Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Crucea

Crucea  „dătătoare de viaţă” - o nouă treaptă de ridicare a vieţii creştine autentice

Crucea lui Hristos semnifică o nouă treaptă de  urcare a creştinului ortdox şi de aceea constituie un temei al spiritualităţii creştine ortodoxe. Fără această jertfelnică dăruire de Sine a lui Dumnezeu, prin Hristos, viaţa nu ar fi fost deplină, spiritualitatea creştină nu ar fi stat pe adevăratele-i fundamente. Căci, prin Crucea lui Hristos a fost omorâtă în noi duşmănia (Efes. 2, 16), am fost împăcaţi cu Dumnezeu şi totodată între noi, jertfa însemnă dăruire totală a lui Dumnezeu prin&nbsp...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Antoniu Cătălin Păștin

Sfânta Treime - temeiul şi baza spiritualităţii creştine

Sfânta Scriptură este izvorul credinţei în Dumnezeu Cel Unu în fiinţă şi întreit în persoane, cifră care este în atenţia altor credincioşi neortodocşi. Acest număr apare pretutindeni şi este fundamental întru-cât exprimă o ordine intelectuală şi spirituală întru Dumnezeu, în cosmos sau în om.

După specialişti, acest număr sintetizează legătura triplă a unităţii fiinţei vii, sau reprezintă relaţia dintre 1 şi 2, obţinut prin împreunarea dintre Cer şi pământ. În credinţa oamenilor neortodocşi, 1 reprezintă Cerul şi 2 reprezintă...

Biserica la început de secol XXI şi de mileniu III (4) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Antoniu Catalin Pastin

Unirea tot mai strânsă cu Hristos, pe calea iubirii şi a rugăciunii şi prin Sfânta Taină a Euharistiei

Sfânta Euharistie este Taina în care, sub chipul pâinii şi al  vinului, se împărtăşeşte credincioşilor însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, înfăţişându-se, real şi nesângeros, jertfa de pe cruce a Mântuitorului.
Astfel, Sfânta Euharistie are dublu caracter, de Taină şi de jertfă. Se numeşte mulţumire pentru că la Cină, Hristos a mulţumit Tatălui înainte de a frânge pâinea şi este jertfă de mulţumire a Bisericii (Jertfa...

Biserica la început de secol XXI şi de mileniu III (3) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Antoniu Cătălin Păștin

Iluminarea sau contemplarea lui Dumnezeu în făpturile creaţiei

În această subdiviziune ne folosim de cuvântul ,,iluminarea" care în Micul Dicţionar Enciclopedic pare un termen fără o semnificaţie teologică aşa cum reiese din precizările lingvistice că derivă de la verbul: a ilumina de sorginte latină şi priveşte partea sa naturală, aceea de a marca acţiunea de a ilumina precum şi mărimea fotometrică egală cu densitatea fluxului luminos care cade pe suprafaţa unui corp (pag.459). Însă, pe lângă această semnificaţie fizică adăugăm pe cea spirituală legată de Cuvintele Mântuiitorului Care zice...

Biserica la început de secol XXI şi de mileniu III (2) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Pastin Antoniu Catalin

Introducere

Dacă lucrurile ar fi mers pe făgaşul dorit de Dumnezeu, umanitatea  şi-ar fi desfăşurat existenţa în termeni exclusiv paradisiaci, atmosferă specifică la aşezarea protopărinţilor noştri ca să păzească Edenul şi să-l lucreze.  Desăvârşit fiind în toate compartimentele sale fiinţiale, omul ar fi trăit în unire cu Dumnezeu-Creatorul său, şi aceasta ar fi constituit marea axiomă relaţională a vieţii lui. Abea după aceea, celelalte relaţii cu fiinţele şi lucrurile din Cer şi de pe pământ. În esenţa Sa Dumnezeu este Iubire, astfel că, omul pe care L-a făcut după...

Biserica la început de secol XXI şi de mileniu III (1) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Sanzienele

„Dumnezeu pregăteşte fiecărui suflet timpul necesar pentru curăţire, luminare şi desăvârşire în actul cunoaşterii spre mântuire”. (Virgil Maxim)

Pe Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos au pătimit deopotrivă Dumnezeirea Treimii, Maica Domnului, întregul Cer şi o parte dintre Aleşii pământului. Crucea Hristică este rădăcina aşezării noastre în Vatra binecuvântată a veşniciei, trunchiul menirii noastre ca fiinţă religioasă, corola suferinţelor, mireasma mistică a jertfirii întru Dumnezeu şi Neam, dar şi Potirul răscumpărării întru biruinţa Învierii. Crucea poartă în trup sângele Jertfei...

Cruce - Jertfă şi Răscumpărare a Generaţiei mistice dacoromâne - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Armonii divine 2

„Dragoste lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”  (Sfântul Arsenie Boca)

Frumuseţea nevăzută a lui Dumnezeu, pe care ne-o arată ca într-o Icoană serafică a neasemuitei Splendori, Sfântul şi Marele Apostol Pavel, zâmbeşte în surâsul Creaţiei, în zămislirea Dorului Iubirii, în odrăslirea Tainei divine pogorâtoare de har, în apoteoza taumaturgilor daci, în aura luminaţilor, în seninul înaintevăzătorilor. „Cele nevăzute ale Lui, mărturiseşte marele Pavel, se văd de la Facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică...

Armoniile divine - frumuseţea ca dragoste Dumnezeiască (2) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Constantin cel Mare

„Primul dintre împăraţi te-ai arătat, temelie dumnezeiască a evlaviei”  (Troparul Sf. Constantin şi Elena)

Frumuseţea Neamului haric nemuritor dacoromân ne-a fost dăruită şi călăuzită de Împăratul Vieţii veşnice al dumnezeirii Iisus Hristos, Care a pus început urcuşului mistic spre dimensiunea spirituală a existenţei şi evidenţei noastre liturgic ortodoxe. Sfintele chemări pogorâte prin harul lui Dumnezeu, schimbă radical şi imperios soarta Aleşilor Săi, oferindu-le menirea şi demnitatea de a se întrupa în cele mai mari şi mai înalte destine ale omenirii, slujind şi slăvind deopotrivă...

Constantin cel Mare - Prinţ, General, Împărat, Apostol şi Sfânt - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Nistoroiu-Armonii divine

„Frumuseţea e o realitate dumnezeiască, în primul rând... Dumnezeu a umplut universul cu splendoare...” (Alexandru Mironescu)

Frumuseţea în plenitudinea ei serafică divină este însăşi Dragostea Dumnezeiască.

Frumuseţea cea nevăzută a lui Dumnezeu este sublimul Dragostei sale Dumnezeieşti care zâmbeşte în surâsul Creaţiei Sale, în zămislirea Tainei divine pogorâtoare de har - Izvorul vieţii, în odrăslirea Dorului Iubirii ce dăltuieşte aşezările gândirii Omului, în unda libertăţii religioase care oglindeşte tot ce e frumos în sinele nostru creştin, în  susurul identităţii noastre...

Armoniile divine - frumuseţea ca dragoste Dumnezeiască - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Pr. dr.  Marius Costache

Dumnezeu este Cel Care orientează până și evenimentele naturii în favoarea omului. Sfântul Apostol Pavel, care nu era un istoric oarecare (avea o perspectivă măreață asupra istoriei), a spus ceva cu totul special în Epistola către Efeseni, și anume că sensul istoriei trebuie să fie găsit în Biserica lui Iisus Hristos, în ceea ce Dumnezeu, prin harul său, face prin acei oameni din Biserica pe care i-a adus la credință în numele Său. Și astfel, Dumnezeu încheie ceea ce am putea numi extraordinara dramă cosmică a istoriei umane, prin iconomia Sa mântuitoare. Pe măsura trecerii timpului, Dumnezeu...

Supremația și autoritatea lui Dumnezeu în istorie - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Sf.Gheorghe

„Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, împăraţilor ajutător, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos-Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre!” (Troparul Sfântului)

Întruparea Logosului dumnezeesc, cu Voia Tatălui ceresc, întru Omul vlah desăvârşit Fecioara Maria - Vlaherna - Carpathina, prin Duhul Sfânt, a deschis Stăvilarele cerului pentru pogorârea harului Mângâietorului peste cei doritori să cunoască Adevărul revelat, dreapta Credinţă a Evangheliei cu Învăţătura, Faptele, Jertfa, Crucea şi Învierea Domnului, Iubirea...

Gheorghe, prinţ, general şi sfânt - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Lumina de Pasti 2020
Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, 
Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

Hristos a înviat!

„Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii” (Ioan XVII, 24).
Preacuvioși și preacucernici părinți,
Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Postul cel Mare a trecut, sufletele noastre...

Învierea Domnului - intrarea omului în Împărăția lui Dumnezeu. Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Pustnic

Isihastul este persoana care a dobândit Isihia. Cuvântul „Isihia” vine din grecescul „heysichia”, care înseamnă linişte lăuntrică. Este liniştea care te introduce în experienţa misterului fiinţei şi divinităţii. Procedeul prin care se creează liniştea lăuntrică este ”oratio mentis”, sau rugăciunea minţii în inimă. Acest procedeu, numit şi „meşteşugul liniştirii”, duce pe lucrătorul ei la purificare şi iluminare.

Taina meditaţiei creştine

Când veţi deschide „Micul dicţionar biblic” veţi găsi următoarea definiţie a rugăciunii: „Mod de a exprima veneraţia faţă de Dumnezeu”. Deci, rugăciunea...

Isihasmul sau meşteşugul liniştirii lăuntrice - 3.7 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Gh. C-tin Nistoroiu

„Iisus este în capul legiunilor nesfârşite de pătimitori în lanţuri şi în temniţe, pentru adevăr şi dreptate. El a fost primul deţinut politic creştin”. (Părintele Liviu Brânzaş)

Filocalia Suferinţei şi a Jertfei se asumă Mărturisirii lui Dumnezeu, ca sens al desăvârşirii Omului creştin întru virtutea ca împlinire a Dragostei sale divino-umane. Suferinţa a fost dată ca măsură a jertfei noastre, a tuturor oamenilor privind alegerea iubirii lor la chemarea dragostei lui Dumnezeu. Însuşi Dumnezeu în Actul Creaţiei Sale, în mod expres pentru Om, a ales şi împlinit Suferinţa şi Jertfa Sa, pentru...

Filocalia suferinţei şi a jertfei - 4.8 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Pr. Marius Costache

Personalitatea Mântuitorului Iisus Hristos a concentrat atenția a mii de autori. Despre Iisus, nemijlocit, s-au scris nenumărate cărți, studii, articole, s-au turnat zeci de filme artistice și documentare, pictorii l-au pictat în mii de chipuri, sculptorii l-au sculptat, muzicienii i-au dedicat sute de compoziții. A iubit neamul omenesc până la jertfă, a fost răstignit, scuipat, hulit, batjocorit, defăimat, a murit și a înviat, și este lăudat și preamărit mereu, de două mii de ani, iubit în toate limbile pământului, pe meridiane și paralele. Zicerile lui Iisus au fost consemnate, consemnările...

Atunci când omul va lucra cu Dumnezeu - 4.8 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Buna Vestire-Blagovestenia

În fiecare an, la 25 martie, Biserica Ortodoxă prăznuieşte „Buna Vestire” sau Blagoveştenia (gr. Evangelismos), una dintre cele patru sărbători Împărăteşti, închinate Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, moment istoric milenar, ziua în care Arhanghelul Gavriil, rostind Feciorei Maria „Bucură-te!”, a adus, către Maica Domnului  cea mai importantă veste din istoria creştinismului: vestea venirii în lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prăznuim, aşadar, sărbătoarea care ne aduce aminte de marea dragoste a lui Dumnezeu pentru omenirea căzută în păcat. Într-o lume în care omenirea...

Buna Vestire sau Blagoveştenia - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă
Gh. Constantin Nistoroiu

„Aţi degradat şi aţi contrafăcut civilizaţia, cultura, ştiinţa, arta şi aţi degenerat prin antagonismul între dezvoltarea fizică şi mintală. Nu mai aveţi nici încordarea spiritului şi nici voinţă”. (Nil Dorobanţu)

Civilizaţia Romei, respectiv a imperiului Roman s-a datorat jafului şi furtului bogăţiilor Daciei în teritoriul ocupat pe sfert, vreme de 165 de ani (106-271). Vreme de 16 secole, mai cu seamă Cultura Apusului a odrăslit, a înverzit, a înflorit, a rodit din Corola spiritualităţii creaţiei unuia dintre cei mai mari dacoromâni ai tuturor timpurilor, Sfântul Dionisie Smeritul şi...

Opera Sfântului Dionisie Smeritul şi Areopagitul - Temelia Culturii Apusului - 2.7 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Craciun-Anisoara-Oprea

„Credinţa, nu ştiinţa, nici arta, nici filosofia, nici politehnica, ne deschide împărăţia cerurilor, în care se cuprind toate comorile ştiinţei, ale artei, ale filosofiei, ale religiei, ale sufletului, ale omenirii şi ale Dumnezeirii”. (Părintele Ilarion Felea)

Părintele Crăciun Oprea

În satul Cărăsău (Bihor) aproape de Munţii Codrului, se nasc la 17 Iunie 1925, gemenii Moise şi Crăciun ai evlavioasei familii Crăciun şi Saveta Opre. Moise a trăit doar şase luni, iar Crăciun a crescut până la 14 ani alături de alţi cinci fraţi. A făcut şcoala primară în Cărăsău, un an de zile la Şcoala...

Jertfa dragostei lor: Părintele Crăciun şi Prezbitera Anişoara - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Nasterea Domnului

Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

„Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 

În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”.
(I Ioan IV, 9-10)

Preacuvioși și preacucernici părinți,
Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Biserica, una și nedespărțită, a mărturisit dintotdeauna în...

Nașterea Domnului - dorul nesfârșit al lui Dumnezeu după oameni - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Vitalie Pastuh-Cubolteanu

„Şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (Ioan, 16, 2).

La întrebarea despre sensul vieţii, pusă de un elev-discipol, Anton Macarenco a răspuns astfel: sensul vieţii constă în a primi bucurii. La această teză fac o singură completare: sensul vieţii constă în a primi şi a oferi bucurii. Există bu­curia dăruirii bucuriei. Să vedem care sunt principalele bucurii umane. Începem  cu bucuria musculară - străvechea şi accesibila bucurie. Ea apare la eforturi musculare neimpovărătoare. Mai mică la conveier sau la strung, bucuria muscu­lară este mai...

Bucuriile grădinii vieţii omeneşti - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Ruga pentru Tara

Părinte, Împăratul cerului și al pământului, al veacurilor și al speranțelor noastre, spre Tine înalț această rugă la ceas târziu de noapte. Mi-e sufletul zbuciumat ca marea în furtună, mi-e teamă de ziua de azi, de ziua de mâine, de viitorul ce se conturează la orizont. Nu mă rog pentru mine - sunt zgaibă fără preț -, ci pentru Neamul meu ce vine din neguri de vremi și se îndreaptă spre veșnicii. Mai mult ca oricând el are nevoie de ajutorul Tău spre a nu se poticni.

Ai fost cu noi, Părinte, de când am fost în fașă. Ne-ai așezat aici, la răscrucea relelor  și-n drumul tâlharilor. Ne-ai...

Rugă pentru Țară - 5.0 out of 5 based on 8 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Bay of Fundy-Nova Scotia

Stăm în gospodăria lucrurilor ca niște marțieni care nu știu ce sunt lucrurile în sine și nu cunosc limba prin care să comunice cu ele. Toate lucrurile,după filosoful Maxim Mărturisitorul, ar fi „rațiuni inteligibile” spre om, iar Stăniloae le numește „cuvinte”'. Pentru a ne înțelege om cu om folosim un limbaj al vorbelor. Prin ele comunicăm despre noi, cine suntem, de unde venim și spre ce ne îndreptăm. Astfel prin dia-logos aflăm și despre partenerul nostru cine este, de unde vine și în ce direcție se îndreaptă. Vorba noastră nu este numai sunet, ci prin întrepătrunderea dialogică, precum o...

La gura oceanului - Bay of Fundy, Nova Scotia - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Ben Todică

Misticismul e un ocean şi de te afli în el, să zicem citind despre misticismul islamic, atunci cu uşurinţă aluneci şi în celelalte mitologii ale lumii. Citeşti mitul evreiesc, apoi pe cel creştin, musulman etc., descoperi că nu există graniţe, că toate naţiunile îşi au ritualul şi credinţa lor. Dacă aduni toate aceste credinţe cu povestea şi tradiţiile lor în jurul unei mese rotunde, sunt sigur că se vor înţelege şi vor împărţi pâinea între ei. Toţi eroii mitologici au lucruri în comun, toţi sunt înţelepţi, viteji şi buni, au trăit în timpuri şi locuri diferite, însă ţinta lor a fost aceeaşi...

Despre Credinţă - părerea unui om simplu - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
P.C. Justin Pârvu

Luna iunie a anului 2013 a marcat două pierderi irecuperabile ale Neamului Românesc. Două mari personalităţi al căror rol continuă să rămână în atenţia celor care mai simt şi gândesc româneşte - în ordinea plecării lor la cele veşnice - înţeleptul P.C. Justin Pârvu şi inegalabilul istoric Gh. Buzatu. Doi Mari Români, niciunul pe placul firmei I.N.S.H.R.-E.W. (re-actualizare „sub acoperire” a fostelor Н.К.В.Д.-Gestapo) din trecutele vremuri tulburi ale omenirii. Astăzi, reluăm sub o formă caracteristică revistei, un fragment al dialogului P.C. Justin Pârvu şi al Monahiei Fotini care s-a...

„Trăim într-un veac al minciunii. Nimic nu mai e autentic, nici noi, nici plantele sau hrana pe care le consumăm” - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Lumina din Lumina 2

Evanghelia apocrifă după Toma dezvăluie la rîndul ei învăţăturile lui Iisus cu privire la natura umană (Învăţătura 50): „unii oameni nu fac parte din această lume materială: de vă vor întreba: de unde sunteţi? Spuneţi-le: „Am venit din Lumină, de acolo de unde s-a născut lumina din ea însăşi” (Ehrman, 2009). La Învăţătura 83 în aceaşi Evanghelie Iisus a spus: ,,Imaginile se arată omului, dar lumina din ele este ascunsă. În chipul luminii Tatălui, el se va arăta şi chipul său va fi ascuns de lumina sa[8]. Să fi făcut Iisus o parabolă cu privire la natura distinctă a spiritului care sălăşuieşte...

Lumină din Lumină (2) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
IPS IPS Varsanufie-Invierea Domnului 2019

Învierea Domnului - părtășia la iubirea cea veșnică a lui Dumnezeu

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

Hristos a înviat!

Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi! Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus”...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Crucea Caraiman-Invierea Domnului
„Crucea e simbolul suferinţelor, al îndatoririlor noastre faţă de Dumnezeu, faţă de societate, faţă de noi înşine.”. (Părintele Iustin Pârvu)
„Cei care mărturisim Învierea lui Hristos mărturisim totodată şi învierea noastră, a fiecăruia dintre noi, la plinirea vremii”.  (Bogdan Munteanu)

Crucea Neamului Daco-Român este purtătoarea Destiunului său, de la Facere până la Refacere, de la Zidire până la Întocmire, de la Naştere până la Înviere. Neam binecuvântat împletit dintru început cu ruga şi cuvântul, cu arma şi adevărul, cu binele şi bejenia, cu credinţa şi curajul, cu dragostea şi...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Lumina din Lumina 1

După ce trec orele nopţii, ştim că negreşit vor veni zorile. La orele dimineţii lumina naturală începe timid să apară şi ciclul etern al vieţii de zi cu zi se reia pentru majoritatea oamenilor trăitori din acea parte a pământului unde soarele apare zilnic, periodic şi ciclic, să dezgheţe, să încălzească şi să risipească întunericul. Este oare un „dat” astronomic, o întâmplare, faptul că pământul este plasat la o distanţă potrivită faţă de soare? Dacă am fi fost cumva aşezaţi prea aproape supraîncălzirea ar fi anulat dezvoltarea vieţii cum se întâmplă pe Venus şi deasemenea dacă am fi orbitat...

Lumină din Lumină (1) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Sf. Grigorie Teologul

Ieri m-am răstignit împreună cu Hristos, astăzi mă slăvesc împreună cu El; ieri am murit împreună cu Hristos, astăzi înviez  împreună cu El: ieri am fost îngropat  împreună cu Hristos, astăzi mă ridic din mormânt împreună cu El”.  (Sf. Grigorie de Nazianz)

Şapte Iubiri străbat Cerul şi Pământul Creaţiei Atotcreatorului: Dragostea faţă de         Dumnezeu, Dragostea faţă de Fecioara Maria, Iubirea faţă de Patrie, de Vatra Străbună,   de  Neamul  Strămoşesc,  Iubirea faţă de Mamă, Iubirea faţă de Popor, Iubirea...

Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Sărbătoarea Naşterii Domnului

Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

Iubiți fii și fiice duhovnicești,
„Vremea este să lucreze Domnul!" (Psalmul CXVIII, 126), astfel ne prooroceşte împăratul David, prevestind peste veacuri taina cea mare a Naşterii lui Hristos pe care o sărbătorim acum. De astăzi, Domnul începe să lucreze pentru mântuirea noastră, a tuturor celor care Îl mărturisim pe...

Nașterea Domnului și unitatea Bisericii - 1.0 out of 5 based on 1 vote
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.