfinţit podoabele expuse între care Icoana Marelui Vodă, iar după stropirea cu aghiazmă a auditoriului adânca linişte a tăcerii a fost întreruptă de cuvântarea festivă, o reală operă de elocinţă a  celui ce urma să fie marele istoric A.D. Xenopol,la acea dată student la Berlin, reflectând în adevăr măreţia lui Ştefan.

„Onorată adunare,

Ne-am adunat aice, pentru că acest suflet ales, cu dreptul au dobândit de la poporul său mândra denumire de „mare şi bun”. În astă judecată, rostită de un neam întreg în decurs de secoli, stă dreapta măsură a măririi lui Ştefan; şi chiar cercetarea cea mai lămurită a istoriei nu va putea decât să întărească ceea ce poporul a cuvântat. Dar să nu credem, onorată adunare, că numai trecutul ne atrage aice; Nu! Venim aice şi pentru viitorul după care năzuieşte orice suflet mai nobil a poporului nostru. Venim aice pentru a ne trage puterea ce susţine în lupta pentru bine şi adevăr, putere ce izvorăşte pe la mormintele oamenilor mari...

Învingători sau martiri în luptele ce au purtat, ei au cu toţii dreptul la recunoştiinţa neamului întreg, pentru că prin braţul lor şi, mai mult încă, prin puternica amintire împlântată în sufletul poporului, ei au lăsat un izvor de vârtute, din care cu toţii au dreptul să se întărească pentru viitor. Ei sunt ai neamului întreg, pe cât răsună aceeaşi limbă, pe cât se întâlnesc aceleaşi obiceiuri, pe cât se întinde legătura mai strânsă pusă de fire între sufletele omeneşti. Ei trec chiar peste cercul poporului lor şi devin binele întregii omeniri.

Pe mormântul lui Ştefan cel Mare, pe această amintire comună tuturor, venim noi deci astăzi cu credinţa în un viitor comun... Nu tot poporul lucrează deodată spre viaţa şi propăşirea sa. Este în el o parte activă, în mâinile căreia stau ursitele poporului întreg...

În dezbinarea dinlăuntru stă slăbiciunea tuturor; în această nearmonie a inimilor şi spiritelor stă rădăcina mai adâncă a rălelor ce ne bântuie, a pericolelor ce ne ameninţă. De aceea, pe mormântul bărbatului ce a ştiut a concentra în sine toate razele de bine a poporului său, să cugetăm la o apropiere a tuturor, din toate părţile, spre o împreună lucrare...

Ştefan cel Mare avea mai mult a se lupta contra pericolelor din afară. Arma sa era fierul; puterea sa, virtutea inimii şi braţul neobosit; victoriile sale erau repurtate pe câmpul stropit cu sângele bravilor români. Tu, umbră măreaţă a lui Ştefan cel Mare, coboară-te în sufletul poporului tău, şi cu puterea ta de fier încoardă-i voinţa spre împlinirea acelor datorii, pe care natura le impune oricărui popor ce năzuieşte către nemurire!”

Asemine momente mai adeseori...”, cum ne cerea Bădiţa Eminescu s-au împlinit prin generaţia înflăcărată de la 1904, când savantul Nicolae Iorga s-a aprins de la Candela de veghe a Domnului Ştefan de la Putna, „candela aprinsă deasupra mormântului său s-a stins uneori în zile rele. Dar amintirea lui a luminat totdeauna în marea biserică a conştiinţei neamului. Uneori mai tare, alteori mai slab, dar nici un vânt năprasnic n-a putut-o stinge. Şi astăzi ea se înalţă puternică, în marea flacără de mândrie şi recunoştiinţă ce porneşte din inimile noastre”.
- Va urma -