Pagini cenzurateNe găsim în preajma unei perioade memorabile: au trecut peste şapte decenii de la declanşarea ultimei mari conflagraţii mondiale, derulată între anii 1939 - 1945, care în pofida unei imense cantităţi de literatură de specialitate, continuă să preocupe cititorul. Atacarea Poloniei de către Germania, apoi de Uniunea Sovietică au constituit începutul dezastrului în care au fost antrenate, direct sau indirect, toate statele lumii. Finalul îl cunoaştem (!?), însă multe din paginile documentelor au fost cenzurate şi ocultate de posesorii vremelnici, pentru că „Istoria o scriu învingătorii!".

Istoria neamului românesc n-a fost decât o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un uragan şi am crescut între vifore. Popor de frontieră, luptam şi muream pentru toţi" - Mircea Eliade

În vremea în care istoria, ca factor de identitate şi de conştiinţă naţională, este pusă la zid, este denaturată de către slujitori supuşi vechiului şi noului regim, care au mistificat-o prin acţiuni de culise, prin negarea rădăcinilor şi a tradiţiilor, o mărturie neaşteptată şi necesară, un studiu istoric de importanţă naţională, conceput pe baza unor investigaţii sistematice a unor documente autentice, şi în lumina adevărului istoric, o carte-document vine să înlăture falsurile, bîjbîiala şi miturile. Prezentînd dovezi incontestabile asupra adevărului istoric ascuns cu bună ştiinţă multe decenii, cartea PAGINI CENZURATE, PAGINI OCULTATEcontribui la restabilirea adevărului istoric. Echilibrul, tenacitatea, acribia şi patriotismul autorului Ion Măldărescu deschid o largă poartă adevărului şi pun în circuitul public dezvăluirea trecutului cu realităţile sale jenante, prin intermediul unui volum unic în mărturisiri, în dovezi, documente şi imagini şi nu în ultimul rînd, unic în tiparul grafic pe care autorul însuşi l-a realizat. Sub aspectul utilităţii, cartea poate constitui bază de studiu pentru reparaţia morală a identităţii şi demnităţii naţionale a românilor, dar şi a altor neamuri europene. Martor atent şi prompt, Ion Măldărescu trimite în boxa acuzaţilor pe falsificatorii istoriei, aducînd în lumină, din alte perspective şi cu altă tonalitate, labirintul enigmatic al trecutului, tocmai ceea ce alţi cercetători sau oameni de condei timoraţi se eschivează să afirme, cu privire la istoria neînvăţată la şcoală. Enunţînd limpede şi sever tot ceea ce întruneşte valoare de adevăr, Ion Măldărescu face parte din categoria de spirite superioare, care scrie fără pierderi inutile de timp şi de energie. Istoria noastră ţinută pe întuneric este acum deferită justiţiei şi moralei cititorului, care poate remarca de îndată că are privilegiul să intre în posesia unor informaţii ocultate, că are de-a face cu un amplu rechizitoriu, unul cronologic şi bine documentat, minat de un serios avertisment. Totodată, cititorul este îndrumat în parcurgerea sinuoasă a traseelor istorice reale, într-un mers sigur, pe la fără de număr imagini şi procese de conştiinţă, pe sub irizaţiile momentelor de cumpănă ale istoriei, pe lîngă crucile nemuritorilor eroi adormiţi în gropile comune şi îmbălsămaţi în pămînt însîngerat, de la malul Atlanticului până la întinderilor stepelor ruseşti şi mai departe, în insulele Japoniei. Informaţiile ştiinţifice copleşitoare, precizia prin care lucrarea ridică întunericul lăsat cu bună ştiinţă peste lumină, verticalitatea şi veridicitatea conţinutului, alături de toate celelalte elemente constitutive ale cărţii, îl desemnează onorant pe autor, ca tipologie umană şi ca substanţă patriotică, între cercetătorii naţionali de valoare incontestabilă. Ion Măldărescu nu are complexe în faţa motivului istoric, valoarea cărţii nu stă în motive, ci în tratarea acestora, în acest scop folosind tehnica transparenţelor şi a valorii de adevăr istoric.

Pe un fond de revoltă în faţa gravelor deturnări ale fabricanţilor de istorie, sub felurite ipostaze, lucrarea se constituie în mijloc de participare la substanţa patriotismului, dar  şi de respectare a adevărului, de înţelegere, acceptare şi sacralizare. Cartea nu cuprinde doar evenimente importante din punct de vedere istoric, geopolitic şi militar, privind conflagraţia mondială din 1939-1945 (Pactul odios Hitler-Stalin de la 23 august 1939; Diktatul de la Viena şi masacrul de la Katyn; 22 iunie 1941 - una dintre zilele astrale ale trecutului nostru recent, cînd s-au făcut auzite Proclamaţia către Ţară, şi mai cu seamă, Ordinul de zi către armată: „Ostaşi, Vă ordon: Treceţi Prutul!"; bombardamentele de la Dresda şi de la Hiroshima, ambele petrecute în anul 1945; „celălalt" 23 august, 1944 - incontestabilă zi a trădării naţionale), ci este structurată în detalii exponenţiale, în scopul propagării adevărului istoric. Şi astăzi, la şapte decenii de la debutul ostilităţilor armate pe fronturile europene, problematica creează controverse în ceea ce priveşte motivaţia politico-militară, precum şi raţiunile de stat ale Uniunii Sovietice, S.U.A., Marii Britanii, Germaniei, Franţei, Japoniei şi ale ţării noastre, la momentul istoric dat. Căutînd să restabilească adevărul prin dezvăluiri şocante, pe care opinia publică nu avea cum să le cunoască decît tangenţial, domnia sa vine în sprijinul reputaţiei naţionale, căreia adversarii i-au distorsionat imaginea. Ion Măldărescu confirmă un cap de acuzare solid argumentat, bine documentat şi aflat de partea adevărului, aducînd totodată în prim plan pe eroii neamului, dar şi marionetele, într-o portretistică realistă.

Prin continuitatea organică a informaţiilor istorice, prin frontul eficient al sintezei evenimentelor consumate de-a lungul istoriei, Ion Măldărescu contribuie relevant la luminarea unor tensionate momente, mai puţin cunoscute de poporul român, dar şi de cele ale Europei, momente prin care răuvoitorii au conspirat la descalificarea României. În urma lecturii nu poţi trece cu vederea peste înscrisuri sau evenimente care încă nu se cunosc, peste pretextele inventate, peste monstruozităţile falselor regii, generate de luptele politice, duse pentru a deforma şi a macula istoria reală. Toate aspectele prezentate cu metodă şi cu ştiinţă, inventarul informaţiilor expuse, capetele de acuzare formulate de către acest scriitor de valoare, vorbesc despre anumite episoade ca despre spaţii în care judecata nedreaptă şi interesul de a distruge adevărul şi demnitatea naţională şi-au găsit teren propice de manifestare. Cititorul abil dar şi cel interesat de aprofundarea istoriei va găsi în această carte-document informaţii absolut necesare pentru a reconstrui imaginea reală a derulării evenimentelor, dar şi (i)raţiunile şi turpitudinea combatanţilor care au stat la temelia lor.Maria Diana Popescu Cartea oferă numeroase lămuriri asupra enunţatelor mai sus capitole din istorie, asupra celei mai zbuciumate zodii astrale a neamului românesc, dar şi a altor naţiuni, cititorului oferindu-i-se totodată răspunsuri care îl pot apropia de desluşirea dosarelor „TOP SECRET" şi de pulsaţia fiinţei naţionale. Neîndoielnic, zbuciumul de spirit şi scrîşnetul dramatic venit dinspre documentele-argument spre conştiinţa curată a autorului nu au lăsat să treacă în uitare loviturile date demnităţii. Ca un exerciţiu de demascare anatomică a trădărilor şi nedreptăţilor comise, Ion Măldărescu a stabilit prin carte o punte între realitate, fals sau eroare, între istoria faptelor şi cea a culiselor, reactivînd sentimentele de demnitate patriotică şi de respect pentru adevăr. Volumul vizează, printre altele, ca scop fundamental unitatea şi integritatea Statului Naţional Român, dar şi relaţiile internaţionale vechi sau actuale, prin puterea de convingere a adevărului scris. Revelator şi pigmentat cu inserţii sugestive, epilogul lucrării face o trecere în revistă a destinului personajelor principale sau de decor ale anilor celui de-al doilea război mondial. Întreaga anatomie de pe frontul cercetării avansate de Ion Măldărescu, în volumul PAGINI CENZURATE, PAGINI OCULTATE, este o reparaţiune necesară, în osatura căreia se poate întrevedea dramatica lipsă de măsură a unor pacte devastatoare pentru istoria poporului nostru sau a participanţilor cu sau fără voie la cea mai mare conflagraţie a omenirii. Acestea ar fi instrumentele exerciţiului istoric, graţie cărora intelectualul-patriot Ion Măldărescu slujeşte adevărului ce nu poate fi separat de fiinţa naţională, pentru că autorul cheamă însuşi trecutul la judecata istoriei.

Biografia creativă a autorului este o parte a conştiinţei domniei sale, partea cea mai valoroasă. Consilier editorial şi redactor la revista Agero, Stuttgart, director al revistei ART EMIS, redactor şef al revistei „Pandurul", fondată de tatăl domniei sale, Dumitru Măldărescu, în anul 1933, „Publicaţie destinată celor ce simt şi gândesc româneşte", domnul Ion Măldărescu este autorul a peste 89 de filme documentare, semnatar al unor volume de cercetări şi a peste 700 sute de articole, eseuri şi comentarii în diverse publicaţii din ţară şi din străinătate, este semnatarul unor volume de studii şi cercetări, iar ca recunoaştere a meritelor, Ion Măldărescu a primit numeroase distincţii.