În cazul avioanelor stealth radiația radar inamică este transformată în căldură prin tehnologia „Iron Ball Paint"[1]. Astfel ea nu mai este reflectată. S-a constatat că acest procedeu are multe deficiențe:
- determină generarea de radiație IR[2];
- are o comportare deficitară pe timp de ploaie, și, nu în ultimul rând;
- este foarte scumpă și greu de întreținut. Acest montaj de principiu (punte Wheatstone) sugerează cum este transformată radiația radar în lucru mecanic, la nivelul avionului urmărit. Dacă principiul funcționează atunci un avion obișnuit „non stealth" nu mai reflectă radiația radar, devenind invizibil în acest domeniu.
Referindu-ne la montajul din Fig. 1, trebuie menționate următoarele: radiația reflectată de un avion se datorează scoaterii din poziția de echilibru, și oscilațiilor lor ulterioare, a electronilor liberi ai suprafețelor metalice exterioare ale avionului de către semnalul radar emis. Ca un diapazon care este lovit. Suprafețele metalice exterioare ale avionului devin generatoare de curent alternativ iar curenții electrici de convecție respectivi generează radiația reflectată. În schema de mai sus ei se vor însuma algebric cu I2. Dacă suprafețele metalice exterioare sunt izolate electric de restul structurii avionului si integrate unei scheme ca cea din Fig. 1, atunci curenții de conducție variabili I2 vor tinde să dezechilibreze puntea Wheatstone. În această schemă tensiunea UG a punții dezechilibrate va fi redresată și însumată cu tensiunea UX care cade pe motor. Motorului îi va creste turația iar curentul absorbit IX va rămâne constant, anulând variațiile lui I2. Suprafețele exterioare metalice ale avionului nu vor mai putea genera curenți variabili şi, implicit, nu vor mai putea emite radiații („reflectate").

Schema ar fi funcțională pentru motoare mici cu turație mare. Dacă, din motive constructive concrete, această schemă se dovedește ineficientă, atunci se poate utiliza schema din Fig. 2. În această schemă tensiunea UG a punții dezechilibrate nu va fi redresată, dar va fi, totuși, însumată algebric cu UX și U2. Va rezulta o tensiune UX variabilă. Inerția motorului M va anula efectele acestor variații. M se va transforma alternativ din „motor" în „generator" anulând variația curenților I2. Implicit a radiațiilor (reflectate) implicate de acestea. Astfel, orice avion non stealth poate deveni invizibil.
-----------------------------------------
[1] Tehnologia „Iron Ball Paint" implică o substanță suport (vopsea) a unor particule (bile) metalice cu care suprafața metalică a avionului este acoperită. În contact cu radiația radar ele inițiază o mișcare dezordonată, generatoare de căldură. Astfel electronii liberi ai bilelor se mișcă împreună cu bilele și nu mai pot emite o radiație (reflectată) identică cu cea receptată, iar pe ecranul radarului inamic nu mai apare reflecția avionului. De subliniat faptul că metoda implică o emisie (detectabilă) necontrolată în domeniul infraroșu a corpului avionului urmărit de un semnal, în domeniul radar. Spre deosebire, metoda descrisă mai sus impune electronilor liberi (care recepționează un semnal radar) o reacție ordonată de-a lungul unui circuit electric închis. În aceste condiții ei nu mai pot emite nici un fel de radiație în exteriorul corpului avionului.Fig.1-2 Stealth Fighter
[2]radiație în domeniul infraroșu al spectrului (căldură)

-------------------------------------------------------

Non stealth fighters can become invisible!

On stealth planes the enemy radar radiation it's converted into heat through the „Iron Ball Paint" technology. Thus this radiation is no longer reflected. It was found that this method has many deficiencies:
- it generate the detectable IR radiation;
- has a poor behavior in the rain, and, not least;
- it is very expensive and hard to maintain.
First principle scheme (Fig. 1, Wheatstone bridge + rectifier bridge) suggests how the radar radiation it's converted into mechanical work on the tracked plane. If the principle works then an usual „non stealth" plane will not reflect anymore the radar radiation, becoming invisible in this domain. Returning to the above montage it can be finding that: On the radar signal, the radiation reflected by a plane is due to the removal of the free electrons from the external metal surfaces of the plane from the equilibrium position, followed by their subsequent oscillations. Like a tuning fork is struck. Due to the enemy radar signal, the external metal surfaces of the aircraft become AC generators and the resulting convection electric currents will generate the reflected radiation. If the external metal surfaces will be electrically isolated from the rest of the plane's structure, and, also, it will be integrated in a certain principle scheme (Fig. 1), then the result will be the oscillating I2 currents of conduction, which will tend to unbalance the Wheatstone bridge. In the above scheme the tensions of the unbalanced state of the bridge, UG, will be rectified and summed with UX. The electric motor will increase his RPM, IX will remain constantly and, thus, it will cancel the variability of I2. The external metal surfaces of the aircraft will can't generate variable electric currents and, so, any kind of („reflected") radiation. This scheme is suitable for small devices (motors) with high speed. Depending on the concrete structural problems it may also be used the following principle scheme.

In the scheme of Fig. 2 the tensions of the unbalanced state of the bridge, UG, will not be rectified. But still it will be algebraically summed with UX and U2. It will result a variable UX. But the inertia of the motor M will cancel the effects of these variations. The motor M it will turn alternately from a „motor" in to a „generator", which will cancel the variations of the I2 currents of conduction. By default it will cancel the (reflected) radiation implicated by those variations. Thus, any non stealth aircraft can become invisible.