În prezent, omul se află într-o stare de criză şi trebuie să se întoarcă la starea lui firească. Iar starea firească a omului este cea care-l defineşte ca om adevărat; omul adevărat este omul virtuţii, omul virtuos, statornicit în bine, acela care dovedeşte tărie în împotrivirea faţă de păcat şi în viaţa căruia se vede prezenţa lui Hristos prin comportament şi atitudine. Starea firească a omului constă în preocuparea pentru cele superioare, duhovniceşti, în asumarea responsabilităţii faţă de el însuşi şi faţă de semeni, în cultivarea şi afirmarea demnităţii personale a omului. Starea firească a omului este totuna cu starea de graţie, de har, şi aceasta nu o poate avea decât, dacă se află în comuniune cu Iisus Hristos-Dumnezeu şi cu semenii.

În esenţa Sa Dumnezeu este Iubire, astfel că, omul pe care l-a făcut: după chipul şi asemănarea Sa, Facere (1,26), este şi el tot iubire. În felul acesta, cel mai important act de viaţă al preconizatei relaţii divino-umane a fost plănuit a fi actul iubirii, act care, derulat corect atât din partea Sa emitentă cât şi pe partea sa respondentă, duce într-un singur punct: la fericire.

Şi pentru că Dumnezeu este depozitarul parametrilor pozitivi absoluţi, din acest unghi se poate spune că L-a creat pe om pentru ca acesta să participe alături de,  şi împreună cu El, la fericirea absolută. Iată care ar fi fost starea de spirit a lui Dumnezeu vis-a-vis de om, adică raţiunea divină; iată care ar fi fost starea de spirit a omului vis-a-vis de Dumnezeu, adică spiritualitatea umană; şi iată care ar fi fost starea de spirit comună din cadrul relaţiei reciproce dintre Dumnezeu şi om, adică spiritualitatea divono-umană. Şi aceasta, la nesfârşit! Dar, cursul acestei minuni a durat foarte puţin.

Pus în funcţiune, caracterul uzurpator al diavolului a rodit căderea omului în păcat şi de atunci şi pănă astăzi, întreaga degringoladă din viaţa omului survenită pe cale de consecinţă. Dacă lucrurile ar fi mers pe făgaşul dorit de Dumnezeu, umanitatea  şi-ar fi desfăşurat existenţa în termeni exclusiv paradisiaci. Desăvârşit fiind în toate compartimentele sale fiinţiale, omul ar fi trăit în unire cu Dumnezeu-Creatorul său, şi aceasta ar fi constituit marea axiomă relaţională a vieţii lui. Abea după aceea, celelalte relaţii cu fiinţele şi lucrurile din Cer şi de pe pământ. În esenţa Sa Dumnezeu este Iubire, astfel că, omul pe care l-a făcut după chipul şi asemănarea Sa Facere (1,26), este şi el tot iubire. În felul acesta, cel mai important act de viaţă al preconizatei relaţii divino-umane a fost plănuit a fi actul iubirii, act care, derulat corect atât din partea Sa emitentă cât şi pe partea sa respondentă, duce într-un singur punct: la fericire. Şi pentru că Dumnezeu este depozitarul parametrilor pozitivi absoluţi, din acest unghi se poate spune că L-a creat pe om pentru ca acesta să participe alături de,  şi împreună cu El, la fericirea absolută.

Iată care ar fi fost starea de spirit a lui Dumnezeu vis-a-vis de om, adică raţiunea divină; iată care ar fi fost starea de spirit a omului vis-a-vis de Dumnezeu, adică spiritualitatea umană; şi iată care ar fi fost starea de spirit comună din cadrul relaţiei reciproce dintre Dumnezeu şi om, adică spiritualitatea divino-umană. Şi aceasta, la nesfârşit! Dar, cursul acestei minuni a durat foarte puţin. Pus în funcţiune, caracterul uzurpator al diavolului a rodit căderea omului în păcat şi de atunci şi pănă astăzi, întreaga degringoladă din viaţa omului survenită pe cale de consecinţă.

Dacă imediat după creaţie, omului i s-au potrivit cuvintele divine: umpleţi pămânul şi-l supuneţi, astăzi civilzaţiei umane i se potrivesc alte cuvinte, formatoare ale unor expresii ca: criză economică mondială, criză demografică mondială, criză ecologică planetară, pericol de cataclism nuclear, etc. Este lesne de observat că, între fericirea absolută pentru care a fost construită rasa umană şi nenorocirea actuală a acestei rase redată de expresiile mai înainte enunţate, este o mare deosebire.

Este cea mai mare deosebire cu care s-a confruntat civilizaţia umană de la întemeierea ei şi până în prezent. Cauza acestei situaţii este în primul rând de ordin spiritual şi este doar o chestiune de analiză desfăşurată pentru a ajunge să înţelegem cum o problemă spirituală are atâtea consecinţe planetare negative.

Tăvălugul acestor consecinţe îşi are sorgintea în momentul căderii în păcat a primilor doi oameni. Prin această cădere, firea omenească, adică iubirea omenească, a slăbit considerabil şi a fost năpădită de patimi care au pus stăpânire pe ea, înrobind-o. Aceste patimi s-au interpus între om şi Dumnezeu ca un zid redutabil, provocând o ruptură proporţională în cadrul relaţiei dintre ei.

Însă Dumnezeu fiind Iubire, I  Ioan (4,8)  şi prin aceasta, dorindu-Şi parteneriatul iubirii umane, n-a putut suporta această ruptură şi atunci a conceput, iniţiat şi desfăşurat un plan de mântuire a spiritului uman din noua sa condiţie existenţială dezastruasă. În acest sens, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos pe pământ, ca împreună cu El, să împlinească acest plan. Drept pentru care, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, devenind şi fiu al omului.

Omenitatea dobândită astfel, a devenit temeiul mântuirii neamului omenesc, firea stricată de păcat a acestui neam fiind aşteptată, ca prin credinţă, să ajungă asemenea Lor, şi implicit să ajungă şi acolo unde locuiesc Ei, adică lângă Dumnezeu, în Dumnezeu şi-n unire cu El. De menţionat în acest punct, este faptul că opera de mântuire s-a făcut  datorită  Jertfei de pe Cruce a Omului Hristos, jertfă prin care umanitatea căzută a fost răscumpărată din păcat, I Petru (1,18-19)  şi împăcată cu Tatăl, Coloseni (1,20). Această jertfă a deschis de jure posibilitatea mântuirii, urmând ca această posibilitate să fie împropriată de facto de fiecare om care aspiră la comuniunea cu Dumnezeu în Împărăţia Cerească.

Este vorba de primirea de către om a Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu prin care omul este îndumnezeit[1]  şi astfel capacitat să-I fie lui Dumnezeu partener filial de relaţie de-a lungul vieţii veşnice. Dar, îndumnezeirea aceasta este doar punctul culminant al uneiîntregi serii transformatoare a fiinţei umane de-a lungul căreia progresiv patimile sunt mortificate, iar firea omenească întărită prin dobândirea virtuţiilor.

Parcurgerea de către oameni a acestei serii, se întâmplă în cadrul Trupului Tainic al lui Hristos, numit Biserică,  Efeseni, (1, 22-23).  În Biserică se află întreaga învăţătură care duce la mântuire şi puterea dumnezeiască ce-l transformă pe credincios, spre desăvârşirea sa. Viaţa de creştere şi desăvârşire psihomentală se face în strânsă legătură cu ierarhia bisericească, investită de Dumnezeu să transmită învăţătura despre mântuire şi să oficieze Sfintele Taine. Urmând această cale, credinciosul de fapt urmează viaţa lui Hristos Omul, împreună cu Hristos şi în Hristos. Aceasta înseamnă să împlinească toate poruncile lui Dumnezeu, cum a făcut şi Hristos, să moară şi să învieze împreună cu Hristos[2] şi să se înalţe şi el, la Dumnezeu.

Desigur că moartea şi învierea împreună cu Hristos se referă la acea prefacere interioară prin care moare omul cel vechi, reprezentat de patimi şi de neputinţa firii omeneşti şi înviază omul cel nou, reprezentat progresiv de virtuţi, iluminare şi desăvârşire[3]. În faza desăvârşirii, omul este iubire spirituală şi minte pură, adică, o definiţie psihomentală prin care poate participa la însăşi viaţa lui Dumnezeu Cel Întreit în Persoane, în cadrul Împărăţiei Cereşti.

Această definiţie reprezintă o stare de spirit cu totul excepţională, aşa cum omenirea n-a mai cunoscut niciodată, o stare a cărei nobleţe nu poate fi redată de cuvinte ci doar experiată.  Această stare de spirit prelungită în programul de viaţă al omului devine spiritualitate. Este vorba de inefabila spiritualitate creştină decursă din însăşi Spiritualitatea divină.

Dar ajungerea la această condiţie psihomentală desăvârşită a omului, nu s-a întâmplat dintr-o dată, ci a fost precedată de o întreagă istorie a mântuirii,  de-a lungul căreia spiritualitatea umană răvăşită de păcat, a suferit succesive mutaţii profunde pe calea restaurării sale.

Radiografia spiritului uman de după căderea în păcat n-a arătat deloc bine pentru acest spirit. Căderii omului i-au urmat vremuri de primitivism spiritual, astfel că pe vremea lui Noe, toate dorinţele oamenilor erau îndreptate spre rău încă din tinereţea lor şi tot pământul se umpluse de silnicii.

Spiritualitatea aceasta omenească a atras după sine ca pedeapsă potopul, amestecarea limbilor şi distrugerea Sodomei şi Gomorei. Însă lucrurile au început să se schimbe în favoarea oamenilor, odată cu chemarea lui Avram de către Dumnezeu.  Avram prin felul spiritului său, a demonstrat că omul poate să stea din nou lângă Dumnezeul cel Viu, în cadrul unei relaţii de afectivitate şi devotament total faţă de El, adică exact ceea ce-Şi dorea şi Dumnezeu Însuşi de la om.

Din acest punct de vedere, Avram, devenit ulterior Avraam, a ajuns să fie prototipul unei noi spiritualităţi umane, cu totul diferită de cea care provocase cruntele pedepse divine anterioare. Treptat, în fondul constitutiv al acestei noi spiritualităţi, au început să se depună şi alte acumulări substanţiale, acumulări (spirituale) numite: Issac, Iacov şi mai ales Moise.

De-a lungul tuturor acestor acumulări, spiritule şi spiritualitatea omului au crescut în anvergură, apropiindu-se tot mai mult de standardul necesar şi suficient preluării la plinirea vremiide către Fiul lui Dumnezeu spre a fi îndumnezeit, adică mântuit. Remarcabil este în acest context faptul că, procesul recondiţionării de către Dumnezeu a rasei umane căzute, a căpătat în vremea lui Moise un caracter de masă prin implicarea întregului popor ales.De-acum înainte, pe baza spiritualităţii individuale şi dincolo de ea, va fi urmărită de Dumnezeu spiritualitatea colectivă, obiectivul fiind ca această spiritualitate să ajungă, sfântă în integralitatea ei. Dar, cu toate că a fost înobilată de multe elemente valoroase, spiritualitatea mozaică a avut propriile ei scăderi, provocate nu numai de faptul că a fost concepută ca intermediară, ci şi de numeroasele sincope determinate de acei evrei care nu s-au supus poruncilor divine, călcând strâmb.

Aceste întreruperi ale credinţei în El, L-au adus pe Dumnezeu până acolo încât, El a luat în considerare chiar şi posibilitatea înlocuirii totale a poporului descins din Avraam, cu un popor descins din Moise, Numeri (14, 12), şi numai dezacordul ferm al lui Moise faţă de asemenea perspectivă, a făcut ca ea(decizia)  să nu se întâmple,  Numeri (14, 13-19). Aşa se face că în continuare s-a mers cu două categorii de populaţie, reprezentate fiecare de câte un alt tip de spiritualitate şi care împreună au format un amestec psihomental colectiv faţă de care Dumnezeu a reacţionat de-a lungul timpului în mod selectiv.

Remarcabil este aici faptul că, cu toate că partea de populaţie care a rămas cu adevărat credincioasă lui Dumnezeu împlinindu-I întocmai Voinţa, a devenit pe măsura succedării epocilor din ce în ce mai mică faţă de cealaltă parte, ea a supravieţuit totuşi şi a constituit baza omenească pe care S-a sprijinit în lucrarea Sa,  Mântuitorul Iisus Hristos la venirea Sa pe pământ.

A supravieţuit spiritualităţii ebraice adverse care numai cu numele era mozaică, şi pe care Însuşi Hristos a criticat-o de atâtea ori, a supravieţuit spiritualităţilor păgâne ale popoarelor vecine, a supravieţuit spiritualităţii romane care a invadat Israelul. Preluată de Mântuitorul, a fost dusă până pe culmea îndumnezeirii prin harul Duhului Sfânt, culmea cea mai înaltă pentru o fiinţă omenească.

Spiritualitatea creştină este maximul în materie de nobleţe a spiritualităţii umane. Ea este standardul şi idealul oricărei deveniri spirituale omeneşti, reprezentând însuşi scopul împlinit al mântuirii. Ea este garanţia că omul a ajuns din nou în unire cu Dumezeu Care l-a creat, şi că este cu adevărat capabil să-L însoţească pe Acesta în viaţa veşnică în calitate de copil al Său.

Aceste valori pe care creştinul ortodox le realizează în raport cu Dumnezeu, Care este o treime de persoane, trebuie arătate prin lucrarea Duhului Său, în raport cu semenii, de aproape şi de departe, ca şi aceştia să se bucure de ele şi în acest mod, să devină valori depline[4]".

Din păcate, noi cei de astăzi, locuitori ai pământului, nu cunoaştem o singură spiritualitate creştină, ci mai multe, între care cele mai pregnante sunt: spiritualitatea ortodoxă, cea romano-catolică şi cea protestantă, între acestea, obiectivă fiind desigur, spiritualitatea ortodoxă.

Dacă spiritualitatea creştină originală ar fi reuşit să supravieţuiască nedivizată până la noi, cu totul altul ar fi fost impactul ei asupra mersului lumii pământene şi cu siguranţă că nu s-ar mai fi vorbit astăzi de tot felul de crize globale chiar pericolul aneantizării nucleare, pentru că pur şi simplu nu s-ar fi ajuns la aşa ceva.

Dacă totuşi s-a ajuns, e pentru că au existat la  mijloc nişte cauze, între acestea, detaşându-se în primul rând fărâmiţarea spiritualităţii creştine iniţiale, ea însăşi datorată unor anumite cauze.

------------------------------------

[1] Pr. Prof Dumitru, Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune(IBM) al Bisericii Ortodoxe Române(BOR), Buc. 1992, Introducere, p. 6.
[2] Ibidem,  p. 12.
[3] Ibidem, pag. 71-72.
[4] Teoctist, patriarhul B.O.R., Apostolatul social în slujba înaltelor valori, în Pe treptele slujirii creştine, Episcopia (Ep.) MM şi Sucevei, Mânăstirea(M-rea) Neamţ, 1980, p. 123.