Receptarea lui Mihail Kogălniceanu în R.S.S. Moldovenească - Studiu de caz: Ion Soroca

„În istoria fiecărui popor, mare sau mic, există personalități, care prin activitatea lor reflectă, mai mult sau mai puțin, epoca în care ele au trăit și au muncit. O astfel de personalitate în istoria poporului nostru este cea a lui Mihail Kogălniceanu", - astfel își începe prefața la „Opere alese" de Mihail Kogălniceanu (Editura de Stat a Moldovei, Chișinău, 1958) cercetătorul științific Ion Soroca, angajat al Institutului de Limbă și Literatură al Academiei de Ștințe a U.R.S.S., Filiala R.S.S.M. Peste 8 ani, în 1966, Editura „Cartea Moldovenească" va scoate de sub tipar ediția a doua a „Operelor alese", revăzută și completată, cu prefață și comentarii de același Ion Soroca. Înainte de a povesti odiseea acestui cercetător științific, ghinionul lui de a-și alege ca temă de studiu personalitatea lui Kogălniceanu și de a persista în alegere timp de 22 de ani, cât a lucrat la sus-pomenitul Institut, voi aminti, sumar, de epoca în care a fost posibilă în R.S.S.M. abordarea unei astfel de teme. Este vorba de așa-zisul „dezgheț" hrușciovist, care a durat 11 ani, din 1953 și până în 1964, rușii numindu-l „оттепель", perioadă, când la cârma C.C. al P.C.U.S. s-a aflat Nichita Sergheevici Hrușciov. Analiza acestei „epoci" revendică o abordare nuanțată. Vorba e că în această perioadă s-a produs, într-adevăr, un „dezgheț": a fost condamnat cultul personalității lui Stalin la Congresul al XX-lea al P.C.U.S. din februarie 1956, a fost eliberată din închisori, Gulaguri, o bună parte a deținuților politici, s-a mai „înmuiat" cenzura, iar în teritoriile ocupate de Imperiul sovietic, inclusiv în Basarabia, rebotezată RSSM, s-a produs, mai mult sau mai puțin, un reviriment național. Vom aminti aici doar de faimosul Congres al III-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova din 14-15 octombrie 1965, la care s-a pus problema revenirii la grafia latină și renunțarea la graiul pocit moldovenesc, promovat încă din perioada interbelică în R.A.S.S.M.

În pofida acestor și a altor evenimente îmbucurătoare, să nu uităm, totuși, că în această perioadă s-au întâmplat și lucruri, eufemistic vorbind, reprobabile, cum ar fi pedepsirea indezirabililor cu internări în spitale de psihiatrie, promovarea în exces a ateismului, înăbușirea rebeliunii muncitorilor din Novocerkassk din 1-2 iunie 1962, cu condamnarea la pedeapsa capitală a liderilor acesteia, intrarea tancurilor sovietice în Budapesta și înăbușirea răscoalei/revoluției anticomuniste și antisovietice din Ungaria în octombrie 1956, soldată cu masacrarea a cca 2500 de maghiari, deteriorarea relațiilor externe cu S.U.A. și alte state, numită „război rece", ca să nu mai vorbim de matrapazlâcurile hrușcioviste din agricultură etc. Totuși, să revenim la „оттепель"/ „dezgheț", când o parte dintre intelectualii din întreg spațiul sovietic au înțeles că a sosit vremea lor, vremea oamenilor liberi. Liberi în a-și exprima nestingherit viziunile artistice, științifice, culturale. Nici basarabenii nu au ezitat să profite de „dezgheț". Bineînțeles, cei cu vocație de carierist au continuat să slujească cu devoțiune ideologia bolșevică, de la care Nichita Hrușciov nu s-a abătut.

Din fericire, pe această palmă de pământ românesc, după genocidul stalinist, vom constata cu uimire că au rămas destul de mulți intelectuali, dar și reprezentanți ai altor pături sociale, verticali, cu demnitate națională și general-umană, printre ei numărându-se și Ion Soroca. În R.S.S.M. el a fost cel mai tenace promotor al ideilor, al operelor, al vieții în general a marelui nostru înaintaș Mihail Kogălniceanu de până la restructurarea gorbaciovistă. Nouă ne rămâne doar să-i „depistăm" pe cei mai curajoși și pe cei mai de seamă oameni ai cetății după un îndelung „complot al tăcerii" și să-i readucem în circuitul valoric național. Sunt mulți, dar noi nu-i cunoaștem, pentru că în timpurile sovietice s-a făcut tot posibilul ca să nu-i cunoaștem, ca să nu mai scăpăm vreodată de asfixiantul complex al inferiorității. Și aici voi pomeni, doar în treacăt, de eroii mișcării antisovietice și anticomuniste din Basarabia postbelică, puțin cunoscuți, dar și mai puțin popularizați: Vasile Odobescu, Simion Zlatan, Simion Baranovschi, Filimon Bodiu, Anatol Guma, Valeriu Graur, Alexandru Șoltoianu, Mihai Moroșanu, Alexandru Usatiuc-Bulgăr, Gheorghe Ghimpu și atâția alții, lideri ai formațiunilor antisovietice „Armata Neagră", „Partidul Democrat Agrar", gruparea lui Filimon Bodiu, „Arcașii lui Ștefan", organizația „Maidahonda", „Uniunea Democratică a Libertății", „Partidul Dreptății", „Uniunea Democrată a Socialiștilor", „Frontul Național Patriotic" etc.

Dar, precum zic francezii, revenons à nos moutons. În perioada „dezghețului" hrușciovist despre Kogălniceanu au scris articole mai mulți cercetători, printre aceștia numărându-se și prietenul lui Ion Soroca - Ion Vasilenco - care în 1957, cu ocazia celor 140 de ani de la nașterea marelui înaintaș, în numărul din 8 septembrie al săptămânalului „Cultura Moldovei", la p.3, publică articolul „O figură luminoasă a trecutului nostru cultural". Ce a pățit Ion Vasilenco pentru promovarea valorilor și a personalităților culturale din dreapta Prutului, dar, mai ales, pentru articolul despre Constantin Stere, contemporanii lui știu: hărțuit, internat de mai multe ori în spitalul de psihiatrie „Codru", a avut un sfârșit tragic. Dar asta se întâmpla după revenirea în forță a temutei cenzuri, deja pe timpul lui Brejnev, când „dezghețul" se încheiase într-un mod lamentabil! Ce avea să pățească Ion Soroca voi vorbi ceva mai la vale, după ce voi înșirui numele cercetătorilor basarabeni care au scris despre Kogălniceanu în acei 11 ani de fragilă libertate. Iată-i: desigur, vioara numărul 1 - Ion Soroca („Mihail Kogălniceanu - 75 ani de la moarte", în: revista „Nistrul", nr.7, 1966, p.133-137; „Activitatea editorială a lui M Kogălniceanu", în: „Limba și literatura moldovenească", nr.1, 1969, p.11-21; „Concepțiile sociale ale lui M. Kogălniceanu", în: „Limba și literatura moldovenească", nr.4, 1970, p.14-23, ediția I-a a „Operelor alese" ale lui M. Kogălniceanu, Chișinău, Editura de Stat a Moldovei, 1958 și ediția a II-a, Chișinău, Editura „Cartea moldovenească", 1966). Ceva mai înainte, în „Moldova socialistă" din 6 septembrie 1957 Ion Soroca pregătește o pagină întreagă (p.3), dedicată lui M. Kogălniceanu, intitulată „Luptător pentru propășirea maselor", în care, pe lângă fragmente din opera lui M. Kogălniceanu și propriul articol „Mihail Kogălniceanu (1817-1891)", inserează și un articolaș intitulat „Alături de țărănime", semnat de studentul Vasile Badiu. Studentul Badiu va mai publica, peste 2 ani, pe 22 ianuarie 1959, în „Tinerimea Moldovei", sub genericul „100 ani de la unirea Principatelor Române" un articol cu un titlu foarte îndrăzneț pentru acele vremuri - „Mihail Kogălniceanu și Unirea", iar peste 8 ani, deja în calitate de critic literar, va publica în revista „Nistru" (nr.9, 1967, p.120-125) articolul „Arta oratorică a lui Mihail Kogălniceanu"; Ion Osadcenco („Activitatea literară a lui M. Kogălniceanu", în: „Tinerimea Moldovei" din 6 septembrie 1957), tot în acel număr - Gheorghe Bogaci („Marele patriot și cărturar - 140 de ani din ziua nașterii lui M. Kogălniceanu"), Ana Ciobotaru ( „Mihail Kogălniceanu – 140 de ani de la naștere", în: „Colhoznicul Moldovei", 6 septembrie 1957), Pavel Zavulan („Omagiu lui Mihail Kogălniceanu, în: „Limba și literatura moldovenească", nr.3, 1966, p.79-80), Lazăr Ciobanu („Kogălniceanu-publicist", în : „Limba și literatura moldovenească", nr.4, 1967 p.19-27), în acelaș număr - K. Prisacă („150 de ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu", p.75), dar și leningrădeanul Iurii Baskin („Михаил Когылничану. К 140-летию со дня рождения классика молдавской литературы" (Mihail Kogâlniceanu. 140 de ani de la nașterea clasicului literaturii moldovenești"), în: „Советская Молдавия" („Moldova Sovietică") din 6 septembrie 1957. Același Baskin va publica, în anul 1960, în broșura „Учёные записки", том LII (Юридический) („Studii științifice", vol.LII (Juridic), care apărea sub auspiciile Universității de Stat din Chișinău, un amplu studiu intitulat „К вопросу о формировании общественно-политических взглядов Михаила Когэлничану" (Despre problema formării viziunilor social-politice ale lui Mihail Kogălniceanu"), în care autorul își exprimă, printre altele, dezacordul față de concepțiile lui Ion Soroca vis-a-vis de aprecierea de către acesta a concepțiilor politice ale lui Kogălniceanu. Iată cum îl „combate" Iurii Baskin, în cel mai veritabil stil leninist, pe Ion Soroca: „Мы не можем вполне согласиться с характеристикой, данной М. Когэлничану И. Сорокой (см.„История литературий молдовенешть", вол.1, Кишинэу, 1958, паж. 263). Он оценивает его как „либерала демократа". Дело в том, что такая формулировка неточна, так как (независимо от воли и желания автора) в ней делается попытка примирить либерализм и демократию, которые, как это неоднократно указывал Ленин (см. Соч., том 18, стр.34), непримиримы по самой своей природе. Внутренний порок и противоречивость взглядов Когэлничану как раз и заключались в том, что он хотел примирить их, но это не значит, что он смог примирить. Это было следствием, в конечном счёте, противоречивого положения тех социальных групп, идеологом которых он выступал (прежде всего национальной молдавской буржуазии – мелкой и средней), (p.108). („Nu putem fi întru totul de acord cu caracteristica, pe care i-o face Ion Soroca lui M. Kogălniceanu (vezi: Istoria literaturii moldovenești, vol. I, Chișinău, 1958, p.263). El îl apreciază ca pe un „liberal democrat". Dar această formulare este una inexactă, deoarece (indiferent de voința și dorința autorului) în ea se încearcă împăcarea liberalismului cu democrația care, așa precum a concretizat nu o singură dată Lenin (vezi: Opere, vol.18, p.34), sunt de neîmpăcat prin însăși natura lor. Viciul intern și concepțiile contradictorii ale lui Kogălniceanu au constat tocmai în faptul că el a încercat să le împace, dar asta nu înseamnă că i-a și reușit. Și aceasta drept urmare, în ultimă instanță, a poziției contradictorii a acelor grupuri sociale, al căror ideolog era (întâi de toate burghezia națională moldovenească – mică și mijlocie), (p.108).

Cu siguranță, au mai fost și alți cercetători din URSS, care au scris despre marele nostru înaintaș, dar care au rămas în afara ariei mele de cercetare. Lucru curios, în anii '70 ai secolului trecut, când nu s-a mai putut publica nimic în mass media de la noi despre M. Kogălniceanu, ziarul „Tinerimea Moldovei" din 2 septembrie 1977, publică un articol prilejuit de aniversarea a 160-a a lui M. Kogălniceanu, intitulat „Îndrumător al literaturii" și semnat de tânărul cercetător literar Vasile Malanețchi. Întreaga odisee care a urmat acestui gest temerar o găsim în cartea „Vladimir Beșleagă. Îndoiala a fost și rămâne principiul meu de viață..." Vasile Malanețchi în dialog cu Vladimir Beșleagă, apărută la Editura „Prut Internațional" în 2014, la p.78-79.

În contextul spațio-temporal descris mai sus a activat și cercetătorul literar Ion Soroca. S-a născut pe 8 septembrie 1929 în satul Caragaș, raionul Slobozia, în Transnistria, deci, și a putut face, în „epoca de aur a șantiștilor", în care i-a fost dat să-și trăiască din punct de vedere profesional cei mai prolifici ani, o carieră strălucită. Era un autodidact desăvârșit, avea un coeficient de inteligență de invidiat, iar imediat după absolvirea Facultății de Istorie și Filologie a Universității de Stat din Chișinău, în anul 1955, este trimis pentru studii de doctorat (la aspirantură, precum se zicea pe atunci) la Institutul de limbă și literatură al Academiei de Științe a U.R.S.S., filiala R.S.S.M. După absolvirea aspiranturii, este angajat, pe 16 noiembrie 1958, în calitate de colaborator științific inferior (младший научный сотрудник), la specialitatea „literatura moldovenească" în cadrul aceluiași Institut. Timp de 22 de ani de salahoriat în cadrul Institutului de Filologie, precum i s-a zis mai târziu acestuia, Ion Soroca a purtat, ca pe un stigmat, doar această titulatură - colaborator științific inferior. Și asta în timp ce colegii lui, unii dintre ei bicisnici, semianalfabeți, urcau de la an la an treptele academice, titlurile științifice în acea vreme fiind următoarele: colaborator științific inferior, colaborator științific superior, docent, profesor, membru-corespondent și, ultimul, vârful aisbergului, membru titular al Academiei de Științe. De ce altora li s-a permis ascensiunea, iar lui Ion Soroca - nu? Răspunsul la această întrebare este univoc: din cauza temei de cercetare. Dacă și-l lua drept temă de cercetare nu pe Mihail Kogălniceanu, ci, să zicem, pe Gorkii sau Pușkin, sau Maiacovski sau, în cel mai bun caz, pe Esenin... , și, dacă ar mai fi avut și stofă de carierist, astăzi toată lumea din Republica Moldova avea să știe de academicianul Ion Soroca. Așa însă, el rămâne până în prezent quasinecunoscut. Altul în locul lui, mai orgolios, demult își dădea demisia sau se reprofila, schimbându-și tema de studiu, dar pentru Ion Soroca, om de o rară modestie și demnitate, M. Kogălniceanu a fost o constantă a vieții profesionale, până pe data de 14 ianuarie 1980, când se adresează lui Simion Cibotaru, Directorul Institutului de Filologie, cu cererea de eliberare din funcție, „în legătură cu trecerea la alt loc de muncă" („в связи с переходом на другую работу"). Era în floarea vârstei, avea 51 de ani! Interesant este faptul că toate caracteristicile pe care i le scriau superiorii intermitent, de regulă în preajma avansărilor în funcții a candidaților, erau pozitive, chiar laudative, dar toate ca una, parcă trase la indigo, se încheiau invariabil: „Характеристика дана на предмет избрания его на новый срок в должность младшего научного сотрудника" („Caracteristica este prezentată în legătură cu alegerea lui (I. Soroca - n.a.) pe un termen nou în funcția de colaborator științific inferior"). Și asta pe parcursul a 22 de ani de muncă asiduă! În dosarul lui Ion Soroca, ce se păstrează la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a R. Moldova, am găsit patru astfel de caracteristici. Prima, din 15 ianuarie 1960, este semnată de Iosif Varticean, directorul de atunci al Institutului, a doua, din 7 mai 1962, de Nicolae Corlăteanu, director și el, academician, a treia, din 8 iunie 1970 este semnată de Constantin Popovici, candidat în științe filologice, șeful sectorului „Relații reciproce dintre literatura moldovenească și literaturile popoarelor URSS" (Заведующий сектором взаимосвязей молдавской литературы с литературами народов СССР) și ultima, a patra, din 30 martie 1978, poartă semnătura lui Simion Cibotaru, Directorul Institutului de Limbă și Literatură, membru-corespondent al Academiei de Științe a RSSM. O să citez din ultima: „Тов. Сорока Иван Андреевич, 1929 года рождения, молдаванин, образование высшее, беспартийный, работает в Институте языка и литературы с 15 ноября 1958 года в должности младшего научного сотрудника. За этот период им было опубликовано свыше ста (subl. noastre - n.a.) научных работ. Он является соавтором „Истории молдавской литературы" (т.I), „Истории Молдавии" (т.II), а также учебников по молдавской литературе для IX и X классов. Им было подготовлено и прокомментировано 2 издания „Избранных произведений" М. Когэлничяну.[...] В настоящее время он работает над монографией „Русская литература в молдавской советской критике и литературоведении (1945-1975)". Является членом редколлегии I-й и 2-й книг „Очерков молдавско- русско-украинских литературных связей".

Тов. Сорока - участник многих научных конференций [...] является членом редколлегии стенной газеты института, учёным секретарём Научно-Методического Совета общества „Знание" М.С.С.Р.". („Tovarășul Soroca Ivan Andreevici, anul nașterii 1929, moldovean, studii superioare, fără de partid, lucrează la Institutul de limbă și literatură de pe data de 15 noiembrie 1958 în funcția de colaborator științific inferior. În această perioadă el a publicat mai bine de o sută (subl. noastre) de lucrări științifice. Este coautor al „Istoriei literaturii moldovenești" (vol.I), al „Istoriei Moldovei" (vol.II), de asemenea al manualelor de literatură moldovenească pentru clasele a IX-a și a X-a. El a pregătit pentru tipar și a comentat 2 ediții ale „Operelor alese" ale lui M. Kogălniceanu. [...] În prezent lucrează asupra monografiei „Literatura rusă în critica sovietică moldovenească și în critica literară (1945-1975). Este membru al colegiului de redacție al primelor două volume ale „Studiilor despre legăturile literare moldo-ruso-ucrainene".
Tovarășul Soroca este participant al multor conferințe științifice, [...], este membru al colegiului de redacție al gazetei de perete a institutului, este secretar științific al consiliului științifico-metodic al societății „Știința" din R.S.S.M."...). Acesta este doar un citat din caracteristica, în care sunt înșiruite o mulțime de merite științifice ale lui Ion Soroca, dar care, ca și precedentele caracteristici, se încheie cu fatidicul „Характеристика дана на предмет избрания его на новый срок в должности младшего научного сотрудника по специальности „Молдавская литература". Era anul 1978! Vor mai trece 2 ani de umilințe și Ion Soroca va scrie cererea de eliberare din funcție. Astfel, cariera lui științifică se încheia!

După toate acestea, să nu ne mai mirăm că Ion Soroca, în perioada de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80, începutul anilor'90 ai secolului trecut, n-a ieșit la rampă, rămânând în total anonimat. Prea dureroasă i-a fost obida, prea distrus a fost moralicește, prea istovit fizic și, mai ales, psihologic. A trecut la cele veșnice în anul 2013, uitat de contemporani, neștiut de noi, cei mai tineri. În continuare să precizăm ce a putut și ce nu a putut include Ion Soroca în cele două ediții ale „Operelor alese" ale lui Mihail Kogălniceanu, cea din 1958 și cea din 1966. Ediția din 1958 cuprinde trei compartimente: Opera artistică, Critica literară și Opera istorică și socială. Bineînțeles, beletristica i-a dat în cea mai mică măsură bătăi de cap și este clar de ce. Aici selecția a fost bine gândită și bine aleasă, pentru că îngrijitorul ambelor ediții a selectat cele mai reprezentative lucrări artistice ale lui Kogălniceanu, printre care „Nou chip de a face curte", „Două femei împotriva unui bărbat", „Iluzii pierdute", „Fiziologia provincialului în Iași" și, desigur, romanul neterminat „Tainele inimii". Ediția din 1966 e completată cu „Soireés dansantes" („Adunări dănțuitoare") și cu „Noul acatist al Marelui Voievod Mihail Grigoriu". Oricât de blândă ar fi fost cenzura bolșevică, Ion Soroca nu putea include în acest compartiment povestirea „Filosofia vistului", scrisă de Kogălniceanu în anul 1838, la doar 21 de ani, care i-a adus mari necazuri prin faptul că a ironizat pe seama moravurilor din imperiul Rus. Ion Soroca știa de acest text, undeva la subsol face o trimitere fugitivă la el, dar numai atât. Altfel nici nu se putea, de vreme ce Kogălniceanu scrie următoarele: „Un scriitor vestit rusesc, întemeindu-să pe numărul jocurilor de cărți care se fac în Rosia și se întrebuințază la joc și socotind pentru această întrebuințare, în analogie, la fieștecare joc, numai două ceasuri, au dovedit că într-un an se joacă în Rosia patru veacuri.

Este cu neputință că o asemine împrejurare să nu aibă înrâurire asupra năravurilor, asupra duhului vieții sociale și însuși asupra haractirului poporului... În Rosia vistul este astăzi unul din principalele elementuri ale vieții sociale: se poate zice că sara, când toată Rosia joacă vist, noi nu ne deosăbim în nimică de oamenii cei mai harnici și cei mai civilizați. [...] În Rosia, în zilele noastre, un bun curs de filosofia moralului ar trebui să fie început cu o tractație asupra pravililor vistului...". „Ironia lui Kogălniceanu a fost așa de vizibilă, încât consulul rus la Iași Carol de Kotzebue s-a simțit vizat și jignit. El a cerut lui Mihai Sturdza, domnul Moldovei, să intervină pentru suprimarea revistei „Alăuta românească", iar autorul, semnat numai cu literele Klmn, dar descoperit de Gh. Asachi, a fost pedepsit cu o lună de închisoare", scrie Dan Simonescu în volumul „Mihail Kogălniceanu. Opere, I, Beletristică, studii literare, culturale și sociale", București, 1974, la pagina 29.

De atunci, de la vârsta de 21 de ani, și pe tot parcursul vieții M. Kogălniceanu a fost o persoană mai întâi suspectată de neloialitate, mai târziu, după „mica Unire" (1859), urâtă de moarte de către reprezentanții Imperiului țarist în Principatele Dunărene. Cum puteai face o carieră științifică în RSS Moldovenească, alegându-ți drept temă de studiu o astfel de personalitate, chiar și în anii „dezghețului" hrușciovist? Deși îi cunoștea opera din scoarță în scoarță, Ion Soroca s-a văzut strâmtorat în alegerea operelor lui M. Kogălniceanu ce țin de critica literară, de opera istorică și socială, că de cea politică nici nu putea fi vorba. Și așa e de mirare că a putut introduce la compartimentul „Critica literară", în ediția a doua a „Operelor alese", a Programului gazetei „Steaua Dunării", ziar eminamente unionist, iar la compartimentul „Opera istorico-literară", în ambele ediții, a „Cuvântului introductiv la cursul de istorie națională".

Ediția a doua a „Operelor" este completată cu un compartiment nou – „Scrisori". Sunt reproduse 22 de scrisori, din cele circa 2300, câte a scris M. Kogălniceanu pe parcursul întregii sale vieți. Bineînțeles, Ion Soroca a putut selecta doar pe cele mai neutre, mai „nevinovate", precum urmează: Către tatăl său (11 scrisori), către surorile sale (5 scrisori), către fratele său (1 scrisoare), către Gh. Asachi (1 scrisoare) și către prietenul său Ion Ghica (3 scrisori). Excepție face scrisoarea „Către Secretariatul de Stat", adresată, de fapt, ministrului finanțelor din Principatul Moldova Petre Mavrogheni, în care Kogălniceanu solicită ridicarea interdicției apariției ziarului „Steaua Dunării", care fusese suprimată la 11 septembrie 1856. Uimește curajul lui Ion Soroca de a include această scrisoare în „Opere...", tot așa cum uimește și „lipsa de veghe" a cenzurii, pe care Nichita Hrușciov n-a desființat-o totalmente. Tot din acest considerent, pentru că cenzura n-a fost abolită definitiv, Ion Soroca n-a putut insera în nici unul dintre cele două volume îngrijite de el, a celei mai palpitante, mai tulburătoare, dar și mai dramatice scrisori pe care Mihail Kogălniceanu o adresează la sfârșitul lunii decembrie 1878 Baronului de Jomini, consilier al Cancelarului Imperiului rus kneazul Aleksandr Gorceakov, pe care i-a cunoscut personal, în timp ce aceștia se aflau la București, în iureșul războiului ruso-româno-turc din 1877-1878.

Consternat de atitudinea sfidătoare a Rusiei față de România, manifestată atât la San-Stefano, unde s-a încheiat armistițiul între părțile beligerante, cât și la Berlin, unde s-a încheiat pacea care a pus capăt unui război plin de sacrificii pentru țara sa, Kogălniceanu, în discursul său din 13 iunie 1878 de la Berlin, în calitatea-i de ministru de externe al României, dar și în scrisoarea sus-amintită, face un rechizitoriu politicii nerușinate a Rusiei, care a comis un act fără precedent în analele jurisprudenței internaționale, smulgând hoțește teritorii de la un aliat de război, după ce acesta i-a făcut posibilă victoria. Este vorba de cele trei județe ale Basarabiei istorice: Cahul, Bolgrad și Ismail. Prezint aici doar un citat din această scrisoare puțin cunoscută, dar care, după părerea mea, ar trebui să fie studiată în școli, licee, facultăți, ca dovadă grăitoare a celor mai alese sentimente de demnitate națională și de vibrant patriotism de care a dat dovadă marele nostru înaintaș pe parcursul întregii sale vieți: „Zece mii de Români dintr-o armată de 50.000 de oameni dorm azi somnul lor cel de pe urmă în jurul Plevnei și în câmpiile Bulgariei. Această bărbătească, dar dureroasă jertfă, noi am îndeplinit-o dintr-un avânt al inimii, fără condiții, fără tratat prealabil, căci pentru noi cuvântul Majestății Sale Împăratului (este vorba de țarul Alexandru al II-lea - n.a.) prețuia ca și tratatele cele mai formale și purta în sineși cea mai înaltă din toate sancțiunile. [...] Ne-am zis că, dacă integritatea teritoriului nostru era asigurată prin singurul fapt al trecerii armatelor împărătești, ceea ce constituia fără îndoială un ajutor pasiv, această integritate ne va fi cu atât mai mult garantată din ziua, în care armata noastră a fost chemată la cooperarea activă, care se manifesta fățiș ca cea mai pozitivă din toate alianțele.

Totuși, înăuntrul țării a trebuit să îndurăm toate greutățile, toate năpastele pe care le aduc în chip fatal cu ele războaiele, chiar cele mai norocoase. Ce răsplată ne așteaptă? Când a fost vorba de luptă, individualitatea României și pozițiunea ei de națiune aliată nu au fost puse la îndoială. Însă îndată ce chestiunea păcii a venit la ordinea zilei, de îndată încetăm de a fi Stat și aliați și cădem din nou la rangul de provincie neîndreptățită la acte internaționale. Vor începe desbateri asupra celor mai grave interese ale noastre, asupra intereselor celor mai esențiale ale vieții noastre naționale. Noi nu suntem admiși a le expune, a le susține. Am fost vrednici să vărsăm sângele nostru pentru a le apăra, dar nu suntem vrednici a le cunoaște. Numai Rusia are dreptul să le aprecieze, numai Rusia își ia sarcina de a le reprezenta și de a le sprijini, fără măcar să creadă necesar de a se informa ce înțelegem noi prin interesele noastre.

Prin forță, Rusia poate lua mai mult decât Basarabia; ea poate răpi țara întreagă. Dar s-ar ivi o situațiune, în care România să fie mai părtinită de împrejurări ca Rusia; și anume când România, condamnată a pierde ca preț extraordinar al sforțărilor și al suferințelor sale, o bucată din pământul care e lipit de ea prin toate fibrele sale, ar protesta contra acestei ciopârțiri, ar invoca jertfele pe care și le-a impus și ar apela la loialitatea, dreptatea M.S. Împăratului și a Rusiei însăși. Căci mai presus de forță este legea dreptății eterne și a moralei eterne; și în acest domeniu, din care nimeni nu ne poate expropria, noi ne întărim la rândul nostru cu acea putere, ce își trage caracterul ei absolut din însăși principiile care i-au dat naștere și din care se nutrește. [...] Orice prietenie, pentru a ființa și a dăinui, trebuie să fie de amândouă părțile și să vieze dintr-o înclinare reciprocă și statornică. [...] Țările cele mici, ca și cele mari, câte odată chiar cu mai multă cerbicie, au simțăminte de conservare și de demnitate și merg până la capătul datoriilor ce le sunt impuse prin aceste simțăminte; acum e rândul Rusiei de a înțelege că pentru o țară mare, iubirea a cinci milioane de Români, asigurarea că inimile și brațele lor vor fi totdeauna gata, prețuiește mai mult decât o biată fâșie de pământ...". Această scrisoare nu o vom găsi nici în bogata bibliografie a lui Mihail Kogălniceanu din Republica Socialistă România, acolo unde despre ilustrul nostru inaintaș s-a putut vorbi și publica incomparabil mai mult decât în R.S.S. Moldovenească. Ea a fost publicată de către Nicolae Cartojan în volumul „M. Kogălniceanu. Opere", Editura „Scrisul Românesc", Craiova, f.a., p.252-259, probabil, pe la începutul secolului al XX-lea. Din nefericire, scrisoarea a fost glasul celui care predică în pustiu, la fel ca și discursul lui de la Berlin, din iunie 1878, despre care cancelarul german Bismarck a spus că „a fost auzit, nu și ascultat".

Pentru Rusia, și atunci, ca și acum, Basarabia românească nu a fost și nici nu este o simplă fâșie de pământ străin, ci a fost și este un fel de Eldorado, de unde a stors și stoarce și în prezent aurul amestecat cu sângele poporului băștinaș care, iată, nici după mai bine de 25 de ani de așa-zisă independență nu poate scăpa din îmbrățișarea iezuită a monstrului de la Răsărit. Îmbrățișare care a sugrumat milioane de oameni nevinovați, a distrus destine, printre care și pe cel al modestului, eruditului, perseverentului om de știință Ion Soroca, strivit de tăvălugul ideologiei utopice, moșite de Marx, Engels și Lenin.